Do you know Him?

Känner Du Honom?


Do you know Him?
Torah Portion VA’ETCHANAN– Devarim (5 Moseboken/Deutoronomy) 3:23–7:11

”Ty YHVH är vår domare, YHVH är vår lagstiftare, YHVH är vår konung. Han är den som frälsar oss.” Jesaja 33:22 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Den viktigaste Gudomliga Kallelsen i denna mörka tid är att återställa/återupprätta Messias FULLSTÄNDIGA identitet. I den mån vi känner Honom och följer Honom, kommer vi att övervinna synden, avsätta Satan från tronen, skingra mörkret och föra in den största skörden av Fårnationer!

På grund av den största Identitetsstölden i historien har de flesta känt Jesus Kristus men inte känt Yeshua. Jesus Kristus tas emot som Frälsare av större delen av Kyrkan. Men om vi alla kände Yeshua, skulle vi vandra i Härligheten!

Yeshua är den exakta avbilden av Hans Fader, YHVH. YHVH har fyra Aspekter/Fasetter av Gudomlighet och tre av dem har nästan helt ignorerats eller avvisats av de flesta Kristna. Han är Domare, Lagstiftare, Kung och Frälsare. Som jag sa ovan, bara Aspekten Frälsare av YHVH har tagits emot fullt ut av den mesta av Kristendomen, och det är bara 25% av vem Han är!

Domare – IGNORERAD
Lagstiftare – FÖRKASTAD
Kung – OLYDNAD EMOT OCH VANÄRAD
Frälsare – ELVIS TAGITS EMOT

Yeshua svarade: ”Så länge har Jag varit hos er, och du har inte lärt känna Mig, Filippus. Den som har sett Mig har sett Fadern. Hur kan du säga: ”Låt oss se Fadern”? Johannesevangeliet 14:9 SFB

Yeshua, precis som sin Fader, har alla dessa 4 Aspekter/Fasetter i sin Gudomliga Personlighet.

Do you know Him?

Yeshua Domaren

Han kommer att döma nationerna efter hur de behandlade ”Hans bröder” som är det Judiska Folket.

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med Honom, då skall Han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför Honom, och Han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Matteusevangeliet 25:31-32 SFB

Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteusevangeliet 25:46 SFB

Han är domaren av Ecclesia (Kyrkan)

”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? ”Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren.” 1 Petrusbrevet 4:17-18 SFB

Han är världens domare.

”Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och Han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” Johannes Uppenbarelse 5:5 SFB

Detta är domens bokrulle, Yah´s vrede utgjuten över denna värld. Den enda som kan förlösa den domen är den Judiska Messias, Yeshua Lejonet av Juda. Av denne En Jude räddas världen och av denne En Jude fördöms världen. Han är Högsta Domstolens Domare.

Do you know Him?

Yeshua Lagstiftaren

Det Hebreiska ordet för Lagstiftare är TORAH Stiftaren. Toran är Guds Ord, såsom den talas genom Mose. Yeshua är TORAN som blev kött!

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg Hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och Han var full av nåd och sanning.” Johannesevangeliet 1:14 SFB

”Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, Jag säger er, innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” Matteusevangeliet 5:17-20 SFB

”Att uppfylla” betyder att bringa FULLHET till Guds Lag så att vi vandrar i Budens Ande och inte bara i ”bokstavens” ytlighet.

Se två exempel nedan,

”Ni har hört att det är sagt till fäderna: ’Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger Din dåre, är skyldig och döms till brinnande Gehenna.” Matteusevangeliet 5:21-22 SFB

”Ni har hört att det är sagt: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” Matteusevangeliet 5:27-30 SFB

”Om ni håller Mina bud, förblir ni i Min kärlek, liksom Jag har hållit Min Faders bud och förblir i Hans kärlek.” Johannesevangeliet 15:10 SFB

”Ni är Mina vänner, om ni gör vad Jag befaller er.” Johannesevangeliet 15:14 SFB

Do you know Him?

Yeshua Konungen

”Över Hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot Honom. Där stod skrivet: ”Detta är Yeshua, Judarnas Konung.” Matteusevangeliet 27:37 SFB

Och på sin mantel och på sin höft har Han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.” Johannes Uppenbarelse 19:16 SFB

Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och gett Honom namnet över alla namn, för att i Yeshua namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Yeshua Messias är Herren.” Filipperbrevet 2:9-11 SFB

”Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:”Honom som sitter på tronen, Honom tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade: Amen. Och de äldste föll ner och tillbad.” Johannes Uppenbarelse 5:13-14 SFB

Do you know Him?

Yeshua Frälsaren

(Vem är Helaren och Befriaren)

”Ty så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Honom. Den som tror på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” Johannesevangeliet 3:16-18 SFB

Det finns inte mycket behov av att utveckla denna punkt eftersom de flesta känner Honom endast som Frälsare, därför har de gått kraftlösa, i olydnad, i ständig synd, missbruk och nederlag. En Frälsare behöver inte fruktas som en Domare, behöver inte följas som en Lagstiftare eller lydas som en Kung. En Frälsare kan bara åtnjutas utan att ta ansvar för våra handlingar. Därför går de flesta människor i nederlag och det finns ingen skillnad mellan Kyrkans tillstånd och världens tillstånd. Den hälsosamma Fruktan för Yah saknas verkligen!

Han ville aldrig att vi skulle ”dissekera Honom” och känna Honom bara som vadhelst är bekvämt för oss. Men detta är den dåliga frukten av Ersättnings Teologin och Identitetsstölden av Messias. Det var därför Han sa:

”Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre!’ till Mig komma in i himmelriket, utan den som gör Min himmelska Faders vilja. Många skall säga till Mig den dagen: ”Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av Ditt namn och med hjälp av Ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av Ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall Jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” Matteuevangeliet 7:21-23 SFB

Om jag parafraserar det här, skulle det läsas:

Herre, Herre, vi kände dig som Frälsare, Helare och Befriare men vi ignorerade dina Domar, har förkastat Dina lagar och bud och vanärat dig som Kung genom att inte lyda Ditt Herravälde, och behandlat Ditt Ord och Din Helige Ande lättvindigt!

Det Stora Uppdraget

Det Stora Uppdraget handlar inte om att ”evangelisera” världen. Detta beror på att man känner Messias bara som Frälsare, men det räcker inte för att en förvandling skall ske! Det Stora Uppdraget handlar om LÄRJUNGASKAP och LYDNAD!

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Yeshua namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matteusevangeliet 28:19-20 SFB

Observera att det inte står ”evangelist”. De flesta Kristna har ”evangeliserats” men har inte varit lärjungar och lärt sig att lyda Hans Budord!

Det är därför det inte finns några Fårnationer, och Messias Kropp är förfallen!

En Fullständig Bild

”Men ett skott skall skjuta upp ur ISAIS avhuggna stam, en Telning från Hans rötter skall bära frukt. Över Honom skall YHVH´s Ande vila. Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för YHVH. Han skall ha sin glädje i YHVH´s fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet skall Han döma de fattiga med rättvisa och skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet skall vara bältet runt Hans midja, trofasthet bältet om Hans höfter.” Jesaja 11:1-5 SFB

En Bön

Yeshua, jag vänder om från att jag behandlat Dig lättvindigt. Jag har ignorerat Dig som min Domare, min Lagstiftare och min Kung. Jag ber Dig att komma in i mitt hjärta och in i mitt liv i Din fullhet som Juda lejon den Judiska Messias. Jag ger Dig mitt liv på nytt i full hängivenhet, tillbedjan och lydnad som min Frälsare, Domare, Lagstiftare och Kung. Jag ber Dig att fylla mig med Din Helige Ande och Kraft så att jag kan göra Din vilja på jorden. Amen!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se på Förra Veckans Undervisning: End of 21 Days Fast & Prayer Against Antisemitism: END OF TISHA BEAV

Lär dig om trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM Bibel Skola:

GRM online-kursen (tillgänglig på Engelska och Spanska) har uppdaterats och formaterats om. Frågesporterna som krävs för varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för Frågesporter av var och en av de böcker som listas för att läsa (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickades in för varje Frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 Terminsuppsatser som lämnas in i slutet av varje Nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system för GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/återupprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första Kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegramkanal för de få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till Evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder dig att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/