Icke-Förhandlingsbara Del 3 – Min Torah och Den Nya Födelsen


Non Negotiables #3
Torah Portion VA’ERA – Shemot (2 Moseboken) 6:2–9:35

Var stilla inför YHVH (Adonai), allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Detta är en fortsättning från förra veckan, även om introduktionen förblir densamma.

När jag förberedde mig för vårt globala UNIFY-möte och sökte Honom för Hans ord för mötet sa Ruach (Anden) till mig “Icke-Förhandlingsbara”. Detta var ett “rhema-ord”, ett profetiskt ord om Hans vilja för denna nya säsong av Tredje Dagens Uppvaknande, vilket leder till Tredje Dagens Väckelse som Han sa till mig att släppa från Shavuot Dagen den 31 Maj år 2020 \5780.

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder sitt Uppenbarelseljus för att skingra bedrägerier, myter och mörker, men om människor inte lyssnar börjar Han varna, och slutligen säger Han; “Nu är det nog, ingen mer kompromiss!”. Profeter är män eller kvinnor som tillåter YHVH att tala genom dem. Jag ser mig själv som en “högtalare” som helt enkelt sänder rösten, ljudet eller musiken från Källan. Precis som högtalaren i ett PA-system inte har något ljud av sig själv, så får sant profetiskt ministry inget ljud eller ord från sig själv. De ord som en profet från Yah (Gud) får måste ha sitt ursprung från Honom. Och precis som en högtalare i en radio eller TV inte kan välja den musik, det tal eller det ljud som sänds genom den, bör en profet inte censurera den Helige Ande.

Allt Guds ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5-6

Sanna Profeter och Profetiska Kärl måste dö bort från sig själva och från sina egna åsikter för att sända en annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren av mitt ministry. Jag har bemödat mig om att tala, sjunga, be och sända det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger och ibland älskar de det, men det här betyder ingenting för mig vare sig folk gillar det eller inte. Jag är bara intresserad av att behaga En och försöka vara så noggrann som möjligt för att upprepa vad jag hör från Honom och backa upp det med mycket skriftställen och historisk förståelse. Ibland börjar jag bara skriva eller tala, och Hans ord flödar ut ur mig. Han talade rhema ordet “Icke-förhandlingsbara” och fortsatte sedan att ge mig Fempunktslistan nedan.

  1. MITT NAMN
  2. MINA MOADIMS
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Dessa fem ovan är ämnen om vilka Han inte accepterar några förhandlingar om och inga fler kompromisser. Han är fast besluten att återställa allt detta hela vägen och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har runt ut och Han förväntar sig att Hans Folk ska följa Hans Gudomliga Vilja. Det har inget med dina eller mina känslor att göra. Det har inget med bekvämlighet att göra, men det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa allt. Han står fast vid Sitt Ord.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH´s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som YHVH har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non Negotiables #3

Min Torah

Toran är instruktionerna somYHVH gav Israels Folk för att leva ett heligt, gudfruktigt, moraliskt och rättvist liv. De är definitivt uppförande regler och tillbedjan. Israels Folk kunde inte hålla dessa gudfruktiga lagar eftersom deras hjärtan ännu inte blivit födda på nytt. Faktum är att hela mänsklighetens hjärta sedan Adam hade blivit ett hjärta av sten, etsat av synd. Det fanns sällsynta undantag som Noa, Abram, Isak, Jakob och David som verkligen älskade Gud men inte kunde tjäna Honom eller tillbe Honom i ande och sanning, för fastän de längtade efter Honom, var deras hjärtan ännu inte födda på nytt.

Men den tid kommer — ja den är redan här, — då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är Ande, och de som tillber Honom måste tillbe i ande och sanning.” Johannesevangeliet 4:23-24 SFB

När Adam, man och kvinna, föll i ormens knä förlorade Adam sitt gudfruktiga hjärta, deras hjärta föll med dem. Mänskligheten blev lika förvriden och perverterad som ormen de trodde på. Det fanns inget sätt att komma tillbaka till den intima relationen med Skaparen utan att Skaparen själv gav Sitt Konungsliga Hjärta på offeraltarets Altare.

Ingen har större kärlek: än att han ger sitt liv för sina vänner. Johannesevangeliet 15:13 SFB

YHVH:s Ultimata Offer var att ge Sitt eget hjärta för att friköpa mänskligheten tillbaka till Sig Själv. Hans hjärta var Hans enfödde Son, vår Judiske Messias Yeshua som förexisterade i Sin Gudomliga Form innan Han blev ett barn, följaktligen en man, den andre Adam bara för att ge sitt liv som vårt Passoverlamm och Försonings Geten. Det var först när Yahs Hjärta (Gud) Fadern genomborrades genom och igenom när Hans älskade Son betalade det Yttersta Priset på avrättningspålen som Hans blödande hjärta, Yeshua´s blod försåg oss med den mest ovärderliga gåvan, ett Nytt Hjärta.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort det stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Hesekiel 36:26 SFB

Detta löfte gavs till Israels Folk för att delas med hela mänskligheten genom den Judiske Messias, Yeshua. Faktum är att det Nya Förbundet endast ingås med Israels Hus och med Juda Hus och inte med någon icke-Judisk nation. Israel skulle dela de Goda Nyheterna med Hedningarna genom de Judiska Sändebuden och lärjungarna från det Första Århundradet.

“Se, dagar skall komma säger YHVH Adonai, då Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som Jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med Mig som de bröt fastän jag var deras Gud – säger YHVH. Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen broder skall säga: Lär känna YHVH! Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger YHVH. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.” Jeremia 31:30-34 SFB

Det är först när vi tar emot en sådan fantastisk gåva och vi överlämnar oss till givaren som vi verkligen kan märkas med det Nya Förbundets Märke, det vill säga Toran – Hans Torah skriven i våra hjärtan och sedan i våra sinnen. När vi föds på nytt genom Yeshua´s Blod och Namn fylls hela vårt väsen av Yah´s Ord och Karaktär, vi blir sedan en Ny Skapelse och det Gamla är borta.

Alltså om någon är i Messias, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Korintierbrevet 5:17

På 2000-talet har inte många upplevt en sann Pånyttfödelse; de flesta har upplevt en blandning mellan sanning och religion som inte ger dem Segern i sin vandring, så de kämpar fortfarande med synd och med att göra det som är rätt. Det är som om många fortfarande har en del av det gamla hjärtat och den gamle människan och en del av det Nya Hjärtat och den Nya Skapelsen som Yeshuas blod, Hans Faders blödande hjärta ger till oss. Det har funnits ändlösa teologiska och andra böcker som försöker förklara fenomenet att vara förmodligen född på nytt och fortfarande kämpa med omoral och ogudaktighet; Det är dock inte så komplicerat. Precis som en mänsklig baby är född av säden av en man som befruktar ägget hos en kvinna, så är alla som är födda på nytt. Vi måste födas av rätt säd. Det sädet är Evangeliets Ord. Men om säden är defekt och det har skett några DNA-förändringar och mutationer, kommer barnet att födas med fosterskador. Om säden är bra och hel och DNA är intakt, kommer barnet att födas helt.

Non Negotiables #3

En Muterad Säd

Men om det vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi predikat, så skall han vara under förbannelse. Galaterbrevet 1:8 SFB

Evangeliets Ord som predikats sedan 300-Talet då Tron slets isär från sina ursprungliga Judiska rötter och grunden har varit ett defekt ord och ett bristfälligt evangelium. I stället för Evangeliet som skapades i Zion har människor fått Säd från Rom. I stället för en Judisk Messias har de fått en muterad säd av en Romersk Kristus med hedniska högtider, därför kampen. När Säden återställs till Evangeliet som skapades i Zion och till en Judisk Messias, säger människor att de känner att de är “födda på nytt”. Först blev jag förbryllad över vad det betydde när jag ofta hade tusentals människor som avsade sig Ersättningsteologin, Evangeliet från Rom och den Romerska Kristus för att ta emot Yeshua, den Judiske Messias. Resultatet var alltid detsamma, folkets ansikten lyste upp som tusentals halogener med den Allsmäktiges Härlighet när de utropade; Jag känner mig pånyttfödd.

I dag förstår jag att för att bli hela måste hela Kristi Kropp födas på nytt som Messias Kropp, av det sanna Evangeliets Säd som skapades i Zion, som är Kungarikets Evangelium, och till en Judisk Messias och inte en Romersk Kristus.

Då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Romarbrevet 11:18 SFB

Då kommer det Nya Förbundets Märke, som är Toran skriven i pånyttfödda hjärtan, att manifestera sig och det kommer inte att vara av självansträngning att människor kommer att vandra i helighet och rättfärdighet utan ur sin sanna Nya Natur som nu är bebodd av den Helige Ande som är Guds Finger som både kastar ut demoner och skriver Toran i hjärtat.

När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav Han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. 2 Mos 31:18 SFB

Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna då har Guds rike kommit till er.
Lukasevangeliet 11:20 SFB

När vi närmar oss tiden för vilddjurets fruktade Märke, är vårt enda skydd att födas på nytt av den oförfalskade, oföränderliga Säden från det Ursprungliga Evangeliet och till det enda namn som har getts till människorna av Fadern själv och det är Yeshua. Då kommer verkligt pånyttfödda människor som är märkta med Hans ord (Toran) och karaktär (Anden) att tillbe Honom i ande och sanning (Ruach och Toran) och kommer inte att drömma om att kompromissa med sin intimitet med Skaparen och deras Evighet för en munsbit av mat som kan köpas med Vilddjurets märke. Torans Märke kommer att tala högre i våra hjärtan: Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av Mig.

Hör o Israel, YHVH, vår Gud, YHVH är en. Och du skall älska YHVH Adonai, din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ av all din kraft. Dessa ord, som jag idag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall Binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. 5 Moseboken 6:4-9 SFB

Se till att Toran är märkt i handen (Våra handlingar) och i pannan eller frontalen mellan våra ögon (vårt tänkande), och om det märket inte finns där kommer människor att falla mogna in i Vilddjurets Märke som ersätter de Heliga Märkena i Toran, Yah´s Lagar och Budord, OT eller TAV (Märke på Hebreiska) för andra märken på samma plats, nämligen: Hand och panna.

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de vittnat om Yeshua och förkunnat YHVH´s ord och inte tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Yeshua i tusen år. Johannes Uppenbarelse 20:4 SFB

Hans Torah är en icke förhandlingsbar eftersom det är Märket för det sanna Nya Förbundet som gavs till Israels Folk att dela med sig till hedningarna. När Toran är skriven i våra hjärtan av den Helige Ande är det naturligt övernaturligt att vandra i helighet och rättfärdighet, då kommer vi att segra mot vilddjurets märke.

YHVH uppmanar alla att omvända sig och acceptera det Nya Hjärta som Han har gett till oss genom Sin Sons Blod, den Judiske Messias Yeshua så att Han kan skriva Sin Torah, Lagar, Budord och vägar i våra hjärtan. Många är i fara på grund av laglöshet med andra ord Torahlöshet.

“Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre!’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till Mig på den dagen: “Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av Ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån Mig, ni laglösa!'” Matteus evangeliet 7:21-23 SFB

“Jag kände dig aldrig” kommer från ett Hebreiskt Idiom, vilket betyder: Jag hade aldrig en intim relation med dig där Jag kunde befrukta dig med det oförfalskade Säden från Min Torah, Mitt Ord. Därför blev du främmande för Mig eftersom du inte bär märkena från Mitt Nya Förbund, nämligen Min Torah skriven i ditt Nya Hjärta så att du kan vandra med Mig i helighet.

Non Negotiables #3

En Livräddande Bön

Abba, jag kommer inför dig helt förkrossad. Jag har fötts av en blandad säd, en muterad säd som inte har tillåtit mig att få ett nytt hjärta där Du kunde skriva Din Torah med Ditt finger. Jag omvänder mig i stoft och aska och ber Dig att förbarma dig över mig när jag avvisar all blandad säd, allt annat evangelium än Evangeliet som gavs till de Judiska Apostlarna under det Första Århundradet och någon annan frälsare förutom Yeshua, den Judiske Messias. Jag förkastar den Romerska blandningen och omfamnar Evangeliet som skapades i Zion. Jag förkastar en Romersk Kristus och återvänder till Yeshua den Judiske Messias. Tack för att du renar mig från all synd och laglöshet och för att du skriver Din Torah i mitt hjärta och sinne. Märk mig i min hand och min panna med Märkena från det Nya Förbundet, Märkena från Din Torah´s instruktioner i helighet och rättfärdighet och fyll mig med Din Helige Ande och Eld så att jag kan tjäna Dig och tillbe dig i Ande och Sanning i all evighet, i Yeshua´s namn. Amen.

Återställer det Nya Förbundets Märke, Toran är Icke-Förhandlingsbar.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Icke-förhandlingsbara Del 3 – Min Torah

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/2983919464977272/

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: 2:a Knesset av Nationerna

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →