The Counting of the Omer

Tellingen av Omer


The Counting of the Omer
Torah lesing BECHUKOTAI – Vayikra (3. Mosebok) 21, 1-24, 23

Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker (eng: sju fulle sabbater). 3.Mosebok 23,15

Shabbat shalom du høyt elskede!

Telling av Omer (eller Sefirat Ha’omer, Hebraisk: ספירת העומר) er en muntlig telling av hver av de førtini dagene mellom den Bibelske høytiden Pesach (Påske) og Shavuot (Pinse). Denne tradisjonen stammer fra Torah-budet om å telle førtini dager. Tellingen begynner fra den dagen som Omeren, et offer som rommer ett omer-mål bygg, ble ofret i Tempelet i Jerusalem, og inntil dagen før et offer bestående av hvete ble brakt til Tempelet under Shavuot.

Tellingen av Omeren begynner den andre dagen av Pesach (den 16. i den første måneden eller Nisan) for rabbinske jøder, og etter den ukentlige sabbaten under Pesach for Karaite jøder, og slutter dagen før Shavuot høytiden, den `femtiende dagen`. Vi tror at tellingen hos Karaite jødene er den riktige ettersom de holder seg til Torah-budet og ikke rabbinske tradisjoner! Men, dette er ikke “spikret”, ettersom den første dagen under Matsa-festen (de usyrede brøds høytid) også kalles en sabbat. Så inntil Yeshua kommer, vil vi gå med Israel i deres fest-datoer ifølge Torah, og vi vil la Kongen finne ut av dette. For de som ønsker å dekke alt, kan dere feire begge datoene og ha en dobbel porsjon av Shavuot. Og kanskje vil Yeshua forstørre Shavuot til en hel uke når Han kommer. Etter alt, Han sa i Matteus 5,17 at Han kom for å bringe fullhet til Torah`en. Den ene Uken av feiring ville da også følge mønsteret av de andre to Moadim, Festen av Matsa-Pessach (7 dager) og Sukkot (7 dager). Dere kan ha en hellig samling på den første og den siste dagen. Da vil dere dekke begge Shavuot dagene. Der kommer den Hellige Ånd inn for å gi overbevisning om hva som er den rettferdige og vise tingen å gjøre.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1.Korinterbrev 13,12

I fraværet av et helliget og herliggjort Sanhedrin, er dette slik jeg vurderer det, som spydspissen i MAP Bevegelsen. Dette skulle stoppe påstander, forvirring, strid og konkurranse.

Hvem er Karaite jødene?

Karaite judaisme eller Karaisme (betyr «Lesere av de Hellige Skriftene»)- er en jødisk bevegelse karakterisert av anerkjennelsen av Tanakh (GT) alene som den høyeste lovlige autoritet i Halakhah (praksis/utøvelse) og også i teologi. Den er tydelig adskilt fra rabbinsk judaisme, som regner den orale (muntlige) lov, de juridiske beslutningene til Sanhedrin (det høye rådet) som ble nedfelt i Talmud og følgende arbeider for å være autorative tolkninger av Torahen. Det antas å ha oppstått i det 7.–9. århundre e.Kr i Bagdad og muligens i Egypt.

Karaitene opprettholder at alle de guddommelige budene gitt til Moses ved Elohim-Gud ble skrevet ned i den skriftlige Torah, uten ytterligere muntlige lover eller forklaringer. Som et resultat av dette aksepterer ikke Karaite jødene de skriftlige samlingene av den muntlige (orale) tradisjon i Mishnah eller Talmud som bindende. (Talmud består av to deler: Misjná og Gemara. Mishnah er en systematisering av muntlig Torah (lov). Lovstoffet som ble samlet i Mishnah, omkring 200 e.Kr., utgjør den normative del av den muntlige læren. I de følgende århundrer, etter samlingen av Mishnah, ble det produsert supplerende materiale gjennom diskusjoner omkring Mishnah. En god del av dette materialet utgjør Gemara; som er en kommentar, analyse og komplettering av Mishnah. Gemara ble med tiden slått sammen med Mishnah og dermed oppstod tradisjonssamlingen Talmud. Overs.anm.)

Når de tolker Tanakh, bestreber Karaitene å holde seg til den klare eller mest innlysende betydningen (peshat) av teksten; dette er ikke nødvendigvis den bokstavelige betydningen, men heller betydningen som ville ha vært naturlig forstått av de gamle Israelittene. Peshat betyr ENKEL eller ikke-komplisert.

«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Matteus 18,3

The Counting of the Omer

Shavuot og Pinse

Shavuot er også kalt Ukenes fest på grunn av tellingen av sju uker etter Pesach, og ble også gitt navnet «Pinse» i kristne kretser. Pinse er avledet fra det greske ordet for 50. Da Shavuot dagen kom på den 50. dagen etter tellingen av Omeren, var virkelig Yeshuas disipler i en akkord (enhet), og da falt Ruach Hakodesh (Hellige Ånd) på hver og en av dem som tunger av ild!

Da pinsedagen (Shavuot) kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apostlenes gjerninger 2,1-4

Derfor skjedde både Torah og utgytelsen av den Hellige Ånd over den opprinnelige Kehila (tidlige menigheten) på den 50. dagen etter den ukentlige sabbaten i Pesach, på Shavuot festen. 50 representerer alltid full gjenopprettelse, frihet og jubelår! (Shavuot har både historisk og landbrukstilknyttet bakgrunn. På landbrukssiden minnes man den tiden da førstegrøden ble høstet og tatt med til Tempelet. Historisk sett feirer man overrekkelsen av Torahen på Sinaifjellet. overs.anm)

Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår (jubelår) for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt. 3.Mosebok 25,10

Å motta Ordet (Torah) og Ånden (Ruach) på den samme dagen gir oss den største frihet og fullstendig gjenopprettelse! Så, Shavuot er en spennende fest av oppfyllelse, frihet og gjenopprettelse! Den er også Førstegrødens høytid for hvete-høsten.

Du skal holde ukefesten når du høster inn den første (eng: førstegrøden av) hveten. 2. Mosebok 34,22a

The Counting of the Omer

Bakgrunnen for tellingen av Omer

Han skal løfte kornbåndet (Omer av bygg) for YHVHs åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten (i Pesach) skal presten løfte det. Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal sju sabbater være omme (eng: skal sju uker være komplette/hele). Tell femti dager til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for YHVH (to hvetebrød på Shavuot). 3. Mosebok 23:11, 15 – 16

Tanken bak å telle hver dag, er at det representerer åndelig forberedelse og forventning for det å få Torahen, som ble gitt av Gud på Sinai-fjellet i begynnelsen av den andre måneden (Sivan), på samme dato som feiringen av høytiden Shavuot. Slik viser tellingen av Omer hvor mye en jøde ønsker å motta Torahen i sitt eget liv, på samme måte som en innsatt i et fengsel markerer med en x for hver dag som går inntil hans løslatelses-dag! Det er ikke for ingenting at kong David skrev et kjærlighetsbrev til Torahen i den lengste Salmen i Bibelen!

Min sjel er sønderknust av lengsel etter Dine dommer til alle tider. Og Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere. Salme 119:20,24

Ordet OMER, foruten å være betegnelsen på et mål av bygg, betyr også talen eller det talte ord. Igjen ser vi hvordan, på hebraisk, ett ord kan bety hele verden! Tellingen av Omer skjer derfor fra Omeren (ett visst mål) av (førstegrøde av) bygg blir presentert i Tempelet (under Pesach) og frem til de to brødene av (førstegrøde) hvete presenteres i Tempelet 50 dager senere. Så, i løpet av disse 49 dager teller vi dagene inntil OMEREN (det talte ord) fra Elohim blir SKRIFTLIG TORAH på Sinaifjellet på den 50. dagen!

Her er en profetisk instruksjon som kan forandre livet ditt!

Strever du med noe som du ikke kan forandre? Proklamer YHVH’s Ord med tro og forventning hver dag i 49 dager, og forvent at på den 50.dagen vil det bli skrevet i ditt hjerte! Ta ordet som Han har talt til livet ditt, et ord av undervisning og løfter, og proklamer det i 49 dager, hver dag, og se hvordan livet ditt kommer til et sted av total forandring og forvandling!

Slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til. Jesaja 55:11

Når vi “teller Omeren” – proklamerer Hans Ord, vil frykt og tvil forsvinne fra våre hjerter og i stedet vil mirakler skje!

For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Markus 11:23

Kan det ha vært slik at disiplene, som var samlet på den Øvre sal, telte Omeren i bønner, mens de repeterte igjen og igjen de ordene som Yeshua hadde sagt dem?

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1:8

Og så, mens de repeterte og proklamerte disse ordene, falt plutselig den Hellige Ånd? De ventet ivrig og ba og trodde virkelig på og proklamerte Omeren (de talte ordene som de hadde hørt fra Yeshua da Han var iblant dem!) og deretter kom en stormende, mektig vind….

The Counting of the Omer

Enhet – ECHAD gir Vekkelse!

Da pinsedagen (Shavuot) var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Apostlenes gjerninger 2:1-2

Disiplene holdt budene som Faderen hadde gitt, de telte Omeren i bønn, og med et samstemt sinn holdt de fast ved Sønnens talte bud (OMER!) og falt Ruach (Ånden) på dem alle! Dette er resultatet av sann ENHET — Echad, enhet i flertall. Faderen, Sønnen og Ruach er Echad og disiplene var Echad! Den skrevne Omeren (Torahen) fra Faderen, den talte Omeren fra Sønnen og Den Hellige Ånds kraft som falt, bekrefter BEGGE Omerene! Budet fra Faderen om å telle Omeren og å holde Høytiden for Shavuot på den 50. dagen og befalingen fra Sønnen om å vente inntil kraften til å vandre i lydighet (mot Omeren fra Faderen og Sønnen) ville komme fra det høye!

Og da Han (Yeshua) var sammen med dem, befalte Han dem om å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, “det som dere har hørt av Meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.” Apostlenes gjerninger 1,4-5

Mens vi venter ivrig på at Shavuot skal komme, teller Omeren — husker og proklamerer Ordene fra Faderen og Sønnen — kan vi bli belønnet med en frisk ny utgytelse av Den Hellige Ånd i alle våre liv! Og måtte vi bli funnet trofaste mens vi fortsetter å BE OM VEKKELSE I ISRAEL!

For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Ha en lykkelig og velsignet Telling av Omer-tid!

Dine venner og mentorer i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

**Shavuot kommer dette året fra solnedgang den 28. til solnedgang den 29. mai. Så, fortsett å telle og proklamer Hans Ord og løfter!**

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: The Battle Over Jerusalem (Kampen om Jerusalem), Del En

Vi blir minnet om den rike historien til den hellige byen Jerusalem når vi blir med Apostel Dominiquae Bierman og “Bibelskole på hjul” under denne omfattende undervisningen fra ulike steder. Mange har okkupert dette landet i århundrer. I dag er det fortsatt mye som er omstridt i denne gamle hovedstad-byen, men nylig arkeologi og nedtegnet historie beviser fakta av at et konstant jødisk nærvær er sant.

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1.Mosebok 12,3

Se vårt Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens Bok: Røttenes helbredende kraft

Det er et spørsmål om liv og død!

https://kad-esh.org/no/butikk/rottenes-helbredende-kraft/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/