The Spirit of Prophesy or World Opinion

Profetians Ande eller Världens Åsikt?


The Spirit of Prophesy or World Opinion
Torah Delen DEVARIM- Devarim (5 Moseboken) 1:1-3:22 Jesaja 1:1-27

“Elohim skall du tillbe. Ty Yeshua vittnesbörd är profetians ande.” Uppenbarelseboken 19:10b

Shabbat Shalom, högt älskade!

När vi närmar oss Slutet av en Tidsålder har jag hört Fadern säga till mig följande: “Det finns alldeles för många åsikter.” Vi är verkligen i tidsåldern av “Åsikter”. De flesta pratshower på TV handlar om att få fler och fler “experter” och påstridiga människor att fylla tittarnas sinnen med oändliga teorier om allt. Men min fråga är: Var är Den Högstes Heliga som är fyllda av Profetians Ande? Motsatsen till mänskliga åsikter är Yahs (Guds) vilja, och Hans vilja förmedlas och kommuniceras via Profetians Ande! Det är det levande vittnesbördet om Hans Levande Ord, Yeshua. Jag är verkligen inte intresserad av min egen åsikt. Jag vill veta Yahs vilja; vilken skillnad! Men Humanismens ande har genomsyrat samhället och Guds folk i det. De flesta uttrycker sina åsikter om saker; mycket få talar utifrån Profetians Ande. Kunskapen om det ökända Kunskapens träd medför många åsikter eftersom frukten av det trädet bara är ambivalens och förvirring. Detta beskrivs bäst av Shakespeares välkända karaktär Hamlet i sin berömda fras,

“Att vara eller inte vara, det är frågan!”

Vi kan också komma ihåg den hjärtekrossande scenen med en kvinna med en ros där hon drar av alla kronblad och säger: “Han älskar mig, han älskar mig inte, han älskar mig och han älskar mig inte!”

Elohims Ord berättar för oss att i denna Ände Tids Slut kommer kunskapen att öka (inte kunskapen om YHVH utan Kunskapen från Kunskapens Träd). En ökad kunskap ger också en förökning av åsikter, vilket ökar förvirringen.

“Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” Daniel 12:4

Aposteln Paulus talar om en falsk kunskap och varnar Timoteus för den!

Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas “kunskap” utan att vara det. 1 Timotheosbrevet 6:20

Dessutom varnade han Timoteus för den typ av människor som kommer att finnas i de Sista Dagarna (vårt 2000-talets dagar!)

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud. 2 Timoteusbrevet 3:1-4

Dessa fruktansvärda typer av människor kommer att fyllas med kunskap och tänka sig kloka eftersom de vet så många saker. Detta avsnitt i skriften beskriver vårt samhälle från 2000-talet så perfekt.

“och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.” 2 Timoteusbrevet 3:7

Skaparen eller “Big Bang”?

Hur kommer det sig att 2000-talets folk är så fulla av åsikter och kunskap men ändå är så långt ifrån Sanningen? Hur kommer det sig att samma ande i den här världen genomsyrar så många kyrkor och synagogor världen över? Eftersom de inte tillber Elohim (Gud) utan snarare en egen gud och skapar en gud baserad på deras intellektuella eller andliga kunskap om Skapelsen men inte om Skaparen.

De vet hur man klonar människor men vet inte vem som skapade dem. För om de visste vem som skapade människan, i stället för att ha mer och mer åsikter om “Big Bang” eller religionen som kallas “Evolution”, skulle de behöva stå ansvariga inför Honom. Ja, de skulle behöva omvända sig, återvända till Honom och Hans vägar. Plötsligt kommer de inte att kunna kalla “gott” något som är ont som otukt, homosexualitet, hädelse, uppror, trolldom, orenhet, avgudadyrkan, spel, kärlek till mammon och självrättfärdighet. Helt plötsligt skulle de behöva inse att det man sår, skördar man. På samma sätt som om vi sår tomatfrön kommer vi bara att skörda fler tomater; när vi sår uppror kommer vi att skörda dom. Om vi sår frön av omoral kommer vi bara att skörda förbannelser (Läs Femte Mosebok 28, ett mycket upplysande kapitel). Kunskapen från Kunskapens Träd har fått mänskligheten att tro på lögnen att Elohim inte är en oinskränkt Gud utan som om Han är ambivalent; “beror på hur man ser på det”, “alla har sin åsikt”, säger de. Det Eviga Ordet säger oss att YHVH inte är intresserad av våra åsikter. Han vet att människan inte kan ta sig själv bort från orättfärdighet, synd och död, så Han sände Sin Enfödde Son för att frälsa människan. Inga åsikter kan sona mänsklighetens synder, missgärningar, uppror, högmod, omoral och avgudadyrkan.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade YHVH på Honom. Jesaja 53:6

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Platt eller rund jord?

Otroligt nog hade alla sin åsikt om jorden under Medeltiden eller den Mörka Medeltiden. Vissa trodde att den var platt, oval eller fyrkantig, och de uppfann alla slags teorier om det tills Christopher Columbus kom och bestred alla deras nonsens med den Allsmäktiges Rena Ord som bevisade att planeten Jorden är rund. Tack vare Profetians Ande som förde ljus till Christopher Columbus studie, täcker vi nu världen med människor som reser, seglar, flyger och till och med på luftballonger. Men innan avslöjandet kom insisterade folk på att deras dumma åsikter var korrekta.

Det krävs ingen stor uppenbarelse för att inse att tyngdlagen är oinskränkt och att om vi trotsar den dumdristigt genom att hoppa ner från 10:e våningen i en byggnad kommer vi säkert att dö. På samma sätt är Yahs (Guds) vilja en oinskränkt Lag. Han kommer aldrig att ändra Sin vilja för människors åsikter även om de har många olika examen. Hans vilja finns i Hans Ord, men för att kunna veta det måste vi känna Honom personligen. Vi måste bli tillbedjare av Elohim (Gud), och då kommer Hans Profetians Ande att flöda i våra liv och ge uppenbarelse till vår ande om Hans Perfekt Vilja. Eftersom Profetians Ande är Yeshuas Vittnesbörd, kommer alla de som har den anden verksam i sig att erkänna Yeshua som den enda vägen för Mänsklighetens återlösning och frälsning, till Juden först och sedan till alla Nationer.

Yeshua sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig” Johannesevangeliet 14:6

Detta är något oinskränkt; det är inte en fråga om åsikt, och alla (Judar eller Hedningar) som väljer att lära känna YHVH (Gud) framför alla åsikter kommer att hitta Honom. De som ödmjukar sina hjärtan för att lägga åt sidan vad de tror att de vet och söker efter den enda Sanningen (inte sanningar!) kommer att upptäcka Yeshua, den Judiske Messias. Det är inte en åsiktsfråga att Han föddes i Israel för 2000 år sedan och uppfyllde många profetior om den kommande Messias, den Smorde Konungen och Återlösaren. Ingen har någonsin kunnat uppfylla profetiorna om Honom hundratals och till och med tusentals år före Hans mirakulösa födelse.

Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På Hans axlar vilar herradömet, och Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. YHVH Sebaots nitälskan skall göra detta. Jesaja 9:6-7

Ett Barn som också är Mäktig Gud och Evig Fader? Den enda som passar är Yeshua, och denna profetia gavs till Jesaja, den Judiske Profeten, över 500 år före Yeshuas mirakel födelse som många kallar “Jesus”. Profeten Jeremia profeterade, under inflytande av Profetians Ande, det Nya Förbund som skulle ges till det Judiska Folket, Israels Folk.

“Se, dagar skall komma, säger YHVH, då Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som Jag slöt med deras fader en dag då Jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän Jag var deras rätte herre – säger YHVH. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.” Jeremia 31:31-33

Detta skrevs hundratals år innan Yeshua korsfästes av Romarna i Jerusalem. Detta är inte en fråga om åsikt, utan en fråga om Sanning frambringad av Profetians Ande.

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Honom. Den som tror på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Johannesevangeliet 3:17-18

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Israels Återupprättande är inte en åsiktsfråga

På samma sätt är Elohim-Guds vilja om Israels återställelse och återlösning inte en fråga om “åsikt”. Hans fullkomliga vilja framgår tydligt i Hans Ord skrivet av forna tiders Profeter som skrev under inflytande av Profetians Ande tusentals år före upprättandet av staten Israel.

Fjärran ifrån uppenbarade sig YHVH för mig: “Med evig kärlek har Jag älskat dig, därför låter Jag min nåd förbliva över dig. Än en gång skall Jag upprätta dig, så att du blir upprättad, jungfru Israel. Än en gång skall du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten. Jeremia 31:3-5

Samariens Kullar kallas “Västbanken” av politiker idag, men Israels Allsmäktige Gud kallar dem fortfarande “Samariens Kullar”. Och den som, oavsett vilken nation eller religiös grupp som kommer att gå emot den Allsmäktige i denna Hans Fullkomliga Vilja att åter Återställa Israel i sitt eget Förlovade Land kommer att befinna sig i Domens Dal.

Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där. Ty YHVH vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Jesaja 34:1-2

Varför har Han lämnat nationerna till slakt? Varför är Han vred?

Ty dagen för YHVHs hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak. Jesaja 34:8

Detta är inte min “åsikt”; detta är Hans Eviga Profetiska Ord. FN kan diskutera frågan och uttrycka åsikter från alla representerade nationer; tyvärr för dem måste YHVH döma varje “åsikt” som strider mot Hans Perfekta Vilja och Ord. Han är Universums Härskare, och Han “bestämmer.” Mänskliga åsikter betyder absolut ingenting för Honom. Han älskar oss tillräckligt för att Hans ende Son skulle dö för oss så att vi kan leva, men Han hedrar absolut inte våra åsikter gällande någonting. Han hedrar bara sitt Profetiska Ord! Det är en nykter tanke, eller hur? Vi har en fri självvilja att inte hålla med Honom, men om vi gör det kommer vi att lida för det för evigt. Vi har friheten att göra uppror precis som Adam gjorde, men resultatet var katastrofalt. – Det här är inte rättvist, säger du. detta är inte sann Demokrati!”

Det är dags att vakna upp, gott folk! Skaparen av Himmel och jord, Arméernas Herre, YHVH Zevaot, Yeshua, är inte en “Vald President”. Han är Universums Kung! När satan reste sig upp mot Honom kastade Han ner den viktigaste “Täckande Keruben” på jorden.

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Uppenbarelseboken 12:9

Efter 2000 år av smärtsam, plågsam exil, förföljelse och dödad i Kristendomens namn på de mest omänskliga sätt, och nu i Islams och Allahs namn, kommer Israel att återställas i sin helhet! Och de nationer och folk som motsätter sig det kommer att förintas i sin helhet. Är det min åsikt? Nej, det är Hans Profetiska Löfte. Hans önskan är att alla ska omvända sig och komma till full kunskap om Sonen, den Judiske Messias, och till kärlek och stöd för Hans familj, det Judiska Folket, Israel.

YHVH skall äga Juda som Sin del i det heliga landet, och än en gång skall Han utvälja Jerusalem. ”Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:12-13

Han kallar all påstridig mänsklighet att vara tyst inför Hans Profetiska Vilja! Det är dags att lägga ner alla våra åsikter och bara lyssna till Hans Profetians Ande.

För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jesaja 62:1

Dina Israeliska Vänner och Mentorer

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Löftet

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →