Tooran osuus DEVARIM (5. Mooseksen kirja) 1:1-3:22

PSYKOLOGIASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN

EKSISTENTIALISMIN – EPÄUSKON USKONNON – VALHEISTA TERVEEN LOGIIKAN PERUSTALLE

1

Älköön tämä lain kirja väistykö sinun suustasi, vaan mietiskele sitä päivin ja öin, että noudattaisit tarkasti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut ja menestyt tielläsi. Joosua 1:8

Logiikka on hepreaksi HIGAJON, mikä tarkoittaa MIETISKELYÄ.  Terve logiikka mietiskelee Elohimin Sanaa ja lupauksia, kun taas sairas logiikka mietiskelee ihmisen omaa henkilökohtaista kärsimystä ja kokemuksia.  Terveessä logiikassa JHVH (Jahve) ja Hänen totuutensa ovat Keskipisteessä, kun taas sairaassa logiikassa keskipisteessä on ihminen kärsimyksineen.  Tätä on nykyajan psykologia, jonka juuret ovat eksistentiaalisessa humanismissa eli ”sikologiassa” (sick=sairas), sairaassa logiikassa, joka aiheuttaa enemmän epäuskoa, masennusta, itsemurhia ja kuolemaa kuin mikään muu.

Elohim-Jumala tuhosi Nooan sukupolven vedenpaisumuksen kautta, koska heidän ajatuksensa olivat pahoja ja johtivat pahoihin tekoihin!

Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.  Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi.  1 Moos.6: 5,6

Siitä, mitä ajattelemme, tulee tekoja ja elämäntapa!

Humanistinen psykologia on Käärmeen ”logiikkaa”!

2Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt.  Se sanoi naiselle: ”Onko Jumala todella sanonut: ”Älkää syökö mistään puutarhan puusta?” 1 Moos.3:1

Sana LOGIIKKA tulee kreikan sanasta LOGOS, jonka merkitys on SANA. Se, mitä SANAA ajattelet, ratkaisee, oletko eheä ja terve vai sairas ”logiikassasi” eli ajattelevassa mielessäsi.   Eedenin puutarhan käärme taivutti Naisen luottamaan käärmeen logiikkaan eli käärmeen sanaan, että Elohim ei välittänyt heistä tarpeeksi antaakseen heidän syödä Hyvän ja Pahan Tiedon Kuoleman Puusta.

Käärme vastasi naiselle: ”Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan.” 1 Moos.3: 4,5

Kun nainen uskoi käärmeen loogiseen väitteeseen ja päättelyyn Elohimin LOGOKSEN sijaan, hän rikkoi Elohimin käskyn, ja yhdessä miehensä kanssa he kuolivat hengellisesti ja lopulta myös fyysisesti alle 1000 vuodessa, joka on JHVH:lle kuin yksi Päivä.

Mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. 1 Moos.2:17

Todellisuudesta tuli Aadamille KIROUKSEN todellisuutta, ja aina siitä lähtien ihminen on yrittänyt selittää tuota todellisuutta käärmeen logiikalla eli eksistentialismilla ja humanismilla sen LOGOKSEN sijaan, joka selittää Ihmisen Syntiinlankeemuksen kirouksen syyksi.

Kirouksesta ei voi vapautua filosofian tai minkään ihmisteon kautta, ja siksi nihilistinen filosofia sanoo, että kaikki on tarkoituksetonta.  Tästä syystä Jobin kirja ja Saarnaajan kirja ovat niin suosittuja juutalaisten eksistentiaalifilosofien keskuudessa Franz Kafkasta aina Braslevin Rabbi Nachmaniin asti – ja näin kärsimyksen Psykologia saa syntynsä.  Eksistentialismi vaikutti Freudiin ja nykyajan psykologiaan ja psykiatriaan.

Eksistentialismin määritelmä

3Filosofinen suuntaus, joka keskittyy ihmisen olemassaoloon: filosofinen liike, joka alkoi 1800-luvulla, ja joka kieltää sen, että maailmankaikkeudella olisi mitään todellista merkitystä tai tarkoitusta (Bing Dictionary on-line).

Eksistentialismi on termi, jota käytetään eräistä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun filosofeista, jotka suurista opillisista eroista huolimatta kaikki uskoivat, että filosofinen ajattelu alkaa ihmisestä subjektina – ei vain ajattelevana subjektina, vaan toimivana, tuntevana, elävänä yksilönä.  Eksistentialismissa yksilön lähtökohtaa luonnehditaan ns. ”eksistentiaalisella asenteella”, eli eksyksissä ja ymmällään olon tunteella näennäisesti tarkoituksettoman ja mielettömän maailman edessä. (Existentialism,Wikipedia).

Sekä judaismi että eksistentialismi kieltävät sen, että ihmisellä olisi kyky ylittää pysyvästi fyysisen maailman ja oman normaalin olemassaolonsa rajat.  Teistinen judaismi uskoo, että normaalin ihmistodellisuuden ulkopuolella on yliluonnollinen olemassaolon maailma, Jumalan maailma.  Jumalan yhteyteen pääsemiseksi judaismi ohjaa kannattajiaan tiukkaan lain, sekä rituaali- että eettisen lain, noudattamiseen, tuodakseen näin kannattajiensa elämään lisää tarkoitusta (katso Soloveitchikin Halakhic Man, jossa selvitetään lähemmin miten juutalainen saa elämälleen merkityksen noudattamalla Halakhaa)

Nykypäivän eksistentiaalifilosofia kieltää usein korkeamman voiman olemassaolon, mikä saa jotkut luokittelemaan sen agnostiseksi tai ateistiseksi ajatusrakennelmaksi.  Martin Heideggerin käsitys, että ihminen ”on heitetty” olemassaoloonsa maailmassa, mikä aiheuttaa ihmisessä levottomuutta ja epämukavuutta juuri olemassaolonsa tähden, muistuttaa heprealaista ihmisen ”levottomuutta”, joka johtuu ihmisessä olevasta syntisestä luonnosta. Barretin mukaan omassa itsessään epämukavaksi tunteminen on liian sisäsyntyistä ihmiselle, jotta sen voisi poistaa.  Perinteiset juutalaiset ajattelijat ja eksistentialistit (sekä seemiläiset että pakanat) ovat löytäneet erilaisia ratkaisuja tähän sisäsyntyiseen levottomuuteen, jota kutsutaan myös eksistentiaaliseksi ahdistukseksi tai angstiksi. (Juutalainen eksistentialismi, Wikipedia).

Juutalainen eksistentialismi koostuu sellaisista juutalaisten kirjailijoiden teoksista, jotka käsittelevät eksistentialistisia teemoja ja käsitteitä (mm. pohdiskelevat Jumalan olemassaoloa ja ihmisen olemassaolon tarkoitusta), ja jotka on tarkoitettu vastaamaan judaismille tärkeisiin kysymyksiin. Jobin eksistentiaalinen ahdistus on esimerkki eksistentialistisesta teemasta heprealaisessa Raamatussa. Suuri osa 1900-luvun juutalaista eksistentialismia koostuu Teodikeasta (teodikea: Jumalan hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen pahan olemassaolosta huolimatta) ja Holokaustin jälkeisestä teologiasta. (Juutalainen eksistentialismi, Wikipedia).

”JUUTALAINEN EKSISTENTIALISMI ON HITLERIN LAPSI”

4Juutalainen eksistentialismi kasvaa liikkeeksi Shoan (Holokausti) kauheuksien jälkeen.  Monet juutalaiset, pettyneinä Jumalaan ja vihaisina Hänelle, kielsivät Hänen olemassaolonsa tai yrittivät löytää uskonnollisia selityksiä tulkiten väärin Jumalan Sanaa Kabbalan kautta.

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.  Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.  Senkaltaisia karta. 2.Tim.3: 1-5

Juutalaisen eksistentialismin juuret ovat sekä eksistentialismin perinteisessä filosofisessa koulukunnassa että juutalaisen teologian, Raamatun selitysten ja Euroopan juutalaisten kulttuurin erikoispiirteissä.  Filosofiseksi järjestelmäksi eksistentialismi kasvoi sellaisten ei-juutalaisten ajattelijoiden teosten tuloksena kuin Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus, ja Martin Heidegger.

Sekä Saarnaajan että Jobin kirja, jotka ovat Heprealaisessa Raamatussa, joita siteerataan usein heprealaisen Raamatun Viisauskirjallisuuden esimerkkeinä, sisältävät eksistentiaalisia teemoja.  Jobin kirja kertoo tarinan Jobista, jota sekä Jumala että saatana runnovat monilla vaikeuksilla Jobin uskoa koetellakseen.  Job säilyttää lopuksi uskonsa ja saa Jumalalta lunastuksen ja palkkion. Jobin kirjaan sisältyy monia Jobin ja hänen ystäviensä välisiä keskusteluja, samoin Jobin ja Jumalan välisiä keskusteluja luonnosta, alkuperästä ja pahan ja kärsimyksen tarkoituksesta maailmassa.  Saarnaajan kirja on laajempialainen ja siinä on paljon pohdiskelua elämän tarkoituksesta ja Jumalan tarkoituksesta ihmisille Maan päällä.  Saarnaajassa kuvataan ihmisen olemassaoloa muun muassa seuraavin termein: ”kaikki on turhuutta”, ”turhaa ja tuulen tavoittelua”.  Suuri osa Raamatuntutkimusta ja Talmudin Eksegetiikkaa keskittyy tutkimaan näennäistä ristiriitaa, joka vallitsee kaikkivoivan Jumalan olemassaolon vakuutuksen ja ihmiselämän turhuuden, tarkoituksettomuuden ja/ tai vaikeuden välillä.  Judaismin teodikea-käsite käyttää paljon juuri Jobin ja Saarnaajan kirjoja.  (Juutalainen eksistentialismi, Wikipedia).

 

VÄÄRÄ LÄHTÖKOHTA

5Olkoon kyse pakaneksistentialisteista, juutalaisista maallistuneista eksistentialisteista (Frans Kafka) tai juutalaisista uskonnollisista eksistentialisteista (kuten Braslevin Rabbi Nachman), kaikille heille on yhteisenä piirteenä se, että lähtökohtana on ihmisen todellisuus.   Ihmisellä on oikeus muodostaa elämänsä usko tai epäusko omasta todellisuudestaan ja henkilökohtaisesta kokemuksestaan käsin.   He kaikki kieltävät itsen ULKOPUOLELTA tulevan lunastuksen tarpeen.    He eivät tunnusta Jeshuan Ristillä suorittamaa Lunastustyön tarvetta.  Eksistentialistien mielestä ihminen ”ansaitsee onnen”, ja kaikki keinot sen saavuttamiseksi oman todellisuutesi, uskonjärjestelmäsi ja kokemuksesi mukaan ovat päteviä.

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” (1.Moos.1:1) on korvattu väitteellä ”alussa IHMINEN luo oman maailmansa oman todellisuutensa ja kokemuksensa mukaan”!

Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.  Mutta Herra pani hänen päälleen meidän syntivelkamme. Jesaja 53: 6

Kierrä Jumalaa (maallinen) tai NOUSE Jumalan luo (uskonnollinen) (1.Moos.11) omalla voimallasi.  Molemmat ovat eksistentiaalis-humanistisia teologioita, jotka kieltävät Jumalan Sanan Totuuden, joka sanoo:

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Messias Jeshuassa, meidän Herrassamme.  Room.6:23

Kun elämänfilosofiamme lähtökohtana on ITSE, päädymme HELVETTIIN sekä tässä elämässä että tulevassa!

Itsekeskeisyys on YLPEYTTÄ Luojaa ja Hänen lakejaan kohtaan.

Mutta vielä suurempi on armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: ”JUMALA ON YLPEITÄ VASTAAN; MUTTA NÖYRILLE HÄN ANTAA ARMON.” Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne.” Jaakob 4: 6,7

PSYKOLOGIA TULEE ”APUUN”?

Koska ihminen ei pääse pois kirouksen todellisuudesta omin keinoin, psykologinen hoito ja psyykelääkitykset auttavat häntä tulemaan toimeen tuon todellisuuden kanssa antaen oikeutuksen jopa itsemurhalle, tulkitessaan itsemurhan vain ihmisen ”reiluna yrityksenä” paeta kärsimystään vahingoittamalla itseään.   Siten itsemurhaa yrittävän ihmisen ei pitäisi tuntea minkäänlaista syyllisyyttä, koska hän tekee vain ”eksistentiaalisen teon” tulemalla ulos omasta kivustaan ja kärsimyksestään ja löytämällä ”ratkaisun”, joka sopii hänen masennuksensa ja epätoivonsa todellisuuteen.  Eli synnin katumisella ja parannuksenteolla ei ole osaa nykyajan psykologiassa, ja siksi lääkkeet ja analyysit ottavat TESHUVA:n eli Elohimin ja Hänen teilleen palaamisen paikan,  ja psykiatria ottaa Jumalan paikan.

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka teissä asuu ja jonka olette saaneet Jumalalta?  Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu.  Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. 1. Kor. 6:19,20

Itsemurha on kirjaimellisesti itsen murha, ja se on rikos myös Luojaa, eikä vain itseä vastaan. Psykiatria sanoo, että itsemurha ei ole rikos, koska siinä tekijä vahingoittaa vain itseään päästäkseen pois kivuistaan.  Psykiatria ei täten lainkaan ota huomioon Jumalan lakeja, vaan itse asiassa se kieltää ne, ja tekee psykiatreista ”jumalia”.  Joten nyt psykiatri-jumala määrää kovia lääkkeitä ihmisen mielen muuttamiseksi estääkseen häntä näin helpottamasta kärsimystään vahingoittamalla itseään tai tappamalla itsensä.

KATUMUS JOHTAA VAPAUTEEN

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

Mutta jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. 2 Aikak.7:14

Syntien katuminen johtaisi ”kärsijän” VAPAUTEEN hänen kohdatessaan Jumalan anteeksiannon synneistään Jeshuan veriuhrin kautta. Psykiatria sen sijaan johtaa ”kärsijän” orjuuteen, eksistentialismin uskonnon orjuuteen, ja sen kautta lääkkeisiin, joiden luonne tulisi paljastaa! Yhä useampi ihminen tappaa itsensä SEN JÄLKEEN, kun he aloittivat lääkityksen, mutta tätä on yritetty selittää sillä, että kärsivät tulivat psykiatrin vastaanotolle, koska he olivat sairaita.  Mielenkiintoista on , että kärsimyksen läpi meneminen ja sen keskellä Jumalan etsiminen ei ole koskaan tappanut ketään, mutta psyykelääkkeiden ottaminen on tappanut monia ja tappaa edelleen.

Job kulki kärsimyksen läpi etsien Jumalaa 40 luvun ajan, vuodattaen loukattuja tunteitaan Elämän Luojan edessä, ajatellen olevan vanhurskaampi ja viisaampi kuin Jumala.  Luvussa 41 Elohim puhuu ensimmäisen kerran sen jälkeen kun Jobin kärsimykset alkoivat, ja Hän sanoi: ”Kuka sinä luulet olevasi, Job?” Toisin sanoen, ”sinun logiikkasi ei ole minun logiikkaani.  Sinun ajatuksesi eivät ole minun ajatuksiani!”  Ja vain MINUN ajatuksillani on merkitystä! Minähän loin sinut, muistathan?

Eksistentialismissa ja psykologiassa vain IHMISEN ajatuksilla on merkitystä, ja ELÄMÄN Luojan ajatukset jätetään pois laskuista!

Alla on Hänen ohjeensa hyvinvoinnille; Hänen sanansa on LÄHDE ja lähtökohta!

Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi kun hän on lähellä.  Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.  Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.  Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemen ja syöjälle leivän, niin käy myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se palaa luokseni tyhjin toimin vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.  Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan.  Vuoret ja kukkulat puhkeavat edessänne riemuhuutoon, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiään. Orjantappuroiden sijaan kasvaa sypressejä, nokkosten sijaan myrttejä.  Tämä tapahtuu Herran kunniaksi, ikuiseksi merkiksi, joka ei häviä.  Jesaja 55: 6-13

 

9Israelilaiset ystävänne ja mentorinne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jes. 62:1

 

 

TILAA TÄNÄÄN ARKKIPIISPA DOMINIQUAE BIERMANIN UUSI KIRJA ”SAIRAASTA LOGIIKASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN”  mene www.kad-esh.org klikkaa SHOP

7

TAI VOIT TILATA TÄMÄN KOLMEN KIRJAN ERIKOISTARJOUKSEN SARJASTA ”RAUHAN JUMALAN VOIMAPAKETTI”  mene www.kad-esh.org   Klikkaa SHOP

8-Masennuksen voittaminen

– ATG – Addicts Turning to God  ***UUSI!

– Sairaasta logiikasta terveeseen logiikkaan  ***UUSI!

KAIKKI KOLME KIRJAA LÄHETYSKULUINEEN 54 USD –  saatavilla arviolta kuukauden sisällä