Toora portsjon MATTOT/MASSEI – Bamidbar (4 Moosese) 30: 2(1)-36: 13

a1

PRUUDI ÜLESVÕTMINE

1

Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant, peitu üürikeseks ajaks, kuni raev möödub. Jesaja 26:20

Shabbat shalom armsad:

Meie teenistuse aastate jooksul on minu käest mitmed küsinud pruudi ülesvõtmise kohta. Esimest korda puutusin selle teemaga kokku 1990. a, umbes kaks aastat peale minu usule tulekut J’shuasse. Ma olin USA’s, Kristus rahvastele piiblikoolis Dallases ning olin hommikul ärganud, et kooli minna.  Aga tegelikult oli see pigem üleloomulik ärkamine.

Ärkasin ühest väga elavast unenäost ning selle viimane nägemus oli endiselt mu avatud silme ees. Teadsin sel hetkel, et see ei olnud mitte ainult prohvetlik unenägu, vaid avatud nägemus. Selle viimane osa puudutas pruudi ülesvõtmist.

Enne selle nägemuse jagamist tahan teada anda, et ma ei kasvanud üles kristlasena. Ma olen juut ja läbi sugupõlvede on meie peres kõik olnud juudid. Mul ei olnud aimugi ülesvõtmise kristlikest doktriinidest ja 1990. aastal olin ma värske usklik. Olin kirglik ja tahtsin teenida oma Messiat kogu südamest ja teha kõike, mida Tema minu jaoks oli valmis seadnud. Ma olin valmis koheselt MINEMA J’shua kutse peale. Me peame olema hõivatud Jhvh asjadega ja mitte kulutama oma aega arutlustele sellest, millal Tema tuleb. Samas on ÕIGE AJASTUS väga oluline. Mis on kasu sellest kui me teame kõiki prohveteeringuid, kuid paneme ikkagi mööda, sest me ei käi armastuses ja sõnakuulmises?

Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 1 Korintlastele 13:2

Unenägu

See oli nagu kolmevaatuseline näidend (nagu teatris), ainsa erinevusega, et see oli kolmest nägemusest koosnev unenägu.

ESIMENE NÄGEMUS

Püha Vaim andis rabile ja minule juhise ehitada Temale Kõrgtehnoloogiline Keskus otse Jeruusalemma südames, et valmistada Iisrael ette Messia J’shua tagasitulekuks. Selle keskuse nimeks pidi saama Makor Niftah (avatud allikas või purskkaev) vastavalt Sakarja 13:1

Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu. Sakarja 13:1

2Nägemuses nägin kõrgtehnoloogia seadmeid, mida ma ei osanud tuvastada sel hetkel, sest 1990. aastal ei osanud ma isegi arvutit kasutada ja internetti polnud veel olemas. Aga ma mõistsin, et need seadmed on midagi väga kallist ja sellise keskuse rajamine peab olema imeline! Tänapäeval on see muidugi juba “käkitegu”. Ma nägin, et meil olid seal videod ja prohvetlikud kaardid, mis ilma vähemagi kahtluseta tõestasid, et J’shua on Messia ja Ta naaseb väga varsti Irushalaimi (Jeruusalemma).

TEINE NÄGEMUS

Meie rabiga reisisime läbi paljude maade ja käisime mitmetes kogudustes, kus me jagasime teavet Makor Niftah kohta ning selgitasime selle tähtsusest Iisraeli maa ja rahva jaoks. Me asutasime selle projekti jaoks fonde ning saime väga kiirelt vajalikud rahalised vahendid kokku.

KOLMAS NÄGEMUS

Me olime Kõrgtehnoloogilise Keskuse valmis saanud. Ma nägin seda paika Jeruusalemmas ja seda hoonet kogu oma ilus. Nüüd olin ma üksi ja puhastasin hoone väliseid kive (valgeid Jeruusalemma lubjakive). Äkitselt kuulsin soofari häälekõla ning mind võeti ühe hetkega üles taevaste vahele ja ma kuulsin peaingli häält, mis kuulutas: “Nüüd algab suur viletsuseaeg”. Siis ma kuulsin J’shua häält, mis juhendas mind alla vaatama. Ma nägin meie Makor Niftah keskuse hoonet Jeruusalemmas. Püha linn oli inimestest nii tulvil, et Jaffa peatänaval oli raske liikuda. See oli rahu ja heaolu aeg ja paljud külastasid Püha linna. Samuti nägin ma pärast minu ülesvõtmist mingit segadust ja grupp kauneid noori seljakottidega mehi tõstsid käed üles ning nende näod särasid (144.000?). Nad olid ainsad, kes JHVH’d ülistasid ning mõistsid, mis oli toimumas. Ülejäänud olid suures kaoses. Kõige selle keskel oli meie Kõrgtehnoloogiline Keskus valmis vastama kõigile küsimustele.

Kuuluta ülesvõtmist

3Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Jahve’le vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Adonai’ga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega! 1 Tessaloniklastele 4:17-18

Unest ärgates oli viimane pilt mu silme ees endiselt väga elav ja suutsin mäletada igat detaili. Tol ajal oli mul tavaks mängida tamburiini vastavalt CFN’is (Kristus rahvastele piiblikool) saadud ülistuse mudelitele. Sel korral andis J’shua mulle koheselt uue ülistuse mudeli, mida nimetasin kuuluta ülesvõtmist. Tamburiini mudel anti mulle kahes osas ja viitas sellele, et ülesvõtmine saab toimuma KAHES etapis. Üks enne suurt viletsusaega ja teine vahetult enne seda, kui J’shua jalad seisavad Õlimäel.

Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini; te põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest Juuda kuninga Ussija päevil. Ja JHVH, minu Elohim, tuleb ja kõik pühad koos temaga. Sakarja 14:4-5

4Sel hommikul kooli minnes mõtisklesin ja juurdlesin nähtu üle, et mida see küll võiks tähendada. Pealelõunal otsustasin oma unenägu paari kaasüliõpilasega jagada. See tekitas kirglikku poleemikat ja üks üliõpilastest oli valmis mind vist isegi lööma. Kui ma oleks teadnud, et kristlastele on see nii “tundlik” teema, siis poleks ma seda jaganud. Pärast seda unenägu teadsin ma, et ülesvõtmine on tõeline asi ja suur viletsus, mis on Elohimi viha väljavalamine rahvaste üle, järgneb sellele. Samuti mõistsin ma, et mitte kõiki ei võeta üles ja mõned või paljud saavad seda viletsusaega kogeda ning võibolla surevad märtrisurma, makstes suurt hinda. Paljud Iisraelis saavad selle aja jooksul päästetud ja meie Kõrgtehnologiline Keskus oli valmis neid aitama pääste vastuvõtmisel ja Messia tagasitulekuks. Lõpuks saab Iisrael päästetud ja pärast 1000 aastast Messia valitsust ühinevad nad ülejäänud pruudiga ning Uus Jeruusalemm ühineb Vana Jeruusalemmaga.

Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus – et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. Roomlastele 11:25-26

Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Elohimi juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Elohimi telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Elohim  ise on nende keskel. Ilmutuse 21:2-3

5Samuti mõistsin ma, et peame olema hõivatud Abba asjadega ning meie lõpuaja mandaadiks on, valmistada Iisrael ette Messia tagasitulekuks. Kuna me pidime rahaliste vahendite kogumiseks asutama fonde, siis näitas see, et Abba kutsus kirikut/kogudust tegema meiega kaastööd meiega, et see projekt Iisraeli jaoks teoks saaks. See oli nende võimalus tasuda oma võlga.

Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende (Iisraeli) võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid (Iisraeli) aineliselt. Roomlastele 15:27

Piibellikud ülesvõtmised

Tahan tuue esile mõned Heebrea Pühakirjas (Piiblis) olnud ülesvõtmised, kus inimesed, keda Jhvh üles võttis, olid elus. See aitab mõista, et antud õpetus ei ole ainult Uue Lepingu õpetus, vaid tervet Piiblit läbiv teema, mis sai alguse ALGUSEST, Beresheet’st (1Moosese raamat)

ENOK

24 Eenok kõndis koos Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Elohim võttis tema ära. 1 Moosese 5:24

MOŠE (MOOSES)

Ja Jahve sulane Mooses suri seal Moabimaal Jahve sõna kohaselt. Ja ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda! 5Moosese 34:5-6

Mina arvan, et Moše võeti üles ja sellepärast ei teagi keegi, kus tema haud oli või on. (Samas pidi siiski Moše ihu surema, sest muidu ei oleks toimunud matmist. Tõlkija kommentaar) Tegelikult ilmus ta koos Eelijaga J’shuale tänapäeva Golani kõrgustikel asuval Muutumisemäel ning see tähendab, et ta oli elus, nii nagu ka Eelija, kes üles võeti! (Matteuse 17)

EELIJA

Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse. 2 Kuningate 2:11

KAKS ÜLESVÕTMIST

6Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Matteuse 24:40

Samuti on JHVH loomusest ja tegutsemisest näha, et Ta viib Oma Lepingule ustavad inimesed eemale tulevast vihast, nagu see oli Abrahami vennapoja Loti puhul. Kuna Abraham oli Kõigeväelise sõber, siis läksid Jhvh inglid Loti ja tema pere juurde, et neid päästa Soodomat ja Gomorrat tabavast hävitusest. Ma usun, et kui JHVH valab välja oma tulise viha rahvaste üle, siis varjab Ta või viib eemale need, kes Tema omad on. Kui J’shua jalad lõhestavad Jeruusalemmas Õlimäe, siis kogub Ta äravalitud kõigist neljast tuulest ja taeva otstest. Mina nimetaksin seda esimene ülesvõtmine. (neid ei äratata surnuist, vaid nad võetaks üles elusana, nagu Enok ja Eelija)

Ja siis ilmub Inimese Poja tunnustäht taevas, ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad Inimese Poja tulevat taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure sarvehäälega, ja nad koguvad kokku ta äravalitud neljast tuulest, ühest taeva otsast teise. Matteuse 24:30-31

Ma usun, et mõned võetakse üles ENNE suurt viletsust, samas kui teised vahetult enne Messia tulekut Õlimäel, kus Ta kogub kokku oma äravalitud, mõlemad maa pealt (kes läksid läbi suure viletsuse) ja taevastest (kes võeti üles enne suurt viltsust). See on, mida ma nimetaksin teiseks ülesvõtmiseks.

Ja siis nähakse INIMESE POEGA TULEVAT PILVEDES suure väe ja auhiilgusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma äravalitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsani. Markuse 13:26-27

MITTE IGAÜHTE EI VÕETA ÜLES

7Piibel ütleb selgelt, et on neid, kes ei ole valmis.

Aga kui nad läksid ostma (õli), tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Matteuse 25:10

Kuidas osta õli? Me peame maksma hinda selleks, et püsida võidmises kõigil meie maapealse elu päevadel. Religioonist selleks ei piisa. Me peame Teda intiimselt, lähedalt tundma ning käima tões ja sõnakuulelikkuses!

 

8Sellepärast on nii oluline parandada meelt Nikaia kirikukogul keiser Konstantinuse poolt rajatud asendusteoloogiast, mis on kogudust nii kaua valedes ja valeõpetustes vangis hoidnud. Et käia Jhvh armastuses ja tões tuleb kogudusel ja usklikel tagasi pöörduda piibelliku usu heebrea apostellike juurte juurde ning hüljata inimeste ja deemonite tehtud õpetused, mis hoiavad Messia pruuti paganlusega segunenud ahelates.

Üks asi, mida Püha Vaim mulle näitas oli see, et Tema pruut armastab Tema kadosh (eraldatud, püha) nime J’SHUA, mis on Tema igavene nimi.

Ma kõrvaldan tema suust baalide nimed ja enam ei meenutata neid nimepidi. Hoosea 2:17

On väga tähtis, et saaks taastatud Siionis tehtud originaalne Hea Sõnum (evangeelium kreeka keeles). Mitte Roomas, Babüloonias, New York’is, Londonis, Tallinnas (tõlkija lisatud), vaid Siionis tehtud Head Sõnumit, mida kuulutasid algkoguduse J’shua õpilased ja apostlid (nad kõik olid israeliidid ja juudid) ning mis sisaldas endas radikaalset sõnakuulmist, pühadust ja imelist väge!

9Nõnda ütles Jahve: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga! Jeremija 6:16

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Isaiah 62:1