Icke-Förhandlingsbara #3 – Min Torah och Den Nya Födelsen


Non Negotiables #3
Torah Delen VEZOT HA `BRACHA – Devarim (5 Moseboken) 33:1-34:12. Haftarah: Joshua 1:1-18

Simchat Torah Specialutgåva

“Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur Sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Shabbat shalom, högt älskade!

När vi förbereder oss för att Fira den 8:e Dagen i Sukkot, Simchat Torah, Jubla över Toran, låt oss komma ihåg att Toran är en av de fem Icke-Förhandlingsbara Yah gav mig som ett Rhema Ord.

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder Sitt Uppenbarelse Ljus för att skingra bedrägerier, myter och mörker, men om människor inte lyssnar börjar Han varna, och slutligen säger Han; “Nu är det nog, ingen mer kompromiss!”. Profeter är män eller kvinnor som låter YHVH tala genom dem. Jag anser mig vara en “högtalare” som helt enkelt sänder rösten, ljudet eller Källans musik. Precis som högtalaren i ett PA-system inte får något ljud av sig själv, så har en sann Profetisk tjänst inget ljud eller ord från sig själv. En Yahs profets ord (Gud) måste ha sitt ursprung från Honom. Och precis som en högtalare i en radio eller en TV inte kan välja musik, tal eller ljud som sänds genom den, bör en profet inte censurera den Helige Ande.

Allt Guds ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5-6

Sanna Profeter och Profetiska Kärl måste dö bort från sig själva och från sina egna åsikter för att sända ut en annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren av mitt ministry. Jag har strävat efter att tala, sjunga, be och sända ut det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger och ibland älskar de det, men det här är ingenting för mig oavsett om folk gillar det eller inte. Jag är angelägen om att behaga endast En och försöker vara så korrekt som möjligt för att upprepa vad jag hör från Honom och backa upp det med mycket skriftställen och historisk förståelse. Ibland börjar jag bara skriva eller tala, och Hans ord rinner ur mig. Han talade rhema-ordet “Icke-Förhandlingsbara” och fortsatte sedan med att ge mig Fempunkts Listan nedan:

 1. MITT NAMN
 2. MINA MOADIM
 3. MIN TORAH
 4. MITT ISRAEL
 5. MITT LAND

Dessa fem ovan är ämnen där Han inte accepterar några Förhandlingar och inga fler kompromisser. Han är bestämd med att återställa alla dessa hela vägen och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har runnit ut och Han förväntar sig att Hans Folk ska följa Hans Gudomliga Vilja. Detta har inget att göra med dina känslor eller mina känslor. Det har ingenting att göra med bekvämlighet, men det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa allt. Han är hängiven Sitt Ord.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVHs ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non Negotiables #3

Min Torah

Toran är de instruktioner som YHVH gav Israels Folk för att leva ett heligt, gudfruktigt, moraliskt och rättvist liv. De är definitivt regler för uppförande och tillbedjan. Israels folk kunde inte hålla dessa gudfruktiga lagar eftersom deras hjärtan ännu inte hade fötts på nytt. Faktum är att hela människosläktets hjärtan sedan Adam hade blivit ett hjärta av sten, bränt av synd. Det fanns sällsynta undantag som Noa, Abram, Isak, Jakob och David som verkligen älskade Gud men inte kunde tjäna Honom eller tillbe Honom i ande och sanning, för även om de längtade efter Honom, var deras hjärtan ännu inte pånyttfödda.

“Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är Ande, och de som tillber Honom måste tillbe i ande och sanning.” Johannesevangeliet 4:23-24 SFB

När Adam, man och kvinna, föll i ormens knä förlorade Adam deras gudfruktiga hjärta, deras hjärta föll med dem. Mänskligheten blev lika förvriden och pervers som ormen de trodde på. Det fanns inget sätt att komma tillbaka till den intima relationen med Skaparen utan att Skaparen själv gav sitt Konungsliga Hjärta på Offeraltaret.

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Johannesevangeliet 15:13 SFB

YHVH:s Yttersta Offer var att ge Sitt eget hjärta för att köpa mänskligheten tillbaka till Sig själv. Hans Hjärta var Hans Enfödde Son, vår Judiske Messias Yeshua som existerade i Hans Gudomliga Form innan Han blev ett barn, följaktligen en man, mest exakt den Andre Adam bara för att ge Sitt liv som vårt Passover Lamm och Försoningsget. Det är först när Yahs Hjärta (Gud) Fadern genomborrades igenom och igenom när Hans älskade Son betalade det Yttersta Priset på avrättning pålen som Hans blödande hjärta, Yeshuas Blod, köpte den mest ovärderliga gåvan åt oss, ett Nytt Hjärta.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Hesekiel 36:26 SFB

Detta Löfte gavs till Israels Folk att delas med hela mänskligheten genom den Judiske Messias, Yeshua. Faktum är att det Nya Förbundet endast ingås med Israels Hus och med Juda Hus och inte med någon hednisk nation. Israel skulle dela de Goda Nyheterna med Hedningarna genom de Judiska Sändebuden och lärjungarna från det Första Århundradet.

“Se, dagar skall komma, säger ADONAI, då Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som Jag slöt med deras fader den dag då Jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med Mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger ADONAI. Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger ADONAI: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara Mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: “Lär känna ADONAI!” Ty alla skall känna Mig från den minste bland dem till den störste, säger ADONAI. Ty Jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall Jag inte mer komma ihåg.” Jeremia 31:30-34 SFB

Det är först när vi accepterar en sådan fantastisk gåva och vi överlämnar oss till givaren som vi verkligen kan bli märkta med det Nya Förbundets Märke, det vill säga Toran – Hans Torah skriven i våra hjärtan och sedan i våra sinnen. När vi föds på nytt genom Yeshuas Blod och Namn fylls hela vårt väsen av Yahs Ord och Karaktär, då blir vi en Ny Skapelse och den Gamla är borta.

Alltså, om någon är i Messias är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Korinthierbrevet 5:17

Under det 21:a Århundradet har inte många upplevt en sann Ny Födelse; de flesta har upplevt en blandning mellan sanning och religion som inte ger dem Seger i sin vandring, så de kämpar fortfarande med synd och med att göra det som är rätt. Det är som om många fortfarande har en del av det gamla hjärtat och den gamle mannen och en del av det Nya Hjärtat och den Nya Skapelsen som Yeshuas blod, Hans Faders blödande Hjärta köpte tillbaka. Det har funnits oändliga teologiska och andra böcker som försöker förklara fenomenet att förmodligen födas på nytt och fortfarande kämpa med omoral och ogudaktighet; det är dock inte så komplicerat. Precis som ett mänskligt barn är född av säden från en man som befruktar en kvinnas ägg, så är alla som är födda på nytt. Vi måste födas från rätt säd. Det sädet är Evangeliets Ord. Men om säden är defekt och det har skett några DNA förändringar och mutationer, kommer barnet att födas med fosterskador. Om säden är bra och hel och DNA är intakt, kommer barnet att födas helt.

Non Negotiables #3

En Muterad Säd

Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Galaterbrevet 1:8 SFB

Evangeliets Ord som predikats sedan 400-talet när tron slets isär från sina ursprungliga Judiska Rötter och grundval har varit ett defekt ord och ett defekt evangelium. I stället för Evangeliet som skapades i Zion har människor fått Säd från Rom. I stället för en Judisk Messias har de fått en som är muterad till en Romersk Kristus med hedniska högtider, därför kampen. När Säden återställs till Evangeliet som skapades i Zion och till en Judisk Messias, påpekar människor att de känner att de är “födda på nytt igen”. Först blev jag förbryllad över vad det betydde när jag ofta hade tusentals människor som avstod från Ersättningsteologi, Evangeliet från Rom och den Romerska Kristus för Yeshua, den Judiska Messias. Resultatet var alltid detsamma, folkets ansikten skulle lysa upp som tusentals halogener med den Allsmäktiges Härlighet och de skulle utropa; Jag känner mig pånyttfödd på nytt.

Idag förstår jag att för att bli hel måste hela Kristi Kropp födas på nytt som Messias Kropp, av Säden från det sanna Evangeliet som skapades i Zion som är Rikets Evangelium, och till en Judisk Messias och (inte en Romersk Kristus).

då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Romarbrevet 11:18 SFB

Då kommer det Nya Förbundets Märke som är Toran skriven i pånyttfödda hjärtan att manifesteras och det kommer inte att vara av egen ansträngning som människor kommer att vandra i helighet och rättfärdighet utan ur sin sanna Nya Natur som nu är bebodd av den Helige Ande som är Guds Finger som både driver ut och skriver Toran i vårt hjärta.

När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav Han honom vittnesbördets två tavlor, av sten, skrivna med Guds finger. 2 Moseboken 31:18 SFB

Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Lukasevangeliet 11:20 SFB

När vi närmar oss tiden för Vilddjurets fruktade Märke, är vårt enda skydd att födas på nytt av det Ursprungliga Evangeliets oförfalskade, oföränderliga Säd och till det enda namn som har getts till människorna av Fadern Själv och det är Yeshua. Då kommer verkligen pånyttfödda människor som präglas av Hans Ord (Toran) och karaktär (Ande) att tillbe Honom i ande och sanning (Ruach och Toran) och kommer inte att drömma om att kompromissa med sin intimitet med Skaparen och sin Evighet för en bit mat som kan köpas med Vilddjurets Märke. Torans Märke kommer att tala högre i våra hjärtan: Du skall inte ha några andra gudar förutom Mig.

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska ADONAI, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som Jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. 5 Moseboken 6:4-9 SFB

Se till att Toran är märkt i handen (Våra handlingar) och pannan eller fronten mellan våra ögon (vårt tänkande), och om det märket inte finns där kommer människor att falla rätt in i Vilddjurets Märke som ersätter Torans Heliga Märke, Yahs Lagar och Budord, OT eller TAV (Märka på Hebreiska) för andra märken på samma plats, nämligen: Hand och Panna.

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Yeshua och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märkepannan eller handen. De levde och regerade med Messias i tusen år. Uppenbarelseboken 20:4 SFB

Hans Torah är Icke Förhandlingsbar eftersom det är det sanna Nya Förbundets Märke som det gavs till Israels Folk för att dela med hedningarna. När Toran är skriven i våra hjärtan av den Helige Ande är det naturligt övernaturligt att vandra i helighet och rättfärdighet, då kommer vi att segra mot vilddjurets märke.

YHVH kallar alla att omvända sig och ta emot det Nya Hjärtat som Han har köpt åt oss med Sin Sons Blod, den Judiske Messias Yeshua så att Han kan skriva Sin Torah, Lagar, Budord och Vägar i våra hjärtan. Många är i fara på grund av laglöshet med andra ord Torah Löshet.

“Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till Mig komma in i himmelriket, utan den som gör Min himmelske Faders vilja. Många skall säga till Mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av Ditt namn och med hjälp av Ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av Ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall Jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån Mig, ni laglösa!” Matteusevangeliet 7:21-23 SFB

“Jag kände dig aldrig” kommer från ett Hebreiskt Formspråk, vilket betyder: Jag hade aldrig ett intimt förhållande med dig där Jag kunde impregnera dig med den oförfalskade Säden i min Torah, Mitt Ord. Därför blev du främmande för Mig eftersom du inte bär märkena i Mitt Nya Förbund, nämligen Min Torah skriven i ditt Nya Hjärta så att du kan vandra med Mig i helighet.

Non Negotiables #3

En Livräddande Bön

Abba, jag kommer inför dig helt förkrossad. Jag har fötts av en blandad säd, en muterad säd som inte har tillåtit mig att ha ett Nytt Hjärta där Du kan skriva Din Torah med Ditt finger. Jag omvänder mig i stoft och aska och ber Dig att förbarma dig över mig när jag förkastar all blandad säd, alla andra evangelier förutom Evangeliet som gavs till de Judiska Apostlarna under det Första Århundradet och alla andra frälsare förutom Yeshua, den Judiske Messias. Jag förkastar den Romerska blandningen och jag omfamnar Evangeliet som skapades i Zion. Jag förkastar en Romersk Kristus och jag återvänder till Yeshua, den Judiske Messias. Tack för att du renar mig från all synd och laglöshet och för att Du skriver Din Torah i mitt hjärta och sinne. Märk mig i min hand och på min panna med det Nya Förbundets Märke, Dina Torah-instruktioner i helighet och rättfärdighet och fyll mig med Din Helige Ande och Eld så att jag kan tjäna Dig och tillbe Dig i Ande och Sanning i all evighet, i Yeshuas namn. Amen

Toran återställer det Nya Förbundets Märke och är Icke-Förhandlingsbar.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Icke-Förhandlingsbara #3 – Min Torah

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/2983919464977272/

För att Skicka dina Sukkot Först Fruktlings & Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Kraftfulla Kvinnor i Bibeln TV-Programserie har lanserats!

Titta på: Miriam Del 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →