The Apostle-Judges Are Coming

Apostel-Domare Kommer!


The Apostle-Judges Are Coming
Torah Portion VEZOT HABRACHA– Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 33:1–34:12

Sukkot Special Profetisk Upplaga
Shmita Året 2021/5782

Shabbat shalom, kära älskade, och en välsignad Sukkot till er alla!

Den Bibliska strukturen för ett heligt och rättvist samhälle kräver att Präster och Domare kommer bli utkpositionerade. Båda dessa ämbeten/tjänster är etablerade av YHVH Själv och Han är den som väljer dem. I det Första Förbundet måste prästerna härstamma från Aron, den förste översteprästen. I det Nya Förbundet är det valda prästadömet enligt Melkisedeks (Malchizedeks) Ordning, Kungen av Rättfärdighet. Detta är ett Femfaldigt Prästadöme som inkluderar Apostlar, Profeter, Evangelister, Pastorer/Herdar och Lärare. Det är dessa som har till uppgift att både instruera, utrusta och råda/styra i Messias Kropp.

”Och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Messias kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Messias.” Efesierbrevet 4:11-13 SFB

De två främsta ämbetena/tjänsterna är Apostlar och Profeter. Dessa grundläggande positioner har en större tyngd av ansvar och därmed ett större Kungadömes myndighetsauktoritet. Ibland dyker de två tjänsterna upp i en person som är en Apostel-Profet. I allmänhet kan Gudomligt ordinerade Apostlar flöda i vilken som helst av de Femfaldiga Prästadömets positionerna ett tag, särskilt när de planterar ett nytt verk/arbete och medan de utrustar andra för tjänst och etablerar ett rådande/styrande prästadöme i ett område.

Några av dessa Femfaldiga Ministry Präster har ett ämbete som liknar den Förste Förbundsdomaren. För det mesta är dessa de Apostlarna, och vikten av andlig auktoritet är mycket större. Deras styrande/rådande backas upp av Gudomlig Kraft och mirakulösa händelser. De kan förlänga nåd/barmhärtighet eller förlösa domar. Detta missförstås mestadels av modern västerländsk kristendom som har invaderats av humanism och psykologi.

Några exempel på Första Förbundspräster och Domare är Profetissan Deborah, Gideon den osannolika krigaren, Samuel Prästen-Profeten-Domaren och andra.

The Apostle-Judges Are Coming

Nya Förbundets exempel på Präster och Domare är de 12 Apostlarna i Jerusalem, Aposteln till Hedningarna Paulus och andra som nämns i förbigående. Dessa var translokala och deras rådande/styre och undervisning påverkade hela Messias Kropp och gör det fortfarande. Även om det finns många typer av ämbeten är den Apostoliska-Profetiska-Prästerliga Domaren den som väger tyngre. Ibland ifrågasattes deras auktoritet av medlemmar av Messias framväxande kropp och undergrävdes eller hånades till och med. Det var naturligtvis farligt eftersom domen skulle falla på de respektlösa troende eller icke-troende.

Vi kan se detta i följande exempel:

”En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. Då sade Petrus: Ananias, varför har satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot Ruach ha-Kodesh (Helige Ande) och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.” Apostlagärningara 5:1-6 SFB

Simon Petrus, Yeshua:s Judiske Apostel agerade här som Profet och Domare. Ljuga för denna Gudomligt utsedda styresman/ledare, var att ljuga för den Helige Ande och Gud Själv och det bar på en dödsdom. Vi kan se att detta var den bestämda domen även för Ananias hustru.

”Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade: Ja, för så mycket. Petrus sade till henne: varför har ni kommit överens om att fresta YHVH:s Ande? Se de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man.” Apostlagärningarna 5:7-10 SFB

The Apostle-Judges Are Coming

Vad blev resultatet av att denna kraftfulla Apostel-Domare var i sin position utan ursäkt? Fruktan för Yah (Guds Fruktan) föll på alla!

Detta är exakt vad som saknas idag både i kyrkan och i vårt samhälle. Ondskan har styrt i vår värld på grund av brist på Fruktan för Yah (Guds Fruktan). Satan har kommit undan med att ljuga, häda och mörda eftersom det inte finns tillräckligt många Apostel-Domare som bär denna tyngd av auktoritet. Evangeliets ursprungliga Judiska grundvalar har saknats, så Hans hus och våra samhällen är i oordning, förfall och förödelse.

”Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.” Apostlagärningarna 5:11 SFB

Den sunda fruktan för Yah förde med sig förbundsenhet bland de troende, Hans härlighet fyllde Hans Hus.

”Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall.” Apostlagärningarna 5:12 SFB

De hedrades av sitt samhälle i Jerusalem även av dem som stod utanför tron.

”Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem.” Apostlagärningarna 5:13 SFB

Väckelsens och frälsningens flammor brann högt.

”Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna, och lade dem på bäddar och bårar, för att åtmistone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.” Apostlagärningarna 5:14-16 SFB

Allt detta på grund av Apostel-Domare som styrdes av den Helige Andes myndighets auktoritet som förlöste Fruktan för YHVH (Guds Fruktan). Fruktan och heder för Yah förlöste tecken, under och mirakel och dessa i sin tur förlöste många till frälsning. När Huset är i ordning, kan det fyllas med Hans härlighet!

The Apostle-Judges Are Coming

Naturligtvis utlöste dessa händelser också förföljelse från det religiösa etablissemanget som ville behålla den snäva kontrollen efter att de förlorade sin utnämning. Detta stoppade inte väckelsen! Tvärtom! Han gav det nya prästadömet mer djärvhet.

Översteprästen, Kohen Gadol, och alla hans anhängare, det vill säga sadduceernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men YHVH:s ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv.” Apostlagärningarna 5:17-20 SFB

Numera finns det också ett icke-utsett prästadöme som inte har någon kraft och smörjelse att råda/regera. De kanske hade det tidigare, men de har förlorat det genom att vägra erkänna det Nya som den Allsmäktige gjorde.

Svartsjuka, religiös stelbenthet och självisk ambition har fått dem att förlora prästadömet, Hans auktoritet och Hans smörjelse. Ungefär som det som hände mellan Kung Saul och den framväxande Kung David. Saul försökte ständigt döda David men han lyckades inte, han och hans släktgren dog på Mt Gilboa i händerna på Filistéerna.

”Saul och hans tre söner, hans vapenbärare och alla hans män dog på samma dag. När Israeliterna på andra sidan dalen och på andra sidan Jordan såg att Israels män hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de städerna och flydde. Sedan kom filistéerna och bosatte sig i dem.” 1 Samuelsboken 31:6-7 SFB

Ändetidens Väckelse har börjat, det är tredje Dagens Väckelse som återställer de Apostoliska Judiska Bibliska Grundvalarna från det Första Århundradet! 2000-talet kommer att bli som 1:a Århundradet med härligheten från det senare huset som är större än det tidigare. Det finns INGEN ÅTERVÄNDO till tidigare väckelser och religiösa stilar.

Gudomligt Utsedda och Smorda Apostel-Domare sätts i position. Även om de är fulla av medkänsla, kommer de inte att smeka folkets öron och deras rådande/regerande kommer att förlösa den hälsosamma fruktan för YHVH som kommer att föra in härligheten och skörden av själar. Det finns män och kvinnor bland dessa gudomligt utsedda Apostel-Domare, och att acceptera VEM ÄN YHVH har valt är nyckeln.

Men YHVH sade till Samuel: Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty Jag har redan förkastat honom. Ty jag går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men YHVH ser till hjärtat.” 1 Samuelsboken 16:7 SFB

De har blivit Gudomligt Utsedda uppifrån, men precis som i fallet med Kung David och Aposteln Paulus ratificeras och bekräftas de av jordiskt erkända myndigheter.

Paulus blev igenkänd och ordinerad efter att Yah valde honom och David blev kung genom de äldste i Hebron och sedan i hela Israel.

”och när Jakob, Kefas (Petrus) och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna.” Galaterbrevet 2:9 SFB

”I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sade Ruach ha-Kodesh (den Helige Ande): Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som Jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.” Apostlagärningarna 13:1-3 SFB

De har varit i förberedelse och har också ordinerats offentligt och officiellt i många år. Dessa Apostel-Domare är inte nybörjare och har förföljts av sina föregångare som Saul förföljde David och översteprästen förföljde Petrus och de Judiska Apostlarna. Men detta har bara tjänat till att de har mognat och det har format dem för denna säsong och för deras position.

”Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare, medan Sauls hus blev allt svagare.” 2 Samuelsboken 3:1 SFB

Apostel Domare kommer snart att uppenbaras i Hans Kropp! Var beredd på Överraskningar!

”Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, YHVH är den som dömer, den ene böjer Han ner, den andre reser Han upp. ” Psaltaren 75:6-8 SFB

En välsignad Sukkot/Lövhyddohögtid till er alla!

Dina Israeliska Mentorer & Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina Förstlings Frukt- och Högtids Offer för Sukkot:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Ingen Återvändo/No Turning Back!

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk.
– Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet skapat i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner för Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →