The Goshen Principle

Gosen prinsippet


The Goshen Principle
Torah lesing EKEV – Devarim (5.Mosebok) 7:12-11:25. Haftarah: Jes. 49:14-51:3

På den dagen skal Jeg skille ut landet Gosen, der Mitt folk holder til, 2 Mos.8,22a

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Som vi har nevnt i tidligere saker, står hele verden overfor en enorm dom på grunn av den måten nasjonene har behandlet det jødiske folket og Israel på – ikke bare i vår tid, men også i fortiden. For eksempel under Shoa (Nazi Holocaust), ignorerte de fleste nasjonene masseutryddelsen av jøder og valgte å ikke åpne sine dører for å gi ly til den jødiske befolkningen som var i fare. Under Evian-konferansen i Frankrike i 1938 var ikke èn nasjon villig til å ta inn noen jøder for å redde dem fra Hitler.

På grunn av volden mot din bror Jakob, skal du dekkes av skam, og du skal bli utryddet for evig. På den dagen da du stod på den andre siden, på den dagen da fremmede førte bort det han eide, da utlendinger kom inn gjennom hans porter og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem. Obadja 1:10-11

YHVH vil alltid holde Sitt Ord, og Han har lovet fra tidenes begynnelse at Han vil velsigne, gjøre godt mot og gi favør til de som gjør godt, velsigner og gir favør til Abraham og hans naturlige etterkommere fra Isak, det jødiske folket i dag.

Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. 1 Mosebok 12:3

Nasjoner som ikke har strukket ut en hånd til hjelp og velsignelse for jødene i tider av nød, vil lide fryktelige konsekvenser for deres feilaktige beslutninger, selv om de ble tatt langt tidligere.

Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre. Matteus 25:31-33

En dag er for YHVH som Tusen år (Salme 90:4)! Hans tidsoppfatning er ikke den samme som den vi har!

Det har vært mange muligheter i de siste 2000 årene til å strekke ut en hjelpende hånd til det jødiske folket i deres tider av nød, siden ødeleggelsen av det andre Tempelet, det store Eksilet og den fantastiske gjenforeningen og gjenfødelsen i deres eget land 14. mai 1948!

I tider av dom er det et spørsmål om liv og død å sikre seg en plass til ly og tilflukt for seg selv og sine kjære. Denne trygge plassen vil jeg kalle GOSEN.

The Goshen Principle

Gosen er beskyttet

På den dagen skal Jeg skille ut landet Gosen, der Mitt folk holder til, så det ikke vil være noen fluesverm der. Det skjer for at du skal kjenne at Jeg er YHVH i landets midte. 2. Mosebok 8:22

Da israelittene ble befridd etter 430 år av bittert slaveri for egypterne, reiste YHVH opp en redningsmann ved navn Moshe (Moses). Han ble sendt i Skaperens makt og styrke for å bønnfalle Farao om å la Paktens folk gå ut av Egypt og slaveriet for å tilbe den Allmektige i ørkenen. Hver gang Farao nektet å gi slipp på sine slavearbeidere, plaget YHVH egypterne alvorlig. Endelig, etter den 10. plagen lot Farao, motvillig, Israel gå!

I løpet av disse 10 fryktelige plagene, led alle i Egypt unntatt det jødiske folket som bodde på et sted som ble kalt Gosen! De var fullstendig beskyttet mot alle plagene! Når det var mørke i hele Egypt (den niende plagen), var det lys i Gosen! YHVH gjorde et skille mellom Israels folk og egypterne.

Så rakte Moses hånden ut mot himmelen, og det kom et tykt mørke over hele landet Egypt i tre dager. Ingen kunne se hverandre, og ingen kunne reise seg fra plassen sin på tre dager. Men alle Israels barn hadde lys der de bodde. 2. Mosebok 10:22-23

Plassering, plassering, plassering

Den gode nyheten er at også de menneskene fra andre nasjoner, og til og med egyptere, som flyttet over til Gosen for å søke ly sammen med jødene, ble beskyttet mot plagene. Det avgjørende den gang var “hvor bor du?” Det er viktig å forstå at jødene var de mest foraktede slavene i egypternes øyne. Selv om de var (og fortsatt er) Paktens Folk var de i et bittert slaveri. Likevel, de fra de nasjonene som innså at Elohim – Gud var med Israel og søkte ly hos dem under skyggen av den Allmektige i Gosen, ble også beskyttet mot plagene, og de forlot selv Egypt for å tilbe YHVH i ørkenen!

Så drog Israels barn ut fra Ramses til Sukkot. Det var omkring seks hundre tusen menn til fots, foruten kvinner og barn. En blandet folkemengde drog også opp sammen med dem, og småfe og storfe, en meget stor buskap. 2. Mosebok 12:37-38

Egypt var under dom på samme måte som nasjonene er i dag på grunn av “Sions sak”.

For det er hevnens dag fra YHVH, et gjengjeldelsens år for Sions sak. Jesaja 34:8

De kloke fra nasjonene (en “blandet folkemengde”) i Egypt innså at det ville være bedre å GÅ med jødene enn å gå til grunne under dom i Egypt, og de ble faktisk reddet!

Dette prinsippet gjentas mange ganger i de Hellige Skriftene! Under tiden med dronning Ester og Mordekai forsøkte den onde Haman fra amalekittene å utslette Israel.

Men det var for lite i hans øyne å legge hånd på Mordekai alene, for de hadde latt ham få vite hvilket folk Mordekai tilhørte. Derfor ønsket Haman å få utryddet alle jødene som fantes i Ahasverus’ kongerike, Mordekais folk. Ester 3:6

Gjennom intervensjonen fra den jødiske dronning Ester og jøden Mordekai, ble situasjonen snudd og dommen falt på Haman – Amalek i stedet!

De kloke i det persiske riket “ble som jøder” for å unnslippe dommen som åpenbart falt på alle som løftet sin hånd for å skade jødene! De kloke flyttet over til det jødiske nabolaget og de ble som jøder, konverterte og kom i skyggen av vingene til Israels Gud, YHVH!

I hver provins og by, overalt hvor kongens ord og lov kom, ble det fryd og glede, høytid og helligdag blant jødene. Da slo mange av landets folk seg sammen med jødene, fordi frykt for jødene var kommet over dem. Ester 8:17

The Goshen Principle

Å gjenkjenne tidens tegn

YHVHs Ord (Guds Ord) forteller oss klart at det vil komme en tid da nasjonene (folkeslagene som ikke er jødiske) vil gripe tak i kanten på kappen (TSITSIT) til noen gudfryktige jøder, og vil bestemme seg for å gå med dem! Årsaken er “fordi vi har hørt at Elohim – Gud er med dere!”

Så sier YHVH Tzevaot: I de dager skal ti menn fra alle folkeslagenes tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann (eng: en jøde) og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Elohim-Gud er med dere.» Sakarja 8:23

Under disse Endens tider vil alle de kloke menneskene fra nasjonene gjøre veldig lurt i å flytte over til Gosen, “å bli som jødene” (ved å akseptere den jødiske Messias i Hans fylde som en jøde!) Og å ta tak i kanten på kappen, tsitsiten til noen troende jøder! Nasjonene er allerede under dom; stormer, jordskjelv, pest, hungersnød og terrorhandlinger synes å være “normalen”. Vi trenger ikke å vente på “Jordens undergang” for å se at slutten av denne tidsepoken, slik vi kjenner den, er nær!

Siden tidenes begynnelse, har YHVH gjort et skille mellom Israel og nasjonene! Og selv om Han har straffet Sitt folk hardt for deres ulydighet, vender Han seg nå til de landene som har utnyttet Israels svake og ydmyke tilstand.

Men i Juda skal det bo folk til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. For Jeg skal hevne deres blod, det Jeg ikke allerede har hevnet. YHVH bor på Sion! Joel 3:25-26

Nasjonene er akkurat nå i samme posisjon som den onde byen Ninive, hovedstaden i det grusomme assyriske riket, som hadde jaget bort 10 av Israels stammer (Nordriket) og erstattet dem med assyrere i området Samaria og Galilea. YHVH var i ferd med å ødelegge Ninive fordi de hadde utøvd mye brutalitet mot de israelske stammene! Da Jona kom med budskapet sitt, var det ikke et fint, mildt og ambivalent Profetisk Ord! Det var et klart og tydelig ord om total ødeleggelse som en oppfyllelse av det guddommelige løftet i 1. Mosebok 12:3!

“Jeg vil forbanne (uttale et ord av total ødeleggelse) dem som forbanner (ikke tar deg alvorlig og som ydmyker deg!) Deg (Abraham, Isak, Jakob og hele Israel!)

The Goshen Principle

En overraskende visdom

Kongen av Ninive viste en overraskende visdom, født av den sanne Frykten for YHVH, for å være slike onde mennesker som de var! Han beordret hele nasjonen, inkludert babyer, barn og dyr til å holde en total faste! Han omvendte seg i støv og aske for å ha skadet Paktens Folk, Israels folk!

Sann omvendelse rører alltid ved den Allmektige, som tilga dem deres synd og Han angret sin beslutning om ødeleggelse!

Hvis en slik “overraskende visdom” kan bli funnet i land som Tyskland, Spania, Storbritannia og USA og andre, vil YHVH tilgi!

Da Elohim så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, da angret Elohim den onde ulykken Han hadde sagt Han ville føre over dem, og Han gjorde det ikke. Jona 3:10

Gosen prinsippet

Bare i landet Gosen, der Israels barn var, haglet det ikke. 2. Mosebok 9:26

Når enkeltpersoner i nasjonene snur og går med Israel og YHVHs paktsplan for gjenopprettelsen av Israel, vil de finne en enestående favør og en altomfattende beskyttelse mot stormer, jordskjelv, terroranslag og lignende! Når menigheter og Tjenester velger å slutte seg til Israels Gud og Hans Paktsfolk og arbeide aktivt for gjenopprettelsen av Israel, vil de finne fylden av velsignelsen i 1.Mosebok 12:3!

Vi må huske at når utlendingene fra en blandet mengde nasjoner i Egypt flyttet over til Gosen, flyttet de også over fra sin avgudsdyrkelse, for å sette sin lit til YHVH, Israels Gud! Det var en endring i “religiøs orientering”! Da de kom under israelittenes tak, måtte de forlate sine avguder utenfor og gå inn under israelittenes tak og holde deres skikker og bud!

Selv om Torahen ennå ikke hadde blitt gitt, må vi huske at Abraham kjente Skaperens forordninger fordi han hadde en intim vandring med Ham, og han lærte det til sine barn og alle sine etterkommere!

Jeg skal gjøre dine etterkommere tallrike som stjernene på himmelen. Jeg skal gi alle disse landområdene til dine etterkommere. Og i din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi Abraham lød Min røst og holdt Min befaling, Mine bud, Mine forskrifter og Mine lover.” 1. Mosebok 26:4-5

Så utlendingene som ble med Israel til Gosen måtte også gå i lydighet mot Elohims bud slik de var overlevert til Abraham. Siden YHVH er den samme i går, i dag og til evig tid, vil disse budene og forordningene være de samme som de Moses senere skulle motta på Sinai! Den eneste forskjellen er at etter Sinai ville de bli skrevet ned, og dermed ville det bli lettere å lære dem til alle kommende generasjoner!

Også på dronning Esters tid, skjedde det at de utlendingene som sluttet seg til jødene “ble som jøder”, dvs. at de også forlot avgudsdyrkelse og deres avgudsdyrkende fester og sluttet seg til Israels sabbat, hellige høytider og sammenkomster, mat reglene og lignende.

De kloke fra nasjonene som vil gjøre Gosen prinsippet gjeldende, vil være beskyttet fra dagens dom mot nasjonene og vil blomstre, fornyes og ha fremgang midt i den mest forferdelige nød verden noensinne har sett. YHVH vil sette et skillemerke mellom deg og resten av folket! Du vil kunne stå på løftet om Abrahams Nøkkel og Gosen prinsippet i 1. Mosebok 12:3! Du vil kunne proklamere og ta til deg dette løftet som ditt eget!

Jeg vil velsigne de som velsigner deg, forbanne de som forbanner deg og ved deg skal alle familier på jorden bli velsignet!”

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille». Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Word of Our Testimony

 • Shabbat Letter ads

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukka Lys 2022

  Gratis BØNNE & LOVPRISNINGS samling

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-26 desember
  hver kveld kl. 5-7 PM EST (kl. 23-1 norsk tid)

  ÅPENT FOR ALLE

  Igjen talte Yeshua til folket og sa: «Jeg er verdens lys.» Johannes 8:12

  Bli med oss på vår Hanukka feiring når vi tenner lys i en stor Hanukkiah på torget i St Augustine hver kveld, og presenterer Verdens Lys, YESHUA, i den første byen i de Forente Stater!

  Ta med din egen campingstol!

  Adresse:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  For mer informasjon:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman