Woman in front of the dragon

Kvinnen, dragen og barnet Del 2


Dynamikken av forfølgelse og antisemittisme

Woman in front of the dragon
Torah-lesning VAYAK`HEL-PEKUDEI – Shemot (2. Mosebok) 35:1-40:38 Haftarah: Esekiel 45:16-46:18

Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Yeshuas vitnesbyrd. Johannes åpenbaring 12:17

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Før vi snakker om kvinnens avkom, må vi nevne hovedfienden til dette barnet. Dette er et femhodet monster/åndsfyrste kalt ANTIMESITOJUS.

ANTIMESITOJUS åndsfyrsten

Anti-Messias– Forfølger profetene, apostlene og de salvede som forkynner uforfalsket sannhet!

Anti-Israel: Forfekter at menigheten nå er Israel, og Israel vil for alltid være under en forbannelse fordi de har avvist og drept Kristus. Alle velsignelsene går til de kristne og alle forbannelsene til jødene.

Anti-Torah: Hater YHVHs lover slik de ble gitt til Israels folk i Mosebøkene og proklamerer dem som foreldet, og erstatter dem med kristne lover laget hovedsakelig ut fra feiltolkninger av de apostoliske skriftene (Nye Testamente) kombinert med hedenske fester og feiringer lånt fra den romerske kulturen.

Anti-jødisk: Den hater jødene og forsøker å ydmyke, misbruke og myrde dem til det ikke er noen igjen. Hovedårsaken: Jødene myrdet Kristus. Dette er en vanlig løgn og et bedrag siden Yeshua ikke ble myrdet, men Han var et offer og Han la ned Sitt liv. Jødene hadde ingen jurisdiksjon til å utføre dødsstraff, men de romerske soldatene ydmyket og korsfestet Messias “med velbehag!” I alle fall førte all vår synd Ham til korset som nevnt i Jesaja 53. De fleste massakrene og pogromene av jøder i Øst-Europa fant sted under jule- og påskefeiringen, og de skjedde i Jesu Kristi navn. Hitler utviste jødene fra Tyskland, løftet opp korset og sa: “Jøder ut, for deres myrdet Kristus”!

Anti-sionistisk: Moderne jødehat er å være anti-sionistisk eller anti-gjenopprettelse av staten og nasjonen Israel. Det manifesterer seg gjennom ubibelsk pro-palestinsk politikk som presser Israel til å gi avkall på bibelsk land og dele den hellige byen Jerusalem. Dette presser Israel til et nasjonalt selvmord gjennom falske “fredsprosesser”, og det gjør at nasjonene pådrar seg dommen slik det er beskrevet i Joel 3, Salme 83, Sakarja 2, Obadja, Jesaja 34 og mange flere steder.

Moderne antisemittisme

De har sagt: “Kom, og la oss utslette dem som en nasjon, så Israels navn ikke lenger blir husket.” Salme 83:4

Israel er den eneste staten hvis legitimitet blir stilt spørsmål ved og angrepet, som står overfor en debatt ikke om landets grenser, men om selve dens eksistens. Andre stater, selv de i Afrika og Asia som ble etablert langs vilkårlige grenser avgrenset avkolonimaktene, har ikke sin legitimitet som nasjonalstater brakt i tvil. Dette til tross for at Israel er den eneste staten hvis rett til å eksistere ble anerkjent av både FN og dets forgjenger, Folkeforbundet. Det er rent hykleri at de som stiller spørsmål ved det jødiske folks rett til selvbestemmelse i staten Israel ofte støtter palestinernes selvbestemmelse i form av en palestinsk stat. (http://antisemitism.org)

Så lenge et av disse “hodene” jeg nevnte ovenfor forblir inne i menigheten, har dragens vrede en åpen dør gjennom kristendommen, så vel som gjennom islam og andre grupper. I dag har antisemittisme blitt mer sofistikert, og dette fører oss til kvinnens avkom!

Stones with ten commandments

Dragen og avkommet

og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Yeshuas vitnesbyrd. Joh.åp.12:17

Ordet i Johannes åpenbaring sier at etter at dragen forfølger Kvinnen (Israel), vender den seg om og forfølger avkommet til kvinnen. Dette avkommet eller barna til kvinnen har to ting som utmerker dem:

 1. De holder Yahs (Guds) Bud
 2. De holder seg til Yeshuas vitnesbyrd

Dette beskriver klart den Messianske Apostoliske Profetiske (MAP) endetids-bevegelsen fra Yah (Gud), der kristne forsaker erstatnings-teologi og hedenske tradisjoner og vender tilbake til Evangeliet «made in Sion». Dragen går etter kvinnen Israel, og de som tror på Messias som er podet inn i oliventreet sammen med Israel (Romerne 11). Disse troende holder sabbaten, de 10 Bud, YHVHs høytider som beskrevet i 3. Mosebok 23, mat-lovene, elsker og arbeider aktivt for gjenopprettelsen av Israel, og holder fast på Yeshuas vitnesbyrd! Yeshuas vitnesbyrd er profetiens ånd (Joh.åp 19:10b). Disse MAP Revolusjonære troende er et profetisk folk, mektig salvet. Fylt med den Hellige Ånd og kraft vitner de om sannheten i det opprinnelige evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske Apostlene for 2000 år siden. De er vitalt koblet til Israel som mor for nasjonene, og er som Rut var for Naomi. Til dem sier jeg det følgende:

Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: «Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Messias, for anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.» Joh.åp 12:10-12

Kilden til forfølgelse

Vi vet at satan-dragen er kilden til forfølgelse mot kvinnen og hennes avkom, men hvordan opererer han og gjennom hvem?

De som forfulgte Yeshua og Paulus var:

 1. Religiøse ledere
 2. Avgudsdyrkende forretningsmenn

Religiøse ledere er redde for å bli forført, og ved å «beskytte fårene» kan de ende opp med å «hindre fårene» fra å komme inn i Yahvehs Rike.

Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn, hindrer dere i å gå inn. Matteus 23:13

Religiøse ledere ser en trussel i enhver som ikke passer inn i deres doktriner, og Yeshua passet ikke inn i doktrinene til den fariseistiske judaismen angående Messias. Han passer helt til Ordets beskrivelse av Messias, men ikke inn i de religiøses tolkningene av dem. På samme måte er mange kristne ledere i dag ikke en gang villige til å søke YHVH for å få vite om MAP bevegelsen er fra Ham som bringer gjenopprettelse av alle ting, fordi de er blindet av deres egne kristne tradisjoner og fryktelige feiltolkninger av Paulus` ord. De har arvet erstatnings-teologi fra deres forfedre (og er totalt uvitende om det), og antar at det er riktig. Derfor, for å «beskytte flokken fra å bli judaisert», langer de ut etter disse som bringer de gode nyhetene fra Sion, og strider for kristne doktriner som er adskilte fra den opprinnelige hebraiske roten.

Council of Nice

Deres frykt for å bli judaisert kommer fra to kilder:

 1. Erstatnings-teologi som har ført frykt inn i kristne mot alt som er jødisk eller fra det «Gamle Testamente», som om den Nye Pakt er en «kristen ting» heller enn en jødisk ting. Hedninger hadde ingen gammel pakt, hvordan kan de ha en ny? Men Israel brøt den gamle pakt, så vi fikk en ny som beskrevet i Jeremia 31:31-34! Den er opprettet med Israels hus og Judas hus, ikke med nasjonene! Hedninger kommer inn gjennom jødene og gjennom en jødisk Messias, og Hans navn er et jødisk navn: Yeshua, som betyr frelse!
 2. Mange ærlige kristne ledere er redde for overdriftene i mange av de Hebraiske-røtter gruppene i menigheten. Dessverre, hver gang Gud gjør noe mektig i Sin kropp, er det noen som bringer et dårlig rykte til det ved å bli religiøse, loviske eller merkelige. Noen av disse gruppene forkynner Talmud og/eller Kabbala, og noen Enoks bok eller andre bøker som ikke er TORAH! Disse er eksterne bøker, og når det gjelder Kabbala er det også gjennomsyret av mystisisme! Disse behøver en å gå imot ettersom de lager doktriner som kommer fra ortodoks judaisme (eller annen religiøs tro) heller enn fra YHVHs Ord, Toraen!

Denne bevegelsen av teshuva (omvendelse og å vende tilbake) til de jødiske grunnvollene for Evangeliet handler ikke om å vende tilbake til den jødiske religion eller til ortodoks judaisme! Det handler om å vende tilbake til sannheten og til Ordet, heller enn til kristendom. Det er Rikets Evangelium versus det Kristne Evangeliet adskilt fra jødiske røtter og Israel, for dets frukt er mord på millioner av jøder og andre grupper av urfolk i navnet Jesus Kristus! Det er en bevegelse av omvendelse og barmhjertighet mot en menighet gjennomsyret av erstatnings-teologi (husk at det er 5 hoder!). Det vil lede til global oppvåkning og vekkelse!

At det finnes overdrifter betyr ikke at det ikke finnes en ekte bevegelse av Yah (Gud) som pågår! MAP Revolusjonen kan gjenkjennes ved de to merkene i Johannes åpenbaring 12:17; lydighet mot Yahs bud, og profetiens Ånd som er Yeshuas vitnesbyrd. Vårt banner er Torah og Ruach (den Hellige Ånd!)

Når kristne ledere omvender seg fra hele det Fem-hodede monsteret av erstatningsteologi, vil de slutte å huse dragen og hans agenda av hat og forfølgelse mot kvinnens ætt, og vekkelse vil komme!

Avgudsdyrkende forretningsmenn mister sitt levebrød når det sanne evangeliet blir forkynt

De kom da til Yeshua og så at han som hadde vært demonbesatt av legionen, satt påkledd og frisk til sinns. Og de ble redde. Og de som hadde sett det, fortalte dem hvordan det hadde gått til med ham som hadde vært demonbesatt, og om grisene. Da begynte de å bønnfalle Ham om å gå bort fra deres enemerker. Markus 5:15-17

Grisebøndene fra gadarenene kastet Yeshua og disiplene ut av området sitt fordi de mistet grise-virksomheten sin! Med en gang legionen av demoner dro ut av den demonbesatte mannen, dro disse demonene inn i grisene, og grisene begikk «grismord» (selvmord av griser) når de hoppet ut i Kinneret (Galileasjøen). Grisebøndene elsket inntekten fra sin avgudsdyrkende virksomhet mer enn Yeshua-Frelse! Forresten, disse var ikke jøder, men hedninger bragt til dette området ved det Assyriske Imperiet som hadde erobret Nord-Riket i Israel under det åttende århundre f.Kr. Yeshua kalte det «den andre siden» av Galileasjøen. Så dette er mammon og avgudsdyrkelse versus sannhet, rettferdighet og frelse!

Nå skjedde det da vi gikk til bønnen, at vi ble møtt av en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Apostlenes gjerninger 16:16

I tilfellet med Paulus, kastet han spådomsånden ut av kvinnen som plaget ham i dagevis. Arbeidsgiverne til kvinnen hadde mistet levebrødet de hadde gjennom ånden, og de forfulgte Paulus og Silas!

Men da herrene hennes så at deres håp om fortjeneste svant, grep de Paulus og Silas og drog dem med inn på torget til de politiske lederne. Apostlenes gjerninger 16:19

Group of people from Taiwan

Konklusjon

Både kvinnen Israel og hennes avkom som holder YHVHs bud og er fulle av profetiens Ånd, vitnesbyrdet om at Yeshua er virkelig, kommer til å lide og har lidt forfølgelse! Forfølgelsen kommer innenfra menigheten og andre demoniske erstatnings-religiøse systemer som Islam, som søker å erstatte Isak som den utvalgte sønnen med Ismael. Den vil også komme fra avgudsdyrkere og elskere av mammon som tjener penger på religion, og fra ugudelige ting som griseoppdrett, New Age, hekseri, utskjæringer av avguder (også som «etniske gjenstander»), salget av juletrær og påskedekorasjoner. Den kan komme i form av ekle brev «i Guds navn» eller andre sjofle måter, og til og med fysiske angrep. Våre beste våpen er sannhet og kjærlighet. La oss fortsette å forkynne og leve sannheten. La oss fortsette å stå med Israels rett til pakts Landet og for at det sanne Evangeliet fra Sion skal blir proklamert ennå en gang! Vi lider kanskje forfølgelse, men Yeshuas Ord ringer i ørene mine:

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere. Matteus 5:10-12

Når det kommer til dette å stå opp for Israel og det jødiske folket, beskytt henne som du ville beskytte din egen mor mot en voldtektsmann eller en morder. Avslør antisemittismen så den kommer frem i lyset, og ikke la den sitte i mørket! Fordi menigheten var stille, lyktes Hitler! Messias` sanne brud blottet for erstatnings-teologi, kommer ikke til å være stille lengre, og vil proklamere sammen med YHVH:

For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Vær ikke redd for forfølgelse, vær modig og stå opp som en løve sammen med Løven av Juda stamme!

De rettferdige er trygge som en løve. Ordspråkene 28:1

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Støtt oppdraget

På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/

 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Shiloa portalen – koble røtter

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →