Marginao or royal

Marginal eller kongelig?


Marginal or royal
Torah lesing TZAV – Vayikra (3.Mosebok) 6:1-8:36

Spesial Purim utgave – Shmita året 5782/2022

Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: «Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.»” Joh.åp. 11:15

Shabbat shalom, kjære elskede!

Skal vi være marginale i verden, eller skal vi ha innflytelse og påvirke alle verdslige sfærer med Kongedømmets prinsipper? Skal vi involvere oss for å tilrettelegge for at denne verdens rike skal bli Messias` rike? Eller skal vi forbli marginale og formidle frelse til enkeltpersoner, men unngå enhver sosial eller politisk kamp for rettferdighet?

Den vanlige erstatningsteologi-feilen er å skille Toraen fra den nye pakt og tolke den nye pakt uten de hebraiske hellige Skriftene

“Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Messias Yeshua. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. ” 2 Timoteus 3:14-17

Selv om denne verdens riker tilhører satan nå, så kommer de til å tilhøre Yeshua – YHVH.

Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: «Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.»” Joh.åp. 11:15

Vi er tildelt oppgven med å legge til rette for denne overføringen av riket ved å kjempe for at sauenasjoner skal dannes, ikke med kjødelige våpen, men med åndelige våpen. Det er UNIFYs oppdrag.

Erstatningsteologi-kristendom har en “eskapisme” mentalitet som sier, “vi er ikke av denne verden, så vi bør holde oss marginale og ignorere det skjer”. Det var her selv dronning Ester gikk feil da hun først forsøkte å holde seg marginal, inntil hun ble konfrontert ved sin fetter Mordekai. Hun tenkte å forbli som en tilskuer til ødeleggelsen av sitt jødiske folk. Priset være Yah at hun ombestemte seg da hun ble konfrontert!

” For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» Da ba Ester dem si til Mordekai: «Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen,
selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne.» “
Ester 4:14-16 ‘

Marginal or royal

Menigheten på Hitlers tid reiste seg ikke for å konfrontere Hitlers onde regime, men føyde seg i stedet under det. De kunne ha utgjort en stor forskjell hvis de hadde vært i evangeliets opprinnelige jødiske/hebraiske grunnvoller. De kunne ha styrtet Hitlers onde regime ved hjelp av deres åndelige våpen av faste og bønn kombinert med bibelsk politikk.

“Berg dem som føres til døden, hold igjen dem som vakler mot retterstedet! Om du sier: «Vi visste det ikke», så ser han det, han som prøver hjertene. Han som vokter ditt liv, vet det og gir enhver igjen etter det han har gjort.” Ordspråkene 24:11-12

Å konfrontere urettferdighet og urett fra tyranniske regjeringer som underkuer folk under ugudelige og skadelige helsemandater, er også en del av denne instruksjonen. Slik det er å bestride og kjempe mot det 21. århundrets antisemittisme. Vi skulle alle lære å be, gi og handle for å få innflytelse, påvirke og forvandle denne verdens rike til Messias` rike. Yeshua venter på at vi skal legge Hans fiender under oss slik at de kan bli Hans fotskammel. Englehæren er klar til å hjelpe oss i dette kongelige oppdraget.

Men Yeshua har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. ” Hebreerne 10:12-13

Å bringe Yahs prinsipper til folket i alle verdslige sfærer er vårt oppdrag. Vi er ikke tatt ut av denne verden, men vi er i denne verden, inkludert alle dens systemer, for å være vitner (martyrer om nødvendig) om Yeshua, for å være salt og lys. Dette inkluderer å påvirke regjerings-sfærer, militæret, rettshåndhevelse, utdanning, helse, musikk, kreativitet (kunst) og lignende.

” Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden.» Johannes evangelium 17:15-16

Vi kan ikke gjøre dette uten den Hellige Ånds salvelse og kraft. Vi må adlyde det guddommelige kongelige kall ved å overgi oss til Ham, slik at vi kan bli behersket/fylt av den Hellige Ånd, Ruach HaKodesh.

” Slik ble Toraens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ruach (Ånden) vil. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod (eng: kjødet) har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ruach – så sant Ruach Elohim (Guds Ånd) bor i dere. Den som ikke har Messias` Ruach, hører ikke Messias til. Alle som drives av Ruach
Elohim, er Guds barn.”
Romerne 8:4, 7-9, 14

Vi er i verden for å være vitner, martyrer om nødvendig, lys og salt. Vi skal ikke tilpasse oss dette verdslige systemet, men heller legge til rette for forvandling til “Kongeriket til vår Herre og Messias”. Dette gjør vi ved å gjøre nasjoner til sauenasjoner, en person om gangen.

Marginal or royal

” og alle folkeslag (eng: nasjoner) skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene.” Matteus 25:32

Denne masterplanen har blitt hengende etter på grunn av den eskapistiske mentaliteten til den erstatningsteologi-kristne kirken som fortsatt er forankret i kjetterske teologier fra 2-3-4 århundre. De uttalte at “det som er åndelig er godt og det som er materielt eller praktisk er dårlig,” og skilte evangeliet fra de hebraiske hellige Skriftene, og Guden i Det nye testamente fra den i Det gamle. (Se Marcionism https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marcionism)

Yaakov (Jakob) avviste dette.

” Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene
hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro.”
Jakob 2:18-24

Å være så himmelsk tenkende at vi ikke er godt for noe på jorden, er et bedrag. Og å være så jordisk tenkende at vi ikke er til noe godt for det himmelske, er et annet bedrag som er vanlig i dag. Balansen ligger i å gjenopprette blåkopien av evangeliet fra Sion ut ifra Tanak, de Hebraiske Hellige Skrifter (feilaktig kalt Det gamle testamente) og utlede visdom derfra.

” Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i
himmelen!”
Matteus 5:13-16

Paulus kastet ikke fra seg sine romerske borgerrettigheter, men han brukte dem til fordel for tjenesten sin. (Apg 22:25)

Skilsmissen fra de jødiske røttene og grunnvollene har holdt menigheten i ødemarken av synd, litenhet og inkompetanse.

“Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere:
Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket!”
Matteus 5:17-20

Når vi nå søker å føre denne verdens rike til YHVHs kongerike og Messias, skulle vi være forsiktige slik at vi forblir i verden, men ikke er
av denne verden. Alltid være bibelsk over politisk og aldri, aldri sette vår lit til et menneske selv om det skulle være en president, slik at vi ikke gjør ham til vår frelser eller lar ham gjøre vår jobb. Og hva er jobben vår? Å gjøre nasjoner og etniske grupper til sauenasjoner en person om gangen. Å gjøre disipler til den jødiske Messias av alle nasjoner, på alle samfunnsområder, dette er vårt Kongelige oppdrag.

“Mange folkeslag (sauenasjoner) skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH-Tzva`ot (Herren over hærskarene) har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig.” Sakarja 2:15-17

Glad Purim til alle!

For en tid som dette. Ester 4:14

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hjelp oss å hjelpe de ukrainske jødene til å gjøre Aliyah!

Skal vi involvere oss i å hjelpe de som føres til døden av denne nåværende krigen i Ukraina?

Berg dem som føres til døden, hold igjen dem som vakler mot retterstedet! Om du sier: «Vi visste det ikke», så ser han det, han som prøver hjertene. Han som vokter ditt liv, vet det og gir enhver igjen etter det han har gjort. ” Ordspråkene 24: 11-12

Bibelen forteller oss, “til jøden først.” Ettersom team av frivillige bidrar til å redde folk i Ukraina, inviterer vi deg til å samarbeide med oss når vi bistår disse frivillige i å redde traumatiserte kvinner og barn, eldre og handikappede jøder. De risikerer sine liv daglig for å bringe dem til Polen, hvor de huser dem og gir dem mat før de gjør Aliyah til Israel.

Dette er vår tid til å stå fram som en kongelig Ester. Behovet er enormt! Vi inviterer deg til å bli medlem av De forente nasjoner for Israel, å be og gi redning og å bistå i Aliyah for så mange ukrainske jøder som mulig. Stå med oss FOR EN TID SOM DETTE. UNIFY er forpliktet til å hjelpe våre partner-ministries i krigssonen i å bringe dem trygt hjem til Landet og være partnere med menigheter som hjelper dem inne i Landet.

Bli medlem av De forente nasjoner for Israel og bli med i vår månedlige online-konferanse. Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning live hver måned, og du vil ta del i å omdanne Messias` brud over hele verden fra å være marginale til å bli KONGELIGE.

For en tid som dette. Ester 4:14.

Støtt Aliyah for de ukrainske jøderne – Doner nå!

Doner

Send dine Purim gaver og velsign Israel:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tribute to the Jew in you

Hyllest til jøden i deg Musikk Albumer er nå utgitt!

Bestill nå

Se den nyeste undervisningen: UNIFY – World Changers

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →