Lions head with Earth in background

Stopp denne verden – Jeg vil gå av!!!


Profetisk ord av utrustning for det bibelske nyttåret, Aviv 5783/2023

Lions head with Earth in background
Torah Del TZAV- Vayikra (Tredje Mosebok) 6:1(8)-8:36 Haftarah: Malaki 3:4-24

“Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp.
Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by, den helligste bolig for Elyon. Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr. Folkeslag buldret, riker vaklet, han lot røsten runge, jorden skalv. YHVH-Tzva`ot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.”
Salme 46:2-8

Dette er hvordan det vil føles når vi går videre inn i tidens kulminasjon, fullførelsen av Bruden, Israels gjenopprettelse, dannelsen av sauenasjoner og Messias’ gjenkomst. Dette er en rystende reise fremover med mange bølger av nød, som veene for en gravid kvinne. De fleste er i fornektelse, kristne inkludert.

Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Matteus 24:37-39

Tillit er vårt fartøy som vil støtte oss gjennom neste kommende reise.

Tro er vårt seil, som Hans vind, Ruach, vil bruke til å drive oss fremover og nå vårt mål.

Ingenting er viktigere enn å kjenne Yah og Hans veier, og lære å stole på Hans ord og karakter.

Når vi stoler på Ham, venter vi i stillhet på at Hans seier vil bevege oss. Vi venter i håp, i bønn, i tilbedelse. Verdens hav er grove og stormfulle. Men inne i fartøyet vårt, kalt Tillit, er det som Noahs ark. Det er trygt.

Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel. Jakob 1:2-4

Hvis vi stoler på Ham, vil vi ikke mangle noe av verdi. Selv midt i inflasjonen, resesjon eller hungersnød, vil vi bli forsørget.

“Kongen blir ikke reddet av stor styrke (eng: ved hans store hær), krigeren berges ikke av sin store kraft. Hesten gir falske håp om redning, med sin store styrke berger den ingen. Men YHVHs øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn, så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød. Vår sjel venter på YHVH; han er vår hjelp og vårt skjold. Vårt hjerte gleder seg i ham, vi setter vår lit til hans hellige navn. La din miskunn være over oss, YHVH! Det er deg vi venter på.” Salmene 33:16-22

Gled deg og pris Ham uansett hva som skjer; ikke bli fanget i “stinkende tenkning.” La ditt sinn, tanker og fantasi være fast festet på Yah. To parallelle virkeligheter skjer samtidig. Det er Satans Reality Show, og nyhetene er fulle av det, og det er skummelt. Så er det Yeshuas Rikes Komme med Tidenes oppgjør, og det er herlig. Uten å være uvitende om fiendens planer, må vi bruke vår energi på å feste våre tanker på Yahs Ord og Ruach for å vandre i tro og ikke ved det vi ser, og adlyde Hans vilje, individuelt og kollektivt.

“Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg.” Jesaja 26:3

Group of people with UNIFY flag

Yachad-velsignelsen

“En sang ved festreisene. Av David. Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen (eng: i enhet)! Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For der gir YHVH velsignelse, liv til evig tid.” Salme 133:1-3

For å holde oss på plass, må vi forbli sammen, i enhet, ansvarlige, og styrke hverandre. Ikke bryt ut av rekkene eller gå “Solo”. Du vil bli fortært. Dette er farlige tider. Vi må være sammensveiset og bringe så mange som mulig inn i den sikkerhet som bare Yeshua kan gi. Vi er Levende Steiner som danner et hus for å bringe flere mennesker inn. Sammen lager vi det huset, denne Noahs ark.

“Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være (eng: ett) i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett.”Johannes 17:21-22 TLV

UNIFY er en Sion-fjell herlighets forsamling og et sted for ly.

“Så skal YHVH skape en røyksky om dagen og røyk og lys fra en flammende ild om natten over hele (eng: området- Machon eller Institutt som GRM er) Sion-fjellet og over møtestedene (Utkalte, forsamlinger, grupper) der. For over all herlighet skal det være et vern (eng: for over alle, skal herligheten være et vern [baldakin]), en løvhytte som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul mot uvær og regn.” Jesaja 4:5-6

Sailboat on the ocean

Troen er vårt segl.

Når Hans vind kommer, beveger vi oss med den og avanserer nådeløst fremover!

Når motvind truer med å knuse vårt Tillit-fartøy, stoler vi litt mere på Ham, og i tro proklamerer vi Shalom: Vær stille!

“For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Ruach Elohim, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ruach (Ånden) selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Messias` medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.” Romerne 8:13-17

Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri (eng: forløst). For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss (kedoshim) med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.” Romerne 8:18-28

“Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.
Hebreerne 11:1-10

“I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.” Hebreerne 11:11-13

Light comming out of the Bible

Sannhet over løgn og smerte

Det er først når vi kjenner sannheten at vi er frie. Å kjenne sannheten betyr å kjenne Yeshua og Hans perspektiv i enhver situasjon. Vi må se alt slik Han ser det, ikke gi etter for smerten og sårene som ugunstige omstendigheter og tilstanden i denne verden bringer. Stol ikke på at følelsene dine er “profetiske”. Du må erkjenne hva du føler, men lytte til hvordan Han tolker ting. Vi anerkjenner motgangen, kampen, traumene, tragedien og utfordringen. Men vi leser dem bare gjennom Hans Ruach, ikke gjennom våre følelsesmessige briller.

Lederskap kreves av oss i disse endens tider. Vi må være et fyrtårn og et ror for mange. Kaos og anarki prøver å oppsluke verden for å skape frykt hos innbyggerne, slik at de vil løpe til «tryggheten hos Anti-Messias som bringer fred». Psykisk sykdom har blitt erklært i Amerika som en nasjonal pest. Dette er resultatet av frykt.

Vi kan ikke henge oss opp i dette; for vår fordelaktige stilling er den 3. himmel. Vi kan ikke få panikk, elskede (tilbedelse av Pan). Vi må være øyer av Shalom. Dette kan skje når vi leser alle omstendigheter gjennom Hans Ruach og Ord, ikke gjennom våre følelser. Vi må lene oss helt på Ruach og Ordet som aldri før.

Vårt kjød vil ønske å unnslippe smerten og denne verden, men vi er her for en hensikt. Vi er et fyrtårn midt i en vill storm. Hvis Fyrtårnet er borte, kan ingen bli frelst.

Ta kampen høyere

Shofar-blåsing, gledesrop og høye lovsanger, bruk av flagg og bannere er veldig viktig på dette tidspunktet og vil løfte vår sjel til kamp ovenfra. Skjerp dine profetiske tilbedelsesgaver og samles for å prise Ham som et offer. Selv om bare 2-3 av dere er på ett sted, la dine bønner komme fra din lovprisning.

Dine israelsk-amerikanske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke tie. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Last ned gratis: Den tredje dags vekkelse

Revival of the Third Day

Last ned nå →

Send dine offer og førstegrøder for Pesach

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Beit El (Betel) – Jeroboams synd

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →