Human Vessels

Mänskliga Kärl


Human Vessels
Torah Delen VAYERA – Bereshit (1 Moseboken) 18:1-22:24, Haftarah: 2 Kungaboken 4:1-37

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 2 Korinthierbrevet 4:7

Shabbat Shalom, högt älskade!

Vi växer aldrig ur behovet av Nåd i våra liv! Jag har fått reda på att de flesta människor antingen är i behov av förlåtelse själva eller i behov av att förlåta andra, YHVH (Gud) eller sig själva.

Intressant nog misslyckas de flesta med att ta emot eller ge förlåtelse. Även den mest rättfärdiga och heliga bland oss måste vara uppmärksam på ämnet förlåtelse.

Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Psaltaren 19:13

Ordet instruerar oss att vi ska dömas på samma sätt som vi kommer att döma andra. Yeshua instruerar oss att vara ödmjuka alla dagar i våra liv, med vetskap om att vi alla handlar fel på många sätt. Jag föredrar att ge nåd och förlåtelse till mina hårdaste fiender, så när jag behöver nåd och förlåtelse för mina fel, “får jag inte slut på krediten”!

“Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Matteusevangeliet 7:1-2

Även om Elohims kärlek är villkorslös kräver Han lydnad mot Sitt Ord och Sina Principer. Otroligt nog villkorar Han vår egen befrielse från domen enligt hur vi har förlåtit andra. Om vi förlåter andra kommer vi att bli förlåtna, och om inte, kommer vi inte bli det!

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteusevangeliet 6:14-15

Den plåga som sker i en oförlåtande själ är vanligtvis både mentalt och fysiskt. Oförlåtelse gör oss sjuka i våra sinnen och kroppar! Av alla Yahs Budord är Förlåtelse Budordet, som är ett Kärleksbud, det Absolut Viktigaste.

“Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Lukasevangeliet 6:37-38

Om vi är barmhärtiga och förlåtande kommer vi att uppleva barmhärtighet, men om vi är dömande kommer vi att få uppleva en dom.

Mot den trogne visar Du Dig trofast, mot den fullkomlige visar Du Dig fullkomlig. 2 Samuelsboken 22:26

Human Vessels

Förlåtelse överser inte synd

På samma sätt som YHVH inte hade överseende med synden utan snarare spikade fast den på Korset i form av sin Son, imiterar vi Honom faktiskt när vi förlåter.

“Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans sår har ni blivit botade.” 1 Petrusbrevet 2:24

Yeshua sade: Förlåt dem eftersom de inte vet vad de gör. Själv dömde Han inte Sina Romerska exekutörer!

Men Yeshua sade: “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Och de delade Hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Lukasevangeliet 23:34

Yahs Ord säger: Hämnden är Min, Jag ska betala tillbaka/hämnas, men dessutom står det: Återbetala det onda med gott och förbannelse med välsignelse.

Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, Jag skall utkräva den, säger Herren. Romarbrevet 12:19

På något sätt har förlåtelsen makten att demontera synden. De flesta hårda människor mjuknar när de får förlåtelse. I vilket fall som helst tillhör domen YHVH, och vi kan ropa efter rättvisa i alla rättfärdiga och heliga ändamål. Men när vi gör det måste vi se till att vi inte bär på en köttslig, ytlig, självcentrerad, högmodig, självrättfärdig attityd och Bitterhetens Rot.

Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Hebreerbrevet 12:15

Om vi tror att vi har blivit behandlade fel och rättvisa behövs, behöver vi ropa till Yah från ett rent hjärta som lyder den Helige Ande inom oss. Leder den Helige Ande oss att ropa efter Rättvisa, eller är det vår egen ilska, hat och bitterhet?

Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Efesierbrevet 4:26

Förlåta oss själva

Den högsta formen av självrättfärdighet och stolthet är när vi tror att vi är goda genom våra egna meriter! När vi hyser denna typ av dödlig stolthet kommer vi att ha mycket svårt att förlåta oss själva när vi gör misstag. Detta får oss och alla andra omkring oss att känna sig ganska eländiga. Jag kan föreställa mig Yah som håller för Sin Konungsliga Näsa och säger: Uuuh, det stinker!

Men större är nåden Han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger Han nåd. Jakobsbrevet 4:6

När vi betjänar helande, vi ber om förlåtelse som en nyckel till helande. Många gånger säger folk att de har förlåtit andra men inte sig själva. När de gör det blir många mirakulöst helade i sina sinnen och kroppar!

Den högsta formen av stolthet är att inte förlåta och särskilt inte förlåta oss själva. Yeshua säger att förlåta vår bror, som omvänder sig 70 gånger 7 gånger. Han sa också att vi skall älska vår nästa som oss själva, så borde vi inte förlåta oss själva 70 gånger sju gånger också?

Då gick Petrus fram och frågade Yeshua: “Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” Yeshua sade till honom: “Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.” Matteusevangeliet 18:21-22

Och om Han säger åt oss att förlåta vår broder, tror du inte att Han förlåter oss så många gånger vi behöver när vi försöker vandra i rättfärdighet med Honom?

Human Vessels

Uppsåtlig synd ådrar sig dom

Naturligtvis, om vi medvetet syndar och avsiktligt trotsar Honom, kan vi förvänta oss en dom.

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? Vi känner Honom som har sagt: Min är hämnden, Jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma Sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hebreerbrevet 10:26-31

Oförlåtelse och bitterhet leder till alla andra Synder

De flesta synder som omoral och våld föregås av att hysa en bitter rot av dom.

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen. Hebreerbrevet 12:14-17

En rot av bitterhet leder till omoral och omoral till en dom. Om vi håller våra hjärtan rena från all bitterhet förblir vi rena.

Human Vessels

Mänskliga felsteg

Om vi försöker vandra med Honom och vi “förlorar det” eller felar på något sätt, när vi vänder oss till Honom, förlåter Han oss och renar oss.

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi Honom till en lögnare, och Hans ord är inte i oss. 1 Johannesbrevet 1:8-10

När vi tror att Hans Nåd är tillräcklig och Hans styrka blir fullkomnad i vår svaghet, kommer vi att vara snabba att förlåta andra och oss själva också. Att förlåta andra kommer från en plats av Tro och Förtröstan på Yahs Nåd och Godhet mot oss.

Av Hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Johannesevangeliet 1:16

Om vi är goda mottagare av Nåd och Förlåtelse, kommer vi också att vara goda givare!

Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteusevangeliet 10:8b

Att Lita på Hans Nåd är inte en “licens för att synda”; det är faktiskt en “biljett till förnuft”. För inget gott bor i mig förutom Hans Ande, och när jag överlämnar mig till Hans Ord och Ande i mig, vandrar jag som Han, och när jag inte gör det och försöker vara god med “mina egna resurser” faller jag. (Romarbrevet 7:18)

Vi kan prisa Yah att vi genom Yeshua och i livsviktig förbindelse med den Helige Ande kan göra allt och vandra i rättfärdighet.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Yeshua Messias, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Romarbrevet 7:24-25

Det nyktra faktum är att utan Honom kan vi inte göra någonting! Endast genom Honom kan vi göra allt!

Förbli i Mig, så förblir Jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i Mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i Mig och Jag i honom, bär han rik frukt, ty utan Mig kan ni ingenting göra. Johannesevangeliet 15:4-5

Det är därför vi behöver Förlåtelse!

Eftersom vi är Mänskliga Kärl kommer vi att tillbringa hela våra liv på Jorden och lära oss att överlämna oss till Honom och vandra som Han. Om vi på vägen av lärande gör misstag, bed och fråga efter och ta emot förlåtelse, förlåt andra och dig själv (till och med Gud!), stå upp och fortsätt springa loppet fram till mållinjen!

Vi har en Stor Skatt, men den finns fortfarande i Jordiska (Mänskliga) Kärl. Var ödmjuk och lev i Nåd och Förlåtelse!

Dina Israeliska Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga,” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på: Kraftfulla Kvinnor i Bibeln – Miriam av Magdala

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →