Restitution of justice

Godtgjøring er rettferdighet


Restitution of justice
Torah Portion SHMINI – Vayikra (3.Mosebok) 9:1-11:47

Visdom serien – Del 5

For ved ethvert lovbrudd, enten det gjelder en okse, et esel, en sau eller klær eller hva som helst annet som er blitt borte, og som noen gjør krav på å eie, da skal saken til begge parter legges fram for Gud. Og den Gud dømmer skyldig, skal betale sin neste dobbelt tilbake. 2. Mosebok 22:9

Shabbat shalom, kjære elskede!

Når folk bestiller noe fra Kad-Esh og det av forskjellige grunner er blitt skadet i posten, eller det var en feil i forsendelsen, er det vår politikk å sende denne personen en ny, uskadet vare PLUSS en ekstra gave som kompensasjon for feilen. Godtgjøring betaler alltid tilbake ekstra for ulempen! Det er årsaken til at Toraen snakker mye om skadeserstatning for skader forårsaket mot våre medmennesker.

Godtgjøring

  1. Oppreisning gjort ved å gi tilsvarende eller erstatning for tap, skade eller skade som er forårsaket; skade-erstatning.
  2. Gjenopprettelse av eiendom eller rettigheter tidligere tatt bort, overført eller overgitt.
  3. Gjenopprettelse til tidligere eller original tilstand eller posisjon.
  4. Tilbakeføring til en original fysisk tilstand, spesielt etter elastisk deformasjon.

Synonymer: Gjengjeldelse, oppreisning, kompensasjon, tilfredshet, tilbakebetaling.

Godtgjøring er rettferdighet

Knoklene av Saul og hans sønn Jonatan begravde de i Benjamin-landet, i Sela, i graven til hans far Kisj. Slik utførte de alt det kongen hadde befalt. Etter det hørte Gud bønnen for landet. 2. Samuel 21:14

Under Davids regjeringstid som konge, var det en fryktelig tørke i Israel som truet med å drepe hele befolkningen på grunn av sult. Da Kong David rådspurte YHVH (Gud), fikk han svar:

“Det er på grunn av Saul og hans blodtørstige hus, fordi han drepte gibeonittene.” 2. Samuel 21:1b

Da Kong David forsto at lidelsene var forårsaket av hans forgjengers synder, forsøkte han umiddelbart å rette opp feilen som var gjort ved å gi godtgjøring.

Derfor sa David til gibeonittene: “Hva skal jeg gjøre for dere? Med hva skal jeg gjøre soning, så dere kan velsigne Herrens arv?” 2. Samuel 21:3

Gibeonittene krevde hellig hevn mot Sauls hus, selv om de kunne ha krevd økonomisk godtgjørelse og også hevn mot hele Israel, så ville de bare ha rettferdighet gjort på deres vegne!

Da svarte de kongen: “Den mannen som ødela oss og la planer mot oss, så vi skulle bli utslettet og ikke bli funnet igjen innenfor Israels grenser, la sju menn av hans sønner bli overgitt til oss. Så skal vi henge dem foran YHVH i det Gibea der Saul var, han som YHVH utvalgte.” Kongen sa: “Jeg skal gi dem til dere.” 2. Samuel 21,5-6

Etter at disse syv mennene fra Sauls familie var henrettet, hørte, og besvarte Elohim bønnene om regn, og tørken tok slutt og Israel var reddet!

Knoklene av Saul og hans sønn Jonatan begravde de i Benjamin-landet, i Sela, i graven til hans far Kisj. Slik utførte de alt det kongen hadde befalt. Etter det hørte Gud bønnen for landet. 2. Samuel 21:14

Hadde Kong David bestemt seg for ikke å gi den godtgjøringen som gibeonittene krevde, ville YHVH ikke ha åpnet himlene for Israel, selv om Israel er Hans Paktsfolk! YHVH er en rettferdig Gud, og Han gjør ikke forskjell på folk. Selv om gibeonittene var slavene og Israel Herrene og Sønner av Pakten, så ville Israel lide under tørke inntil Israel gjorde det rette!

Restitution of justice

Vi er kalt til å gjøre det rette!

Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 1. Johannes brev 3:10

Svært ofte tror kristne som tror på Messias, at fordi de kan påberope seg frelse ved Yeshuas blod, så kan de komme unna med alt! De føler at de har flere privilegier og derfor ikke trenger å oppføre seg riktig. Jeg har nyheter å fortelle dere: Hvis vi ikke gjør det rette, vil vi være under forbannelsen og ikke under velsignelsen selv om vi proklamerer og krever hvert eneste løfte i Bibelen! Hvis vi bryter våre løfter og det vi har sverget på, vil vi lide, og hvis vi skader noen andre, skal vi bli dømt! Videre ser Elohim på oss i Yeshuas Kropp på samme måte som Han så på Israel som en nasjon. Hele Messias’ Kropp er en nasjon – faktisk, en Hellig Nasjon!

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys. 1. Peter’s brev 2:9

Hvis troende / kristne i en tidligere generasjon syndet mot folkegrupper, som f.eks. jødene (Pogromer, spanske inkvisisjonen, korstogene, Holocaust og mange andre forfølgelser), vil dommen over denne synden ramme hele menigheten kollektivt, hver eneste trosretning / kirkesamfunn i den! Det vil være en tid av tørke for hele Messias’ kropp akkurat slik det var på kong Davids tid! Under denne tiden av tørke blir det ikke noe regn (ingen vekkelse), og det vil være en hungersnød (etter Ordet) slik at folk vil være magre i sine sjeler. Faktisk er vi i den tiden akkurat nå! Jeg har sett tørrhet og magerhet over hele verden!

Predikanter bygger opp under følelser, forkynner samme type prekener, men de er hule og tomme. De oppfører seg som om det er salvelse og vekkelse, men ikke en dråpe himmelsk regn har falt. Mange blir desperate, de forlater menighetene og prøver å lete etter grønnere beite, men de går bare fra ørken til ørken, fra grushaug til grushaug.

Det er bare ett håp for endetids-menigheten, og det er godtgjørelse! Handlinger av omvendelse og godtgjørelse må gjøres av hver menighet og hvert trossamfunn på vegne av syndene som våre forfedre har gjort mot det jødiske folk, Israels folk og andre mennesker som ble skadet i kristendommens navn. (Last ned min bok MAP Revolusjonen gratis fra vår online butikk www.zionsgospel.com for fyldigere informasjon om dette)

Restitution of justice

Rut gjorde godtgjøring og brøt forbannelsen

En ammonitt eller moabitt skal ikke komme inn i YHVHs forsamling. Selv i tiende slektsledd skal ingen i hans ætt noensinne komme inn i YHVHs forsamling, 5. Mosebok 23:3

Vi ser i Ordet at folkegrupper som nekter Israel hjelp eller som aktivt skader henne, faller under forbannelsen. Moabittene og ammonittene nektet å hjelpe Israels barn i ørkenen!

fordi de ikke møtte dere med brød og vann på veien da dere kom ut av Egypt, og fordi han leide Bileam, sønn av Beor fra Petor i Mesopotamia, til å gå imot deg og forbanne deg. 5. Mosebok 23:4

Rut var en moabitt-kvinne og akkurat som alle moabitter, kunne hun ikke bli frelst, heller ikke hennes barn, barnebarn eller oldebarn helt til den tiende generasjonen! Den eneste måten en kunne bli frelst på den tiden, var å gi avkall på hedenskap og stå sammen med Israels folk gjennom omskjæring og å holde Guds bud! Forestill deg at himlene var lukket og stengt for moabittene, de hadde absolutt ikke noe håp om noensinne å få forløsning! Og så skjer det, en kvinne forandret alt ved å gjøre en ekstrem handling av godtgjøring! Hun la sitt liv på alteret av hensyn til hennes jødiske svigermor, Naomi, som var enke. Hun mistet sitt liv for å følge Naomi tilbake til Israels land, for å tjene henne i liv eller død!

Men Rut sa: “Be meg ikke om å forlate deg eller om å vende tilbake så jeg ikke lenger følger etter deg. For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg bli gravlagt. Må Herren ramme meg både nå og siden, om noe annet enn døden skiller deg og meg.” Rut 1:16-17

Rut gjorde godtgjøring for moabittenes synd mot Israel ved å tjene en jødisk kvinne! Det ville være som om en tysk kvinne ville gjøre opp for hennes tyske forfedre som utryddet seks millioner jøder ved å gi sitt liv på grunn av en jøde ved å tjene denne jøden og velsigne for livet, en jødisk person! Eller om en kristen tjener en jøde på vegne av alle syndene som er begått av kristendommen mot det jødiske folk!

Hva kan en persons godtgjøring utgjøre? Det kan gjøre så mye som for Rut og alle hennes generasjoner, at forbannelsen ble fullstendig brutt! Videre giftet Rut seg med Boas, en jødisk slektning av Naomi, og fødte en sønn ved navn Obed som ble far til Isai, som ble far til kong David. Yeshua ble født av Davids ætt, så Rut, en hedning og en tidligere forbannet moabitt, ble bestemor til kong David og kom i den kongelige slektslinjen til Messias på grunn av EN handling av godtgjørelse! Dette er kraften av godtgjørelse! (Matteus 1)

Da falt hun på sitt ansikt, bøyde seg til jorden og sa til ham: “Hvorfor har jeg funnet velvilje for dine øyne, slik at du tar deg av meg, enda jeg er en utlending?” Boas svarte og sa til henne: “Jeg har blitt fyldig fortalt om alt det du har gjort for din svigermor etter at din mann døde, og hvordan du forlot din far og din mor og ditt fedreland, og kom til et folk du ikke kjente fra før. Herren skal lønne deg for ditt arbeid, og må du lønnes med fullt vederlag av Herren, Israels Gud. Det er under Hans vinger du har kommet for å søke tilflukt.” Rut 2:10-12

Restitution of justice

Kornelius gav godtgjøring og åpnet frelsens port

Det var en mann i Cæsarea som hette Kornelius, en offiser i det som kaltes Det italienske regiment. Han var en gudfryktig mann og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han gav rikelig med barmhjertighetsgaver til folket, og han bad alltid til Gud. Apostlenes gjerninger 10:1-2

Kornelius var en romersk offiser og sjef for 100 romerske soldater, og han gjorde noe som var helt i opposisjon til det romerske regimet! Han velsignet det jødiske folk økonomisk! Jødene var under romersk herredømme! De betalte skatt til romerne og ikke vice versa, og her ser vi en romersk borger i en posisjon av autoritet gi Zedaka (almisse eller et rettmessig offer) til jødene! Kornelius må ha blitt latterliggjort av alle de andre romerske soldatene! Det han gjorde var absolutt ikke populært! Romerne hadde ødelagt jødene seriøst, og de krevde enorme mengder av skatter og utarmet Guds folk! På grunn av dette var de i ferd med å pådra seg YHVHs dom fordi Han hadde lovet, gjennom Abraham, at velsignelsen eller forbannelsen i et land var avhengig av hvordan nasjonene behandlet Hans etterkommere, jødene!

Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.” 1. Mosebok 12:3

Som vi vet i dag, Romerriket kollapset faktisk og eksisterer ikke som sådant lenger, selv om det jødiske folk fortsatt er her, og er tilbake i sitt eget land etter 2000 år i eksil!

Men en romersk soldat skapte seg selv et navn og åpnet døren slik at mange romere kunne bli reddet fra evig fortapelse. Den måten han gjorde det på, var ved å gi finansiell godtgjøring til det jødiske folk som romerne hadde plyndret! Dette beveget den Allmektige til handling på vegne av denne romerske borgeren!

Omkring den niende time (kl. 15:00) på dagen så han klart i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: “Kornelius!” Og da han fikk øye på ham, ble han redd og sa: “Hva er det, herre?” Så sa han til ham: “Dine bønner og dine barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud. Apostlenes gjerninger 10:3-4

Kornelius’ handlinger var en godtgjørings-handling mot YHVHs jødiske folk. Dette bygget et minnesmerke for ham og åpnet porten til frelse for alle folkeslag! Engelen fra YHVH ba Kornelius om å tilkalle den jødiske apostelen Peter, som kom og forkynte evangeliet til hele hans husholdning og venner!

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. Og de troende som var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med Peter – over at Den Hellige Ånds gave også var blitt utøst over hedningene. Apostlenes gjerninger 10:44-45

Fra det øyeblikket kom hedninger inn i Riket og kunne bli frelst. Det er kraften av en godtgjørings-handling

I disse endens tider kaller YHVH Hans Ecclesia (menighet) til å gjøre godtgjøring mot Israel ved å bli som Rut og Kornelius. Det er mennesker som Rut og Kornelius som vil drive fram endetidens vekkelse ved handlinger av godtgjøring mot det jødiske folk. De vil bryte de mange forbannelsene som har falt på grunn av Erstatningsteologien som utløste hatske ånder mot jødene og alt jødisk. Dette kulminerte i forferdelige pogromer og shoas (Holocauster) i tidligere generasjoner. Når enhver kristen / hedning som tror på Messias anvender godtgjørings-prinsippet mot Israel på en praktisk måte (gjennom økonomi, tjeneste og rettferdighets handlinger slik Kong David, Rut og Kornelius gjorde), vil de oppleve stor velvilje fra YHVH og vil bli redskap til vekkelse og velsignelse for alle fremtidige generasjoner!

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: UNIFY – Nations as Your Inheritance

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →