Marginao or royal

Marginell eller Kunglig?


Marginal or royal
Torah Portion TZAV – Vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 6:1-8:36

Purim Special Upplaga – Shmita Upplaga År 5782/2022

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och Hans Smorde, och Han skall vara Konung i evigheternas evighet.” Johannes Uppenbarelse 11:15 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Ska vi förbli marginella i världen eller ska vi verka och påverka alla världsliga sfärer med Kungarikes Principer? Ska vi engagera oss för att underlätta för riket i denna värld att bli Messias Rike? Eller ska vi förbli marginella och tjäna individernas frälsning men undvika varje social eller politisk kamp för rättfärdighet?

Det vanliga misstaget Ersättningsteologin gör är att skilja Toran från det Nya Förbundet och tolka det Nya Förbundet utan de Hebreiska Heliga Skrifterna

Men håll fast vid det som du lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Messias Yeshua. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att guds människan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Timoteusbrevet 3:14-17 SFB

Även om kungarikena i denna värld tillhör satan, kommer de att tillhöra Yeshua – YHVH.

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och Hans Smorde, och Han skall vara Konung i evigheternas evighet.” Johannes Uppenbarelse 11:15 SFB

Vi har i uppdrag att underlätta denna kungarikesöverföring genom att kämpa för att Fårnationer ska bildas, inte med köttsliga vapen utan med andliga vapen. Det är UNIFY:s uppdrag.

Ersättningsteologi Kristendomen har en “flykt” mentalitet som säger, “vi är inte av denna värld så vi bör förbli marginella och ignorera det som händer”. Det var här till och med Drottning Esther gick fel när hon försökte hålla sig marginell till en början tills hon konfronterades av sin kusin Mordechai. Hon skulle stå vid sidan om som åskådare till förstörelsen av sitt Judiska folk. Prisad vare Yah hon ändrade sig när hon konfronterades!

“För om du tiger denna gång, skall Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” Då sände Ester detta svar till Mordokaj: ”Gå och samla alla Judar som finns i Susan och håll en fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är emot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Ester 4:14-16 SFB’

Marginal or royal

Hitlers kyrka reste sig inte för att konfrontera Hitlers onda regim utan följde den snarare. De kunde ha gjort stor skillnad om de hade stått på Evangeliets ursprungliga Judiska/Hebreiska grundvalar. De kunde ha störtat Hitlers onda regim med hjälp av sina andliga faste- och bönevapen i kombination med biblisk politik.

Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger: ”Vi visste inte”, skulle inte Han som prövar hjärtan märka det, skulle inte Han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar. Ordspråksboken 24:11-12 SFB

Att konfrontera orättfärdighet och orättvisa hos tyranniska regeringar som förslavar människor till ogudaktiga och skadliga hälsomandat är också en del av denna instruktion. Som det är att bestrida och bekämpa 2000-talets Antisemitism. Vi bör alla lära oss att be, ge och agera för att influera, påverka och förvandla kungariket i denna värld till Messias Rike. Yeshua väntar på att vi ska kuva hans fiender till att bli Hans fotpall. Änglavärlden är redo att hjälpa oss i detta Konungsliga Uppdrag.

“Men Yeshua har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och Han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att Hans fiender skall läggas som en fotpall under Hans fötter. Hebreerbrevet 10:12-13 SFB

Att förmedla Yahs principer till folket i alla världsliga sfärer är vårt uppdrag. Vi är inte tagna ur denna värld, men i denna värld inklusive i alla dess system ska vi vara vittnen (martyrer om nödvändigt) av Yeshua, att vara salt och ljus. Detta inkluderar att påverka sfärer i regering, militär, brottsbekämpning, utbildning, hälsa, musik, kreativitet (konst) och liknande.

“Jag ber inte att Du ska ta dem ut ur världen utan att Du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller Jag är av världen.” Johannesevangeliet 17:15-16 SFB

Vi kan inte göra detta utan den Helige Andes smörjelse och kraft. Vi måste lyda den Gudomliga Konungsliga Kallelsen genom att kapitulera för att bli beroende av den Helige Ande, Ruach HaKodesh.

“så skulle lagens (torans) krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden (Ruach). Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Messias Ande tillhör inte Honom.” Romarbrevet 8:4, 7-9, 14 SFB

Vi lämnas i världen för att vara vittnen, martyrer om det behövs, ljus och salt. Vi ska inte anpassa oss till detta världsliga system utan snarare underlätta för dess omvandling till “vår Herres och Messias Kungarike”. Detta gör vi genom att göra nationer till Fårnationer En Person i Taget.

Marginal or royal

“Och alla folk skall samlas inför Honom, och Han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna.” Matteus evangeliet 25:32 SFB

Denna plan har dröjt sig kvar på grund av Ersättningsteologins Kristna kyrkas flykt mentalitet som fortfarande är rotad i 2-3-4-talets kättare som sade att “det som är andligt är gott och vad som är materiellt eller praktiskt är dåligt” och skilde sig från Evangeliet från de Hebreiska Heliga Skrifterna, Nya testamentets gud från den Gamla guden. (Se Marcionism https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marcionism)

Jakob, Yaakov tillbakavisade detta.

Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” – Ja, men Jag har också gärningar. Visa din tro utan gärningar, så skall Jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: ”Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet”, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Jakob 2:18-24 SFB

Att vara så himmelskt sinnad att vi inte är till något jordiskt gott är ett bedrägeri. Och att vara så jordisk att vi inte är till något himmelskt gott är ett annat bedrägeri som är vanligt idag. Balansen finns i att återställa ritningen av evangeliet som skapades i Zion från Tanakh, Hebreiska Heliga Skrifterna (felaktigt kallade Gamla Testamentet) och härleda visdom därifrån.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Matteusevangeliet 5:13-16 SFB

Paulus kastade inte bort sina Romerska medborgerliga rättigheter utan använde dem snarare till förmån för sitt ministry. (Apostlagärningarna 22:25)

Skilsmässan från de Judiska rötterna och grundvalarna har hållit Kyrkan i syndens, litenhetens och inkompetensens vildmark.

“Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen (Toran) eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger Jag er, innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. Matteus evangeliet 5:17-20 SFB

När vi söker att förvandla riket i denna värld till YHVHs Rike och Messias bör vi vara noga med att stanna kvar i världen men inte leva av denna värld. Alltid att vara Biblisk över politisk och aldrig någonsin lita på en man ens en president att vara vår frälsare eller att göra vårt jobb. Och vad är vårt jobb? Att förvandla nationer och etniska grupper till Fårnationer En Person i Taget. Att göra lärjungar till den Judiska Messias av alla nationer, inom alla samhällssfärer, detta är vårt Konungsliga Uppdrag.

Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till Herren och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt Mig till dig. Herren skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur Sin heliga boning. Sakarja 2:11-13 SFB

Glad Purim till alla!

För en Tid som Denna. Ester 4:14

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hjälp till att möjliggöra Aliyah för Ukrainska Judar!

Ska vi engagera oss i att hjälpa dem som släpas till döden i detta nuvarande krig i Ukraina?

“Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger: ”Vi visste inte”, skulle inte Han som prövar hjärtan märka det, skulle inte Han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.” Ordspråksboken 24:11-12

Bibeln säger till oss: “Till Juden Först.” Eftersom team av frivilliga hjälper till att rädda människor i Ukraina inbjuder vi dig att samarbeta med oss när vi hjälper dessa volontärer att rädda traumatiserade kvinnor och barn, äldre och handikappade Judar. De riskerar sina liv dagligen för att föra dem till Polen, där de inhyser dem och ger dem mat innan de gör Aliyah till Israel.

Det är vår tid att dyka upp som en Kunglig Esther. Behovet är enormt! Vi inbjuder er att bli medlem i Förenade Nationerna för Israel, att be och ge till räddning och hjälp för Aliyah av så många Ukrainska Judar som möjligt. Följ med oss för EN TID SOM DENNA. UNIFY har åtagit sig att hjälpa våra partner ministries i krigszonen att föra dem säkert hem till Landet och samarbeta med församlingar som hjälper dem i landet.

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och var med i vår månatliga Online Konferens för medlemmar. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad, och du kommer att delta i att förvandla Messias Brud över hela världen från marginell till KUNGLIG.

För en tid som denna. Ester 4:14

Stöd de Ukrainska Judarnas Aliyah – Donera/Ge nu!

Donera/Ge

Skicka dina Purim gåvor och välsigna Israel:

  • Donera/Ge online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way, Ste. 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way, Ste. 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tribute to the Jew in you

Hyllning till Juden i Dig Musikalbum är nu släppt!

Beställ Nu

Titta på den senaste Undervisningen: UNIFY – Världsförändrare

Tribute to the Jew in you

Hyllning till Juden i Dig Musikalbum är nu släppt!

Beställ Nu

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →