The Distinction of the Covenant

Förbundets Distinktion/Åtkillnad


The Distinction of the Covenant
Torah Delen LECH LECHA – Bereshit (1 Moseboken) 12:1-17:27. Haftarah: Jesaja 40:27-41:16

‘Men inte en hund skall gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni skall då inse att YHVH gör skillnad mellan Egypten och Israel.’ 2 Moseboken 11:7

Shabbat Shalom, högt älskade!

Det är till YHVH:s ära att göra en åtskillnad, en markant skillnad mellan de som är Hans Folk och de som inte är Hans Folk. Det är det enda sättet för Honom att visa världen vem Han är. Han är förhärligad genom Sitt Folk, och Han gör det genom att hålla villkoren i Sitt Förbund. Med Israel säger Han att Han har ett Evigt Förbund med eller, på Hebreiska Brit olam.

Och Jag skall upprätta Mitt förbund mellan Mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara Din Gud och dina efter kommandes Gud. 1 Moseboken 17:7

Som nation har YHVH ett oåterkalleligt, evigt förbund med Israel. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Romarbrevet 11:28-29

Lägg märke till att de är Evangeliets fiender för hedningarnas skull, men det finns en tid då den fiendskapen upphör, och YHVH håller Förbundet med Abraham, Isak och Jakob i sin helhet. Hela Förbundet innefattar löftet om hela Israels Land och en intim vandring med Landets Herre och deras Gud, Israels Gud genom det Nya Förbundet.

Se, dagar skall komma, säger YHVH, då Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga Min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara Mitt folk. Jeremia 31-31, 33 SFB

Elohims “JAG SKALL” gör skillnaden mellan Förbundet mycket tydlig. Med andra ord kommer Han att hålla sin sida av Förbundet oavsett folkets tillstånd.

Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Hesekiel 36:24-25

Lägg märke till att Han återför Israel till Landet i ett mycket syndigt tillstånd och fullt av avgudadyrkan. Ändå håller Han Sin sida av Förbundet oavsett deras tillstånd, och i Landet renar Han dem från deras smuts. Detta påminner mig om Evangeliets villkor. Han för oss in i Sin famn så vi kommer att renas i Hans omfamning. Han gör det för att Han är trogen sina Löften och gör skillnad mellan dem i Förbundet och dem som står utanför Förbundet. Det som gör skillnaden är Förbundsblodet! Han gjorde distinktionen/skillnaden i Israel när de lade Lammets blod på dörrposterna till sina hem.

Jag vill helga Mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att Jag är YHVH, säger YHVH, YHVH, när Jag bevisar Mig helig bland er inför deras ögon. Hesekiel 36:23

“Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när Jag ser blodet skall Jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när Jag slår Egyptens land.” 2 Moseboken 12:13

The Distinction of the Covenant

Att göra skillnad betyder inte att Han blundar för Sitt Folks synd, varken Jude eller inympad Hedning. Det betyder bara att Han är engagerad i oss genom Blod, och Han kommer att uppfylla sitt åtagande oavsett vad vi gör. Ändå tar Han allvarligt itu med Sitt Folk med det som inte stämmer överens med Hans Vilja och Budord. Med andra ord, “pressa inte nåden till gränsen”!

Förbundets förmåner kallar oss också till “uppgift” och att vara ödmjuka att vandra på Hans Vägar.

“Ty Jag är med dig, säger YHVH, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka Jag har spritt ut dig. Men dig skall Jag inte tillintetgöra, utan Jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan Jag inte lämna dig.” 2 Jeremia 30:11 SFB

Förbundets Distinktion lovar särskilda fördelar och privilegier som favör, försörjning och skydd eftersom YAH är en God Fader! Men precis som vilken god far som helst (Han är den Bästa!) lämnar Han inte sina barn ostraffade när de “missköter sig”. Men Hans tuktan är inte till för att bryta Hans Förbund utan för att Han är rättvis. Men även när Han verkställer sin rättvisa på jorden kan du tydligt se skillnaden mellan Israel och nationerna. Han gör slut på nationerna, men aldrig att Han skulle göra slut på Israel, även om deras synder är mycket allvarliga! Man kan säga att Han har en ”öm punkt” för Sina egna barn, och Han är ganska upprörd när någon annan “rör vid dem”.

Ty YHVHs vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Ty dagen för YHVHs hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak. Jesaja 34:2, 8 SFB

När vi talar om Israel och den icke-Judiska delen av Kyrkan talar vi också om Förbundets Distinktion. Med andra ord fortsätter denna distinktion gentemot Israel, och den påverkar också dem som är Hedningar i det Nya Förbundet.

Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Romarbrevet 11:17-18

The Distinction of the Covenant

Lägg märke till att Aposteln Paulus talar här till Hedningarna, och Han säger i princip till dem att Fadern är mycket avundsjuk över sitt Judiska folk. Han ser till att Hans nyligen adopterade barn från Hedningarna vet att de inte kan tillskansa sig sin plats eller behandla dem illa utan att det får allvarliga konsekvenser. Med andra ord gör Han fortfarande skillnad mellan Israel och nationerna, även om de ympas in i Olivträdet. Att Hedningar inympas genom Evangeliet upphäver inte Hans eviga Förbund med Israel, och Han kallar sina Hedniska barn att uppmärksamma denna Fråga om Liv eller Död.

Se här Guds godhet och stränghet: Hans stränghet mot dem som föll, Hans godhet mot dig, om du blir kvar i Hans godhet, annars blir också du borthuggen. Romarbrevet 11:22

Du kan se att Han ser till att Hans inympade Hedniska barn är mycket försiktiga i sin inställning till Sitt Judiska Folk och särskilt när Hans Judiska Folk tuktas. Tyvärr hörsammades inte denna allvarliga varning, och i många Kristna kretsar hörsammas den fortfarande inte. Faktum är att vissa människor blir förolämpade, och de försöker stänga av gällande hela ämnet Omvändelse gentemot Israel på grund av Kyrkans tidigare och nuvarande synder och många av dem som bekänner Kristendomen på ett eller annat sätt.

Jag skulle gärna sluta predika om detta ämne och “gå vidare”, men den Helige Ande är bokstavligen “på mig” för att fortsätta upprepa det om och om igen eftersom det här är en fråga om Liv och Död. För närvarande anklagar Han både Kyrkan och nationerna för denna allvarliga synd av “Arrogans mot Judarna”. Vissa kallar det antisemitism; Jag kallar det ANTIMESITOJUZ. Det betyder Anti-Messias, Anti-Israel, Anti-Torah, Anti-Judisk och Anti-Zionist.

Han dömer Sin Kyrka först och sedan nationerna!

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 1 Petrusbrevet 4:17

The Key of Abraham

När vi ropar efter väckelse, låt oss då komma ihåg The Key of Abraham/Abrahams Nyckel, som gör den tydliga skillnaden mellan dem som välsignar Israel i handling och dem som förbannar henne. Detta är den faktor som kommer att avgöra den Sista Tidens Väckelse.

“Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 1 Moseboken 12:3

Om du har läst min bok Sheep Nations/Får Nationer, vet du att förbannelse, i det här fallet, betyder “att ta lätt på Israel” eller ignorera det helt och hållet. Många människor har inte gjort något personligt ont mot Israel, men de har ignorerat henne helt och hållet. Miljontals Kristna behandlar Israel som om det vore “vilken annan nation som helst”. De har glömt att hedra den Distinktionen av Förbundet som YHVH själv gjorde och som Han själv hedrar. Det är faktiskt att förbanna Israel genom att behandla henne “lättvindigt” och YHVH:s vilja på detta “lättvindigt”. Detta är en plåga i många kyrkor, bland många Kristna och många nationer. Nyckeln till Den Sista Tidens Väckelse är grundlig Omvändelse i denna fråga och den efterföljande upprättelsen. Då kommer YHVH att höra från himlen och svara på vårt rop om Väckelse.

Men om Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krönikeboken 7:14

Må YAH göra skillnad mellan alla dem som älskar Israel i handling och särskilt när ni samarbetar med oss för att fortsätta predika detta Budskap för nationernas frälsning och Israels återställelse. I dessa tider av stora skakningar och fruktansvärda händelser kommer de av er som har valt att förena er med oss i detta brådskande Budskap att få särskild favör och beskydd som Han lovade.

Förbli trofast mot Yeshua och Hans Eviga Förbund med Israel, så kommer du att njuta av fullheten i Förbundets Distinktion!

Dina Israeliska Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Kraftfulla Kvinnor i Bibeln TV-Programserie har lanserats!

Titta på: Yael

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →