Rättvisa eller Dom #3 – Fåfängt/Fruktlöst hatTorah Portion VAYISHLACH – Beresheet (1Moseboken) 32:3–36:43

Som förberedelse för Hanukkah, Högtiden av Dedikation

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som YAHWEH, Din Gud, ger dig. Femte Mosebok 16:20 SFB

Shabbat Shalom, dyrbara älskade!

Detta är en fortsättning från Rättvisa eller Dom #2 där jag förklarade om orättvisan gällande vittnen som ljuger. I dag kommer vi att fortsätta med orättvisan av fåfängt och fruktlöst hat.

Vad ådrar sig domen från YHVH i både individer och nationer? Med ett ord är det ORÄTTVISA.

ORÄTTVISA definieras från Merriam Webster Dictionary/Uppslagsbok:

ORÄTTVISA, SKADA, FEL och klagomål betyder “en handling som orsakar oförtjänt ont.”

 1. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av dennes rättigheter.
 2. De orättvisor som drabbat de lägre klasserna SKADA gäller, i lag, specifikt en orättvisa som man kan göra en stämning för att få ersättning.
 3. Ärekränkning utgör en juridisk skada FEL, och även tillämpas i lag på någon straffbar handling enligt brottsbalken; det kan gälla mer allmänt för alla flagranta orättvisor.
 4. Fast besluten att rätta till samhällets fel, gäller KLAGOMÅL för en omständighet eller ett villkor som utgör en orättvisa för den drabbade och ger rättvis grund för klagomål.

Vi kommer att tillsammans i denna serie Sabbats Brev titta på de värsta synderna av orättvisor i YHVH´s ögon:

 1. AVGUDADYRKAN
 2. VITTNEN SOM LJUGER
 3. FÅFÄNGT/FRUKTLÖST HAT
 4. SEXUELL OMORAL
 5. OSKYLDIGT BLOD
 6. SLAVERI
 7. FÖRTRYCK

FÅFÄNGT/FRUKTLÖST HAT

De som hatar mig utan en anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit, måste jag ersätta. Psaltaren 69:5 SFB

Fåfängt hat definieras som att hata någon utan orsak – vi skulle kunna säga att det är “blint hat.” Denna typ av hat är normalt alltid knuten till sin “medlöpande kompis” som är lögner eller vittnen som ljuger. När människor hatar någon utan orsak finns det alltid mycket påhittat förtal av lögner inblandade. Så många lögner som är så groteska att de får folk att tro att det är den absoluta sanningen. Hitler, befälhavaren för fåfängt hat, använde så många fabricerade lögner om Judarna och hade så många demoniska karikatyrer gjorda av den så kallade “stereotypa Juden” och jämförde Judar med ohyra och möss som måste utrotas. Det tyska folket och många i Europa trodde att det var en absolut sanning. Det är därför de flesta antingen samarbetade med Hitler eller inte gjorde något för att stoppa massmorden.

Förenta nationerna, i samma anda som Hitler, har demoniserat Israel om och om igen med oförklarligt fåfängt/fruktlöst hat – ändå ger Israel (som är så litet) alltid en hjälpande hand till varje nation som går igenom katastrofer och tragedier. Nyligen var Israel en av de första som erbjöd Turkiet hjälp trots att President Erdogan har hatat och förtalat Israel utan orsak. Israel har hjälpt även de som anses vara fruktansvärt grymma och slaktar vid hennes Norra gräns (det är Syrien) och har behandlat hennes sårade på Israels bekostnad i israeliska sjukhus.

Mina fiender lever och är mäktiga, många är de som hatar mig utan orsak. Psalm 38:20 SFB

I USA har hat utan orsak rasat mot president Donald Trump. Jag kommer aldrig att glömma när Rabbi och jag var ombord på ett fartyg och ett samtal började mellan oss och en dam om amerikansk politik. I samma ögonblick som namnet Donald Trump nämndes gick damen in i ett raseriutbrott! Hennes ansikte blev rött, venerna i hennes hals buktande ut: det var helt demonisk! Vi blev chockade, förbluffade av storleken av det hatet mot denna man som hon inte ens personligen känner. Det här scenariot upprepade sig igen och igen i många andra instanser. Varje gång som namnet Donald Trump nämndes, till synes helt normala människor bröt ut i ett anfall av ilska och passionerat hat, helt irrationellt och utan goda skäl.

Tillsammans med utbrott av ilska och fåfängt hat såg vi också påhittade lögner som inte hade något att göra med verkligheten. Detta fåfänga hat backades upp av de antagonistiska medier som matade de okunniga med allt detta fåfänga hat, blandat med lögnaktiga påhitt, som okunniga människor svalde och trodde var sanning. När människor har fåfängt hat, är de inte öppna för resonemang. Du kan inte hålla ett civilt samtal med dem – de trycker ner och är skrämmande, de förlorar kontrollen över sina känslor. Och det visas i deras ansikten: deras skarpa ögon, häftighet, irrationalitet, våldet i sitt tal och uppträdande och deras brist på självkontroll och förmåga att lyssna.

Detta är ett verk av onda andar, demoner. de är onda och farliga eftersom människor med fåfängt hat aldrig är öppna för diskussion eller att kunna resonera – de har rätt i sina egna ögon och är inte ansvariga inför någon utom hur de känner eller hur de ser på saker. Ordet beskriver detta som demonisk visdom och det binder den med svartsjuka och självisk ambition.

Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan visdom kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges av dem som skapar frid. Jakobs brev 3:13-18 SFB

Så, här är hela sällskapet av fåfängt hat: Lögner och påhitt, skryt, svartsjuka, självisk ambition.

I fallet med det fåfänga hatet mot Israel är det också kopplat till det uråldriga hatet från både Ismael och Esau (Edom som är farfar till Amalek). De båda hatar ättlingarna till Abraham, Isak och Jakob på grund av en uråldrig, gammal svartsjuka: Förbundets löfte, som nämns i Första Mosebok 12 och på många andra ställen, fortsatte genom Isak och Jakob och inte genom Ismael och Esau. Idag har alla dessa arabiska nationer (som är ättlingar till Ismael och Esau) burit i sitt blod de välbekanta andarna av denna uråldriga/gamla svartsjuka och fåfänga hat.

YHVH´s ord kom till mig. Han sade: “Du människobarn, vänd ditt ansikte till Seirs berg och profetera mot det”. Säg till det: så säger YHVH Elohim: ”Se, jag är emot dig, du Seirs berg, och jag skall räcka ut Min hand mot dig och göra dig till ödslig ödemark. Jag skall lägga dina städer i ruiner, och du skall bli öde, och du skall inse att Jag är YAHWEH. Eftersom du alltid har hatat Israels barn och givit dem åt svärdet under deras ofärds tid, när missgärningen har nått sin gräns, därför så sant jag lever, säger YAHWEH, YAHWEH, Skall Jag förvandla dig till blod, och blod skall förfölja dig.” Hesekiel 35:1–6 SFB

Nationernas Fåfänga hat mot Israel kommer att straffas allvarligt om det inte finns någon ånger/omvändelse!

Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den. Må höra, världen och allt som växer där. Ty YAHWEH´s vrede är riktad, mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Ty dagen för YAHWEH´s hämnd kommer, en vedergällningens år då Han utför Zions sak. Mot (fientligheten (fåfängt hat!). Jesaja 34:1,2,8 SFB

I slutändan, vad som tog Yeshua, den Judiska Messias och Frälsare, till avrättnings pålen (Cross) var FÅFÄNGT HAT. Det var genom Judar som anlitades av översteprästen Caiaphas och en Romersk centurion som torterade och avrättade honom de facto – alla hatade Yeshua utan orsak.

Den som hatar Mig hatar också min Fader. Om Jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både Mig och min Fader. Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: ”De har hatat mig utan anledning. Johannes 15:23-25 SFB

Fåfängt hat är synd och man behöver omvända sig; det är också en demonisk ande och det behövs befrielse. Även tills idag de som hatar Messias är skyldiga till synden av fåfängt hat och de som hatar Israel är skyldiga till detsamma. Och, vare sig ni är till höger eller vänster av det politiska spektrumet, kan fåfängt hat orsaka en fruktansvärd förstörelse. I självaverket , i Israel finns det ett talesätt som går enligt följande:

Det (2a) Templet förstördes på grund av fåfängt hat.

Fåfängt hat öppnar dörren till fienden i stor skala! Jag har upplevt människor hata mig utan orsak – eftersom jag är en kvinna i ledarskap, en kvinnlig Ärkebiskop, en Judisk apostel-profet eller för att jag är ande fylld och talar i tungor, att jag är välsignad eller för att jag helt enkelt är Judisk och med det kommer normalt förtal, fabricering och lögner. Jag har beslutat att inte uppmärksamma det och att leva i kärlek och förlåtelse, så att jag inte skadas av det. Om någon har hatat dig utan orsak, förmanar jag er att bryta det fåfänga hatets kretslopp och att förlåta dem och frigöra dem från din Dom.

Förlåtelse är inte att rättfärdiga eller sanktionera ogudaktighet (såsom svartsjuka, förtal, falska anklagelser och fåfängt hat), men det är snarare botemedlet för våra själar, så vi inte skadas av det. Vi är skapade för kärlek inte för hat. Älska folket, hata deras synd!

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall Er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteus 6:14-15 SFB

Vi måste besegra detta demoniska furstendöme om vi vill njuta av Hans närvaro och Hans välsignelser.

I Malakiboken förmanar YHVH försoning mellan generationerna, föräldrar och barn, för att bryta förbannelsen på jorden. Något av det största fåfänga hat är mellan fäder och söner, föräldrar och barn.

Se, Jag skall sända till er profeten Elia, innan YAHWEH´s dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att Jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. Malaki 4:5–6 SFB

Efter ett helt år av COVID-19, av nedstängningar och karantäner, är det inte dags att vi besegrar detta monster av fåfängt hat genom att vi omvänder oss? Följande beskriver de attityder som åtföljer fåfängt hat: YHVH HATAR DESSA!

Sex ting är det som YHVH hatar, ja, sju som Han avskyr: stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, Ordspråksboken 6:16-18 SFB

Vi förtjänar alla att bli hatade av Den Allsmäktige eftersom vi har hatat Honom utan orsak. Vi har brutit Hans Bud – vi har anklagat Honom för allt det onda som händer i denna värld. Men Han valde att älska oss istället, även om vi inte var ytterst älskvärda. Han hatade och hatar fortfarande vår synd , men Han bestämde sig för att återlösa oss med Sin kärlek och maximala offer.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Honom. Den som tror på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att Hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes 3:16-21 SFB

Jag inbjuder dig idag att omvända dig och avsäga dig fåfängt hat, anti-Semitism, svartsjuka och självisk ambition – och sedan överlåta dig till Hans Kärlek genom Sin Son den Judiska Messias Yeshua. Kom och ta ansvar för att leva i Ljuset och i Sanningen så att allt mörker kan fly i Yeshuas namn!

Dina israeliska mentorer och vänner,

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1 st Century Messiah/Identitetsstölden: Återkomsten av 1: a Århundradets Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitet Stölden, plus HELA Global Re-education Initiative/Globalt Omskolnings Initiativ (GRI) mot antisemitism kursen gratis *. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken som gåva genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book”/”Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du giftcard amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a århundradets Messias. Dela denna bok Vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: The Bible Cure for Cancer part 2/Bibelns Botemedel mot Cancer Del 2

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/853393662101273/

Så här skickar du dina Tionden & Offer:

 • Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund som ska skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL/FÖRNYELSE Sukkot Tour of/av ISRAEL

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“Men under det sjunde året skall landet ha Sabbat vila, en Yahweh´s Sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” Tredje Mosebok 25:4 SFB

Enligt skriften rör sig den Judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. I Israel måsta gårdar stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
September 14 till 30
(16 nätter) (Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Partiell Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter) (Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour& Konferens
September 20-23
(3 nätter) (endast Jerusalem)

Vid intresse anmäl dig* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

GRM Bibelskolans Uppdatering:

Nya priser för GRM Bibel Skola från den 15 oktober 2020

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som examen genom GRI (Global Re-education Initiative/Globala Omskolnings Initiativ) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM online-kursen inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna självständigt)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader studenterna kommer att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Detta kommer gälla vara för alla nya studenter från den 15 oktober 2020, och för alla förnyade och nystarter av GRM studier från Hanukkah (den 10 december 2020)

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative/Globala Omskolnings Initiativ (GRI) mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationer för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United nations for Israel/Förenade nationer för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/