Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Icke-Förhandlingsbara Del 2 – Mina Moadims


Non-Negotiables Part 2 - My Moadim
Torah Portion SHEMOT – Shemot (2 Moseboken) 1:1 – 6:1

Var stilla inför YHVH (Adonai), allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När jag förberedde mig för vår månatliga Global UNIFY online konferens och sökte Honom för att få Hans Ord för mötet, talade Ruach (Anden) till mig “Icke-förhandlingsbara”. Detta var ett “rhema-ord” – ett Profetiskt Ord om Hans vilja för denna nya säsong av Tredje Dagens Uppvaknande (som leder till Tredje Dagens Väckelse, som Han sa till mig att förlösa från och med Shavuot Dagen den 31 maj år 2020 \5780).

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder Sitt Uppenbarelseljus för att skingra bedrägerier, myter och mörker, men om människor inte lyssnar börjar Han varna. Slutligen säger Han: “Nu är är nog, ingen mer kompromiss!” Profeter är män eller kvinnor som tillåter YHVH att tala genom dem. Jag ser mig själv som en “högtalare” som helt enkelt sänder rösten, ljudet eller musiken från Källan. Precis som högtalaren i ett PA-system inte har något ljud i sig själv, så har sanna profetiska ministry inget ljud eller ord från sig själv. En profets ord från Yah (Gud) måste ha sitt ursprung från Honom. Och precis som en högtalare i en radio eller i en tv inte kan välja den musik, det tal eller det ljud som sänds genom den, bör en profet inte censurera den Helige Ande.

Allt Guds ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt Honom. Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5-6

Sanna profeter och profetiska kärl måste dö från sig själva och sina egna åsikter för att kunna sända en annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren i mitt ministry. Jag har bemödat mig om att tala, sjunga, be och sända det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger – ibland älskar de det. Men det här betyder inget för mig, vare sig folk gillar det eller inte. Jag är bara angelägen om att behaga enbart En och försöka vara så noggrann som möjligt för att upprepa vad jag hör från Honom, backa upp det med mycket bibelskriftställen och historisk förståelse. Ibland börjar jag bara skriva eller tala och Hans ord flödar ut ur mig.

Efter att Han talat till mig om rhema ordet “Icke-förhandlingsbara”, fortsatte Han sedan att ge mig Fempunktslistan nedan:

  1. MITT NAMN
  2. MINA MOADIMS
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Dessa fem punkter ovan är ämnen där Han inte godtar några förhandlingar och inga fler kompromisser. Han är fast besluten att helt återställa alla dessa och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har runnit ut och Han förväntar sig att Hans Folk ska följa Hans Gudomliga Vilja. Det har inget med dina känslor eller mina känslor att göra. Det har inget med bekvämlighet att göra; det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa allt. Han håller fast vid Sitt Ord.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Mina Moadims

“Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda.[eftersom de inte kan behålla dem]. Sefanja 3:18 SFB

När Israels folk straffades med exil kunde de ofta inte hålla Yahs Gudomligt Bestämda/Utsedda Högtider – dessa är Moadims. Detta var en förbannelse och det störde dem som älskade och fruktade YHVH till gränsen av sorg. Moadim betyder “bestämd tid när Jag vittnar om Mig”.

När Yeshua vandrade på jorden firade Han alla Faderns Moadims som det står skrivet i Toran. Han firade till och med andra också som Hanukkah (Invigningsfesten) som är skriven i Apocrypha (Johannesevangeliet 10). Inte bara höll vår Messias dem alla, utan alla landmärken i Hans liv var knutna till Moadims. Han föddes troligen under Sukkot (Tabernaklets eller Lövhyddohögtiden), avrättades på Golgatas träd under Passover och uppstod från de döda på Först Frukts Högtiden (under Passover Högtiden av Matsa eller Det Osyrade Brödets vecka). Han kommer troligen att återvända på en Moed eller på en Bestämd/Utsedd Shofarernas Högtid (Trumpeternas eller Försoningen-Yom HaKippurim). YHVH kallar dem MINA MOADIMS och ingen har rätt att ersätta dem.

Moadims inrättades från Skapelsetidens början:

Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, 1 Moseboken 1:14 SFB

Tecken på Hebreiska är OTOT som YHVHs märke eller Vilddjurets märke.

Årstider på Hebreiska är MOADIM.

Dessa upprättades från Skapelsens början – innan Israels Folk blev en nation och innan Toran gavs på Sinaiberget. I följande kapitel i Första Mosebok avskiljer Han också den sjunde dagen som Kadosh-Helig. Och ingen har rätt att ersätta den, precis på samma sätt har ingen har den Gudomliga Rätten att ersätta en man med en kvinna och en kvinna med en man.

Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade Han från allt sitt verk som Han skapat och gjort. 1 Moseboken 2:3 SFB

Ändå ersätter människosläktet i uppror mot Skaparen märkena av Hans skapelse hos män, kvinnor och i sina Moadims (årstider, tidpunkter och Gudomligt Utsedda Högtider). Han har aldrig helgat Söndagen, Sun-day, (Soldagen), som den Heliga dagen. Detta gjordes av den Östromerske Kejsaren Konstantin för att ersätta Messias identitet – och därmed stjäla Messias Bruds identitet och förfölja Judarna fritt. Faktum är att de flesta förföljelser, förödmjukelser och mord på Judar i det Kristna Europa inträffade under Söndagen, Julen eller Påsken. Eftersom Kejsar Konstantin var soldyrkare fram till sin död vördade han solguden på soldagen och ersatte den Heliga Sabbaten.

Det finns inga problem med att tillbe Yah (Gud) alla dagar i veckan, men det finns ett problem, kallat uppror, att ersätta Sabbaten för söndagen. Det är inte Bibliskt och lärjungarna till Yeshua (Judar och Hedningar) tills 300-talet hedrade Sabbaten, inte Söndagen. För dem som tror att detta endast är för Judarna, vänligen tänk på nedanstående Skriftställe:

“De främlingar som har slutit sig till YHVH Adonai och som vill tjäna Honom och älska YHVH Adonais namn, ja, som vill vara Hans tjänare, alla som tar vara på Sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem skall Jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.” Jesaja 56:6-7 SFB

Nej, inte bara för Judarna – även om det gavs som ett tecken på Förbundet till Israel, är det att dela Hans Torah och Moadims med nationerna. Inte för nationerna att ersätta Israel eller det Judiska Folket, utan för att förena sig med Israel i Helig, Biblisk Tillbedjan under de uUtsedda/Bestämda Högtiderna.

Efter att Guds vrede har utgjutits och under Yeshua Messias Tusenåriga Regeringstid, kommer alla att fira och tillbe Honom på Sabbaten inte på Söndagen.

Och nymånadsdag, Rosh-Hodesh, efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger YHVH Adonai. “Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor.” Jesaja 66:23-24 SFB

YHVH kallar de Bibliska Högtiderna “Mina Moadims” och det börjar med den veckovisa Sabbaten:

YHVH Adonai talade till Mose och sade: “Säg till Israels barn, Bnei-Yisrael: YHVH:s högtider, moadims, skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är YHVH:s sabbat, var ni än bor. Detta är YHVH:s högtider, moadims, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider. 3 Moseboken 23:1-4 SFB

Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Sedan fortsätter Han att förklara alla Moadims, inklusive Pessach, Shavuot och sedan Trumpethögtiden, Yom Kippur och Sukkot.

YHVH är Timingens Gud – allt görs enligt Hans timing. En kvinna har en månadsperiod, menstration., graviditeten varar i nio månader. Han skapade allt enligt Sin Gudomliga design i Sin Gudomliga tid. Yeshua måste födas, korsfästas och uppväckas från de döda under Yahs Profetiska Timing. Han kommer också att återvända under en MOED, en Utsedd/Bestämd Tid av Fadern. Att ersätta Tiden, Högtider och Traditionerna är som att ersätta signaturen på en check. När du ersätter en Originalsignatur kallas det förfalskning och checken gäller inte.

Han etablerade från början Skapelsens Märken av Årstiderna och Timingen, det var Hans Gudomliga Signatur, Hans Märke. Vi är så nära att Vilddjurets Märke släpps lös (i själva verket är chipet redan på gång och kan fästas vid framtida vacciner inklusive COVID-19) och vi måste vara försiktiga så att våra liv är märkta av och präglas av Hans Moadims, Hans Gudomliga Signatur, Hans Förbundsmärke. Och detta är inte högtider lånade från den Romerska kalendern med Babylonisk-Romerska traditioner, utan snarare Bibliska Högtider som Han gav Israels Folk som vittnar om Honom. Dessa är profetiska, gudomliga datum av YHVH och Han arbetar genom allt enligt Hans Gudomliga timings. Och de är för evigt. Även under Yeshuas Tusenåriga Regeringstid från Jerusalem kommer folk att tillbe på Rosh Chodesh (Nymånen) och på Sabbaten – och nationer kommer enligt lag att vara skyldiga enligt lag att komma och fira Sukkot (Lövhyddohögtiden, Tabernaklets Högtid). Vi läser att nationer som inte kommer dit kommer att vara under en förbannelse:

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, Adonai-Tzva’ot, och för att fira Lövhyddohögtiden, Sukkot. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, YHVH Sebaot, Adonai-Tzva’ot, skall inget regn komma över dem. Sakarja 14:16-17 SFB

Det är viktigt att notera att Yeshua inte firade någon av de Kristna högtider som firas i Kyrkan idag. Eftersom alla är av Romerskt och hedniskt ursprung, skulle det vara okänt för Honom att göra det.

Han föddes inte på Julen (ursprungligen känd som saturnaliafesten, vinter häxraft solstice). Inte heller uppstod Han från döden på Påsk morgonen, vilket ursprungligen är festligheternas tid och namn till fruktbarhetens gudinna Ishtar (alltså de hedniska traditionerna med ägg och kaniner). Inte heller ändrade Han Sabbaten (den veckovisa sjunde dagen) till en söndag.

Detta skedde efter att Rådet i Nicaea år 325 e.Kr. under Konstantin och de icke-Judiska biskoparna i Rom fattade beslut som skilde dem från det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion och den Judiske Messias, och antog i stället en Romersk Kristus med ett Romerskt namn och med Romerska högtider. Detta gjordes för att få politisk makt – och hela systemet med Västerländsk Kristendom föddes. Den har varit på plats till denna dag.

Men från denna tidigare Högtid av Shavuot (Pingst) år 2020 talade Den Högstes Ande till mig om att det är ICKE-FÖRHANDLINGSBART gällande att återställa Hans Moadims (och omvända sig från de hedniska högtiderna). Det är en del av den största Identitetsstölden i historien, att byta från en Judisk Messias till en Romersk Kristus. Alla Kristna högtider har hedniska rötter och förekommer på datum som är kopplade till soldyrkan, Zeus och Jupiterdyrkan och inte Helig tillbedjan.

Det är dags att återvända till Heliga Biblisk Tillbedjan och lämna all Grekisk-Romersk-Babylonisk kultur bakom sig. Den som snart kommer tillbaka är inte en Romersk Kristus utan verkligen en Judisk Messias. Han sanktionerar inte någon av dessa ersättningsfester. Men Han har länge lidit och haft tålamod med pastorer och ledare över hela världen – fram till nu.

Nu kallar Han alla att omvända sig från alla hedniska högtider och att återvända för att markera och fira Hans Moadims. Detta är en del av “återställelsen av allt” utan vilken Himlen inte kommer att förlösa Messias och Han kommer inte att återvända. Så det är en Icke-Förhandlingsbar! Många Kristna ledare vet att detta är sant; Ändå har de valt att stanna i sin komfortzon och i politisk korrekthet, för att inte rufsa till några fjädrar. Men nu måste vi vara mycket mer bekymrade över att inte rufsa några fjädrar på Universums Skapare – ja mycket mer bekymrade!

Syftet med detta Sabbatsbrev är att leverera det Profetiska Ord Han gav till mig om Sina Icke-Förhandlingsbara, Hans Moadims, den andra av Hans Fem Icke-Förhandlingsbara. För att lära dig mer om ämnet inbjuder jag dig att läsa min bok Grafted In/Inympad och att anmäla dig till vår GRM online Bibelskola. Han renar Sin Brud från all ersättning och hedniskt inflytande när det gället området tillbedjan. Han återvänder snart till en ren och helig Brud som kommer att lysa inför det Judiska Folket och förmedla härligheten från en Judisk Messias, inte en Romersk Kristus.

Jag rekommenderar att du beställer min senaste bok The Identity Theft/Identitetsstölden (kommer tillsammans med en gratis onlinekurs när den beställs från against-antisemitism.com) som förklarar de många sätt som Satan har lurat Bruden genom att ersätta Messias Identitet. Att ersätta Yahs högtider var en del av hans plan att göra nationerna redo för Vilddjurets Märke. Jag kommer att redogöra för detta i nästa Sabbatsbrev som heter Icke-Förhandlingsbara #3.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Jag uppmuntrar dig att återställa Hans Moadims!

Dina Israeliska mentorer och vänner

Archbishop Dr. Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Heligt Givande – Del 2

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →