Come Holy Spirit

Kom Hellige Ånd#1 – Profetiens Ånd


Come Holy Spirit
Torah lesning BEHAR/BECHUKOTAI – Vayikra (3. Mosebok) 25:1-27:34

Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg: “Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Yeshuas vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Yeshuas vitnesbyrd er Profetiens Ånd”. Johannes Åpenbaring 19:10

Shabbat shalom, dere elskede!

Det finnes ikke et viktigere og mer presserende tema i dag og i denne tidsalder enn temaet den Hellige Ånd. Det finnes ingen Brudeforberedelser som kan skje uten den Hellige Ånd. Om vi ikke har en utgytelse av den Rene og Uforfalskede Profetiens Ånd, kan vi ikke, og vil vi ikke, være rede til å møte Mesteren. Vi kan ikke, og vi vil ikke ha Kraften til å samle inn og imøtekomme endetidens innhøsting, og overvinne de kommende dagers trengsel.

Covid19 pandemien og frykten for epidemien har drevet verden inn i en annen virkelighet, en ny virkelighet. Skaperen dømmer nå verden, og massene våkner opp til å anerkjenne det faktum at vi er desperate etter svar. Verdslig kunnskap og visdom mislykkes. Menneskelige metoder mislykkes, og mange søker etter noe større enn seg selv og sine omstendigheter. Noen finner religion, enten det er Kristendom, Judaisme, Islam, og mange andre religioner og religiøse systemer. Dette vil være et midlertidig substitutt, en sukkerpille som raskt mister sin virkning, siden det ikke har i seg kraften til å redde fra død og fra Yah’s (Guds) dommer.

Da Yeshua, den Jødiske Messias, betalte prisen for vår forløsning gjennom Sitt Blodoffer, gjorde Han det for at vi skal bli fylt med en annen Virkelighet, som er Nærværet og Personen Ruach Hakodesh, Den Hellige Ånd. Vi trenger fullheten av den Hellige Ånd, som er Profetiens Ånd, som er Yeshuas Vitnesbyrd, intet annet vil fungere.

Come Holy Spirit

Ruach på Hebraisk betyr Ånd, Vind, Pust.
Ruach Hakodesh er den Hellige Ånd eller Hellighetens Ånd.

Coronaviruset angriper menneskers pust. De dør av kvelning. Motgiften er ikke en menneskeskapt vaksine som følges av en rekke bivirkninger, og som i seg selv forurenser den Hellige Ånds Tempel med en svekket variasjon av det samme viruset, men heller en Hellig Ånds Vaksine.

Menneskehetens ånd, menneskers pust, trenger å bli renset ved kraften av den Hellige Ånd, som er Profetiens Ånd. Når vi er fylt med Hans Nærvær, så flyter vi alltid i Profetiens Ånd. Våre holdninger forandres, vårt verdensbilde forandres, våre ord forandres, våre handlinger forandres, vår musikk forandres, våre relasjoner forandres, våre liv forandres.

Da blir vi mer lik Ham, mer lik Yeshua. Vi blir av den samme Ånd som reiste Ham opp fra de døde. Vi begynner å tenke og tale som Ham, vårt verdenssyn forandres, vår trosvandring forandres.
Profetiens Ånd forvandler oss til “en annen person”. Da Kong Saul ble salvet til Israels Konge av Profeten Samuel, måtte han bli istandsatt av Profetiens Ånd til å inneha den ekte Autoriteten, og til å kunne herske over Israels fiender.

Etter det kommer du til Guds Gibea, der filisterne har en hæravdeling. Når du har kommet dit til byen, skal det skje: Du skal møte en flokk profeter som kommer ned fra høyden med en harpe, en tamburin, en fløyte og en lyre foran seg. Og de skal profetere. 1. Samuel 10:5

Come Holy Spirit

Profetiens Ånd flyter best i en atmosfære av tilbedelse.

Da skal Adonais Ruach (Herrens Ånd) komme mektig over deg, og du skal profetere sammen med dem. Da skal du bli forvandlet og bli som et annet menneske. Det skal være slik når disse tegnene kommer til deg, at du skal gjøre det som ligger deg for hånden. For Gud er med deg. 1. Samuel 10:6-7

Saul ble forvandlet til et annet menneske da Profetiens Ånd kom over ham. Han ble en konge som var gitt kraft og autoritet ved den Hellige Ånd. Israels Guddommelig utvalgte og salvede konger befant seg på et helt annet nivå enn nasjonenes konger. De var gitt kraft og autoritet ved Profetiens Ånd. Til og med noen av Israels Guddommelig Inspirerte legendariske Statsministere har mottatt kraft og autoritet ved Profetiens Ånd, hvilket gjør at de utmerker seg i forhold til andre regjeringsledere. Noen av disse var Statsministrene Ben Gurion, Golda Meyer, Menachem Begin, og til og med Statsminister Benjamin Netanyahu.

Faktisk så ble Sionismens Far, Benjamin Zeev Herzl, også gitt kraft og autoritet ved Profetiens Ånd til å drive fram gjenopprettelsen av Israel etter 2000 års eksil. Da han skrev sin definerende bok “Old New Land” om Jødenes tilbakekomst til deres Urgamle Bibelske Land, Israels Land, var han under innflytelse av Profetiens Ånd. Han sa at han skrev “under tvang”, som om noen sterkere enn ham selv skrev gjennom ham. Dette er Profetiens Ånd. Den løfter oss høyere, og den setter oss i stand til å gjøre ting som normale mennesker ikke kan gjøre.

Come Holy Spirit

Da Yeshua stod opp fra de døde, formante Han disiplene Sine til å ikke gjøre NOE inntil de hadde mottatt den Hellige Ånd. Og da dette skjedde i løpet av den Bibelske Høytiden Shavout (Pinse), manifesterte Profetiens Ånd seg gjennom de Jødiske disiplene. Resultatet av dette ble en overnaturlig innhøsting av sjeler. Tusener av Israelere ble frelst den dagen.

Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Ruach Hakodesh (den Hellige Ånd) og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ruach (Ånden) gav dem å tale. Apostelgjerningene 2:2-4

Senere, da Paulus passerte gjennom Efesus, fant han disipler der som ikke hadde blitt fylt med Ruach HaKodesh, den hellige Ånd, og han gikk i gang med å rette opp i saken. Å tro på Messias er ikke nok; vi må bli fylt av kraft og autoritet ved Profetiens Ånd.

Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Ruach HaKodesh over dem, og de begynte å tale med tunger og profetere. Apostelgjerningene 19:6

Da Elohim ville multiplisere lederskapet i Israel, så Moses ikke skulle behøve å bære hele lasset alene, utgjøt Han Profetiens Ånd over 70 eldste.

Så kom Adonai ned i skyen og talte til ham. Og Han tok av den Ånd som var over ham, og la på de sytti eldste. Da Ånden hvilte over dem, skjedde det: De profeterte, selv om de aldri gjorde det igjen. Men to menn hadde blitt igjen i leiren. Den ene het Eldad, og den andre het Medad. Og Ånden hvilte over dem. De var blant dem som var skrevet opp, men som ikke hadde gått ut til teltet. Så de profeterte i leiren. 4. Mosebok 11:25-26

Det er en forskjell på når Profetiens Ånd hviler over noen og når den er på innsiden av noen. Vi må ha den Hellige Ånd på innsiden av oss, og dette skjer når vi overgir oss helt til Messias, og vi er født av Ånden. Men vi behøver også å ha Ham over oss.

Men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være Mine vitner i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Apostelgjerningene 1:8

Ånden hvilte over Kong David, som var både en Mektig Kriger og en tilbedende Salmist. Han kjempet UNDER Profetiens Ånd, og han komponerte Salmene og tilbad under Profetiens Ånd. Hans kampstrategier var Profetiske, og det var også hans sanger. Det er årsaken til at han, etter å ha drevet ekteskapsbrudd med Bath Sheba og myrdet hennes mann, ropte ut følgende,

Skap et rent hjerte i meg Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre! Kast meg ikke bort fra Ditt ansikt, og ta ikke Din Hellige Ånd fra meg! Salme 51:12 -13

Come Holy Spirit

Ta ikke Din Hellige Ånd fra meg.

Hans forgjenger, Kong Saul, hadde mistet den Hellige Ånd som i utgangspunktet hadde gitt ham kraft og autoritet. Ruach trakk seg tilbake fra ham på grunn av hans ulydighet, menneskefrykt, feighet og misunnelse. Han mislyktes i å utslette alle Amalekittene, og han traktet etter byttet. Deretter ble han sjalu på David, som raskt ble den Stigende Stjerne i Israel. Å kompromisse med Guds Kall i våre liv vil alltid gjøre at vi mister Hans Ånd, og en annen ånd vil komme istedet.

Profetiens Ånd trekker seg tilbake der det er ulydighet, falsk motivasjon, selvisk ambisjon, misunnelse, griskhet og kompromiss.

Men Ruach Adonai (Herrens Ånd) vek bort fra Saul, og en ond ånd fra Adonai plaget ham. 1. Samuel 16:14

Denne generasjonens Kristne og Messianske troende mangler sårt Profetiens Ånd. Akkurat som i Kong Sauls tilfelle, så har det Guddommelige Kallet blitt kompromittert. Han måtte ødelegge alle Amalekittene som hatet Israel, i tillegg til all buskapen deres, men han holdt de beste dyrene i live, sammen med Agag, kongen deres. Denne ulydigheten kostet Kong Saul hans Krone. Han adlød ikke, han kompromitterte, mistet Ånden, mistet den Guddommelige Kraften, mistet Kronen.

Så sa Samuel: “Har Adonai like stort velbehag i brennoffer og slaktoffer som lydighet mot Adonais røst? Se, lydighet er bedre enn slaktoffer, og lydhørhet er bedre enn fett av værer. For gjenstridighet er som spådomssynd, og trass er som overtredelse og avgudsdyrkelse. Siden du har forkastet Adonais Ord, har Han også forkastet deg, så du ikke skal være konge”.

  1. Samuel 15:22- 23

Slik er det med denne generasjonens troende. I over 25 år har YHVH kalt Menigheten til å komme ut av Erstatningsteologien, Roma-isert Kristendom, hedensk blanding i Høytidene, og all Antisemittisme, inkludert Antisionisme.

Dette har skjedd siden jeg publiserte min første bok om emnet, kalt Røttenes Helbredende Kraft, der jeg ga dette Profetiske Kallet til Menigheten i 1994. Dette Kallet ble gitt under Profetiens Ånd!

I mange år har Han banket på dørene for å gjenopprette Sin identitet som en Jødisk Messias, med Sitt Pakts-navn som Hans Far gav Ham, Yeshua. Men Kristne og mange Messianske salvede ledere, akkurat som Kong Saul, har mislyktes i å utrydde Erstatningsteologien på grunn av Menneskefrykt. Derfor har det vært mangel på autoritet, og Profetiens Ånd har trukket seg tilbake.

Den eneste veien tilbake er Teshuva, Omvendelse fra å ha kompromittert Sannheten på grunn av menneskefrykt, selvisk ambisjon, lunkenhet, og misunnelse. Omvendelse fra alle aspekter av Identitetstyveriet til Messias haster, slik at Han blir ført tilbake fra en Romersk Kristus til en Jødisk Messias. Da vil Profetiens Ånd komme tilbake, og Yeshuas Vitnesbyrd, med de mest forbløffende tegn, under og mirakler som verden noen gang har vært vitne til.

Oppvåkningen og den Tredje Dags Vekkelsen står for døren. En dag er som tusen år for YHVH. Vi er nå på den Tredje Dagen, det Tredje Årtusenet, siden Yeshua kom.

Etter to dager skal Han gjøre oss levende. På den tredje dag skal Han reise oss opp, så vi skal leve for Hans ansikt. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Adonai å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden. Hosea 6:2-3

Den friske, nye utgytelsen av Profetiens ånd skal gjøre at Hans Brud, bestående av det Ene Nye Menneske (One New Man), av Jøder og Hedninger sammen, blir podet inn på det samme Oliventreet, klar for Bryllupet med det Jødiske Pesach (Påske) Lammet, Yeshua

Og jeg hørte noe som lignet røsten av en stor skare, som lyden av mange vann og som lyden av mektige tordenskrall, som sa: “Halleluja! For Adonai Elohei–Tzva’ot regjerer som konge! La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans brud har gjort seg rede”. Johannes Åpenbaring 19: 6 -7

Vi omvender oss og bønnfaller Abba om å gjenopprette Profetiens Ånd til Sin Brud.

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/gaver/
  • Send oss en e-post for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Canadian Dollars eller British Pounds sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: The Battle Over Jerusalem, Part Two (Kampen om Jerusalem), del 2

Bli med Apostel Dominiquae Bierman fra det Jødiske Kvarteret i Jerusalem (Yerushalayim) når hun fortsetter denne fascinerende, omfattende undervisningen – en Sionist-bevegelse på slutten av 1800 – tallet setter scenen for dannelsen av Staten Israel i 1948. Lytt til mer historie om “den viktigste biten av eiendom på jorden” – Tempelhøyden.

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg skal velsigne de som velsigner deg, og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3

Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens bok: The Healing Power of the Roots (Røttenes Helbredende Kraft)

Det er et spørsmål om liv eller død!

https://kad-esh.org/no/butikk/rottenes-helbredende-kraft/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e–post til oss for flere måter å gi på:info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/