The Spirit of Prophesy or World Opinion

Profetiens ånd eller verdensopinionen?


The Spirit of Prophesy or World Opinion
Torah Lesing DEVARIM– Devarim (5. Mosebok) 1:1-3:22 Jes. 1:1-27

“Tilbe Elohim; For Yeshuas vitnesbyrd er profetiens ånd.” Jph.åp. 19:10b

Shabbat Shalom, høyt som er høyt elsket!

Når vi nå kommer til slutten av en tidsalder, har jeg hørt Faderen fortelle meg dette: “Det er altfor mange meninger.” Vi er faktisk i “meningenes tidsalder”. De fleste talkshow på TV handler om å få flere og flere “eksperter” og meningsfulle mennesker til å fylle seernes sinn med uendelige teorier om alt mulig. Men mitt spørsmål er, hvor er den Høyestes hellige som er fylt med Profetiens Ånd? Det motsatte av menneskelige meninger er Yahs (Guds) vilje, og Hans vilje formidles og kommuniseres via Profetiens Ånd! Dette er det levende vitnesbyrdet om Hans levende Ord, Yeshua. Jeg er egentlig ikke interessert i min egen mening. Jeg vil vite Yahs vilje; for en forskjell! Men humanismens ånd har gjennomsyret samfunnet og også Guds folk. De fleste uttrykker sine meninger om ting; svært få taler fra Profetiens Ånd. Kunnskapen fra det beryktede Kunnskapens tre bringer mange meninger, fordi frukten av det treet er bare ambivalens og forvirring. Dette er best beskrevet av Shakespeares kjente karakter Hamlet i hans berømte setning,

“Å være eller ikke være det, det er spørsmålet!”

Vi kan også huske den hjerteskjærende scenen med en kvinne med en rose, når hun trekker ut alle kronbladene og sier: “Han elsker meg, han elsker meg ikke, han elsker meg, og han elsker meg ikke!”

Elohims ord forteller oss at i disse Endens tider vil kunnskapen øke (Ikke kunnskapen om YHVH, men kunnskapen fra Kunnskapens tre). En økning i kunnskapen gir også en økning i meninger, noe som øker forvirringen.

Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke. Daniel 12:4

Apostelen Paulus taler om falsk kunnskap og advarer Timoteus om det!

Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 1 Timoteus 6:20

Videre advarte han Timoteus om hva slags mennesker som vil finnes i de siste dager (våre 21. århundres dager!)

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 2. Timoteus 3:1-4

Denne forferdelige typen mennesker vil bli fylt med kunnskap, og tenke at de er kloke fordi de vet så mange ting. Dette skriftstedet beskriver vårt 21 århundres samfunn så perfekt.

“og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.” 2 Timoteus 3:7

Skaper eller “Big Bang”?

Hvorfor er det slik at 2000-tallets folk er så fulle av meninger og kunnskap, og likevel så langt fra sannheten? Hvorfor gjennomsyrer denne verdens ånd så mange menigheter og synagoger over hele verden? Fordi de ikke tilber Elohim (Gud), men snarere en egen gud, og lager en gud basert på deres intellektuelle eller åndelige kunnskap om skapelsen, men ikke fra Skaperen.

De vet hvordan de skal klone mennesker, men de vet ikke hvem som skapte dem. For hvis de visste hvem som skapte mennesket, så måtte de stå til ansvar for Ham i stedet for å ha flere og flere meninger om “Big Bang” eller religionen kalt “Evolusjon”. Ja, de måtte omvende seg, vende tilbake til Ham og Hans veier. Plutselig vil de ikke kunne kalle “godt” noe som er ondt, slik som hor, homoseksualitet, blasfemi, opprør, hekseri, urenhet, avgudsdyrkelse, gambling, kjærlighet til Mammon og selvrettferdighet. Plutselig måtte de innse at det man sår, høster man. På samme måte som hvis vi sår tomatfrø, vil vi bare høste flere tomater; når vi sår opprør, vil vi høste dom. Hvis vi sår frø av umoral, vil vi bare høste forbannelser (Les 5. Mosebok 28, et veldig opplysende kapittel). Kunnskapen fra Kunnskapens tre har fått menneskeheten til å tro løgnen om at Elohim ikke er en Gud av absolutter, som om Han er ambivalent; “det avhenger av hvordan du ser på det,” “alle har sin mening,” sier de. Det evige Ordet forteller oss at YHVH ikke er interessert i våre meninger. Han vet at mennesket ikke kan frelse seg selv fra synd og død, så Han sendte sin enbårne Sønn for å frelse mennesket. Ingen meninger kan sone for menneskehetens synder, opprør, stolthet, umoral og avgudsdyrkelse.

Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot YHVH ramme ham. Jesaja 53:6

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Flat eller rund jord?

Utrolig nok hadde alle sin mening om jorden i middelalderen eller i den mørke tidsalderen. Noen trodde den var flat, oval eller firkantet, og de oppfant alle slags teorier om det inntil Christopher Columbus kom og bestred alt dette tullet med det rene Ordet fra Den Allmektige som beviste at planeten Jorden er rund. Takket være Profetiens Ånd som brakte lys til Christopher Columbus’ studier, dekker vi nå kloden med folk som reiser, seiler, flyr og til og med flyr i varmluftsballonger. Men før åpenbaringen kom, insisterte folk på at deres dumme meninger var riktige.

Det kreves ikke stor åpenbaring å innse at tyngdeloven er absolutt, og at hvis vi trosser den i dårskap ved å hoppe ned fra tiende etasje i en bygning, vil vi helt sikkert dø. På samme måte er Yahs (Guds) vilje en absolutt lov. Han vil aldri endre Sin vilje for folks meninger, selv om de har mange grader. Hans vilje er i Hans Ord, men for å kunne kjenne den, må vi kjenne Ham personlig. Vi må bli tilbedere av Elohim (Gud), og da vil Hans Profetiens Ånd flyte i vårt liv og bringe åpenbaring til vår ånd om Hans fullkomne vilje. Siden profetiens Ånd er Yeshuas vitnesbyrd, vil alle de som har denne ånden virksom i seg, gjenkjenne Yeshua som den eneste veien til menneskehetens forløsning og frelse, til jøde først og deretter til alle nasjoner.

Yeshua sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Johannes 14:6

Dette er en absolutt; Det er ikke et spørsmål om mening, og alle (jøde eller hedning) som velger å kjenne YHVH (Gud) fremfor alle meninger vil finne Ham. Alle som vil ydmyke sitt hjerte for å legge til side det de tror de vet, og søker etter den eneste sannheten (ikke sannheter!), vil oppdage Yeshua, den jødiske Messias. Det er ikke et spørsmål om mening at Han ble født i Israel for 2000 år siden og oppfylte mange profetier om den kommende Messias, Salvet Konge og Forløser. Ingen har noensinne vært i stand til å oppfylle profetiene som er gitt om Ham hundrevis og til og med tusenvis av år før Hans mirakuløse fødsel.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. Jesaja 9:6, 7

Et barn som også er Mektig Gud og Evig Far? Den eneste som passer er Yeshua, og denne profetien ble gitt til Jesaja, den jødiske profeten, over 500 år før mirakelfødselen til Yeshua, som mange kaller “Jesus”. Profeten Jeremia, under innflytelse av Profetiens Ånd, profeterte om den Nye Pakt som ville bli gitt til det jødiske folk, Israels folk.

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier YHVH. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeremia 31:31-33

Dette ble skrevet hundrevis av år før Yeshua ble korsfestet av romerne i Jerusalem. Dette er ikke et spørsmål om mening, men et spørsmål om sannhet frembrakt av Profetiens Ånd.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn (Yeshua). 1 Johannes 3:17, 18

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Gjenopprettelsen av Israel er ikke et spørsmål om vår mening

På samme måte er Elohim-Guds vilje angående Israels gjenopprettelse og forløsning ikke et spørsmål om vår “mening”. Hans fullkomne vilje er tydelig angitt i Hans Ord skrevet av profeter i fordums tid, som skrev under innflytelse av Profetiens Ånd tusenvis av år før opprettelsen av staten Israel.

Fra det fjerne viste YHVH seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen. Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene og gå ut i latter og dans. Enda en gang skal du plante vinmarker på fjellene i Samaria, og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk. Jeremia 31:3-5

Fjellene i Samaria kalles “Vestbredden” av politikere i dag, men den Allmektige Israels Gud kaller dem fortsatt “Samarias fjell”. Og de som vil gå imot den Allmektige i denne Hans fullkomne vilje til igjen å gjenopprette Israel i sitt eget lovede land, uansett hvilken nasjon eller religiøs gruppe de tilhører, vil finne seg selv å være i Dommens Dal.

Kom og hør, dere folkeslag (eng: nasjoner), lytt, dere folk! Jorden og alt som fyller den, skal høre, verden og alt som spirer der! For YHVH er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og gitt dem over til slakting… Jesaja 34:1, 2

Hvorfor har Han gitt nasjonene over til slakt? Hvorfor er Han vred?

Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: for Sions sak). Jesaja 34:8

Dette er ikke min “mening”; Dette er Hans Evige Profetiske Ord. FN kan diskutere saken og uttrykke meningene til alle nasjonene som er representert; Dessverre for dem, må YHVH dømme hver “mening” som er i strid med Hans fullkomne vilje og Ord. Han er Universets Hersker, og Han “har det siste ordet.” Menneskelige meninger betyr absolutt ingenting for Ham. Han elsker oss nok til å la Sin eneste Sønn dø for oss så vi kan leve, men Han hedrer absolutt ikke våre meninger om noe som helst. Han hedrer bare Sitt profetiske ord! Dette er en tankevekkende tanke, ikke sant? Vi har en fri egenvilje til å være uenige med Ham, men hvis vi er det, vil vi lide for det for evig. Vi har friheten til å gjøre opprør akkurat som Adam hadde, men resultatet var katastrofalt. “Dette er ikke rettferdig, sier du; dette er ikke sant demokrati!”

Det er på tide å våkne opp, folkens! Skaperen av himmel og jord, Hærskarenes Herre, YHVH Zevaot, Yeshua, er ikke en “valgt president”. Han er Universets Konge! Da Satan reiste seg mot Ham, kastet Han den viktigste “Dekkende kjeruben” ned til jorden.

Da Adam syndet mot Ham, kastet Han ham ut av Edens hage.

Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Joh.åp. 12:9

Etter 2000 år av smertefull, plagende eksil, av å bli forfulgt og drept i kristendommens navn på de mest umenneskelige måter, og nå i islams og Alas navn, vil Israel bli fullstendig gjenopprettet! Og de nasjonene og folkene som motsetter seg det, vil bli fullstendig ødelagt. Er det min mening? Nei, det er Hans profetiske løfte. Hans ønske er at alle skal omvende seg og komme til full kunnskap om Sønnen, den jødiske Messias, og til kjærligheten og støtten til Hans familie, det jødiske folket, Israel.

YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord (eng: i det hellige land) og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig. Sakarja 2:16-17

Han kaller hele menneskeheten med alle sine meninger til å være stille for Hans profetiske vilje! Det er på tide å legge ned alle våre meninger og bare lytte til Hans Profetiens Ånd.

For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig, før hennes rettferd bryter fram som lysglans og hennes frelse flammer som en fakkel. Jesaja 62:1

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Vow

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →