Toora portsjon BEHUKOTAI – Vayikra (3 Moosese) 26:3-27:34

Ärge laske end eksitada, Elohim ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Galaatlastele 6:7

Shabbat shalom armsad:

Paljud inimesed, kes väidavad end Jumalat armastavat, pilkavad Teda tegelikult igapäevaselt või iganädalaselt ja nad isegi ei tea, et nad seda teevad! See võib tulla sulle ootamatult, sest võimalik, et sul ei olnud sellest õrna aimugi või võibolla oligi, aga religioon on nii mõnedki kõrvad kurdiks teinud! Jhvh (Jumal) Sõna ütleb meile, et VÕHIKLIKKUS või TARKUSE PUUDUMINE on hävitaja ja tapja!

Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Elohimi Seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Hoosea 4:6

Tarkuse või teadmise puudumine MILLISE TAHES Jah (Jumal) seaduse kohta, võib inimese hävitada. Esimene asi, mis juhtub, on see, et kuningliku preetserkonna võidmine lahkub meist!

Teie aga olete „VALITUD SUGU, kuninglik PREESTERKOND, PÜHA RAHVAS, Jhvh OMANDRAHVAS, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1 Peetruse 2:9

Võhiklikkus Elohimi käskude osas paneb meid neid rikkuma ja Tema kuninglikuks preesterkonnaks olemise asemel, oleme me nagu iga teine pattu langenu!

Teine asi, mis juhtub on see, et Tema UNUSTAB meie lapsed! See on märk murtud lepingust!

Ja tea, et JHVH, su Elohim, on Elohim, ustav Elohim, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad, aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. 5 Moosese 7:9-10

See on hukatuslik, sest saatana suurim rünnak meie ühiskonnas on suunatud laste vastu. See rünnak on nii raevukas, et kui JHVH unustab meie lapsed, siis ei ole neil enam palju lootust päästeks ja me võime nad täielikult kaotada. Seega, “Jumala armastamine” ei ole romantiline armulugu, vaid see on SÕNAKUULELIKKUSE asi! Paljud inimesed väidavad, et nad armastavad Teda, aga nad ei KUULETU Temale. Johanani (Johannes) raamatus toob J’shua Isa sõnad selle sama asja kohta väga selgelt esile!

Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. Johannese 15:10

Galaatlastele 6:7 ütleb apostel Shaul (Paulus) galaatlastele karme sõnu. Ta ütleb neile- LÕPETAGE ELOHIMI PILKAMINE! ÄRGE LASKE END EKSITADA!

Religious ChurchNagu sa mäletad, olid galaatlased üks “religioosne seltskond”, kes langes legalismi, ehk käsu alla. Nad olid väga religioossed, kuid samas jätkasid Elohimi käskude rikkumist nii, nagu kõik religioossed inimesed seda teevad. Neil on küll ”jumalakartuse nägu”, kuid nad ei tunnista sellest lähtuvat väge!

Apostel Shaul noomis neid käsu-aluseid usklikke mitmes valdkonnas, aga üks tugevamatest valdkondadest oli ja on RAHA JA AU!

Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Galaatlastele 6:6-7

Kui inimesed ei toeta oma pastoreid või Sõna jagavaid õpetajaid kõige heaga, siis nad pilkavad Jumalat.

Teiste sõnadega, kui sa sööd vaimutoitu, siis pead sa vastama finantsilise õnnistusega. Enamus inimesi suhtuvad lugupidamatult Jhvh-sse ja Tema kutsutud jutlustajatesse sellega, et nad EI jaga neile kõike head, ohvriande ja kümniseid. See on väga tõsine asi ning põhjustab KORRUPTSIOONI (rikutust, äraostetavust) üle kogu J’shua Ihu!

Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest rikutust (kaduvust), kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. Galaatlastele 6:8

MentorKui keegi on sulle juhendajaks ning suunab sind vaimselt, kuid sa ei vasta finantsiliselt “kõige heaga”, siis ei saa sa täit osa vaimsest ülekandest! See tähendab, et sa sead oma lihaliku loomuse ESIMESEKS! Sa eelistad kõigepealt MAKSTA oma lihalike vajaduste eest, nagu näiteks söögikord, aga sa ei ole valmis oma finantsidega austama oma vaimset juhendajat, et tema oleks varustatud. Shaul nimetab seda ELOHIMI PILKAMISEKS!

Keegi ei saa maksta Sõna või võidmise eest, aga piibellik põhimõte on ALATI: vaimne materjaalse vastu.

See on Jhvh seadus juba alates LOOMISEST!

Kui me teeme teshuvad (parandame meelt) ja naaseme Kõigeväelise juurde, siis ESIMENE asi, millest meelt parandada on pöördumine Tema andmise ja ohverdamise viiside juurde!

Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen Isa, kus on siis Minu au? Ja kui Mina olen Jhvh, kus on siis minu kartus? ütleb Jhvh Tsevaot (Vägede Jhvh) teile, preestrid, kes te põlgate Minu nime. Aga te ütlete: „Kuidas me põlgame su nime?” Malaki 1:6

Abba, millisel kombel me oleme sind põlanud ???

Kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha; või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu? ütleb Jhvh Tsevaot (vägede). Malakia 1:8

Mõned inimesed annetavad, kuid see ei ole Jhvh-le meelepärane. Nad ei maksa kümnist ja ei anna osa esmaviljast ega oma parimat. Nad annavad oma “jääke” ja nad teevad Jhvh-le “teene”. See on väga SOLVAV elavale Jhvh-le!

“Ja nüüd: leevendage ometi Elohimi palet, et ta oleks meile armuline! Teie käest on see tulnud – kas ta saaks teist lugu pidada? ütleb vägede Jhvh. Malakia 1:9

Ja siis me imestame, miks meie palvetele ei vastata ja miks sõna, mida jutlustatakse kantslist, ei too meile kasu? Lihtsalt sellepärast, et me pilkame Elohimi!

Mõned inimesed eelistavad kulutada raha pigem hamburgeri ostmisele, kui jutlustaja või õpetaja õnnistamisele, kes jagab neile sõna!

IsraelJa nii on ka tervel kogudusel (või kirikul) võlg vaja tasuda: karjastele ja jutlustajatele, kes õpetavad ja noomivad meid Jah sõnaga ja samuti Iisraelile! Iisrael (kõik 12 suguharu) on kõigi rahvaste vaimne ema! Iisraeli usklike meeste ja naiste kaudu on rahvad saanud Elohimi sõna ja päästja Messia J`shua. Sama vastastikkuse põhimõte ilmneb ka siin: VAIMNE MATERIAALSE vastu.

Makedoonial ja Ahhaial on olnud meeltmööda üht-teist jagada osaduseanniks vaestele Jeruusalemma pühade seas. Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. Roomlastele 15:26-27

See on prohvetlik sõna käesolevaks ajaks:

LÕPETA JUMALA PILKAMINE JA MAKSA TALLE OMA VÕLAD!

Alusta juba TÄNA oma õpetajate, juhendajate ja pastorite austamist andidega, ükskõik, kus nad ka ei viibiks ning alusta oma VÕLA tagasimaksmisega Iisraelile ja selle maa usklikele oma rahaliste ANDIDEGA!

Kas see SOLVAB sind? Või paneb see TÕDE sind TESHUVA-d tegema (meelt parandama)?

TÕDE paljastab alati selle, kus on su SÜDA!

Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Matteuse 6:21

Silm on ihu lamp ja kui su silm on selge, siis on kogu su ihu täis valgust.” Aga kui su silm on kuri, siis on kogu su ihu on pimeduses. Ja kui siis see valgus, mis sinus on, on pimedus, kui suur on siis pimedus!

Kuri silm tuleb heebreakeelsest sõnaühendist, mis tähendab KADE või IHNE INIMENE!

SupportKui me oleme ihnsad Kõigeväelise suhtes ja ei toeta Tema teenistust, siis meie ihu on täis pimedust ja rikutus tuleb sisse just nagu Galaatlastele 6:8 meile ütleb. Meil ei ole mingit võimu vaenlase vastu!

Sest kes lihale külvab, lõikab lihast kõlvatust/rikutust, kuid see, kes kõlvab vaimule, lõikab vaimust igavest elu.

Kui sa hoolitsed vaid enda ja oma vajaduste eest, aga ei austa oma andidega Jah teenistust, siis see tähendabki “lihale külvamist” ja lihast sa lõikad kadu. Räägitud sõna ei aita sind, sest sa pole austanud Elohimi, kuna sa pole austanud oma andidega Tema teenistust!

Suurim ebajumalakummardamine on armastus mammona vastu ja nii vaesed kui ka rikkad teevad sellega pattu. Vaene seepärast, et ta ei anna nagu lesknaine, kes andis oma viimase leptoni ja rikas sellepärast, et ta võiks anda palju, kuid ei austa Jah’d oma finantsidega!

“Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Elohimi kui mammonat. Matteuse 6:24

J`shua ihul on ülim aeg teha teshuva-d Elohimi pilkamisest, mammona armastamaisest ROHKEM, kui Tema sõnast ja Tema teenritest, kes ohverdavad oma elu, et seda jagada!

On samuti aeg MEELT PARANDADA ja alustada võlgade tagasimaksmist Iisraelile, kas sa ei arva?

See toob läbimurdeid meie vaimulikus käimises, meie finantsides, meie lastes ja peredes ning me kogeme uut VÕIDMIST ja ÄRKAMIST!

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Galaatlastele 6:9

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.