Non negotiables

Ikke-Forhandlingsbare, del 2 – Mine Moadim


Non negotiables#2
Torah lesning SHELACH – Bamidbar (4. Mosebok) 13:1-15:41

«Vær stille for YHVH (Adonai), alt kjød, for Han har reist seg fra sin hellige bolig.” Sakarja 2:17

Shabbat shalom, dere elskede!

Dette er en fortsettelse av budskapet mitt fra forrige uke, selv om introduksjonen forblir den samme.

Da jeg forberedte meg på vårt globale UNIFY-møte og søkte Ham for Hans ord for møtet, sa Ruach (Ånden) til meg “Ikke-forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord”, et profetisk ord om hans vilje for denne nye sesongen av den tredje dags oppvåkning, noe som vil føre til den tredje dags vekkelse som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen den 31. mai 2020 / 5780.

Den Allmektige arbeider i etapper, Han sender sitt lys av åpenbaring for å fordrive bedrag, myter og mørke. Men hvis folk ikke lytter, begynner Han å advare, og til slutt sier Han; “Det er nok, ikke mer kompromiss!” Profeter er menn eller kvinner som lar YHVH snakke gjennom dem. Jeg anser meg selv som en “høyttaler” som bare sender stemmen, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat som høyttaleren i et PA-system ikke har noen lyd i seg selv, så har heller ikke den sanne profetiske tjenesten noen lyd eller ord fra seg selv. Ordene fra en Yah`s (Guds) profet må ha sin opprinnelse hos Ham. Og akkurat som en høyttaler i en radio eller en TV ikke kan velge musikk, tale eller lyd som sendes gjennom den selv, skal en profet ikke sensurere Den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent; Han er et skjold for dem som søker tilflukt hos Ham. Ikke legg noe til ordene hans; ellers vil Han irettesette deg, og du vil bli stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30: 5-6

Ekte profeter og profetiske kar må dø fra seg selv og sine egne meninger for å kringkaste en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette de siste 30 årene av min tjeneste. Jeg har forsøkt å snakke, synge, be og kringkaste det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det gjør ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er bare opptatt av å glede En, og prøver å være så nøyaktig som mulig i å gjenta det jeg hører fra Ham, og understreke det med mye skrifthenvisninger og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller snakke, og ordene Hans strømmer ut av meg. Han ga meg rhema-ordet “Ikke – Forhandlingsbare”, og fortsatte deretter med å gi meg 5 punkts-listen nedenfor.

  1. MITT NAVN
  2. MINE HØYTIDER
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Disse fem ovenfor er temaer som Han ikke godtar forhandlinger om, og ingen flere kompromisser med. Han er bestemt på å gjenopprette alle disse fullt ut, og Han vil ikke godta noen politisk korrekte argumenter om det. Tiden har runnet ut, og Han forventer at Hans folk skal overholde Hans guddommelige vilje. Dette har ingenting å gjøre med følelsene dine eller følelsene mine. Det har ingenting med bekvemmelighet å gjøre, det har alt å gjøre med Hans guddommelige vilje for å gjenopprette alle ting. Han er forpliktet på Sitt Ord.

Omvend deg derfor og vend deg til Gud, så dine synder kan bli slettet ut; slik at tider med forfriskelse kan komme fra Herrens nærvær; og Han kan sende Messias som er oppnevnt på forhånd for deg, det vil si Yeshua. Han må være i Himmelen til tiden kommer for å gjenopprette alt, slik Gud sa for lenge siden, da han snakket gjennom de hellige profetene. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Non negotiables#2

Mine Moadim

”Jeg vil samle de av dere som klager over de fastsatte høytidene. For de er en vanære og en byrde for Meg. [fordi de ikke kan holde dem]. Sefanja 3:18

Når folket i Israel ble straffet med eksil, kunne de ofte ikke holde Yah’s Guddommelig utnevnte høytider, dette er Moadim. Dette var en forbannelse, og det forstyrret dem som elsket og fryktet YHVH til sorg. Moadim betyr “bestemt tid når Jeg vitner om Meg”. Da Yeshua vandret på jorden, feiret Han alle Faderens Moadim som beskrevet i Toraen. Han feiret til og med andre høytider, som Hanukkah eller Innvielses-festen som er beskrevet i apokryfene (Johannes 10). Ikke bare holdt Han dem alle, men alle merkesteinene i Hans liv var knyttet til Moadim. Han ble sannsynligvis født under Sukkot, Løvhyttefesten, ble henrettet på Golgata-pålen under Pesach (Passover), sto opp fra de døde i førstefruktens høytid under Matzah (usyret brød) høytiden, og vil mest sannsynlig komme tilbake på Rosh HaShana (shofarenes høytid) etter Yom HaKippurim (den store forsoningsdagen). YHVH kaller dem MINE MOADIM, og ingen har rettigheter til å erstatte dem.

Moadimene ble satt opp allerede fra skapelsestidspunktet,

Gud sa: «La det bli lys på himmelhvelvingen til å dele dagen fra natten; la dem være til tegn som fastsetter høytider, dager og år»1. Mosebok 1:14

Tegn på hebraisk er OTOT, slik som merket til YHVH eller Dyrets merke.

Høytider på hebraisk er Moadim

Disse ble satt opp fra skapelsen før Israel ble en nasjon og før Toraen ble gitt på Sinai-fjellet. Han skiller også i det følgende kapitlet ut den syvende dagen som Kadosh-Hellig, og ingen har rettigheter til å erstatte den, på samme måte som ingen har den guddommelige rett til å erstatte en mann med en kvinne og en kvinne med en mann.

Gud velsignet den syvende dagen og skilte den ut som hellig; for på den dagen hvilte Gud fra alt sitt arbeid Han hadde skapt, slik at det i seg selv kunne produsere. 1. Mosebok 2: 3

Likevel erstatter menneskeheten i opprør mot Skaperen merkene på Hans skapelse i menn, kvinner og i hans Moadim, tider, sesonger og guddommelig utnevnte høytider. Han har aldri helliget søndagen som den hellige dagen. Dette gjorde den øst-romerske keiseren Konstantin for å erstatte Messias identitet og med den stjele identiteten til Messias brud og fritt forfølge jødene. Faktisk skjedde de fleste forfølgelser, ydmykelser og drap på jøder i det kristne Europa i løpet av søndag, jul eller påske. Siden keiser Konstantin var en soltilbeder helt til til sin død, æret han solguden på søndagen og erstattet den hellige sabbaten. Det er ikke noe problem ved å tilbe Yah (Gud) hver dag i uken, men det er et problem, kalt opprør, ved å erstatte sabbaten med søndag. Den er ikke bibelsk, og disiplene til Yeshua (jøder og hedninger) hedret sabbaten, ikke søndagen, helt frem til det 4. århundre. For de som tror at dette bare er for jødene, kan de vurdere Skriften nedenfor.

“Og de fremmede som holder seg til YHVH for å tjene Ham, å elske navnet til YHVH og for å være hans arbeidere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og holder fast ved min pakt, vil jeg føre til mitt hellige fjell og la dem glede seg i mitt bønnehus; deres brennoffer og ofringer vil bli godtatt på mitt alter; for mitt hus vil bli kalt et bønnehus for alle folkeslag.” Jesaja 56: 6,7

Nei, ikke bare for jødene, selv om den ble gitt som et merke på pakten til Israel, men likevel for å dele hans Torah og Moadim med nasjonene. Ikke for at nasjonene skal erstatte Israel eller det jødiske folket, men for å bli med Israel i hellig, bibelsk tilbedelse under de utnevnte høytidene.

Etter at Guds vrede er utøst, og i løpet av tusenårsriket til Yeshua Messias, vil alle feire og tilbe Ham på sabbaten, og ikke på søndag.

Hver måned på Rosh-Hodesh (Nymåne) og hver uke på sabbaten, vil alle levende komme for å tilbe i mitt nærvær, sier YHVH. ”Når de drar, vil de se på likene til menneskene som gjorde opprør mot Meg. For deres orm skal aldri dø, og deres ild vil aldri slukkes; men de vil være avskyelige for hele menneskeheten.” Jesaja 66:23,24

YHVH kaller de bibelske høytider for Mine Moadim, og de starter med den ukentlige sabbaten

Da talte YHVH til Moses og sa: “Tal til Bnei-Israel og fortell dem: Dette er de utpekte moadimene til YHVH, som du skal befale å være hellige sammenkomster – Mine moadim. «Arbeid kan utføres i seks dager, men den syvende dagen er en sabbat av høytidelig hvile, en hellig samling. Du skal ikke gjøre noe arbeid – det er en sabbat for YHVH i alle boligene dine. «Dette er YHVHs høytider, hellige sammenkomster som du skal befale på sine bestemte tider». 3. Mosebok 23: 1-3

Non negotiables#2

Deretter fortsetter Han med å presentere alle Moadim, inkludert Pessach-Shavuot, Trompetfesten, Yom Kippur og Sukkot.

YHVH er en timingens Gud, alt gjøres i henhold til Hans timing. En kvinne har en månedlig periode, graviditeten varer i ni måneder, Han skapte alt i henhold til Hans guddommelige design til Hans guddommelige tid. Yeshua måtte bli født, korsfestet og oppstå fra de døde i Yah’s profetiske timing. Han vil også komme tilbake i en MOED, en utnevnt tid av Faderen. Å bytte ut tider, høytider og tradisjoner er som å erstatte signaturen i en sjekk. Når du erstatter en original signatur, kalles det forfalskning, og sjekken blir ugyldig.

Han etablerte fra skapelsens begynnelse sine merker av høytider og sesonger, som var hans guddommelige signatur, hans merke. Vi er så nær forløsningen av Dyrets merke, faktisk slik at microchipen allerede er satt i verk og kan være knyttet til fremtidige vaksiner, inkludert Covid 19, så vi må være nøye med at livene våre er preget av Hans Moadim, Hans guddommelige signatur, Hans paktsmerker. Og dette er ikke høytider lånt fra den romerske kalenderen med babylonsk-romerske tradisjoner, men heller bibelske høytider som Han ga til folket i Israel slik at de skal vitne om Ham. Dette er guddommelige datoer med YHVH og profetisk, så Han iverksetter alt i henhold til Sine guddommelige tidspunkter. Og disse er for evig. Selv under tusenårs regjeringen til Yeshua ut fra Jerusalem, vil folk tilbe på Rosh Chodesh (Nymåne høytiden) og på sabbat, og nasjoner vil bli pålagt ved lov å komme og feire Sukkot (Løvhyttefesten). Nasjoner som ikke kommer vil være under en forbannelse.

Da vil alle de overlevende fra alle nasjonene som angrep Jerusalem gå opp fra år til år for å tilbe kongen, Adonai-Tzva’ot, og for å feire Sukkot. Videre, hvis noen av nasjonene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Adonai-Tzva’ot, vil de ikke få regn. Sakaria 14: 16-17

Det er viktig å merke seg at Yeshua ikke feiret noen av de kristne høytidene som feires i kirken i dag. Siden alle er av romersk og hedensk opprinnelse, ville det være uhørt for Ham å gjøre det. Han ble ikke født i julen (opprinnelig saturnalia-festen for vinterheksekraftens solverv). Han sto heller ikke opp fra de døde påskemorgen, som opprinnelig var tiden og navnet på festlighetene til fruktbarhetens gudinne Ishtar (her kommer de hedenske tradisjonene med egg og kaniner fra). Han byttet heller ikke den ukentlige syvende dagen, sabbaten, med en søndag. Dette skjedde etter kirkerådet i Nicea i 325 e.Kr. under Konstantin og de hedenske biskopene i Roma som skilte seg fra det opprinnelige evangeliet fra Sion og den jødiske Messias, ved å anta en romersk Kristus i stedet, med et romersk navn og med romerske høytider. Dette ble gjort for å få politisk makt og hele det vestlige kristendomssystemet ble født, og det har holdt seg på plass til i dag. Men fra Shavuot-festen (pinsen) 2020, talte Den Hellige Ånd til meg om at det å gjenopprette Hans Moadim, så vel som å omvende seg fra de hedenske forankrede høytidene er IKKE-FORHANDLINGSBART! Dette er en del av det største identitetstyveriet i historien, fra en jødisk Messias til en romersk Kristus. Alle de kristne høytidene har hedenske røtter og skjer på datoer som er forbundet med soltilbedelse, Zeus og Jupiter tilbedelse og ikke Hellig tilbedelse. Det er på tide å vende tilbake til hellig bibelsk tilbedelse og legge igjen all den gresk-romersk-babylonske kulturen. Den som snart skal komme tilbake er ikke en romersk Kristus, men en jødisk Messias. Han sanksjonerer ikke med noen av disse erstatnings-festene, men Han har lenge vært langmodig og tålmodig med pastorer og ledere over hele verden frem til nå.

Fra nå av kaller Han alle til å omvende seg fra alle hedenske avledede høytider og å komme tilbake for å markere og feire Hans Moadim. Dette er en del av gjenopprettelsen av alle ting, uten dette kan ikke Himlene forløse Messias og Han kan ikke komme tilbake. Så det er «ikke-forhandlingsbart!» Mange kristne ledere vet at dette er sant, men de har likevel valgt å holde seg i komfortsonen og i den politiske korrektheten for ikke å støte noen. Men fra nå må vi være mye mer opptatt av å ikke krenke Skaperen av universet, ja mye mer bekymret for det.

Hensikten med dette sabbatsbrevet er å levere det profetiske ordet Han ga meg om sine ikke-forhandlingsbare. Hans Moadim er den andre av Hans fem ikke-forhandlingsbare. For å lære mer om emnet inviterer jeg deg til å lese boken min Grafted In og å melde deg på GRM online Bible School (bibelskole på nettet). Han renser Sin brud fra alle erstatninger og hedensk innflytelse i tilbedelsen. Han vender snart tilbake til en brud som er ren og hellig, og som vil skinne for det jødiske folket og vise herligheten til en jødisk Messias, ikke en romersk Kristus. Vennligst støtt vår plattform against-antisemitism.org (mot antisemittisme), så vil du få tidlig tilgang til min nye, uutgitte e-bok The Identity Theft (Identitets Tyveriet) som vil forklare de mange måtene som Satan har lurt bruden ved å bytte ut Messias` identitet. Å bytte ut høytidene var en del av hans plan for å gjøre nasjonene klare for Dyrets merke. Jeg vil redegjøre om dette i neste Shabbat-brev kalt Ikke-Forhandlingsbare del 3.

Omvend deg derfor og vend tilbake – så syndene dine kan bli utslettet, slik at forfriskningens tider kan komme fra YHVHs nærvær, og Han kan sende Yeshua, Messias, utvalgt for deg. Himmelen må ta imot Ham, frem til tidspunktet for gjenopprettelsen av alt det Gud talte om for lenge siden gjennom munnen til sine hellige profeter. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Jeg oppmuntrer deg til å gjenopprette Hans Moadim!

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

IDENTITETSTYVERIET. E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Med din donasjon på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som starter ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.

https://www.grinitiative.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ukens bok: Grafted In (Podet inn)

Å vende tilbake til storhet

https://kad-esh.org/no/butikk/grafted-in-podet-inn/

Se: UNIFY – Battling Replacement Theology (kjempe mot erstatnings-teologi)

Bli med gruppen fra Papua New Guinea ved Ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel (UNIFY) ved vestporten til Jerusalem, som en del av Bibelskole på Hjul -turen i 2019. UNIFYs President, Apostel Dominiquae Bierman, maler bildet av det sanne oppdraget og hensikten med denne Ambassaden som et pionerarbeid av Ånden – ikke en menneskelig agenda. Lær hvordan sann frihet i sitt eget land er et stort ønske for enhver nasjon, men ingen nasjon er i dag virkelig fri fra erstatnings-teologi.

Bli med på vår Sukkot Tour 2020 for å BLÅSE i shofaren dette året i Yerushalayim!

Stå opp og bli lys – blås Shofaren i Sion

De Forente Nasjoner for Israel | Sukkot Tur 2020

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! YHVH’s herlighet stiger opp over deg.
Jesaja 60:1

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen.
Alle våre turdeltagere vil motta trening i å blåse shofaren i løpet av turen.

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Pris: $2915 – Dobbeltrom (kun land-arrangement, 13 hotell-overnattinger, halvpensjon, flyvninger ikke inkludert)
Registreringsavgift: $500 for å sikre deg plass

Det resterende beløpet på $2415 må betales innen 1. august 2020

REGISTER DEG NÅ OG RESERVER DIN PLASS:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se: https://www.grinitiative.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/