The wisdom of restitution

Godtgjøringens visdom


The wisdom of restitution
Torah lesing PEKUDEI – Shemot (2.Mosebok) 38:21-40:38

Visdom serien – Del 4

Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Yeshua Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apostlenes gjerninger 3:19 – 21

Sabbat shalom, kjære elskede!

Et av de viktigste temaene i Bibelen er emnet Godtgjøring. De fleste mennesker er uvitende om dette, og kan derfor ikke fullt ut forstå Den Allmektiges veier.

Godtgjøring

Fra Unabridged Online Ordbok

  1. Oppreisning gjort ved å gi tilsvarende eller erstatning for tap, skade eller skade som er forårsaket; skade-erstatning.
  2. Gjenopprettelse av eiendom eller rettigheter tidligere tatt bort, overført eller overgitt.
  3. Gjenopprettelse til tidligere eller original tilstand eller posisjon.
  4. Tilbakeføring til en original fysisk tilstand, spesielt etter elastisk deformasjon.

Synonymer: Gjengjeldelse, oppreisning, kompensasjon, tilfredshet, tilbakebetaling.

Når folk bestiller noe fra Kad-Esh og det blir skadet i posten, eller det var feil i forsendelsen fra vår side, er det vår politikk å sende denne personen en ny og uskadet vare, PLUSS en ekstra gave for ulempen. Godtgjøring medfører at man alltid betaler ekstra for ulemper! Det er grunnen til at Toraen snakker mye om skadeserstatning for skader forårsaket overfor våre medmennesker.

For ved ethvert lovbrudd, enten det gjelder en okse, et esel, en sau eller klær eller hva som helst annet som er blitt borte, og som noen gjør krav på å eie, da skal saken til begge parter legges fram for Gud. Og den Gud dømmer skyldig, skal betale sin neste dobbelt tilbake. 2. Mosebok 22:9

The wisdom of restitution

Godtgjøring overfor Israel kan avverge dommen over nasjonene!

YHVH sa i Sitt ord at de som søker Ham vil forstå alle ting! Omvendelse med godtgjørelse vil bringe Messias tilbake til jorden, til Jerusalem!

Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apostlenes gjerninger 3:21

Før det kan skje, er nasjonene kalt til å omvende seg og gi godtgjøring mot Israel og det jødiske folk på grunn av alle synder som er begått mot dem. Bare dette kan avverge dom!

Engelen som talte med meg, sa da til meg: “Rop ut og si: Så sier hærskarenes Herre: Med stor nidkjærhet er Jeg nidkjær for Jerusalem og Sion. Med stor vrede er Jeg vred på de folkeslagene som lever i trygghet. For jeg var bare litt vred, men deres hjelp gav mer ondt. Derfor, så sier Herren: Jeg vender Meg om til Jerusalem med barmhjertighet. Mitt hus skal bygges i henne, sier hærskarenes Herre. Målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Sakarja 1:14-16

For så sier hærskarenes Herre: Han sendte Meg etter herlighet, til de folkeslagene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved Hans øyenstein. For se, Jeg skal svinge Min hånd mot dem, og de skal bli til bytte for sine slaver. Da skal dere kjenne at hærskarenes Herre har sendt Meg. Juble og gled deg, du Sion’s datter! For se, Jeg kommer, og Jeg skal bo midt iblant deg, sier Herren. Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH på den dagen, og de skal bli Mitt folk. Jeg skal bo midt iblant deg. Da skal du kjenne at hærskarenes Herre har sendt Meg til deg. YHVH skal ta Juda i eie som Sin arvedel i Det hellige land, og Han skal igjen utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn, for Han har reist Seg og kommer ut fra Sin hellige bolig.” Sakarja 2:12-17

Selv Abimelek, den hedenske kongen av Gerar, forsto at det ikke var tilstrekkelig å tilbakeføre Sara, Abrahams kone til ham. Han hadde også behov for å bringe ham gaver som godtgjøring fordi han hadde krenket Abrahams ære ved å ta hans kone fra ham. Godtgjøring gjennom hele Bibelen kan gjøres ved å betale tilbake en gjeld materielt eller med liv for liv. Når Abimelek tilbakeførte Sara og ba om unnskyldning for å ha tatt henne, var unnskyldningen ikke bare verbal, men det krevdes en handling av godtgjørelse (Act of Restitution). Det var derfor Abimelek ga Abraham, ikke bare kona, men også mange eiendeler!

Da tok Abimelek småfe, storfe og slaver og tjenestepiker og gav dem til Abraham. Han gav også hans hustru Sara tilbake til ham. 1. Mosebok 20:14

Nasjonene, og spesielt menigheten, har plyndret det jødiske folk i mange generasjoner og helt fram til i dag gjennom en anti-Bibelsk plan om å dele Jerusalem og gi store deler av det hellige Land i hendene på Israels fiender! Det er bare omvendelse og godtgjørelse på vegne av tidligere generasjoner og vår egen generasjon som vil avverge dommen fra den Allmektige mot nasjonene på grunn av Sions sak!

For det er hevnens dag fra YHVH, et gjengjeldelsens år for Sions sak. Jesaja 34:8

The wisdom of restitution

Yeshuas offer er den største godtgjørings-handlingen (Act of Restitution)

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romer brevet 6:23

YHVH mistet hele menneskeheten på grunn av Adams (mannlig og kvinnelig) synd i Edens hage. Yeshuas lydighet i å betale prisen for synden er årsaken til at hele menneskeheten gjenopprettes til sin Skaper. Hvert menneske er Skaperens rettmessige belønning. Hadde det ikke vært for at Yeshuas blod gir godtgjøring for synden som bringer død, ville bare dom og YHVHs vrede være menneskehetens skjebne. Den eneste rettferdige godtgjørelsen, som kalles soning, for å bryte YHVHs bud er blod. Blodet fra et lyteløst dyr frem til for 2000 år siden under Yom Hakippurim – Forsoningsdagen, men siden for 2000 år siden, YHVHs Eget blod gjennom Hans Sønn Yeshua Messias!

For livet til kjøttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning for sjelen. 3. Mosebok 17:11

Hvert menneske skylder sitt liv til Skaperen av livet. Vi skylder Ham for hvert minutt, dag og år som vi har styrt våre egne liv. Vi skylder Ham for våre forfedre og deres avgudsdyrkelse og overtredelser, fordi syndene følger med opp til tredje, fjerde og til og med tiende generasjon! Legene vet om dette og kaller det “Genetisk arv”. Bibelen beskriver det som familie- forbannelser! Hvordan kan vi gi godtgjøring for alle de synder som vi har begått mot Skaperen og mot andre mennesker? Hvor mange gode gjerninger, “Mitzvot”, må vi gjøre, og hvordan kan penger betale for alle våre feil, overtredelser og forbrytelser? Yeshua betalte alt!

Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt oss alle overtredelsene, og Han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. Kolosser brevet 2:13-15

The wisdom of restitution

Godtgjøringens gjensvar

Jeg er blitt korsfestet med Messias. Det er ikke lenger jeg som lever, men Messias lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. Galaterbrevet 2:20

Apostelen Paulus brukte resten av sitt liv til å gjøre godtgjøring for å ha forfulgt de jødiske troende før hans guddommelige møte med Yeshua. Han ble tilgitt, men han viste at han forsto prinsippet om godtgjørelse ved å tilbringe resten av sitt liv med å gjøre det motsatte av det han gjorde før han omvendte seg. Hans godtgjørelse besto i å forkynne evangeliet for hver skapning, først til jødene, og å bygge opp samfunnet av troende som han tidligere hadde forsøkt å ødelegge!

Men Herren sa til ham: “Gå, for han er et utvalgt redskap for Meg til å bære Mitt navn fram for hedningefolk, konger og Israels barn. For Jeg vil vise ham hvor mye han må lide for Mitt navns skyld.” Apostlenes gjerninger 9:15-16

Saulus (Paulus) kunne ikke betale for å få tilgivelse for synd og frelse, og likevel tilbrakte han hele sitt liv med å betale tilbake denne gjelden, av kjærlighet til Messias.

Vi har alle en kjærlighets-gjeld å betale tilbake, og alle de av oss som har blitt tilgitt selv om vi ikke fortjente det, er kalt til å bruke hele vårt liv til å nedbetale denne kjærlighets-gjelden ved å tjene YHVH gjennom Yeshua HaMashiach (Messias). Vår lydighet mot Ham er en handling av godtgjørelse og den eneste rette responsen til en slik en stor frelse!

Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Romer brevet 13:8

Kjærligheten tvinger oss til å miste livet for Hans skyld, å legge ned våre liv for andre!

Har du noen gang vurdert at ditt liv som en troende er som en handling av godtgjørelse overfor YHVH og menneskeheten? Hvis ikke, så kanskje det kommer av at du er utakknemlig og egoistisk, og ikke forstår at vi ikke er frelst for oss selv! Yeshua gjorde den største godtgjørelsen i historien, slik at Faderen kunne få sitt vederlag/belønning. Du og jeg er Hans vederlag/belønning, vi tilhører ikke oss selv! Hvis vi tror at vi gjør det, lever vi faktisk i bedrag!

Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for begge hører Gud til. 1. Korinterbrev 6:19-20

For den som er kalt i Herren mens han er trell, er likevel Herrens frie menneske. På samme måten er den som ble kalt mens han var fri, Messias’ trell. Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke treller under menneskene! 1. Korinterbrev 7:22-23

Sann frihet kommer fra å leve et liv av godtgjørelse, eller som Paulus beskriver det: Å være Messias’ slaver!

Er det noe du holder tilbake fra YHVH? Ditt liv, det du spiser, din familie, dine penger, alt sammen tilhører den Ene som kjøpte deg med Sin Sønns blod!

Et liv av godtgjørelse er livet til en ekte tilbeder av YHVH, og en Yeshuas tjener. Han har tilgang til alt vi har og alt det vi er. Forskjellen mellom Elohim og fortidens europeiske slave- herrer, er at vår slave-herre har kjøpt oss for å frigjøre oss! For å frigjøre oss fra synd, egoisme, død, helvete, graven og den kommende vreden! Vår slave-mester som vi skylder en kjærlighets-godtgjøring, er Kjærligheten Selv!

Vi har en kjærlighets-gjeld å betale tilbake! Vår belønning for dette er Tusen Generasjoner av velsignelse og gunst eller en evighet av rikt, overflødende liv!

Derfor skal du vite at YHVH din Elohim, Han er Elohim, den trofaste Gud, som holder Sin pakt og viser miskunnhet i tusen slektsledd mot dem som elsker Ham og holder Hans bud. 5. Mosebok 7:9

Vårt liv i lydig godtgjøring forløser unevnelige og evige velsignelser!

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sion’s skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: UNIFY – Arise, Shine!

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →