The Year of Must Let Go

Året av Måste Släppa Taget


The Year of Must Let Go
Torah Portion VAYELECH– Devarim (Deuteronomy) 31:1–31:30

Shmita År 2021/5782
Special upplaga ”Vördnads” dagen

“Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en YHVH´s sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” 3 Moseboken 25:4 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När vi går in i denna säsong av Höst Högtider, Trumpeterna-Försoningen-Lövhyddo i detta Shmita-år eller Sabbatsår måste vi gå in i det med rätt attityd. Räkna med att det här kommer att bli ett annorlunda år. Saker kommer att hända i år mer än under andra år som kommer att vara utom din kontroll.

“Det som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du inte bärga, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte skörda. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet.” 3 Moseboken 25:5 SFB

Shmita betyder “Släpp Taget”, “Låt saken vila”, “Låt det falla och plocka inte upp det”. Det är Sabbatsåret i Landet och det händer vart sjunde år. Marken lämnas att vila ofullständigt, osått förutom för vad du behöver för konsumtion, oskördad. Den extra frukt och det som producerats som bönderna normalt skulle skörda till marknaden kommer att “släppa taget”, “låt det falla” på marken till djuren på fältet och marken som skall fyllas på. Detta skulle tvinga inte bara marken att vila utan även jordbrukarna. Endast den mat som behövs för personlig konsumtion, allt som växer av sig självt skulle samlas in och överskottet skulle lämnas på vinstockarna.

“Vad landets sabbat ändå ger skall ni ha till föda, du själv, din slav och din slavinna, din daglönare och din inneboende, alla som bor hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land skall också ha sin föda av all dess avkastning.” 3 Moseboken 25:6-7 SFB

Det är svårt för en jordbrukare att släppa taget och se sitt land obrukat, ofullständigt, osått och oskördat. Men om han skall få se välsignelse och framtida goda grödor måste han hålla Shmita-Året. På grund av att ha brutit mot detta bud landsförvisades Israel till Babylon i 70 år så att landet fick hålla alla Sabbater, alla Shmitas som undanhölls från det.

The Year of Must Let Go

“Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då skall landet vila och få gottgörelse för sina sabbater.” 3 Moseboken 26:34 SFB

Utöver att släppa taget om jordbruket var Shmita-Året året då alla Hebreiska slavar släpptes som hade tjänat under de senaste sex åren. Det var vid denna tid som en Hebreisk slav kunde släppas eller välja att stanna hos sin herre för alltid genom att få hans öra genomborrat. Frigivningen av slavar matchade dock inte alltid Shmita då en slav behövde ha tjänat i de sex tidigare åren för att kvalificera sig för frigivning.

“Om du köper en Hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen.” 2 Moseboken 21:2 SFB

“Men om slaven säger: ‘Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då skall hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan skall han alltid vara sin herres slav.” 2 Moseboken 21:5-6 SFB

Skulderna hade också förlåtits och förlösts under Shmita. Hela ekonomin skulle nollställas! Ingen skulle vara skyldig någon något! Det är därför ända till idag som skattemyndigheterna i Israel och andra länder kräver att få behålla papper i sju år. Detta är baserat på Shmita. Även när det gäller dina tionden, eftersom Toran instruerar att om du undanhåller dina heliga tionden från YHVH och Hans Levitiska Prästadöme ådrar du dig ett straff på 20%, så skulle allt detta förlåtas på Shmita och människor kunde starta om att ge tionde med ett tomt blad.

Vart sjunde år skall du låta vara ett friår, och detta är vad som gäller angående friåret:Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fodran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett YHVH´s friår har utlysts. En utlänning må du kräva, men om du har något att fodra av din broder skall du efterskänka det.” 5 Moseboken 15:1-3 SFB

Denna förlåtelse för skulder skulle faktiskt förhindra fattigdom!

Men ingen fattig må finnas hos dig, ty YHVH skall rikligen välsigna dig i det land som YHVH, din Gud, ger dig till besittning som din arvedel.” 5 Moseboken 15:4 SFB

Även om vi inte är bönder och även om du inte är Jude, påverkar Shmitas lagar dig. Normalt under Shmita åren faller börsen”. Man måste vara redo för det.

Land som inte är tillåten att vila kommer att tömmas på vitala mineraler och produkterna kommer att minska i kvalitet. Det är det som gör att Landet Israel, landet som flyter av mjölk och honung, håller Shmita Årets lagar. Landet fylls på vart sjunde år och produkterna fortsätter att öka i kvalitet. Den som har ätit frukt och grönsaker i Israel kommer att intyga att produkterna i Israel och smaken av dem är av högre kvalitet och kategori än på de flesta andra platser. Det är på grund av Shmita som detta görs möjligt. När Landet får vila vart sjunde år blir de efterföljande grödorna bättre och bättre för Landet blir rikare och rikare.

The Year of Must Let Go

Shmita Året kan vara ett år av aldrig tidigare skådade omständigheter som kommer att kräva en djupare förtröstan på YHVH. För Rabbi och mig är vart sjunde år då Han låter oss gå igenom en förändring. Alla våra flyttningar från hus, läge och ministry skiften har skett under Shmita-åren. Vi har varit tvungna att släppa våra planer, förutfattade idéer och agendor. Ofta har vi varit tvungna att släppa taget om våra tillhörigheter eller ägodelar som vi inte kan ta med oss så att vi kan flytta med Honom.

Ibland är flytten en andlig förflyttning som det Yah kräver av sin Brud under detta Shmita. Han visar mig att Han kallar Sin brud till att släppa taget om alla “goda” religiösa traditioner som är fiende till de perfekta. Jul och Påsk har varit goda traditioner i den meningen att de gav ett ramverk av festligheter till den västerländska Kristendomen sedan tiden av Konstantin.

Det var under Rådet i Nicea år 325 som han tillsammans med de hedniska biskoparna av östra Rom kallade alla till att “inte ha något gemensamt med Judarna”. Eftersom Tron på Messias är en Judisk sak och Yeshua frälsaren är Judisk, lämnade detta den nya framväxande västerländska Kristendomen uttömd av mening, identitet, traditioner och Torah. Detta gav kejsar Konstantin och hans biskopar möjlighet att kontrollera massorna, att ha ett fast grepp om kyrkan genom att införa och legalisera Romerskt innehåll, Hedniska Traditioner och Romerska högtider för att blidka folkets hunger efter mening och gränser.

Men när du köpslår med satan, slutar du uttömd. Han lovar alltid glitter och glamor men även om det glänser är det falskt och tomt. Med Sabbaten och de Hebreiska Bibliska högtiderna förbjudna instiftades Söndag, Påsk och Jul som en drog till massorna som behövde ha ett innehåll till sin tro. Förutom att innehållet lånades från de hedniska Romerska traditionerna och datumet för soltillbedjan.

Med tiden blev Kristna vana vid att identifieras och definieras av dessa hedniska traditioner. De flesta fientligheterna och pogromerna mot Judarna inträffade under Jul-, Nyårs- och Påskfirandet. Många av dessa “firanden” blev en orgie av hat mot Judarna som kollektivt blev skyldiga till Jesu Kristi död.

Sedan den Kristendomen i väst skilde sig från sina Judiska rötter och grunder definierades den av de Romerska högtiderna och Sol tillbedjan, Baal och Ishtar. Således kallades Påsken det som det firades under den tiden då rituella sexuella orgier ägde rum i Ishtars tempel. Yeshua korsfästes på Passover och uppstod från de döda tre dagar senare under Förstlings Frukt Högtiden, men att fira enligt sanningen, traditioner och tidpunkter från Hebreiska Skrifterna var förbjudet av den Kristna Kyrkan född i Rom och kallades “judaisering”. Det fanns tider i historien där detta var straffbart med döden.

Sedan enligt Romerska traditioner och vidskepelser firades födelsedagar, och de lånade den hedniska högtiden saturnalia som tidpunkt och tradition för Jul. Årets mörkaste vinter häxkraft solstånds dag väljs till Kristi födelsedag. Detta var den tid då solguden Tammuz föddes av sin mor Semiramis (ett derivat av fruktbarhetens gudinna Ishtar).

The Year of Must Let Go

Således blev Jul och Påsk och Söndags tillbedjan kännetecknet för att “vara Kristen” kontra att “vara Jude” fullt av vad Kristna kyrkofäder kallade “Judiska spyor och vidskepelse” som Sabbat, Passover, Shavuot och Sukkot, de Gudomligt Bestämda tider som Israels Gud hade instiftat för alltid.

Detta separerade och gjorde ett outplånligt tecken på skilsmässa mellan Judarna och de Kristna, det var högtiderna som firades. Den Romerske Jesus Kristus firades i Romersk hednisk stil medan den Judiska Yeshua vars namn förbjöds att yttras firades enligt Hans Faders instruktioner i Toran.

Det finns en anledning till att de Heliga Skrifterna inte uttryckligen nämner Messias födelsedatum. Det är för att Bibeln säger oss att dödsdagen måste kommas ihåg, inte födelsedagen.

“Bättre ett gott namn än god salva, och bättre dödens dag än födelsens dag.” Predikaren 7:1 SFB

Fast de vise männen från Öst kom för att fira Yeshua efter Hans födelse och gav Honom dyra gåvor, vet vi inte när de kom eller när Yeshua föddes.

“När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se Barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad Det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till Barnet: guld, rökelse och myrra.” Matteusevangeliet 2:10-11 SFB

Ingen i Bibeln firade födelsedagar. Det här är en Romersk tradition. Jag säger inte att det är något fel att fira sina nära och käras liv vid tiden för deras födelsedag. Toran förbjuder det inte. Hur som helst, det vore konstigt att fira din födelsedag många månader efter ditt egentliga datum, och det vore ogudaktigt att fira den med hedniska traditioner som Ordet utrycktligen förbjuder. Yeshua förmanade oss att inte bryta Guds budord för våra traditioners skull (Matteusevangeliet 15:3). Jag kan försäkra dig om att den Judiska Messias inte föddes på vinter häxkraft solståndet av Saturnalia omdöpt till Jul. Vissa lärda inklusive jag själv, tror att Han föddes på, Lövhyddo högtidens (Sukkot- Tabernaklets) första dag och omskars den 8:e dagen under Simcha Torans Högtid och fröjdade sig över Toran då Han är Ordet, Toran som blev till kött. Med alla medel låt oss fira Honom under denna tiden.

“Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är YHVH´s lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall man då utföra. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt YHVH. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt YHVH. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra.” 3 Moseboken 23:34-36 SFB

Intressant nog är Sukkot den Bibliska Högtiden som kräver mest givande av alla högtider. En enorm mängd offer offrades på altaret vid Templet i Jerusalem, mer än vid alla andra högtider tillsammans!

“Tre gånger om året skall alla av manligt kön hos dig träda fram inför YHVH, din Guds, ansikte på den plats som han utväljer: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. Men med tomma händer får ingen träda fram inför YHVH´s ansikte.” 5 Moseboken 16:16 SFB

Om Yeshua föddes på Sukkot, så blev Han till under Hanukkah, en historisk apokryfisk Judisk högtid som infaller mestadels i December. Det är baserat på sanna händelser och Torans Ljus triumf över mörkret från Grekisk hednisk tillbedjan. Det skulle vara passande för Världens Ljus att bli till under Hanukkah, även kallad Ljusfesten när Menoran i det Heliga Templet i Jerusalem tänds upp.

Ordet är dock mycket tydligt om Yeshuas död. Det hände under Passover högtiden och Hans uppståndelse på Förstlings frukts Högtiden under Passoverveckans firande och inte på “Påsken” vilket betyder Ishtar. Påskägg och kaniner är hedniska traditioner som kom med fertilitetstillbedjan av Ishtar adopterad av västerländsk Kristendom.

The Year of Must Let Go

Senare introducerade Martin Luther under 1500-talet en ny Tysk Julstil som var mer skinande och mer attraktiv. Han lånade traditionen från tillbedjan av solguden Tammuz genom att använda ett vintergrönt träd under vinterns årstid och genom att göra den till ett centrum för familjetraditionen. Trädet skulle dekoreras, och gåvor skulle läggas vid foten av trädet. Allt detta var traditioner lånade från Romersk hednisk tillbedjan och de tog över den västerländska protestantiska Kristendomen som motsatte sig YHVH:s uttryckliga instruktioner mot dem eftersom de påminner om ashera eller ishtar tillbedjan.

Elinor Roosevelt skulle importera detta till Amerika i stor stil och uppbygga den Brittiska Drottningen Victoria som älskade sina Julgranar stora och glänsande och Julfirandet påkostat. Under FDR blev Julen mycket kommersialiserad i Amerika med många fler traditioner och utsmyckningar. Under de svåra tiderna efter lågkonjunkturen skulle Julen bli “massans drog” som får människor att må bra en gång om året. Medierna kretsade kring andan i

Julen som lockade människor att köpa fler och fler gåvor och så blev det mycket kommersialiserat eftersom det uttryckliga budskapet var “om du älskar mig, ger du mig stora och dyra gåvor”. Många goda Kristna föräldrar föll i årliga skulder för att visa kärlek genom att köpa dyra gåvor.

De som inte hade råd kunde komma in i en depression och deras barn skulle känna sig som andra klassens medborgare. Och om du inte hade en familj vid Jul skulle du spendera den deprimerad, nedslagen och avvisad i en bar någonstans. Många blir fulla på Julen och många begår självmord. Det säsongen har den högsta andelen självmords och rattfyllerirelaterade dödsfall.

Julens hedniska rötter för satan in på scenen och demoner som orsakar depression, olyckor och självmord. Massorna manipuleras alltså och är djupt skuldsatta i ytterligare ett år. Och var är Yeshua, den Judiska Messias i allt detta? Han är ingenstans att hitta eftersom detta inte är Hans Heliga Högtid. Den är lånad från sol tillbedjan och allt handlar om trädet.

“Så säger YHVH: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull.”Jeremia 10:1-4 SFB

Puritanerna förbjöd alla Julfiranden i 1800-talets Amerika som också straffades med fängelse och de kallade det AVGUDADYRKAN på grund av dess hedniska ursprung och traditioner. Avgudadyrkan eller tillbedjan rotad i hedendom förlöser en oräknelig mängd förbannelser. Detta sker även när vi är okunniga och har goda avsikter. Elia utmanade Israel som hade en blandning av YHVH med Baalsdyrkan som Kyrkan idag,

“Elia trädde fram för allt folket och sade: “Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är YHVH som är Gud, så följ Honom, Men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord.” 1 Konungaboken 18:21 SFB

Att köpslå med satan gör oss alltid till förlorare. Många vet att Julen är hednisk men på grund av nostalgiska tankar om familjeminnen håller de igång den och släpper inte taget! Att hålla fast vid något som Gud ber oss att släppa taget om är en farlig kompromiss.

Att återställa de Hebreiska Bibliska Högtiderna kommer att ge otroligt ljuva familjeminnen VARJE VECKA när vi firar Sabbaten med familj och vänner runt middagsbordet VARJE Sabbat. Vi kommer att ge våra familjemedlemmar gåvan av vår tid och närvaro varje vecka! Familjer återställs när de håller och firar Sabbaten tillsammans. Våra kärleksbatterier laddas varje vecka! Och allt detta i ett Hebreiskt Bibliskt sammanhang och inte i ett Romerskt hedniskt sammanhang. Yeshua skulle aldrig ha firat söndag, Jul och Påsk men Han höll definitivt och firade Sabbaten, Passover, Shavuot, Sukkot och till och med Hanukkah Dedikationens Högtid (Johannesevangeliet 10).

The Year of Must Let Go

Det som kommer att definiera Messias Brud i dessa Ändetider kommer att vara innehåll och identitet. Hennes innehåll kommer att vara den Hebreiska Bibliska typen av tillbedjan och hennes identitet kommer att återställas till en Judisk Messias och inte en Romersk Kristus. Detta kommer också att utrota antisemitismen från Hans Kropp och kommer att FÖRENA oss i Helig tillbedjan. Denna enhet kommer att föra in Nationernas Ändetidsskörd, Israels frälsning och Yeshuas efterlängtade ÅTERKOMST. Shabbat och Sukkot kommer att fortsätta firas under Messias Tusenåriga Regeringstid.

“Och nymånadsdag efter nymånadsdag, och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför Mig, säger YHVH.” Jesaja 66:23 SFB

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, och för att fira Lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, skall inget regn komma över det.” Sakarja 14:16-17 SFB

Detta Shmita År säger YHVH, Israels Gud till Sitt Folk: Släpp Taget om den Romerska Kristus med sina Romerska högtider och hedniska Jul och påsktraditioner och tillbe Mig som en Judisk Messias! Då kommer ditt andliga liv, din själ och kropp att fyllas på och återställas och du kommer att bli ett rikt och fruktbart land, Min Brud ren och fylld av helighet och med Min härlighet.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Förstlings frukt och Högtidsoffer för Shmita Året:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Kiddush Dedication of Rosh Hashanah & Yom Teruah, The Feast of Trumpets 5782

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/upprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nation for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israel Ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/