The Wisdom That Obtains the Blessing

Visdommen som mottar velsignelsen


The Wisdom That Obtains the Blessing
Torah lesing VAYAK’HEL – Shemot (2.Mosebok) 35:1-38:20

Visdom serien – Del 3

De kloke skal skinne som hvelvingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene for evig og alltid. Daniel 12:3

Sabbat shalom, kjære elskede!

Daniel boken starter med en historisk bakgrunn av Daniels liv, tidspunktet var etter babylonernes forferdelige ødeleggelse av Beit Mikdash (det Hellige Tempelet) i Jerusalem. Daniel var en foreldreløs ung gutt fra kongefamilien, og han tilhørte adelen i Juda. Han kom som en fange til Babylon, og var ganske enkelt en slave under sitt folks morderne. Han var godt utdannet i Toraen (YHVHs lover og bud) og var en gudfryktig person. Han hadde sett mye redsel, blodsutgytelse og ødeleggelse, og kunne ha blitt “traumatisert”, men denne unge mannen hadde tydeligvis en sann tro som holdt ham oppe i de mørkeste øyeblikkene, og han hadde heller ikke så mye som en smule av selvmedlidenhet! Selv om han hadde mistet alt, inkludert foreldre, familie og land, virket han ikke sint på Elohim eller på de babylonske gjerningsmennene! Det går som en rød tråd gjennom hele Daniel-boken at han hadde en ydmyk ånd og stolte på YHVH. Han var villig til å gjøre det som var rett i den Allmektiges øyne, selv om det kostet ham livet!

Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre retter, og ikke med den vinen kongen drakk. Derfor bad han herren over hoffmennene om å få slippe å gjøre seg uren. Daniel 1:8

Etter å ha opplevd så mye tragedie, kunne man ha forventet at han hadde inntatt den samme holdningen som mange mennesker synes å innta i disse dager, slik at han gjorde opprør mot Elohims bud og kall. I stedet bestemte han seg for ikke å gjøre seg uren. Han bestemte seg i sitt hjerte ikke å kompromittere sin vandring i hellighet og rettferdighet for YHVH. Ingen tragedie eller traumer kunne få Daniel til å gjøre opprør mot Gud. Gudsfrykten gjorde ham til en vis ung mann! Hans tro på YHVH og hans utmerkede vitnesbyrd ble opprettholdt gjennom tykt og tynt, i gode tider og i dårlige tider! Vi ser ikke at Daniel peker en finger mot den Allmektige og sier, som mange gjør i dag når forferdelige ting skjer: “Det er din feil!” NEI! Vi ser Daniel hedre sin Far i himmelen, ære Universets Herre! Han hadde en full forståelse av at vi ikke “styrer Elohim”, men heller innordner og overgir oss til Ham selv når vi ikke forstår vår situasjon! Daniels lydighet og frykt for YHVH var ikke avheng av noen omstendigheter, den var ekte og ubetinget slik det passer seg overfor Skaperen av Universet.

The Wisdom That Obtains the Blessing

De vise og testede blir instruktører

De kloke blant folket skal undervise de mange. Men de skal falle ved sverdet og ved ild, ved fangenskap og plyndring i dagevis. Daniel 11:33

Ordet fra YHVH er helt klart på at rettferdige og kloke mennesker vil, på ett eller annet tidspunkt, gå gjennom prøvelser og trengsler. Når de en dag passerer gjennom dødsskyggens dal vil de instruere mange og hjelpe dem å opprettholde sin tro i dalen og trengsels tider! Noen ganger snubler også kloke mennesker (noe som egentlig betyr at de frykter Gud!), og de synes å svikte. Når du ser på dem, er det lett å ville si: “Er det en ekte troende? Er det slik en ekte sønn eller datter av Elohim ser ut?” Når man går gjennom disse periodene av alvorlig testing, kan man bli fristet til å tvile. Kanskje YHVH ikke er ekte, kanskje jeg bare har innbilt meg at Han eksisterer, kanskje Hans løfter ikke er annet enn et eventyr. Han er ikke den mirakel-gjørende, kjærlige Gud som jeg trodde på. Tross alt, hvordan kan det ha seg at jeg er i disse omstendighetene?

Noen av de kloke kommer til å falle, for at de skal lutres, renses og gjøres hvite til Endetiden. For ennå er ikke den fastsatte tid kommet. Daniel 11,35

Gjennom hele Skriften ser vi at vanskelige omstendigheter kan rense de vise. Det er under disse omstendighetene at de sanne troende er gjenkjent, de som kan bli betrodd makt, myndighet, innflytelse og til og med stor rikdom. Hvis vi ikke er i stand til å tilbe, ære og adlyde YHVH i “dalen”, betyr det at vi ikke frykter Ham, men er fortsatt fanget i avgudsdyrkelse av Selvet. Avgudsdyrkelse av Selvet er den største sykdommen i vår tidsalder, folk kretser rundt seg selv, synes synd på seg selv og peker en finger mot YHVH heller enn å gjøre teshuva, omvendelse, ved å hedre Ham til og med når alt er mørkt! Dette er nøyaktig det punktet som avgjør det, og det finner vi overalt i Skriften!

Selv om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noe føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, så vil jeg likevel fryde meg i YHVH, jeg vil glede meg i min frelses Elohim. Habakkuk 3:17-18

Habakkuk, profeten som profeterte under det babylonske eksil, kjente til det, Jesaja, Jeremia, Moses og selvfølgelig Yeshua kjente til det! Yeshua ville aldri vært i stand til å forløse menneskeheten fra synd hadde Han ikke valgt å underlegge seg Faderen, på korset. Han holdt fast på Sin tro og lydighet mot Sin Far, YHVH, helt til Hans siste åndedrag da Han ropte ut:

Og omkring den niende time ropte Yeshua med høy røst og sa: “Eli, Eli, lamà sabaktàni?” Det betyr: “Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?” Matteus 27:46

“Eli, Eli lamà sabaktàni?”, som på arameisk betyr “Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?” Han kunne ta på seg hvilken som helst lidelse og, tro meg, Han opplevde alle kategorier av sykdom og hele omfanget av forbannelsen på en gang mens Han hang på korset. Men det var én ting, og én ting alene, som knuste Hans hjerte. Det var da Elohims Ånd forlot Ham, fordi han tok all vår straff og ble en forbannelse. Den strengeste straff for opprør mot YHVH er forvisning fra Hans nærvær. Det er uutholdelig på jorden, og enda mer uutholdelig når det varer i all evighet!

Kong David var villig til å lide hva som helst, men ikke å miste Elohims Ånd.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre! Kast meg ikke bort fra Ditt åsyn, og ta ikke Din Hellige Ånd fra meg! Gi meg tilbake gleden over Din frelse, og hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg. Salme 51:12-14

Når vi velger å tilfredsstille vårt kjød eller selvmedlidenhet (bli fornærmet!) ved synd av noe slag, mister vi Hans nærvær. Når vi velger å være sint på Ham og furte i stedet for å være ydmyke og forbli i frykt for YHVH, er Hans nærvær fjernet fra oss! Det er viktig å være ærlig med Ham om våre følelser, men vi må samtidig velge å stole på og hedre Ham på tross av dem! Våre følelser og oppfatninger lyver ofte til oss! Vi trenger å kaste vekk enhver tom innbilning som ikke er på linje med Hans Ord og karakter!

For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Messias, 2. Korinter brev 10:4-5

Jeg kan identifisere meg med kong David. Uten Elohim’s Ånd ønsker jeg ikke å leve. Jeg foretrekker å dø umiddelbart enn å leve ett minutt utenfor Hans nærvær! Bare i Hans nærvær er fylden av glede!

Du skal lære meg livets sti. For Ditt åsyn er gledens fylde. Ved Din høyre hånd er evig fryd. Salme 16:11

The Wisdom That Obtains the Blessing

Vår reaksjon på våre omstendigheter avgjør vår fremtid

Den som ofrer takkesang, ærer Meg. Og den som følger den rette veien, skal Jeg la se Guds frelse. Salme 50:23

Vårt velbefinnende er ikke avhengig av våre omstendigheter, men av vår reaksjon på omstendighetene! Daniels svar var tro, ære, tillit og lydighet, selv risikabel lydighet for enhver pris. Hans liv var ikke kjært for ham i det hele tatt; YHVHs bud var mer kjært for ham enn hans eget velvære eller livet!

For å kunne be om YHVHs nærvær, vi må takke Ham og prise Ham, stole på Ham fullt ut, selv når det er som mørkest! Og følge lovprisningen med lydighet mot Hans veier og bud.

Senere leser vi i Brit Chadasha (NT)

For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det. Matteus 16:25

Først må vi miste våre liv, og det går midt imot hver fiber av selvoppholdelse i oss. Selvmord er en selvoppholdelsesdrift; det blir gjort normalt av folk som ønsker å unnslippe smerten. Miste våre liv, eller at egoet dør, er motgiften. Når vi mister våre liv, overgir vi oss selv til YHVH midt i smerten. Vi velger å adlyde Ham og prise Ham i våre liv, midt i motgang. Det var det Daniel gjorde i Babylon. Det var svært smertefullt å være en slave i et fremmed land. Kanskje var han selv vitne til at hans foreldre ble myrdet av den samme kongen han ble kalt til å tjene. Han kunne ha vært sint, bitter, hevngjerrig, like til det punktet at han ville ha begått mord eller selvmord, men i stedet valgte han å ære YHVH og ikke å gjøre seg uren.

Det var farlig, men han visste at det var mye farligere å bli en fiende av Elohim! Hans sunne frykt for Elohim holdt ham tilregnelig og i fokus på målet! Det er ingen annen måte å elske YHVH på, enn ved å ha en sunn frykt for Ham. Vi vet at Han er vår kjærlige Far, full av nåde og medlidenhet, men vi vet også at Han er dommer og en alt fortærende ild. Så, for at vår tro skal være solid, må alt som kan rystes bli rystet!

Se til at dere ikke avviser Ham som taler. For hvis de som avviste Ham som talte på jorden, ikke slapp unna, da er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna, hvis vi vender oss bort fra Ham som taler fra himlene. Hans røst rystet jorden den gang. Men nå har Han lovt og sagt: “Enda en gang ryster Jeg ikke bare jorden, men også himmelen.” Dette: “Enda en gang” gjør det klart at de ting som blir rystet, skal bli borte fordi de er laget, for at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og gudsfrykt. For vår Gud er en fortærende ild. Hebreer brevet 12:25-29

Daniel liv ble rystet under Jerusalems fall og hans babylonske fangenskap som fulgte i etterkant, men hans tro ble ikke rystet. I den forstand var han en etterfølger av Josva og Kaleb som mistet en hel generasjon av venner og familie i løpet av de 40 årene med straff for vantroen til de andre 10 spionene. Men ikke en eneste gang pekte de en finger mot den Allmektige og anklaget Ham: “Det er din feil!” De æret Universets Herre i Hans beslutninger om å velsigne eller å dømme.

Altfor ofte tror vi at vi vet bedre enn Skaperen av menneskeheten! Hvor var Han under Shoa (Holocaust), spør vi som jøder i fiendtlighet overfor Hans visdom. Hvis det var djevelen som sto bak, kunne Han ikke ha stoppet ham? Hvis Han er Elohim, hvorfor kom Han ikke? Shoa er et ekstremt tilfelle av smerte og redsel som urettferdig er påført en hel nasjon, den jødiske nasjonen. Men hvorfor skulle vi rette en anklagende finger mot YHVH for dette? Hvorfor tror vi at Han skylder oss noe? Hva med teshuva i stedet? Hva med å ydmyke oss selv og søke Ham i stedet for å klandre Ham? Hva med å innse i ydmykhet at vi kan mangle noen fakta, og at vår forståelse er svært begrenset når vi er “i kjødet”? Hva med å søke Hans visdom i stedet for våre “logiske forklaringer” for våre forhold og situasjoner? Hvis vi søker Hans visdom, vil vi alltid finne ut at dette er grunnlaget for all visdom og forstand:

Frykt for YHVH er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand. Ordspråkene 9:10

The Wisdom That Obtains the Blessing

Selv Job forstod dette på slutten av hans lidelses-periode. Han rettet en finger mot Elohim og fortalte Ham at Han var urettferdig. Job var fullstendig rettferdig og Elohim urettferdig. Svaret fra YHVH var kategorisk:

“Hvem tror du at du er, Job?”

Hvem var før Meg, så Jeg skulle skylde ham noe? Alt under himmelen hører jo Meg til. Job 41:2

Job, i sin forferdelig forbannede tilstand, fattig, syk og forlatt, innså endelig at ingen har rett eller er rettferdig overfor Elohim, at Han fortjener vår ubetingede troskap og lydighet ene og alene fordi Han er YHVH! Når vi innser denne sannheten, kan vi virkelig omvende oss og få velsignelse!

«Jeg erkjenner at Du kan alt, og Du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det enn måtte være. Du spurte, “Hvem er denne som skjuler Mitt råd ved mangel på kunnskap?” Derfor var det jeg talte om det jeg ikke forstod, det som var for underfullt for meg, det jeg ikke hadde kunnskap om. Men jeg ber Deg, lytt, og la meg få tale! “Jeg skal spørre Deg, og Du skal lære meg.” Bare hva ryktet meldte hadde jeg hørt om Deg, men nå skuer mitt øye Deg. Derfor lar jeg alt fare og angrer i støv og aske.” Job 42:1-6

Det er først etter at Job endelig innså hvem han var og hvem Elohim er, at sann ydmykhet og teshuva kom inn i livet hans. En omvendelse født av en nyfunnet frykt for YHVH og total tillit til Ham og Hans visdom. Denne endringen i hjertet og holdning fra selvrettferdighet til ydmykhet utløste en dobbel porsjon velsignelse i hans liv!

YHVH velsignet Jobs siste dager mer enn i begynnelsen. Det ble gitt ham fjorten tusen sauer, seks tusen kameler, tusen par okser og tusen eselhopper. Det ble også gitt ham sju sønner og tre døtre. Den første kalte han med navnet Jemima, den andre med navnet Kesia og den tredje med navnet Keren-Happuk. Det fantes ikke så vakre kvinner som døtrene til Job i hele landet. Og deres far gav dem arv sammen med deres brødre. Etter dette levde Job i hundre og førti år. Han fikk se sine barn og barnebarn i fire slektsledd. Så døde Job, gammel og mett av dager. Job 42:12-17

Vi frykter og elsker Ham på grunn av hvem Han er, og stoler på Hans Ord og løfter mot alle odds! Da Daniel gjorde dette mottok han YHVHs gunst og ble opphøyet til den høyeste posisjonen i Babylon!

Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre retter, og ikke med den vinen kongen drakk. Derfor bad han herren over hoffmennene om å få slippe å gjøre seg uren. Gud hadde gitt Daniel velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Daniel 1:8-9

Senere fikk Daniel mer visdom, kunnskap, forståelse og profetisk innsikt.

Så talte kongen med dem, men det fantes ikke noen slike som Daniel, Hananja, Misjael og Asarja blant dem alle. Derfor skulle de gjøre tjeneste hos kongen. I enhver sak som krevde visdom og forstand og som kongen spurte dem om, fant han dem å være ti ganger bedre enn alle spåmennene og åndemanerne i hele hans kongedømme. Daniel 1:19-20

Når frykten for YHVH (Gudsfrykt) er fundamentet i våre liv, vil vi få mer og mer visdom fra YHVH, og Hans visdom vil gjøre oss mektigere enn noen konge eller president!

Så gjorde kongen Daniel til en stor mann og gav ham mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon og leder for alle de vise mennene i Babylon. Daniel 2:48

Visdommen styrker den vise, mer enn ti makthavere som er i byen. Forkynneren 7:19

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sion’s skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman


Yuval

Til minne om Yuval (Justin), sønn av Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman, som gikk inn i evigheten 8. januar 2022.

Vi sender all vår kjærlighet og bønner til våre elskede åndelige foreldre, og ber om trøst over trøst!

Trøst, trøst mitt folk,” sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalems hjerte “Jesaja 40: 1-2A

Med kjærlighet, dine åndelige barn og disipler i mange nasjoner

Grave

Yuval

Yuval Frank.
Sønn av (avdøde) Ardon Frank Z”L
Sønn av Baruch og Dominiquae Bierman
Bror til Adi.
Gikk inn i evigheten i en alder av 35 år

Født på Simcha Torah
26/10/1986.
Døde i Kiev på Sabbaten den 8. januar 2022
Begravet på Tu Bishvat
17/1/2022.
Under SHMITA-året 5782
Sønnene har vendt hjem til sitt eget land. Jeremiah 31:16.

Må hans sjel bli samlet i livets samling

(ת.נ.צ.ב.ה.)

Du vil leve i våre hjerter for alltid


For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: UNIFY – Battling Replacement Theology

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →