Restitution of justice

Restitution är Rättvisa


Restitution of justice
Torah Portion SHMINI – Vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 9:1-11:47

Visdomserien – Del 5

“Om det blir fråga om olagligt tillgrepp – det kan gälla oxe eller åsna, får eller kläder eller något annat som har gått förlorat – och någon påstår att det är så, skall båda parternas sak komma inför Gud. Den som Gud då dömer skyldig skall ersätta den andre dubbelt.” 2 Moseboken 22:9

Shabbat shalom, kära älskade!

När personer beställer något från vårt Ministry och det av någon anledning skadas med posten, eller det var något misstag vid sändningen, är det vår ministry policy att skicka den personen en ny oskadad artikel PLUS en extra gåva på grund av klagomålet. Restitution återbetalar alltid med det extra för missödet! Det är anledningen till att Toran talar mycket om ersättning för skador som orsakats våra medmänniskor.

Restitution/Återställande

  1. Reparation/Gottgörelse som görs genom att ge en likvärdig eller ersättning för förlust, skada eller skada som orsakats. skadeersättning.
  2. Återställande av egendom eller rättigheter som tidigare tagits bort, förmedlats eller överlämnats.
  3. Återställande till det tidigare eller ursprungliga tillståndet eller positionen.
  4. Fysik. Återgången till ett ursprungligt fysiskt tillstånd, särskilt efter kroppslig deformation.

Synonymer: Ersättning, ändring, kompensation, gengäld, tillfredsställelse, återbetalning

Restitution är Rättvisa

Sedan begravde man Sauls och hans son Jonatans ben i Benjamins land, i Sela, i den grav som tillhörde Sauls far Kish. Man gjorde allt som kungen hade befallt. Därefter lyssnade Gud till landets bön. 2 Samuelsboken 21:14

Under kung Davids styre var det en fruktansvärd torka i Israels Land som hotade att döda Folket genom svält. När kung David frågade YHVH svarade Han och sade:

“Detta sker på grund av Saul och hans blodbefläckade hus, därför att han dödade gibeoniterna.” 2 Samuelsboken 21:1b

När kung David förstod att han led på grund av sin föregångares synder försökte han omedelbart rätta till felet genom att göra restitution.

David sade till Gibeoniterna: “Vad skall jag göra för er? Och hur skall jag bringa försoning, så att ni välsignar YHVH:s arvedel?” 2 Samuelsboken 21:3

Gibeoniterna krävde helig hämnd mot Sauls hus; Även om de kunde ha krävt ekonomisk ersättning och hämnd mot hela Israel, ville de bara att rättvisa skulle skipas för deras räkning.

De svarade kungen: “Den man som ville förgöra oss planerade att utrota oss så att vi inte skulle ha någon plats i Israels land, av hans söner må sju utlämnas till oss, så att vi får hänga upp dem inför YHVH i Sauls, YHVH:s utvaldas Gibea. Kungen sade: “Jag skall utlämna dem.” 2 Samuelsboken 21:5-6

Efter att dessa sju män från Sauls familj avrättats, hörde och besvarade Elohim bönerna om att få regn, torkan bröts och Israel skonades!

Sedan begravde man Sauls och hans son Jonatans ben i Benjamins land, i Sela, i den grav som tillhörde Sauls far Kish. Man gjorde allt som kungen hade befallt. Därefter lyssnade Gud till landets bön. 2 Samuelsboken 21:14

Om kung David hade beslutat att inte göra den restitution som Gibeoniterna krävde, skulle YHVH inte ha öppnat himlen för Israel, även om Israel är Hans Förbundsfolk. YHVH är en rättvis Gud, och Han gör ingen skillnad mellan människor. Fastän Gibeoniterna var slavarna och Israel Mästaren och Förbundssönerna, skulle Israel drabbas av torka tills Israel gjorde det rätta!

Restitution of justice

Vi är Kallade att Göra Det Som är Rätt

På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn, den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. 1 Johannesbrevet 3:10

Så ofta tror Kristna troende i Messias att eftersom de kan göra anspråk på frälsning genom Yeshuas Blod, så kan de komma undan med allt. De känner att de har fler privilegier och därför behöver de inte uppföra sig rätt. Jag har nyheter att förmedla: Om vi inte gör det rätta kommer vi att vara under förbannelsen och inte under Välsignelsen även om vi namnger och gör anspråk på varje löfte i Bibeln. Om vi bryter våra löften och eder kommer vi att lida, och om vi skadar någon annan, kommer vi att dömas. Dessutom ser Elohim på oss i Yeshuas Kropp på samma sätt som Han såg på Israel som en nation. Hela Messias Kropp är en Nation, i själva verket en Helig Nation!

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, för att ni skall förkunna Hans härliga gärningar, Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 1 Petrusbrevet 2:9

Om troende/Kristna i den förra generationen syndade mot folkgrupper som mot Judarna (Pogromer, Spanska Inkvisitionen, Korståg, Förintelsen och många andra förföljelser), kommer domen över denna synd att vara kollektiv över hela Kyrkan, varje samfund i den. Det kommer att bli en Torkans Dag för hela Messias Kropp precis som den var vid Kung Davids tid! På Torkans Dag kommer det inte att falla något regn (ingen väckelse), och det kommer att bli hungersnöd, så människor kommer att vara magra i sina själar. Vi är i den tiden just nu! Jag har sett torrhet och magerhet över hela världen! Predikanter går igenom samma saker och predikar samma typ av predikningar, men de är ihåliga och tomma. De beter sig som om det finns smörjelse och väckelse, men inte en droppe himmelskt regn har fallit. Många människor blir desperata och lämnar kyrkor och försöker leta efter grönare betesmarker bara för att gå från öken till öken, från grus till grus.

Det finns bara ett hopp för Ände Tidens Kyrka, och det är Restitution. Omvändelse- och Restitution/Upprättelsehandlingar måste göras av varje kyrka och samfund på uppdrag av våra förfäders synder när det gäller det Judiska Folket, Israels Folk och andra människor som skadades i Kristendomens namn. (Ladda ner min bok The MAP Revolution gratis från vår butik på www.zionsgospel.com för mer information om detta)

Restitution of justice

Rut Gjorde en Restitutionshandling och Bröt Förbannelsen

Ingen Ammonit eller Moabit skall komma in i YHVH:s församling, inte ens efterkommande i tionde led skall någonsin komma i YHVH:s församling, 5 Moseboken 23:3

Vi kan se i Ordet att folkgrupper som vägrade att hjälpa Israel, eller som skadade henne aktivt faller under förbannelsen. Moabiterna och Ammoniterna vägrade att hjälpa Israels Barn i öknen!

Detta därför att de inte mötte er med mat och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten, och därför att de mot dig lejde Bileam, Beors son, från Petor i Aram-Naharajim för att han skulle förbanna dig. 5 Moseboken 23:4

Rut var en Moabit, och precis som alla Moabiter kunde hon inte bli frälst, varken hennes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, hela vägen till den tionde generationen! Det enda sättet att bli frälst på den tiden var att avstå från hedendomen och ansluta sig till Israels Folk genom omskärelse och hålla Guds Bud. Föreställ dig att himlarna var stängda inför Moabiterna; de hade aldrig något hopp om återlösning! Och ändå förändrade en kvinna allt detta genom att göra en extrem restitutionshandling. Hon gav sitt liv på altaret för sin änka den Judiska svärmodern Naomis skull. Hon förlorade sitt liv för att följa med Naomi tillbaka till Israels Land för att tjäna henne i liv eller död.

Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. YHVH må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Rut 1:16-17

Ruth gjorde restitution för Moabiternas synd mot Israel genom att tjäna en Judisk kvinna. Det skulle vara som om en Tysk kvinna skulle göra restitution för sitt Tyska folk som utrotade sex miljoner Judar genom att ge sitt liv för en Judes skull genom att tjäna den Juden och välsignelsen hela livet, en Judisk person! Eller någon Kristen som tjänar en Jude på grund av alla de synder som Kristendomen begått mot det Judiska Folket.

Vad kan en persons restitution/gottgörelse göra? Det kan göra så mycket att förbannelsen bröts helt för Ruth och alla hennes kommande generationer! Dessutom gifte sig Ruth med Boaz, en Judisk släkting till Naomi, och födde en son vid namn Obed, far till Jesse, som var far till Kung David. Yeshua föddes ur Davids släktled, så Ruth, en Hedning, tidigare fördömd Moabit, blev Kung Davids mormor och i Messias Kungliga Släktled på grund av EN Handling av Restitution. Det är kraft i restitution! (Matteus 1)

Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sade till honom: “Varför har du sett till mig i välvilja och tar dig an mig, fast jag är en främling?” Boas svarade henne: “Man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, hur du har lämnat din far och din mor och ditt fädernesland och följt med till ett folk som du inte kände förut. YHVH skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från YHVH, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under Hans vingar.” Rut 2:10-12

Restitution of justice

Kornelius Gjorde Restitutionshandlingar och Öppnade Frälsningens Port

I Caesarea bodde en man som hette Kornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade gud liksom alla i Hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Apostlagärningarna 10:1-2

Kornelius var Romersk Kapten för 100 Romerska soldater, och han gjorde något som var helt emot den Romerska regimen – han välsignade det Judiska Folket ekonomiskt! Judarna var under Romerskt Styre. De hyllade Romarna och inte tvärtom, och här ser vi en Romare i en auktoritetsposition som ger Zedaka (allmosor eller ett rättfärdigt offer) till Judarna. Kornelius måste ha skrattat åt alla andra Romerska soldater! Det han gjorde var verkligen inte populärt. Romarna hade förstört Judarna på allvar och krävt enorma skatter och utarmat Guds Folk! På grund av detta ådrog de sig Yahs dom eftersom Han genom Abraham hade lovat att välsignelsen eller förbannelsen i nationer berodde på hur nationerna kommer behandla hans ättlingar, Judarna.

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. 1 Moseboken 12:3

Som vi vet i dag kollapsade det Romerska Riket och existerar inte längre, även om det Judiska Folket fortfarande är här och till och med tillbaka i sitt eget land efter 2000 år i exil!

Men en Romersk soldat skapade sig ett namn och öppnade dörren för många Romare att räddas från evig fördömelse, det sätt han gjorde det på var genom att ge ekonomisk restitution till det Judiska Folket som Romarna hade plundrat. Detta fick den Allsmäktige att agera å denne Romares vägnar.

En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn, hur en Guds ängel kom till honom och sade ”Kornelius!” Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: “Vad är det, herre?” Ängeln sade: “Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer Han kommer ihåg. Apostlagärningarna 10:3-4

Kornelius handlingar av Restitution mot Yahs Judiska Folk byggde honom ett minnesmärke och öppnade Frälsningens Port för alla Hedningar. YHVH:s ängel sade till Kornelius att kalla på den Judiske Aposteln Petrus, som kom och predikade Evangeliet för hela hans hushåll och hans vänner.

Medan Petrus ännu talade föll den Helige Ande över alla som hörde ordet. Alla troende Judar som hade följt med Petrus häpnade över att den Helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Apostlagärningarna 10:44-45

Från den stunden kom Hedningar in i Riket och kunde frälsas/räddas. Det är kraften i en restitution!

I dessa Ände Tider kallar YHVH sin församling att göra Restitution/Gottgörelse gentemot Israel genom att bli som en Rut och en Kornelius. Det är Rut-liknande människor och Kornelius-liknande människor som kommer att bringa fram Ände Tidens väckelse genom Handlingar av Restitution gentemot det Judiska Folket. De kommer att bryta de många förbannelser som har fallit på grund av Ersättningsteologin som släppte lös hatiska andar mot Judarna och allt Judiskt, som kulminerade i fruktansvärda pogromer och Shoa (förintelsen) i tidigare generationer. När varje Kristen/Hednisk troende i Messias tillämpar Restitution Principen gentemot Israel praktiskt genom finanser, tjänande och rättvise handlingar som Kung David, Rut och Kornelius gjorde, kommer de att uppleva stor nåd från YHVH och bli kärl för väckelse och välsignelse för alla framtida generationer!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: UNIFY – Nations as Your Inheritance

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →