Idolatry or Loyalty

Avgudadyrkan eller Lojalitet


Idolatry or Loyalty
Torah Portion MIKETZ – Bereshet (1 Moseboken) 41:1- 44:17

Special Hanukka Utgåva 2021/5782

Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. YHVH Adonai må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.” Rut 1:16-17 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

I Västerländska samhällen fulla av humanism och otro verkar vissa Kristna/Messianska troende vara förvirrade över dessa två frågor. Många av dem kallar sann lojalitet, hängivenhet och definierat engagemang för en sak eller för sina gudomligt utsedda ledare – avgudadyrkan. De kan inte urskilja mellan det ena och det andra eftersom deras humanistiska sinnen har betingats att göra uppror mot alla mänskliga auktoriteter i “frihetens” namn.

Miriam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru. 4 Moseboken 12:1 SFB

Detta är anledningen till att de flesta pastorer och ledare har mycket svårt att tillrättavisa sina flockar, rätta de upproriska och konfrontera de syndiga. De finner sig själva klia deras öron istället och behaga deras sinnen. Det finns mycket få i västerländska samhällen som skulle förbli lojala mot de icke-behagande ledarna, mot de ledare som älskar flocken tillräckligt för att uppmana den, konfrontera den, tillrättavisa den och instruera den. För det mesta blir de flesta pastorer, biskopar och ledare “motiverande eller inspirerande lärare” snarare än sanna fäder och mödrar i tron när det också behövs använda auktoritetsstaven för att disciplinera sina barn.

“Den skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.” 2 Timoteusbrevet 4:3 SFB

Ja, vi ledare kallas att inspirera genom att kasta ut visioner och till och med motivera men inte på det sätt som humanismen gör det genom att “pumpa” upp människor, eller genom att blåsa upp deras egon genom att få dem att må bra i sig själva. Snarare är vi kallade att motivera dem genom att instruera dem att frukta Yah (Gud) framför allt. Att frukta Honom lika mycket som att hata synden.

“Att frukta YHVH Adonai är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag.” Ordspråksboken 8:13 SFB

Idolatry or Loyalty

Det är fruktan för YHVH som kommer att få människor att hålla sitt ord, sina åtaganden och att förbli lojala mot Honom och mot de ledare och församlingar, och team där de har fått i uppdrag att vara även när det blir tufft. Men alltför ofta har att ta illa vid sig och bitterhet och aktiv synd gjort att människor dömt och förrått sina andliga ledare. Att anklaga och peka finger mot gudomligt utsedda ledare är ett tecken på uppror.

De sade: “Är då Mose den ende som YHVH talar genom? Talar han inte också genom oss?” Och YHVH Adonai hörde detta. 4 Moseboken 12:2 SFB

Konstant kritik mot ledarskap är ett tecken på andlig stolthet och självcentrering. Detta liknas vid spetälska.

Och YHVHs Adonais vrede upptändes mot dem, och Han lämnade dem. När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska, tza´arat. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk, tza´arat. 4 Moseboken 12:9-10 SFB

Underordnande till auktoritet är mycket impopulärt i dag i väst. Så impopulärt att Paulus den Judiske Aposteln till hedningarna skulle betraktas som “kränkande” mot sina följare om han hade bott i 2000-talets Amerika. Se hur han dömde återkommande grov synd av omoral i sin flock.

“Jag som är frånvarande i kroppen men närvarande i anden — har för min del redan, som vore jag närvarande, i vår Yeshuas namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Yeshuas makt förts samman, för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på YHVHs dag. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?” 1 Korintierbrevet 5:3-6 SFB

Yeshua själv skulle betraktas som ovänlig och för grov i sitt handlande och sitt sätt att predika. Se hur Han sa att Han skulle ta itu med synd, det låter hänsynslöst!

”Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” Matteusevangeliet 5:28-30 SFB

Yeshuas bror och huvudbiskop i församlingen i Jerusalem skulle betraktas som extremt ovänlig och tuff om han hade levt i våra dagar. Läs hans “hårda” ord.

“Närma er Gud, så skall Han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför YHVH, så skall Han upphöja er.” Jakobs brev 4:8-10 SFB

Testa dig själv! Skulle du lämna en församling där ledare konfronterade sina flockar på det här sättet? Och om du var den i synd, skulle du bli förolämpad av sådan “grov behandling” som inte tar hänsyn till din “känsliga natur”? Låt mig säga dig en sak, om du är mer bekymrad över dina “känsliga känslor” än att vara hjärtekrossad för att du förolämpar Yah med ditt syndiga sätt, då är du en avgudadyrkare! Du dyrkar “jaget” som är denna generations gud.

“Min hand har gjort allt detta, så att det blev till”, säger YHVH Adonai. “Jag skådar ner till dem som är betryckt och har en förkrossad ande, och till dem som fruktar Mitt ord.” Jesaja 66:2 SFB

Idolatry or Loyalty

Dessutom i våra dagar att vara lojala och engagerade i människor, att gå i förbund med dem vare sig till livs eller till döds betraktas som avgudadyrkan. Förbunds vänskapen mellan David och Jonatan skulle ha betraktats som en “avgudadyrkans relation”.

Ruts eviga hängivenhet och lydnad mot sin Judiska Svärmor Naomi skulle man inte hört talas om i den västerländska kulturen.

David kallade Saul “min far” även efter att Saul försökte döda honom på grund av svartsjuka och Samuel förblev trogen Eli även efter att ha fått en direkt profetia från Yah mot honom. Han förblev ödmjuk och lyfte sig inte upp mot sin andliga auktoritet. Samuels hängivenhet och lojalitet mot Eli var anledningen till att han blev en så mäktig profet. Han visste vikten av underordnande till ofullkomliga auktoriteter och förbundslojalitet.

“Och Samuel växte upp, och YHVH Adonai var med honom och Han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken.” 1 Samuelsboken 3:19 SFB

Tyvärr har dessa skadliga egenskaper hos humanismen kommunicerats via internet till hela världen. Men i vad människor anser vara mer “primitiva” samhällen är termer som hängivenhet och lojalitet fortfarande omhuldade mycket mer där än i väst och pastorer och ledare kan tillrättavisa och korrigera sina flockar med mer frihet. Men Yah kallar oss att hedra och lyda de pastorer och ledare som Han har tilldelat oss.

“Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.” Hebreerbrevet 13:17 SFB

När vi vandrar i Fruktan för Yah är vi mycket försiktiga med hur vi behandlar auktoriteter i vårt liv. Att vara lojal mot din man, pastor, ledare, bröder och systrar i tron är INTE avgudadyrkan, det är förbundets väg. Vi har ett blodsförbund genom Yeshua med varandra. Detta leder oss att offra våra liv för Honom och Hans Rike och för varandra.

“Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.” Johannesevangeliet 15:13 SFB

Idolatry or Loyalty

Det får oss att hålla vårt ord även om det ruinerar oss.

“En psalm av David. YHVH Adonai, vem får vistas i Ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne, den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar YHVH, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada,” Psaltaren 15:1-4 SFB

Alltför många bryter förbund, lämnar församlingar och tillfogar sin andliga familj smärta på grund av att du blivit förolämpad. Att bli förolämpad är Satans bete som håller kyrkan svag och öppen för fiendernas attacker. I varje församling finns det ofullkomliga ledare och ofullkomliga människor, att fly innebär att upprepa denna sak om och om igen. Här är mitt råd till dig,

Vårda tillrättavisningen av dina ledare, omfamna deras rättelse och disciplin, ödmjuka ditt hjärta när du konfronteras med synd, förbli lojal mot dina pastorer och ledare och till deras vision och sluta kalla dem som är lojala och hängivna för “avgudadyrkare”. Det är hög tid att lära sig att hålla förbunds och Rikets åtaganden även om det blir till egen skada.

“den som föraktar den förkastlige men ärar dem om fruktar YHVH, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada,” Psaltaren 15:4 SFB

Att fly från utmanande relationer på grund av kompromisser, förolämpningar eller självbevarelsedrift har lämnat ett spår av tårar i många församlingar och brist på sanna arbetare som bär sitt kors och lägger händerna på plogen utan att titta tillbaka. En del av att bära ditt kors är att hålla sig till förbundet där Yeshua har planterat dig mot alla odds.

Yeshua svarade: “Ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike.” Lukasevangeliet 9:62 SFB

Det var därför Han sade: “Hur ofta skall jag förlåta min bror?” Förlåtelse är en stor del av att inte bryta förbundet i något förhållande, inklusive äktenskap och församlingar.

Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. . Matteusevangeliet 6:15 SFB

Bli inte förolämpad, bli sårad föds alltid ur stolthet! Självutnämnda profeter anklagar ledare utifrån så kallad “urskiljning”. Och där deras “urskiljning” avvisas bryter de förbund utifrån andlig stolthet och för att de känner sig förolämpade. De tror att de vet bättre än den utsedde ledaren. Här är min instruktion till dig:

Om du tror att Yah gav dig ett ord till en ledare, dela det med den ledaren ensam efter mycket bön och fasta, gå inte runt och tala dina dömande åsikter till andra och därmed destabilisera församlingar. Om ledaren hörde dig, lämna honom eller henne i Yahs händer. Som Samuel gjorde med Eli. Men du förblir lojal och håller dina löften och åtaganden utan att orsaka splittring på grund av stolthet och eller för att du känner dig förolämpad.

“Ty vi förstår till en del och profeterar till en del,” 1 Korintierbrevet 13:9 SFB

Var ödmjuk i att lämna en felmarginal i vad du anser vara din urskiljning av ledarskap. Vi ser och profeterar delvis. Vi har alla blinda fläckar. Döm ingenting före sin tid. Undvik andlig stolthet som pesten. Ta bort pekfingret mot dina ledare.

De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: “Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och YHVH är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över YHVH Adonais församling?” 4 Moseboken 16:3 SFB

Idolatry or Loyalty

Var lojal för då kommer du inte att vara ett självets avgudadyrkare som tillgodoser din andliga stolthet. Det krävs ödmjukhet och sann kärlek och heder för att förbli lojal mot ofullkomliga ledare som leder en perfekt sak. Men det är den Bibliska vägen. Det är mycket farligt att resa sig upp mot gudomligt utsedda ledare.

“Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. De for levande ner i dödsriket med allt vad de ägde, och jorden täckte över dem. Så utrotades de ur församlingen.” 4 Moseboken 16:32-33 SFB

Arbeta dig igenom dina rikes relationer istället för att fly från dem eftersom ditt kött är obekvämt. Håll dig i förbund med de mindre än perfekta människorna som gör sitt bästa för att följa Yeshua. Om de gör fel mot dig, om deras karaktärer är annorlunda än dina, lär dig att älska villkorslöst och mogna i din vandring med Messias. Vi är kallade att vara lojala inte självbevarande och själviska avgudadyrare som flyr allt obehag i relationer. Detta är nyckeln till alla hälsosamma relationer, hälsosamma äktenskap och friska församlingar,

Det är trofast LOJALITET. Låt oss vara människor som håller vårt ord även när det skadar oss och inte förändras, låt oss bli pålitliga och trofasta. Då kommer helvetets portar inte att segra!

“Många ropar ut sin egen godhet, lojalitet, men vem finner någon att lita på?” Ordspråksboken 20:6 SFB

En lycklig och välsignad Hanukkah till alla våra lojala lärjungar och partners.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,
Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Titta på “Sanningen om Hanukkah”:

Så här skickar du dina Hanukkah Offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Rut & Naomi

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå en bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →