Rättvisa eller DomTorah Portion TOLDOT – Beresheet (1 Moseboken) 25:19-28:9

Förberedelse för Hanukkah, Högtiden av dedicerande

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som Yahweh din Gud, ger dig. Femte Mosebok 16:20 SFB

Shabbat Shalom, dyrbara älskade!

Vad ådrar sig domen från YHVH i både individer och nationer? Med ett ord det är ORÄTTVISA.

ORÄTTVISA från Merriam Webster Dictionary/Ordbok:

ORÄTTVISA/BROTT, SKADA, FEL och KLAGOMÅL betyder “en handling som orsakar oförtjänt ont.

 1. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av ens rättigheter.
 2. De orättvisor som drabbat de lägre klasserna SKADA gäller, i lag, specifikt en orättvisa som gör att man kan lämna in en stämning för att få ersättning.
 3. Ärekränkning utgör en juridisk skada FEL, och kan även tillämpas i lag på någon straffbar handling enligt brottsbalken; det kan gälla mer allmänt för alla flagranta orättvisor.
 4. Fast besluten att rätta till samhällets fel, gäller KLAGOMÅL för en omständighet eller ett villkor som utgör en orättvisa för den drabbade och ger just grund för klagomål.

Vi kommer att tillsammans i denna serie Shabbat Brev granska de mest svåra, orättvisa synderna i YHVH ögon.

 1. AVGUDADYRKAN
 2. LJUGA
 3. FÅFÄNGT HAT
 4. SEXUELL OMORAL
 5. OSKYLDIGT BLOD
 6. SLAVERI
 7. FÖRTRYCK

AVGUDADYRKAN

Detta är en orättvisa mot Den som skapade oss och gav oss jorden att njuta av. Skaparen av Universum, Israels Gud är en Svartsjuk Gud. Han skapade oss för Sin ära, och Han är den Ende som skall dyrkas. Han tolererar inga andra gudar. Det är denna sak som tog bort Adam, man och kvinna, från Edens lustgård. De följde instruktionerna från i ormen, snarare än lydnad och ge ära till Elohim, den Gud som skapade dem. Att följa någon annan gud utom Honom ådrar sig fruktansvärda förbannelser och dom över individer, familjer och till och med nationer. Alla andra orättvisor är ett resultat av vår separation från Skaparen på grund av avgudadyrkan. Denna separation är den mest smärtsamma av alla. Idag dyrkar många människor skapelsen snarare än Skaparen och de dyrkar sig själva. Det är en form av avgudadyrkan och det orsakar de flesta bekymmer i vårt samhälle genom New Age, Religion i olika former, Humanistisk Psykologi och Modern Medicin som inte har någon plats för YHVH, Skaparen eller tar bort från Honom ära och makt att personligen ingripa i människors angelägenheter.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av Mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty Jag, Yahweh din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för förfädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktled, när man hatar mig. Men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar Mig och håller Mina bud. Femte Mosebok 5:7-10 SFB

New Age

New Age dyrkar skapelsen i stället för Skaparen; detta inkluderar Hedendom, dyrkan av förfäder, Hinduism, Buddhism, Daoism, Yogaism, spiritism, ockultism, wicca, kampsport, HBTQ-rörelsen med mera. Precis som avgudadyrkan är detta en skymf mot Skaparen, och det orsakar mental skada för dem som följer dess olika former, inklusive demoniskt förtryck och man kan bli besatt av demoner.

De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina begär och bedrev otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, Han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Romarbrevet 1:22-27 SFB

Religion

De tre monoteistiska religionerna Judendomen, Kristendomen och Islam hävdar att de tillber den sanne Guden och Skaparen bortsett från att de har otaliga samfund som motsäger sig varandra och som alla gör anspråk på att känna Honom och att vara ägare till Sanningen. Var och en av dem har förstorat någon aspekt av vem Han är och har en viss fruktan för Gud men förnekar Hans Makt och absoluta normer. De är rotade i Kunskapens träd på Gott och Ont snarare än i den intima och personliga kunskapen om Skaparen. De försöker behaga Honom enligt deras tolkning och traditioner men inte nödvändigtvis efter Hans sätt och karaktär. Dessa religioner i en eller annan form har varit orsaken till alla krig, slavhandel och otaliga brott mot mänskligheten, särskilt de två erövrande religionerna Kristendomen och Islam har mycket blod på sina händer. Många blandar sin religiösa tro med New Age, den vanligaste är Yoga och meditation, eller med hedniska rötter, som påminner om babylonisk dyrkan (Judendom och Kristendom), eller död (Islam) och dyrkan av förfäder (Judendom och Islam), eller trolldom och Kabbala (Judendom och Islam), eller soldyrkan (Kristendom med dess olika hedniska högtider) och humanism (Kristendom och Judendom). Även den renaste av dem har blandningar med andra gudar. Idag försöker den interreligiösa rörelsen förena alla religioner för att bilda en ny Världsordning och, i den meningen, återuppbygga Babels torn som Elohim stoppade när Han förvirrade deras språk. (Första Mosebok 11)

Yahweh tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Yahweh gav mannen denna befallning ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö”. Första Moseboken 2:15-17 SFB

Humanism

Humanism är en filosofi som manifesteras genom olika tankeskolor och av psykologi som sätter människan i centrum av universum. Människor är sina egna gudar och skapare. De kan välja att vara ateister, agnostiker eller att tro på en extern Skapare och till och med vara religiösa men i slutändan ligger deras öde inom sig själva. Människor kan skapa en gud av deras eget tycke, men de svarar inte till en Högre Makt som människor enligt Humanistiskt tänkande utan är den högsta makten i universum.

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, och högmodiga. De skall älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem.

2 Timoteus 3:1-5 SFB

Modern medicin

Detta är den mest sofistikerade typen av avgudadyrkan eftersom den kombinerar alla ovanstående och det är den mest acceptabla typen av alla och särskilt av de mest religiösa. Doktorn av idag har tillskansat sig platsen istället för pastorn, prästen eller Rabbin och är den obestridda “gurun” för individen och familjen. Mediciner har ersatt bön till en osynlig Gud som svarar på bön och ersatt tron på Hans ord av undervisning och kraft som både vägleder oss om hur vi ska leva och även helar våra sjukdomar. Många människor har idag en myriad av både psykiska och fysiska komplikationer på grund av medicin de tar och de har litat på det medicinska systemet snarare än i Skaparen och Hans Ord. Det är inget fel med att använda medicin i rätt mått och enligt anvisningar från den Helige Ande, men de flesta människor idag söker läkare och mediciner, betalar outsägliga summor pengar som ersättning till tro på Gud och Hans makt att läka. Detta medför en förbannelse.

I sitt trettionde regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Yahweh, utan endast läkare. 2 Krönikeboken 16:12 SFB

Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Yeshua, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte: ”Om jag så bara rör vid Hans kläder blir jag frisk.” På en gång upphörde hennes blödningar, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Markus 5:25-29 SFB

Alla dessa typer av avgudadyrkan motsätter sig ibland varandra, och vissa typer blandas med varandra och muterar, dock principerna är tydliga.

Omvändelse från avgudadyrkan kommer att leda oss att lämna bakom oss familj och även religiösa traditioner. Det kommer att kräva av oss att sätta alla “heliga kor” på altaret. Dessa kan vara trosuppfattningar som vi trodde var rätt, men de överensstämmer inte med Skriften eller hedniska fester som är iklädda en religiös dräkt, men de förnekar sanningen om Yah`s Kungadöme.

Han svarade dem: “Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de Mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Markus 7:6-8 SFB

Det kommer att kräva av oss att lita på Den Allsmäktige framför allt och det kommer att föra in helande i vår själ och kropp!

Förtrösta på Yahweh av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Yahweh och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ordspråksboken 3:5-8 SFB

När Yeshua, den Judiska Messias framträdde i Israel, så fanns dessa typer av avgudadyrkan även då och de är lika gamla som djävulen själv. Idag i vårt moderna samhälle har de haft många mutationer men med samma onda grundvalar som nämns i den Heliga Skriften. Det är av denna anledning som Yeshua och Hans Rike inte är av denna värld och att vi behöver vara i världen men inte av världen.

Yeshua svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om Mitt rike vore av den här världen, hade Mina tjänare kämpat för att Jag inte skulle bli överlämnad åt Judarna. Men nu är Mitt rike inte av den här världen.” Johannes 18:36 SFB

Detta är anledningen till att Han sa sig vara Vägen, Sanningen och Livet och inte något religiöst system som är en typ av avgudadyrkan. YHVH valde en Jude att uppenbara Israels Gud för världen! Han sade att när vi ser Honom, ser vi Fadern, vår Skapare. Han gjorde det möjligt med sin försoningsdöd att murarna av separation på grund av synd och avgudadyrkan skulle brytas ner så att vi kunde ha en personlig relation med vår Skapare och tillbe Honom i Ande och i Sanning. En Judisk Messias besegrade all synd och avgudadyrkan och i Honom kan vi vandra i ren tillbedjan till Den som förtjänar all vår tillbedjan. Och JA! Det här är sättet att leva lyckligt i alla sina dagar. Även om alla som försöker leva gudfruktigt i tro på denna Judiska Messias och Frälsare kommer för närvarande att lida någon form av förföljelse vid sidan av välsignelser för sin lydnad, men vi har en evighet av härlighet framför oss.

Yeshua sade: ”Amen säger Jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för Min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelse, och i den kommande tidsåldern evigt liv. Men många som är de första skall bli de sista och de som är de sista skall bli de första.” Markus 10:29-31 SFB

Be med mig

Yeshua den Judiska Messias, kom in i mitt liv, rädda mig, befria mig, rena mig och fyll mig med Din ande och Kraft. Hjälp mig att tillbe Fadern i himlen i Ande och Sanning. Jag avsäger mig all avgudadyrkan i någon form och på något sätt i mitt liv och jag ger tillbaka en ren hängivenhet till min Skapare, YHVH Israels Gud. Amen.

Dina israeliska mentorer och vänner,

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitetsstölden: Återkomsten av 1: a Århundradets Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse både till Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Global Re-Education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ kursen mot antisemitism gratis *. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken som gåva genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book/”Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
http://www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: Justice or Judgment/Rättvisa eller Dom

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/865831707490802/

Så här skickar du dina Tionden & Offergåvor:

 • Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL Sukkot Tour of ISRAEL/FÖRNYELSE Sukkot Tour av Israel

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Yahwehs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” Tredje Mosebok 25:4 SFB

Enligt skriften rör sig den judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. I Israel måste gårdar stå obrukat. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Full Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah

September 14 till 30 (16 nätter) (Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Partiell Tour: Sukkot & Simcha Torah

September 20-30 (10 nätter) (Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour & Konferens

September 20-23 (3 nätter) (endast Jerusalem)

Vid intresse Pre/För-Registrera* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com
*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

GRM Bibelskolans Uppdatering:

Nya priser för GRM Bible School/Bibel Skola från den 15 oktober 2020

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-Education Initiative/Globala Omskolnings Initiativet) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM:s enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM:s online-kurs inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM:s online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna självständigt)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020, och för alla förnyade och nystarter av GRM studier från Hanukkah (den 10 december 2020)

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se på https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Se vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/