Föreskrivet givande till Präster och Ministrar – Förstlingsfrukt och tionde


Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes
Torah Portion/Torah Del NITZAVIM/VAYELECH – Devarim (Femte Moseboken) 29:9-31:30

För där din skatt är, där kommer ditt hjärta också att vara. Matteus 6:21

Shabbat Shalom, kära älskade!

När vi återvänder till Trons Judiska Rötter och de Apostoliska Hebreiska Fundamentet måste vi också återställa Det Heliga givandet. Ersättnings Teologin har påverkat Yeshuas kropp på många områden och särskilt inom området att ge. De flesta människor vet inte hur man ger, vem man ska ge till och när man ska ge, alltså de kommer aldrig komma ut ur andlig/eller finansiell torka!

Låt oss komma ihåg att det finns 4 kategorier av givande:

Föreskrivet givande, Frivilligt givande, Offer givande och Återbetalnings/återlösnings givande.

TIONDEN ÄR HELIGA FÖR YHVH!

Och allt tionde i landet, vare sig det gäller säd från landet/marken eller av trädets frukt, är Herrens; det är heligt för YHVH. Och om en människa vill återlösa något av sitt tionde, skall han lägga en femtedel till det. Och all tiondet av hjorden eller av flocken, vad som än passerar under herdens stav [med hjälp av vilket varje tionde djur när det passerar genom en liten dörr väljs och markeras], den tionde skall vara helig för YHVH. Tredje Moseboken 27:30-32

Heligt är ‘Kadosh’ på Hebreiska vilket betyder avskild, inte för vanligt bruk! De är så heliga att om du använder dem måste du betala tillbaka med 20% ökning! (En femtedel!)

Det finns TRE kategorier av tionde:

 • Den Första Tiondet – Tillhör i sin helhet Leviterna!
 • Det tredje året Tithe – Det delas mellan Leviterna, änkan, den föräldralöse och främlingen!
 • Högtids tiondet – Det delas mellan dig, din familj och tjänare och de Leviter som förrättar tjänst

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Tionden till Leviterna – Det Första Tiondet

Det tiondet som Israels barn offrar som gåva åt Herren ger Jag som arvedel till Leviterna. Det är därför Jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn. [De har hem och städer och bete att använda men inte att inneha som sin personliga arvedel.]
4 Moseboken 18:24

Toran, (Moseböckerna), talar om tre sorters tionde och Leviterna får en del av dem alla! Deras är dock det FÖRSTA TIONDET!

Och, se, jag ger leviterna allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. 4 Moseboken 18:21

Dessa tionden är så viktiga att Ordet kallar det “Heliga Tionden” och de ska delas mellan Leviterna (Toran, Lärare av Ordet, Pastorer, Biskopar) och lovsångarna (Lovsångs gruppen!) och även andra i heltidstjänst i ministries. När dessa tionde inte delas ut till dessa Yahs tjänare då riskerar de att lämna sin tjänst på grund av bristande inkomst och det med rätta!

Jag fick också veta att man inte gett Leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke i stället för att sköta sin tjänst. Nehemja 13:10

Under Nehemjas dagar var det en stor väckelse i Juda och nyckeln till denna väckelse var omvändelse för att ha brutit Yahs (Guds) Budord och att återinsätta ett Heligt och helgat Prästadöme!

Den dagen var män också utsedda över kamrarna för förråden, bidragen, de första frukterna och tiondet, för att samla in till dem från städernas fält de portioner som lagen kräver för prästerna och leviterna; för Juda gladde sig över de präster och leviter som tjänade. Nehemja 12:44

Kännetecknet på denna väckelse som i ALLA väckelser var GLÄDJE I GIVANDET så att Prästerna och Leviterna fritt kunde tjäna utan några ekonomiska bekymmer! Idag är de flesta av de Femfaldiga tjänstegåvorna och Lovsångsledarna alltför bekymrade över att “kunna försörja sig” istället för att koncentrera sig på att söka Yah’s Närvaro och studera Hans Ord! Detta är ett sorgligt tillstånd och det påverkar hela Kroppen. Tiondet når helt enkelt inte Tjänstegåvorna och de flesta av dem lider ekonomiskt! Hur vill vi att de skall tjäna med glädje om det inte finns någon mat på bordet åt deras barn eller pengar att köpa nya kläder och betala inteckningar och elräkningen? Och vilken typ av vittnesbörd får PB`s (Predikantens barn!) om Gud? Sannerligen om alla i Yeshuas Kropp skulle ge sitt tionde till sina Tjänstegåvor/ledare, skulle det inte finnas någon brist, men procentandelen av Kristna/Messianska som ger tionde är skamligt! De flesta människor säger, “Jag har inte råd att ge tionde, finanserna är “skakig.” Jag säger er, du har inte råd att inte ge tionde särskilt när finanserna är skakiga! Om du inte ärar Guds tjänare kan inte Elohim ära dig!

“Ända från era fäders dagar har ni vänt er bort från Mina stadgar och har inte hållit dem. Återvänd till Mig, så skall Jag återvända till er”, säger YHVH. “Men du säger: ‘Hur skall vi återvända?’ Malaki 03:07

Detta är en av de viktigaste frågorna som Yeshuas Kropp behöver omvända sig i! Folket på Malakis tid led av ekonomiska skakningar ungefär som idag och de frågade YHVH vad man ska göra? Han sa TESHUVA! (Omvänd dig och Återvänd) och de frågade “vad behöver vi omvända oss från?” Hans svar var: “Du stjäl från Mig därför att du inte ger de föreskrivna tionden och offer till prästerna och Leviterna!

“Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från Mig! Men du säger: “Hur har vi stulit från Dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni stjäl från Mig och hela nationen med dig! För in Allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i Mitt hus och pröva Mig nu i detta”, säger YHVH, “om jag inte kommer öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er till det flödar över.” Malaki 3:8- 10

Du ser att tionden är ordinerade säd och om du äter din säd speciellt i tider av svält och ekonomiska skakningar, är allt ditt hopp för en skörd borta. Inget frö, ingen skörd! Det är först efter att man ger hela tiondet som förbannelsen bryts och Elohim kan hålla Sitt ord för att tillrättavisa tjuven och förse dig kungligt!

Då skall Jag tillrättavisa gräshopporna för er, så att de inte skall förstöra markens frukter; inte heller skall era vinstockar på åkern bli utan frukt”, säger YHVH. “Alla folken skall kalla er välsignade, för ni skall vara ett ljuvligt land”, säger YHVH. Malaki 3:11-12

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Hela tiondet, vad är det?

Detta är 10% av alla dina inkomster INNAN du betalar räkningar och skulder! De flesta människor ger 10% från botten efter att de betalar sina räkningar och därför ser de inget genombrott!

Att göra ÅTERLÖSNING/RESTORATION för att man stulit från den Allsmäktige!

Guds Ord säger oss att om vi använder det föreskrivna Tiondet och Förstlingsfrukt som tillhör Prästerna och Leviterna, ministrarna i Ordet (Biskopar, Pastorer, Lärare) och Gudstjänst ledarna, då måste vi betala 20% mer (en femtedel!) och återlämna/återlösa det till YHVH!

Och om en människa vill återlösa något av sitt tionde, skall han lägga en femtedel till det. Tredje Mosebok 27:31

Jag undrar hur många människor som är skyldiga tionde, Förstlingsfrukt och en 20% ovanpå det? Det är en stor skuld och en brådskande fråga om omvändelse och restitution!

Han skall ersätta det han har undanhållit av det helgade, och lägga till en femte del av den och ge den till prästen. Prästen skall då förena för honom med väduren av skuldoffer. Detta skall han ge åt prästen, och när prästen bringar försoning för honom genom skuldoffersbaggen, får han förlåtelse. Tredje Mosebok 5:16

Vem är Prästen eller leviten som har undervisat dig ordet?

Har du välsignat honom/henne med din först Förstlingsfrukt och tionde? Om du har misslyckats, gå till dem och be om förlåtelse och gör återbetalningar för att betala det i sin helhet plus 20% ovanpå det! Det är sann Ånger och Återlösning/Restitution!

Jag kan föreställa mig ditt kött reser sig: Hur kan jag betala tillbaka allt det? Tja, varför är det så att i världen måste vi betala tillbaka lån, inteckningar och kreditkort skulder och vi gör betalningar avbetalningar tills vi är klara? Är det inte mycket viktigare att stå rätt till med Elohim-Gud i denna fråga? Vi har varit så religiösa att vi har tagit hans instruktioner och tjänstegåvor/ministrar mycket lättvindigt! Inte undra på att Yeshuas Kropp är i den form den är!

Vid denna punkt kan ditt kött skrika ännu en gång med den typiska “kristna slogan”:

Jag är inte under lagen; Jag är under nåden!

Betyder det att det är OK att bryta Yahs (Guds) lagar/Bud eftersom vi är under nåden?

Vad händer om du bryter mot lagarna i ditt land? Kommer du inte att åka i fängelse? Och om du säger till myndigheterna: “Ledsen jag visste inte”, kommer de att ogilla fallet, eller kommer du att behöva göra betalningar tills din skuld är klar?

Vad ska vi säga då? Är Lagen synd? Må det aldrig bli det! Tvärtom skulle jag inte ha kommit att lära känna synd utom genom Lagen; för jag skulle inte ha vetat om åtrå om lagen inte hade sagt, “DU SKALL INTE HA ÅTRÅ. Har det som är gott blivit min död? Nej visst inte! Men synden har blivit det för att den skall framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Romarbrevet 7,13

Så nu genom Torah (Lagen) vet du att undanhålla ditt Heliga Förstlingsfrukt och Tionde från Guds Tjänstegåvor/ministrar som tjänar/arbetar för din räkning är helt syndigt och det kräver omvändelse, Ånger och Restitution!

Vad skall vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Romarbrevet 6:1-3

Den Goda Nyheten är att vi genom Yeshuas Blod kan få syndernas förlåtelse om vi bekänner och överger den!

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig att förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9

Vi måste bekänna synden av att ha undanhållit Förstlingsfrukt och Tiondet till dem som är våra mentorer och som har undervisat oss i Ordet och inte bara till YHVH.

Med andra ord, gå till dem som undervisar, betjänar dig och är dina ledare och lär dig att be om förlåtelse det kan vara mer än en minister eller tjänstegåva, vissa undervisas i en kyrka, andra via internet eller genom skrifter av vissa lärare och predikanter. Du måste bestämma i ditt sinne och fråga den Helige Ande om dem som har Betjänat dig och varit mentorer/ledare för dig och hjälpt dig med din vandring med Yeshua!

Visserligen skall Yahweh ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av till höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen gå på den. Jesaja 30:20,21

Be dem förlåta dig och befria dig från den skuld som du är skyldig till. De flesta av dem kommer att förlåta dig och frigöra dig från restitution och från att betala tillbaka tionde, men vissa inte. Men oavsett fallet om du gör saker rätt med dem och de välsignar dig, kommer du att vara fri från förbannelsen som nämns i Malaki 3:8 och du kommer att kunna starta ett nytt kapitel i ditt liv! Ett hederskapitel och Heligt Givande, lydnad, ynnest, välsignelse och STORHET! HalleluYah!

Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud, och lär andra att göra detsamma, skall kallas minst i himmelriket; men den som håller och undervisar dem, han skall kallas stor i himmelriket. Matteus 5:19

Välkommen till Andlig och ekonomisk frihet!

Så sade Yeshua till de judar som hade trott på Honom: “Om ni fortsätter i Mitt ord, då är ni verkligen Mina lärjungar; och du skall få veta sanningen, och sanningen kommer att göra dig fri. Johannes 8:31, 32

Din israeliska Mentorer och vänner

Ärkebiskop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull kommer jag inte att vara tyst. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Lagen om förstlingsfrukten styr världen

https://www.facebook.com/watch/live/?v=225787581960429&ref=watch_permalink

Så här skickar du tionde och offergåvor:

 • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
 • E-maila oss kad_esh_map@msn.com för för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller brittiska pund som ska skickas till: Kad-Esh MAP Ministries, 52 Toskanska Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till: Maritza Mayeta-Scott, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Veckans bok: Restoration of Holy Giving/Återställandet av Heligt givande/

Förlösandet av sann 1000-faldig välsignelse
https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

The Identity Theft

Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, Identitets Stöld: Återvändandet av 1 århundradets Messias, Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah är nu tillgänglig för förbeställning.

Klicka på knappen nedan för att förbeställa den! Vi behöver

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om upprättelse/restoration till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår Målsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få boken The Identity Theft, plus FULL Global Re-education Initiative (GRI) Global omskolnings initiativ Mot Anti-Semitism kurs gratis. Du kan också donera $ 17 för att få en E-Bok och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge bort pappersboken eller E-boken genom att besöka https://www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The book” “Boken”. Bläddra längst ned där det står ”Reach out to others”, “Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller Pappersbok väljer du Gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av Pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-kurs som låses upp 26 september, innan Yom Kippur. Denna kurs innehåller 12 Gates off Learning, 12 Grindar av lärande, baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en kanal för att förmedla 1: a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
http://www.zionsgospel.com

Förbeställ boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukkah Glory – Israel Tour

10-21 december 2020

Med Archbiskop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

I det år kung Ussiah dog, såg jag Yahweh sitta på en hög, upphöjd tron! Fållen på hans mantel uppfyllde templet.” Jesaja 6:1

Förbered dig på att möta Israels Kung när vi färdas genom Hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera dig SÅ FORT DU KAN och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Första Mosebok 12:3
Se vårt Global Re-Education (GRI) Initiativ, Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att klara det med din generositet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Anslut dig till Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Kolla vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/