Human Vessels

Menneskelige kar


Human Vessels
Torah lesing VAYERA – Beresheet /1. Mosebok) 18:1-22:24. Haftarah: 2. Kong. 4:1-37

Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. 2. Korinterbrev 4:7

Shabbat shalom du høyt elskede!

Vi vokser aldri ut av behovet for nåde i livene våre! Jeg har funnet ut at de fleste enten behøver tilgivelse selv eller behøver å tilgi andre, YHVH (Gud) eller seg selv!

Interessant nok så mislykkes de fleste når det gjelder å motta eller gi tilgivelse! Selv den mest rettferdige og hellige iblant oss behøver å være oppmerksom på temaet tilgivelse!

Hvem merker alle sine feiltrinn? Tilgi meg all ubevisst synd! Salme 19:13

Ordet instruerer oss at på samme måte som vi dømmer andre skal vi bli dømt! Yeshua instruerer oss at vi må forbli ydmyke alle våre livs dager og vite at vi alle feiler på mange måter! Jeg foretrekker å strekke ut en hånd av nåde og tilgivelse til mine tøffeste fiender, så når jeg behøver nåde og tilgivelse for mine egne feil, har jeg ikke «gått tom for kreditt»!

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere. Matteus 7:1-2

Selv om Elohims kjærlighet er ubetinget, så krever Han likevel lydighet mot Hans Ord og prinsipper. Det er utrolig at Hans vilkår for at vi skal bli satt fri fra dom, avhenger av hvordan vi har tilgitt andre! Hvis vi tilgir andre, så vil vi bli tilgitt og hvis vi ikke tilgir, vil vi ikke bli tilgitt!

For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser. Matteus 6:14-15

Plagene som kommer over en sjel som ikke tilgir er vanligvis både mentale og fysiske. Utilgivelse gjør oss syke i våre sinn og kropper! Av alle Yahs Bud, er budet om å tilgi, som er et kjærlighetsbud, det aller viktigste!

Døm ikke, så skal dere slett ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Tilgi, så skal dere bli tilgitt. Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.” Lukas 6:37-38

Hvis vi er barmhjertig og tilgivende vil vi oppleve barmhjertighet, men hvis vi er dømmende vil vi erfare dom!

Mot den barmhjertige viser Du Deg barmhjertig. Mot en rettskaffen mann viser Du Deg rettskaffen. 2. Samuel 22:26

Human Vessels

Tilgivelse lar ikke synd gå upåtalt hen!

På samme måte som YHVH ikke godtok synd, men heller naglet den til Korset i Hans Sønns skikkelse, så etterligner vi faktisk Ham når vi tilgir.

Han som Selv bar våre synder på Sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt. 1. Peter 2:24

Yeshua sa: Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør! Han Selv dømte ikke Sine Romerske bødler!

Men Yeshua sa: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» De delte klærne Hans mellom seg og kastet lodd om dem. Lukas 23:34

Yahs Ord sier: Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde. Men videre står det: Gjengjeld ondt med godt og forbannelse med velsignelse.

Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet: «Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier Herren. Romerne 12:19

På en eller annen måte har tilgivelse kraft til å demontere/avkle synd. De fleste harde mennesker smelter når de blir tilgitt. Imidlertid så tilhører dommen YHVH, og vi kan rope ut om rettferdighet i enhver rettferdig og hellig sak. Men når vi gjør det, må vi være sikre på at vi ikke har en kjødelig, selvsentrert, stolt, selvrettferdig holdning og bitterhetens rot!

Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. Hebreerne 12:15

Hvis vi mener det har blitt gjort urett mot oss og rettferdighet behøves, må vi rope ut til Yah fra et rent hjerte som gjensvarer til den Hellige Ånd i oss! Er det den Hellige Ånd som leder oss til å rope ut om rettferdighet eller er det vårt eget sinne, hat og bitterhet?

Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, Efeserne 4:26

Tilgi oss selv

Den høyeste form for selvrettferdighet og stolthet er når vi tenker at vi er gode ved vår egen fortjeneste! Når vi huser denne slags dødelig stolthet finner vi det veldig vanskelig å tilgi oss selv når vi gjør feil! Dette gjør at vi og alle rundt oss føler oss ganske elendig! Jeg kan se for meg at Yah holder for Hans Kongelige nese og sier: Æsj, det stinker!

Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.» Jakob 4:6

Når vi formidler helbredelse, så kaller vi på tilgivelse som nøkkelen for helbredelse! Mange ganger sier mennesker at de har tilgitt andre, men ikke seg selv! Når de gjør det, blir mange mirakuløst helbredet i sine sinn og kropper!

Den høyeste form for stolthet er å ikke tilgi og spesielt å ikke tilgi seg selv! Yeshua sier at vi skal tilgi vår bror som omvender seg 70 ganger 7. Han sa også at vi skal elske vår neste som oss selv, så skulle vi ikke tilgi oss selv 70 ganger 7 også?

Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger?» Yeshua sa til ham: «Ikke så mye som sju ganger, sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju. Matteus 18:21-22

Og hvis Han sier at vi skal tilgi vår bror, tror du ikke at Han vil tilgi oss så mange ganger som vi behøver det når vi søker å vandre i rettferdighet sammen med Ham?

Human Vessels

Forsettlig synd drar dom over seg

Selvfølgelig, hvis vi synder med vilje og trosser Ham med vilje, kan vi forvente dom!

For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss, skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot. Enhver som har brutt Moseloven, skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners utsagn. Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til, som har trampet Guds Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved, og spottet nådens Ånd? For vi kjenner Ham som sa: «Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier Herren. Og dessuten: «Herren skal dømme Sitt folk.» Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Hebreerne 10:26-31

Utilgivelse og bitterhet leder til all annen synd

Før de fleste synder av umoral og vold finner man at mennesker huser en bitter rot av dom!

Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. Vær også på vakt slik at ikke noen er en horkar eller vanhellig som Esau, som solgte førstefødselsretten sin for en matrett. For dere vet at han etterpå, da han ville arve velsignelsen, ble forkastet. For han fant ikke noe rom for omvendelse, selv om han inderlig søkte den med tårer. Hebreerne 12:14-17

En rot av bitterhet leder til umoral, og umoral til dom. Hvis vi bevarer hjertene våre rene fra all bitterhet, vil vi forbli rene!

Human Vessels

Menneskelig feil

Hvis vi søker å vandre med Ham og vi mislykkes eller feiler på en eller annen måte. Når vi så vender oss til Ham, vil Han tilgi oss og rense oss!

Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss. 1 Johannes 1:8-10

Når vi tror at Hans nåde er nok og Hans styrke er gjort fullkommen i vår svakhet, vil vi være snare til å tilgi andre og oss selv også! Å tilgi andre kommer fra en posisjon av tro og tillit til Yahs nåde og godhet mot oss.

Og av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Johannes 1:16

Hvis vi er gode mottakere av nåde og tilgivelse, vil vi også være gode givere!

For ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre. Matteus 10:8b

Å stole på Hans nåde er ikke en «tillatelse til å synde», det er faktisk en «billett til mental helse». For ingen ting godt bor i meg unntatt Hans Ånd, og når jeg overgir meg til Hans Ord og Ånd i meg, så vandrer jeg som Ham. Når jeg ikke gjør det, og forsøker å være god med «mine egne ressurser», så faller jeg. (Romerne 7:18)

Vi kan prise Yah for at gjennom Yeshua og i en vital forbindelse med den Hellige Ånd kan vi gjøre alle ting og vandre i rettferdighet!

Å, jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme? Jeg takker Gud, ved Yeshua Messias, vår Herre! Romerne 7:24-25

Det tankevekkende faktum er at uten Ham kan vi ikke gjøre noe! Bare gjennom Ham kan vi gjøre alt!

Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe. Johannes 15:4-5

Det er derfor vi behøver tilgivelse!

Ved å være menneskelige kar så vil vi bruke hele vårt liv på Jorden til å lære hvordan vi skal overgi oss til Ham og vandre lik Ham. Hvis vi gjør feil mens vi er på vegen og så ber om og mottar tilgivelse, tilgir andre og oss selv (og til og med Gud!), så reiser vi oss opp og fortsetter å løpe løpet helt frem til mållinjen!

Vi har en stor skatt, men den er fortsatt i jordiske (menneskelige) kar! Forbli ydmyk og lev i nåde og tilgivelse!

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sion`s skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offergaver

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Kraftfulle kvinner i Bibelen – Miriam fra Magdala

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →