Enter into His rest

Kom in i Hans Vila


Enter into His rest
Torah Portion B’REISHEET – Beresheet (1 Moseboken/Genesis) 1:1–6:8

”Tänk på Sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är YHVH:s, din Guds, Sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde YHVH himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade Han. Därför har YHVH välsignat Sabbatdagen och helgat den.” 2 Moseboken 20:8-11 SFB

Shabbat Shalom, dyrbara älskade!

De flesta troende firar/håller inte Sabbaten, och de flesta firar/håller inte Söndagen heller, även om de tror att det är den Heliga Dagen. Jag var en av dem. Jag hade aldrig hört eller tyckte att jag skulle hålla Lördagen (Sabbatsdagen) som en vilodag. För mig, som är dotter till Pingst troende, var Lördagen mer av en shoppingdag – om vi var tvungna att åka till en större stad för att handla var Lördagen dagen. Lördagen var också ”Bastudagen” – på kvällen värmdes bastun upp och hela familjen badade ordentligt eftersom nästa dag var Söndag och det var dags att gå till församlingen. Men jag hade aldrig någon övertygelse om att hålla Söndagen helig. När jag växte upp brukade jag jobba alla Lördagar och Söndagar efter att ha studerat hela veckan, glad över att få dubbla löner för Söndagsarbete. Jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle hålla Sabbaten, det var något helt främmande för mig, något Judiskt, och när jag läste ordet ”Sabbat” i min Bibel konverterades det automatiskt till Söndag i mitt sinne.

Jag tog lätt på alla ”Gamla testamentets” bud eftersom jag ansåg att de inte var giltiga och ”uppfyllda av Jesus” så att jag inte behövde hålla dem. Ändå är att hålla Sabbaten helig ett av de 10 budorden, men för mig var det bara en valfri sak att ha någon ”helig dag”, som det är för många, många Kristna. Även de som undervisar om de Judiska rötterna kan säga: ”Sabbaten är inte en skyldighet utan en inbjudan.”

YHVH har dock en annan syn på det – Han säger:

”Tänk på Sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är YHVH:s, din Guds, Sabbat. Då skall du inte utföra något arbete,” 2 Moseboken 20:8-10a

Han befaller oss att hålla Sabbaten och förbjuder allt arbete på Sabbatsdagen. Vanlig Kristen undervisning hävdar att Jesus uppfyllde Lagen så att vi inte behöver hålla den och att budorden inte gäller längre. Ändå var Yeshua, Messias själv, mycket tydlig när det gäller frågan om att hålla Sin Faders bud:

”Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger Jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett” Matteusevangeliet 5:17-18

Enter into His rest

Yeshua själv höll Sin Faders budord (notera: att det inte hänvisar till de rabbinska traditionerna) flitigt och förväntade sig att vi skulle göra detsamma. Han gav oss en fullständig tolkning av Budorden, och Han sände oss sin Helige Ande så att vi kan lyda dem, inte genom lagens bokstav, och förlita oss på vår egen styrka och förståelse, utan på den Helige Ande som skriver YHVH:s Budord i våra hjärtan. Den Helige Ande ger oss kraft att SHMA, att lyda och hålla Lagen, i den Helige Andes frihet! Vi befrias från synd, vilket är laglöshet så att vi nu kan ha Hans Lag inom oss (Yeshua är den levande Toran!). Det är motsatsen till Legalism, vilket är att försöka hålla lagen utan Honom genom egen ansträngning.

Hebreerbrevet kapitel tre öppnar för oss Budordet om att hålla Sabbaten på ett kraftfullt sätt.

”Därför säger Den Helige Ande (Ruach ha-Kodesh): ”Idag om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de Mig och satte Mig på prov, fastän de såg Mina gärningar under fyrtio år. Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av Mina vägar. Då svor Jag i min vrede: De skall aldrig komma in i Min vila.'” Hebreerbrevet 3:7-11 SFB

Denna generation av Israeliter kunde inte gå in i Sabbaten, in i Hans Vila, eftersom de gick vilse i sitt hjärta och inte kände till Hans vägar; de förhärdade sina hjärtan. Hans vägar är Hans Torah – Torah betyder instruktioner till rättfärdighet. När Han ger oss ett budord, ska vi inte bara höra det, utan Shma – att höra och lyda och lyda omedelbart, som en soldat lyder kaptenen eller generalen, utan att ifrågasätta eller dröja med det.

The Healing Power of the Roots

Detta var svårt för mig, efter att ha vuxit upp och trott att jag var fri från Lagen. När jag först läste Archbiskop Dominiquae Biermans bok Rötternas Helande Kraft, där hon säger att Toran och budorden fortfarande gäller för oss idag och att vi också ska hålla Sabbaten, lade jag undan boken, upprörd. Det sista jag ville ha var Lagen som för mig var detsamma som Legalism, som hade hållit mig i träldom med konstant skuld i hela min barndom. Jag ville inte ens höra ordet Lag eller Budord.

Senare, samma dag, tittade jag på ett TV-program med Joyce Meyer. Hon sa så här: ”Om Gud säger nej till något, finns det alltid ett större Ja bakom det”. Med andra ord, om Han nekar mig något eller ger order om att inte göra något, är det för mitt allra bästa, och välsignelsen kommer att följa om jag lyder.

Det ledde mig tillbaka till boken Rötternas Helande Kraft, och jag tog emot det precis så: När jag läste att vi skall hålla Sabbaten började jag vila på Lördagar även om jag inte förstod varför det var så viktigt eller kändes som att jag ville göra det. Senare fick jag se välsignelsen bakom detta. Ett steg av lydnad på den tiden började läka mig mentalt efter sju år av fullständigt sammanbrott, sjukhusvistelse och många terapeuter, rådgivare och mycket psykiatrisk medicinering. Egentligen började hela sammanbrottet på Sabbaten: Jag fick min första våldsamma panikattack när jag arbetade som assistent till funktionshindrade på Sabbaten. Jag var tvungen att sluta jobba den dagen. Utan att erkänna det då tvingades jag faktiskt sluta arbeta på Sabbaten eftersom jag inte kunde göra det. Sedan, när jag sju år senare fick lära mig om Sabbaten och började hedra Sabbat Budordet, började helandet flöda, och hela min varelse återställdes. Jag hittade vila för min själ.

”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag., så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Messias vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Det heter: I dag, om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte Min förbittring.” Hebreerbrevet 3:12-15 SFB

Ursprunglig övertygelse innebär en ursprunglig övertygelse – det betyder att synden fortfarande är vad den var från den allra första början – laglöshet. Otro mot Honom och Hans budord leder oss till allt ont. Anta att vi inte litar på att Hans budord är för vårt allra bästa. I så fall är vi i uppror, och vi lider av många smärtor och tar mediciner som skulle vara onödiga om vi skulle hedra Hans Budord och ta emot välsignelserna genom vår lydnad.

”Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört Hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var Han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden Han svor, att de aldrig skulle komma in i Hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.” Hebreerbrevet 3:16-19 SFB

Om vi inte litar på Honom och på vad Han befaller och säger, kan vi inte komma in i Hans Vila. Om vi inte litar på att Han förser oss när vi håller Hans Sabbat och stoppar allt vårt arbete, är vi i otro och kan inte komma in i Hans Vila.

”Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i Hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.” Hebreerbrevet 4:1-2 SFB

Enter into His rest

Hans Torah, instruktioner till Rättfärdighet, Hans Budord att hålla Sabbaten, kan inte hjälpa oss om vi inte lyssnar i tro. Det innebär att lyssna och lyda – separera Sabbaten som Helig för Honom och på så sätt förenas med vår Judiska Messias och Hans Judiska folk.

För vi som har tro går in i den vilan.

”Det är vi som tror som går in i vilan. YHVH säger: Då svor Jag i Min vrede: De skall aldrig komma in i Min vila, och det fastän Hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Ty på stället om den sjunde dagen säger Han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.” Hebreerbrevet 4:3-4 SFB

Elohim-Skaparen Själv vilade från alla sina verk på den 7:e dagen, och den dagen har aldrig förändrats. Söndagen är en dag av Soltillbedjan som ersatte Sabbaten när Kristendomen etablerades som ett religiöst system och skilde sig från sina ursprungliga Judiska Rötter. Det är dags att återgå till den ursprungliga övertygelsen och Hans ursprungliga plan som lades fram redan vid skapelsens början när han separerade den 7:e dagen som Helig för att tillbe Honom.

”Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i Hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från Sina.”Hebreerbrevet 4:9-10 SFB

Legalism innebär att förlita sig på sina egna gärningar och godhet och för att ta emot frälsning. Sabbat är ett av de bästa sätten att bryta sig loss från Legalismen eftersom det innebär att upphöra från våra egna verk och egna gärningar.

Och även om det verkar vara en paradox, fortsätter Skriften,

”Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.” Hebreerbrevet 4:11

Vi ska göra allt vi kan för att komma in i den vilan – inte för att förtjäna den vilan utan för att komma in – vilket helt enkelt innebär att STANNA UPP och VILA på Sabbaten och lita på att Han tar hand om våra angelägenheter när vi fokuserar på att tillbe Honom.

Enter into His rest

För Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för Hans ögon. Och inför Honom måste vi stå till svars.” Hebreerbrevet 4:12-13 SFB

Vi skall ge Honom en redogörelse för vår VILA, inte bara för våra verk. När far eller mor berättar för sitt barn att det är dags att somna, brukar barnet aldrig känna sig sömnigt eller vill somna eller ta en tupplur, men när barnet ger upp (ofta efter en strid) sover han/hon på en millisekund. Far vet bäst när Hans Barn behöver vila och spendera tid ensam med Honom. Och som vi alla vet måste barnen vila regelbundet och lägga sig vid den bestämda tiden; på samma sätt som vår himmelske Fader instiftade en bestämd tid, Sabbaten, för sina barn så att de kan vila och umgås med Honom och med varandra.

”Alltså så finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Hebreerbrevet 4:9

”Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.” Hebreerbrevet 4:11

Välj Sabbaten & Sabbatens Herre!

För Archbiskop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman,

Till Hans Ära,

Hadassah Danielsbacka

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Totem Pålar, Julgranar & Obelisker Del 2

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelser om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet skapat i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner för Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →