Rättvisa eller dom #2 – Vittnen som ljugerTorah Portion VAYETZE – Beresheet (1 Moseboken) 28:10–32:2

Som förberedelse för Hanukkah, Högtiden av dedikation

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som Yahweh, din Gud, ger dig. Femte Mosebok 16:20 SFB

Shabbat Shalom, dyrbara älskade!

Detta är en fortsättning från del #1 där jag gav en förklaring om avgudadyrkans orättvisor. I dag kommer vi att fortsätta om orättvisan med vittnen som ljuger.

Vad ådrar sig domen från YHVH i både individer och nationer? Med ett ord är det orättvisa.

ORÄTTVISA från Merriam Webster Dictionary/Ordbok:

ORÄTTVISA, SKADA, FEL och klagomål betyder “en handling som orsakar oförtjänt ont.”

 1. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av dennes rättigheter.
 2. De orättvisor som drabbat de lägre klasserna SKADA gäller, i lag, specifikt en orättvisa som man kan göra en stämning för att få ersättning.
 3. Ärekränkning utgör en juridisk skada FEL, som även tillämpas i lag på någon straffbar handling enligt brottsbalken; det kan gälla mer allmänt för alla flagranta orättvisor.
 4. Fast besluten att rätta till samhällets fel, gäller KLAGOMÅL för en omständighet eller ett villkor som utgör en orättvisa för den drabbade och ger grund för klagomål.

Vi kommer att tillsammans i denna serie shabbat brev granska de mest allvarliga synder och orättvisor i YHVH ögon.

 1. AVGUDADYRKAN
 2. ATT LJUGA
 3. FÅFÄNGT HAT
 4. SEXUELL OMORAL
 5. OSKYLDIGT BLOD
 6. SLAVERI
 7. FÖRTRYCK

Vittnen som Ljuger

Sex ting är det som Yahweh hatar, ja, sju som Han avskyr: stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, Ordspråksboken 6:16-18 SFB

Från ordspråket ovan kan vi se att YHVH hatar en lögnaktig tunga men vad är en lögnaktig tunga och vad gör den? Vi kommer att börja med de tio budorden som jag benämner, Den Himmelska Konstitutionen.

’Mörda inte. ’Begå inte äktenskapsbrott. ’Stjäl inte.

Bär inte falskt vittnesbörd mot din nästa/granne.
Femte Mosebok 5:17 SFB

På hebreiska är “falskt vittne” EDUT SHEKER och betyder “Ett lögnaktigt vittnesbörd”. Sammanhanget i detta Skriftställe som innehåller ytterligare tre budord som: 1. Mörda inte 2. Begå inte äktenskapsbrott 3. Stjäl inte och sedan 4. Bär inte falskt vittnesbörd eller ett lögnaktigt vittnesbörd om någon. I detta sammanhang är det kopplat till en domstol där människor går upp i vittnesbåset för att vittna om någons brott. När två sådana vittnen i sitt vittnesmål är överens om att någon är skyldig, har den förment skyldiga parten antingen begått mord, äktenskapsbrott eller stulit något och kommer att dömas till gottgörelse, att göra restitution och till och med till döds, som i fallet med mord och äktenskapsbrott. Ett lögnaktigt vittne kan orsaka stor skada för en oskyldig part, både egendomsskada och hela vägen till döds. Därför, hatar YHVH en lögnaktig tunga som ger ett falskt vittnesbörd om någon, anklagar någon falskt och förtalar dem. Ett lögnaktigt vittne är en mycket farlig person, full av gift och hat och kan orsaka total misär för andra som han/hon ljuger om.

Den som gräver en grop faller själv däri, och den som vältrar undan en sten får den över sig. En falsk tunga hatar dem som skadas av den, en smickrande mun vållar fördärv. Ordspråksboken 26:27,28

I Skriften ovan kan vi se att en lögnaktig tunga är en hatisk tunga och den krossar människor. Som ni ser hänger detta samman med att ge falskt vittnesbörd, ljuga om någon, baktala någon. Men det nämner också en “smickrande mun som orsakar ruin”. Detta handlar också om att inte ljuga om någon utan ljuga för någon genom att låtsas gilla dem eller älska dem genom smicker, vanligtvis för att manipulera dem, utpressa dem eller fälla dem. Därför, i vers 27 står det, “den som gräver en grop kommer själv att falla i den”. Gropar grävs av “smickrande tungor” som är tungor med onda avsikter. Vi kan se att en lögnaktig och bedräglig tunga alltid är kopplad till ett elakt, manipulativt och hatiskt hjärta. Det finns en direkt koppling mellan hjärtats motivation och en lögnaktig tunga.

Huggormsyngel, hur skall ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Matteus 12:34 SFB

Enligt definitionen ORÄTTVISA är det att, bära ett falskt vittnesbörd, ljuga om någon och ljuga för någon för att orsaka skada, att utöva utpressning eller att fälla en dom är en orättvisa i ögonen på Skaparen och i ögonen på vilken anständig domstol som helst.

ORÄTTVISA, SKADA , FEL, KLAGOMÅL innebär en handling som orsakar oförtjänt ont. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av dennes rättigheter. Merriam Websters Dictionary/ordbok

Lögner men ändå inte lögner

Detta är ett av de viktigaste och mest kontroversiella ämnena. Är det möjligt att tala något som är osant och ändå är det inte en orättvisa och absolut inte ett brott i Yahs ögon? Först och främst, låt mig nämna något som en polis kommer att säga till någon som blir arresterad: “Du har rätt att tiga”. Att tiga när de ifrågasätts är en mänsklig rättighet som till och med Yeshua använde när Han ifrågasattes av de religiösa myndigheterna.

Översteprästerna och hela Stora rådet sökte nu skaffa fram något falskt vittnesmål mot Yeshua för att kunna döma Honom till döden. Men de fann inget, trots att många vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sade: ”Han har sagt att Han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen” Då reste sig Översteprästen och frågade Honom: Svarar Du inget på det som dessa vittnar mot Dig?”” Men Yeshua teg. Matteus 26:59–63 SFB

Bevilja den onde informationen? Nej!

En annan rättighet som vi har är att inte vara sanningsenliga mot onda människor som är inställda på att skada någon, våldta eller döda någon eller kränka våra mänskliga rättigheter. Till exempel, under den nazistiska Shoa, gömde några katolska nunnor Judar och särskilt barn i sina kloster. När de nazistiska mördarna som hade auktoritet skulle komma till de nämnda klostren och fråga: “Har du någon Jude här?”, Ljög nunnorna för dem och sade NEJ, INGEN! Således räddades några få Judar från utrotning på grund av de modiga nunnorna.

Detta påminner mig om historien om de hebreiska barnmorskorna i Egypten.

Kungen i Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna, en av dem hette Sifra och den andra Pua, och han sade :”Se efter vad de hebreiska kvinnorna föder, när ni förlöser dem: Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva.” 2 Moseboken 1:15-16 SFB

De ljög för Farao och på grund av det räddades Moses och andra hebreiska pojkar från utrotning. Farao hade påbjudit att alla småpojkar skulle dödas vid födseln av barnmorskorna och eftersom de fruktade Elohim mer än människan, lydde de inte de ogudaktiga myndigheterna och ljög till och med för dem för att skydda barnen från detta massmord.

Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: ”Varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva ?” Barnmorskorna svarade Farao: ”Hebreiska kvinnor är inte som de egyptiska, de är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött.” Andra Mosebok 1:17-19 SFB

Om det inte hade varit för dem hade Moses blivit dödad vid födseln och Israel skulle inte blivit befriat. YHVH belönade de Yah (Gud)fruktiga barnmorskorna väl!

Och Yahweh lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Yahweh, välsignade Han deras hus. 2 Mosebok 1:20-21 SFB

Lägg märke till att rädda de hebreiska pojkarna genom att ljuga för de onda, mordiska myndigheterna som satte sig över Universums Gud, YHVH, gjorde inte dessa modiga, kloka barnmorskor till “lögnare” utan snarare till HJÄLTINNOR!

Satan och de som går hans ärenden förtjänar inte att samarbete med oss och det är därför Yeshua sade följande,

“Se, jag sänder ut er som får mitt bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Matteus 10:16 SFB

Vi måste vara mycket försiktiga i dessa Sista Tider av global befolkningskontroll genom det medicinska systemet, plågor och vaccin, chip och av en uppresning av Anti-Messias regimen. Vi måste lyda dessa instruktioner av Yeshua och utöva visdom till vem och hur vi ger information som “får bland vargar”. Genom att vara religiösa om att “inte ljuga” kommer att få många att hamna i problem eftersom de inte förstår buden.

Att ljuga är en orättvisa, ett brott när det handlar om att “bära falskt vittnesbörd”, att falskeligen anklaga någon, baktala någon och tala falska, bedrägliga och till och med smickrande ord för att fånga, krossa och ruinera någon. Lögnaktiga och bedrägliga tungor kommer från onda hjärtan samtidigt är de som är kloka som ormar och oskyldiga som duvor de som äger och förmedlar det som kommer från ett rent hjärta, och som är förbundna med visdomen från Ovan.

Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan visdom kommer inte ovanifrån utan jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Jakob 3:13-18 SFB

Var klok, var inte religiös! Var sanningsenlig men inte naiv!

Dina israeliska mentorer och vänner,

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The return of the 1st Century Messiah/Identitetsstölden: Återkomsten av 1: a Århundradets Messiah!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitetsstölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativet mot antisemitism kursen gratis *. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book”/”Boken”. Bläddra längst ner där det står: Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du Gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Book får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Portar av lärande/12 Gates of learning baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: The Biblical Cure for Cancer Part 1/Det Bibliska Botemedlet för Cancer Del 1

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/1091713401281040/

Så här skickar du dina Tionde & Offergåvor:

 • Donera och ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund som ska skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL Sukkot Tour of ISRAEL/FÖRNYELSE Sukkot Tour av Israel

SHMITA ÅR 2021 / 5782

Men under det sjunde året skall landet ha Sabbatsvila, en Yahwehs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. Tredje Mosebok 25:4 SFB

Enligt skriften rör sig den Judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. I Israel måste gårdar stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
September 14 till 30
(16 nätter)
(Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Partiell Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter)
(Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour& Konferens
September 20-23
(3 nätter)
(endast Jerusalem)

Vid intresse anmäl* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

GRM Bibelskolans Uppdatering:

Nya priser för GRM Bible School/Bibelskola från den 15 oktober 2020

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-education Initiative)/(Globala Omskolnings Initiativet) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM online-kursen inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna självständigt)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020, och för alla förnyade och nystarter av GRM studier från Hanukkah (den 10 december2020)

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk bibelskola från Israel!
www.grmbibleschool.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for israel/Förenade Nationer för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationer för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/