Toora portsjon SHAVU’OT – Ba’midbar (4 Moosese) 1:1-4:30, 28:26-31; (2 Moosese) 19:1-20:23

TOORA JA VAIM

“Ära kustuta Vaimu tuld.” 1 Tessalooniklastele 5:19

Shabbat shalom ja hag shavuot sameah kõigile meie armastatud sõpradele ja partneritele!

Kui me räägime shavuotist (nelipüha), siis mõtleme selle all Püha Vaimu väljavalamist Jeruusalemmas umbes 2000 aastat tagasi! Me mäletame, kuidas lõhestatud tulekeeled langesid umbes 120 uskliku peale, kes hakkasid palvetama taevastes keeltes ja prohveteerima ning kuidas see üks sündmus muutis tervet maailma!

Ja kui shavuot (nelipühapäev) kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2:1-4

JHVH tegi nagu tavaliselt- kõik Oma TÄIUSLIKUS AJASTUSES, sest shavuot on üks kolmest palveränduri pühast ning üks, mis tähistab Toora saamist Siinai mäel. Kuna Uue Lepingu märgiks on Toora, mis kirjutatud Püha Vaimu sõrmega usklike südamelaudadele, siis ei ole paremat aega Messia kehila (koguduse) väelise volitusega täitmiseks Jeruusalemmas.

Vaata, päevad tulevad, ütleb Jhvh, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt, millise mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Jah, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jah, on niisugune: ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks! Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: “Tunne Jhvh’d!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisukesed kui suured, ütleb Jhvh; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu! Jeremija 31:31-34

TOORA JA VAIM ON ÜKS

Torah & SpiritOn hämmastav, et kellegi jaoks võib üldse olla vastuolu Toora ja Vaimu vahel, sest nad mõlemad on täiesti läbipõimunud, täiesti ÜKS.

Elohim on AINUS (EHHAD); Ta ei saa olla jagatud, kuigi Ta ilmutab ennast kui Isa, Poeg ja Ruahh HaKodesh (Püha Vaim). Poeg, J’shua, on lihaks saanud Sõna ja Ruahh HaKodesh on samas ka Elohim, kes kirjutab Toora/Sõna ja prohvetite kirjad meie südametele!

Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind; sest mina elan ja teie saate elama! Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. Johannese 14:16-20

Kus iganes on Isa, seal on ka Poeg ja kus iganes on Poeg, seal on ka tegev Ruahh (Vaim) kui EHHAD (ainsus mitmuses), täielikus ÜKSMEELES!

Ja siis J’shua jätkab Uue Lepingu täitmist, ühendades MÕLEMAD, nii Toora kui Ruahh’i (Vaimu)!

Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab; kes aga mind armastab, seda armastab minu Isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada!” Johannese 14:21

KUNINGRIIGI TEENIMISE VÕTI

YeshuaJ’shua arvates oli Püha Vaimu kogu TÄIUSE saamine nii tähtis, et Ta manitses Oma õpilasi oodata Jeruusalemmas, KUNI nad saavad “Isa tõotuse”. Ilma Püha Vaimu tule/väeta ei olnud esimestel jüngritel luba tunnistada, jutlustada ega võita hingi. Püha Vaimu kastmine on ülioluline kõigi Tema kuningriigi teenimisandide jaoks ning me KÕIK oleme kutsutud TEENIMA ja edendama Jah kuningriiki siin maa peal!

Kui siis J’shua viibis koos nendega, keelas ta neil Jerushalaim’ist lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete Minult kuulnud.” Apostlite teod 1:4

Hüljates Püha Vaimu kastmise, me hülgame tegelikult J’hua enda ja valime väe asemel surnud religiooni! Kristlus, mis rajati Constantinuse ja Nikaia kirikukogu ajal, oli lahutatud nii usu heebrea juurtest, kui Toorast ning kaotas ka Püha Vaimu, sest Püha Vaim on Isa tõotus. Ruahh on õnnistus, mille me saame siis, kui usume ja tahame Teda järgida iga hinna eest! J’shua ise ei teinud midagi enne, kui Ta sai vee ja Püha Vaimuga kastetud!

Kui nüüd J’shua oli end kastnud, tuli Ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Elohimi Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale. Matteuse 3:16

“Keeltes” palvetamise tohutu tähtsus!

TonguesÜks Püha Vaimuga täitumise kõige vastuolulisemaid ilminguid on “keeled”. See on põhjustanud rohkem tülisid, kui mis iganes teine ilming just seetõttu, et saatan vihkab uskliku vaimse käimise KÕIGE VÕIMSAMAT RELVA! Keeltes palvetamine võimaldab meil iga päev ja kogu päeva käia mitte meie endi loogikas ja arusaamistes, vaid prohvetlikes ilmutustes.

Kui hakkame palvetama keeltes, siis mis iganes olukorras me ka ei oleks, hakkab Püha Vaim voolama, andes meile selle olukorra jaoks Elohimi väge ja tarkust. Kui me endi sõnadest ei piisa, siis tõstab keeltes ülistamine ja LAULMINE meid taevasesse dimensiooni ning Jah (Jumala) ligiolu ülendab meie elusid! Üks peamiseid lüüasaamise põhjuseid usklike eludes on uskmatus, sest nad vaevu palvetavad keeltes või ei tee seda üldse. On kaks peamist viisi usu kasvatamiseks: Sõna üle mõtisklemine ja selle kuulutamine ning keeltes palvetamine!

Aga armsad, rajage end kõige pühamale usule, ja palvetage Pühas Vaimus. Juuda 20

Iga kord kui Shaul (Paulus) räägib “Vaimus palvetamisest”, siis ta peab silmas keeltes palvetamist, mida ta vastandab “mõistusega palvetamisele”. Keeltes palvetamine ei ole mitte ainult Püha Vaimu and; see on ilming ja kinnitus sellest, et me oleme täidetud Tema Vaimuga! On veel teine and, mida nimetatakse “keelte anniks”, mis on prohvetlik and manitsemiseks tundmatus keeles (võib olla tundmatu kohalviibivatele inimestele, võib olla inglite keel).

Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega. 1 Korintlastele 14:15

On selge, et on olemas inglite keeled, sest nii on kirjutatud:

Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke! 1 Korintlastele 13:1

Angelic HostSeetõttu me mõistame, et keeltes rääkimine/palvetamine/laulmine koondab meie jaoks inglite hulgad! Kui me suhtleme inglite keeltes, siis on see prohvetlikul viisil esile toodud Elohimi Sõna ja inglid kuuletuvad sellele.

Kiitke JHVH’d, tema inglid, te vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! Psalms 103:20

Kui me ei tea, kuidas palvetada (ja enamasti me ei teagi!), siis keeltes palvetamise ajal tuues esile kummalisi häälitsusi ja ohkamisi, lubame me imelisel Ruahh HaKodesh’il meie kaudu teha EESTPALVEID! Ja siis meie palved “tabavad märki” ja inglite (sõnumitoojate) armee on mobiliseeritud, kui Elohimi tahet läbi palvetatakse. See põhjustab tohutu vaimu vabanemise!

Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Elohimi tahtmise järgi palub ta pühade eest. Roomlastele 8:26, 27

Keeltes palvetamine vabastab kõik teised prohvetlikud annid: nagu tunnetuse sõna, tarkuse sõna, prohvetliku kuulutamise anni jne. Ühesõnaga põhjustab keeltes rääkimine/palvetamine/laulmine prohvetluse vaimu vabanemise meie eludes ja meist saavad väega täidetud Messia tunnistajad!

“Sest J`shua tunnistajaks on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10

Põhjus, miks saatan on nii kõvasti selle vastu võidelnud, on see, et ta kardab, et meist saavad väega volitatud tunnistajad, kes kisuvad maha ja hävitavad tema kurjuse kuningriigi pimedad teod! Kui me oleme täidetud prohvetluse vaimuga saadetuna inglite väehulkadest, siis paljud inimesed saavad päästetud ja vabaks! Paljudes kohtades, kus ma jutlustan, annab JHVH mulle tunnetuse või tarkuse sõna, mis toob endaga kaasa imelisi tervenemisi. Enamikel juhtudel ei pane ma isegi tervendamiseks inimestele käsi peale. Inglid teevad selle töö, kui ma kuulutan Sõna, sest mul on volitused prohvetluse vaimult!

Olin palvetamas oma viimase reisi teenistuse ajal, kui Elohim peatas mind ja ma tundsin kohutavat kurbust oma südames. Siis J’shua näitas mulle, et kellelgi rahvahulgast, kus oli 800-1000 inimest, olid peas enesetapumõtted. Ma peatasin otsemaid teenistuse ja palusin sellel inimesel ette astuda! Üks naisterahvas tuli joostes lavale, kus ma kohe talle käed peale panin. Terve tema keha värises ja ta langes põrandale Jah väes ning tõusis siis uuesti püsti, olles täielikult tervenenud 20 aastat kestnud kliinilisest depressioonist! Seda laadi juhtumid ei ole erandlikud; need on REEGLIKS meie eludes ja teenistuses! Seepärast vihkab saatan meid nii väga, sest me kuulutame nii Toorat kui Vaimu, mis on Uue Lepingu ja Messia TÄIUS!

Viis, kuidas ma püsin jätkuvalt Vaimus, on see, et palvetan enamuse päevast keeltes ning mõtisklen ja kuulutan Elohimi Sõna! See oli ka apostel Shauli (Pauluse) väe saladus.

Ma tänan Elohimi, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik. 1 Korintlastele 14:18

Kui me armastame J’shua’t tõeliselt ja tahame Talle kuuletuda, siis me tahame Temaga ka intiimsemalt suhelda ja olla Tema teenistuses. See on võimalik vaid siis, kui me oleme kastetud Püha Vaimuga. Ükski religioosne kombetäitmine ei saa asendada Tema tuld ja väge! Me oleme lõpuaegades ja vajadus tõeliste välja läkitatud ja kuulekate usklike järele on tohutult suur! Tegelikult Püha Vaimuga täitumiseta, ei ole sa valmis olema Tema pruut (mees ja naine).

OilSiis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, Matteuse 25:1-3

Heebrea keeles esindab õli Püha Vaimu. Iga kord, kui piibli prohvetid võidsid kuningaid õliga, langes Ruahh HaKodesh (Jhvh Vaim) nende peale! (1 Samuel 16:13, 1 Kuningate 1:39)

Vaimu tule kustutamine, põlates Tema ANDE ja VÄEAVALDUSI/ILMINGUID uskmatuse, loogiliste targutuste või kerglase suhtumise tõttu, on väga tõsine asi!

Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiand.1 Tessalooniklastele 5:19, 20

Kui me kaotame oma usu, usalduse ja rõõmu ebasoodsate olukordade keskel olles, kustustame me Vaimu ning samuti, kui me oleme tänamatud ja ei palveta jätkuvalt.

Seepärast on keeltes palvetamine nii imeline! Sa võid palvetada keeltes vaikselt omaette või häälega terve päev läbi, tehes samal ajal muid toimetusi. Kui sa palvetad jätkuvalt Vaimus/keeltes, on su meel teravam ja sa oled palju produktiivsem ning sa koged igasugust üleloomulikku abi!

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab J`shuas Messias! Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, 1Tessalooniklastele 5:16-20

Püha Vaimu teotamine on ainuke patt, mida J`shua andeks ei anna!

Seepärast ma ütlen teile: iga patt ja jumalapilge antakse inimestele andeks; aga Püha Vaimu pilget ei anta inimestele andeks. Ja kes iganes räägib sõna Inimese Poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib Püha Vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks ei selles maailmas ega tulevases. Matteuse 12:31-32

JudgementIga kord, kui me suhtume kergekäeliselt andidesse ja väeilmingutesse ja eriti keeltes palvetamisse, ohustab meid KOHTUMÕISTMINE! Kui me nimetame Püha Vaimu tööd, kaasa arvatud keeltes palvetamist, saatanlikuks, siis me teotame Vaimu! Hüljates Püha Vaimu, hülgame me Messia enda! Me peame hoolsalt austama ja omaks võtma Püha Vaimu kogu Tema täiuses! Kui me ei mõista mõningaid vaimseid ilminguid, väeavaldusi, siis on parem olla tagasihoidlik ja alandlik ja paluda Jhvh-lt, et Ta näitaks meile ja annaks meile mõistmist, selle asemel, et kritiseerida või kohut mõista ilma tunnetuseta. Kahtlustamine ja kritiseerimine ei ole arukas. Liha alandlikkus on vaimsete asjade võti ja meil on palju õppida!

Mõned kuud tagasi helistas mulle mu peruulannast usuõde, sest ta tahtis saada kastetud Püha Vaimuga. Ta oli juba vastu võtnud Siionis tehtud algupärased head sõnumid rahust (evangeelium) koos usu juudi juurte ja Tooraga, kuid ei olnud veel täidetud Vaimuga! Ta oli nii näljane tõe (J’shua!) ja Elohimi ligiolu (Ruahh HaKodesh) järele! Tema elus ja abielus olid väga rasked ajad. Ta helistas mulle USA-st haigla lähedalt, kuhu ta abikaasa oli ravimatu haigusega viidud. Ma palvetasin tema eest Iisraelist telefoni teel ja Vaim tuli väeliselt tema peale! Ta hakkas nutma, naerma ja keeltes palvetama. Ma ei teadnud, et ta oli tegelikult kuskil väljas LUMES, kui Püha Vaim ja Tema tuli langesid ta peale ning sulatasid kogu ta südame külmuse ja võtsid ära kogu mure ja kurbuse! HalleluJah!!!

Holy SpiritOn aeg sulatada üles Püha Vaimu tulega terve kirik ja eriti messiaanlik liikumine! Siis oleme võimelised käima kuulekuses elavale Toorale, J’shua HaMashiale ja olema Tema Kuningriigi TÕELISED TUNNISTAJAD! On aeg teha MEELEPARANDUS kõigest uhkusest Püha Vaimu andide ja ilmingute suhtes ning TAASTADA ESIMESE messianliku koguduse au, mis oli Jeruusalemmas pea 2000 aastat tagasi! Siis ja ainult siis, oleme me võimelised tegema Iisraeli kadedaks, nii, et nad tahavad oma Messiat tagasi ja vallutavad rahvaid Tema au ja hiilgusega!

Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Joel 3: 1, 2

On aeg KOKKU VIIA Toora ja Ruahh, Sõna ja Vaim, viljad ja annid, mees ja naine, juut ja pagan, armastus ja vägi kõigi asjade ennaleasetamise ajaks! J’shua naaseb peatselt Jeruusalemma!

Õnnistatud ja Ruahh HaKodeshi`i (Püha Vaimu) väega täidetud Shavuot`i kõigile!

Shavuot langeb sel aastal 11-nda juuni õhtu ja 12-nda juuni õhtu vahele. Jätka siis loendamist ja Tema sõna ja tõotuste kuulutamist!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.