The week of the shofar

Shofar Veckan – Sjuårig Shmita Cykel


The week of the shofar

Ett Profetiskt Budskap

Shalom kära älskade, och Chag Sameach!

Vi har gått in i den Nya Års Veckan. Anden, Ruach Elohim visade mig att detta är The Week of the Shofar/Shofar Veckan- Sju år av att låta våra shofarer ljuda på jorden.

Sju Änglalika Shofarer kommer att ljuda i framtiden när Yahs vrede närmar sig framkallad av våra shofarer som låter här på jorden. Men för tillfället handlar den här veckan om Uppvaknande och Väckelse, och de döda i Messias kommer att uppstå först. Många andligt döda, även om de är religiöst Messianska eller Kristna, kommer att uppstå först, återupplivas först och bli stora soldater i dessa Ände Tider.

Det kommer att ske en separation mellan den Politiska Bruden och den Profetiska Bruden som kommer att fyllas med Hans Kabod Härlighet. Vi är kallade till Frontlinjen med Shofarer som blåser, Höghelig Lovprisning och dans för att förlösa Hans Kabod Härlighet och Hans Rikes Rikedom.

Den Stora shofaren kommer att låta för påverka Araber med Judiska Rötter i Muslimska nationer (Assyrien och Egypten) att omvända sig och vända sig till Israels Gud, avstå från allt hat mot Gudarna och göra en Restitution. Många Muslimer kommer att frukta YHVH när de hör Shofar Ljudet och kommer att räddas/frälsas. Detta kommer att frigöra mycket rikedom för Zions sak och Evangeliet som skapades i Zion.

Nu ska vi studera Skrifterna för att förklara det Profetiska Ordet jag fick och ge en lite bredare tolkning.

YHVH talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang (Shofar Ljud), en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt YHVH.

Denna Heliga Högtid föregick Årets heligaste Dag, Yom HaKippurim, eller Försoningsdagen som följer de på varandra följande Tio Dagarna av Vördnad. Men vad är Memorial/Minnet för? Vad ska vi komma ihåg? Det är att minnas givandet av Toran på Sinai Berg och att minnas Hans Torah; därför åtföljs den av Shofar och Eld. Syftet är att föra fram Teshuva (omvändelse), så folket återvänder till Yah under de 10 Dagarna av Vördnad som leder till Yom HaKippurim när slöjan tas bort mellan den Himmelska Tronen och det Jordiska riket på grund av Försonings Blodet på samma sätt som gardinen revs itu in till det Heligaste av Heliga när Yeshua offrades på Golgata Träd, eller det Romerska Korset. Kom ihåg Toran, omvänd dig för att du bryter mot Hans Budord och bli återlöst av nåd genom tro på Yom Kippur Offret, Yeshua, Elohims Lamm.

The week of the shofar

Här kan du se kopplingen med givandet av Toran:

(http://hearingshofar.blogspot.com/2013/06/holy-day-rituals-in-second-holy-temple.html)

Den första dagen i den sjunde månaden nämns i Nehemjas Bok som en helig dag då en viktig händelse ägde rum år 444 fKr:

När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, samlades folket, alla som en man, på den öppna platsen framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på den öppna platsen framför Vattenporten, från tidig morgon till middagen, i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och alla lyssnade till lagboken. Nehemja 8:1-3.

Vid denna imponerande sammankomst förnyade Israels folk sitt förbund med Gud och accepterade Toran som sin grundlag. Folket grät när de insåg hur långt de hade avvikit från de läror som fanns i Toran. Men de uppmanades att inte sörja eftersom “denna dag är helig för Herren, din Gud” (Nehemja 8:9). Heligheten på den första dagen i den sjunde månaden–som tydliggörs i denna Bibliska berättelse–kan utgöra anledningen till att den valdes för denna ceremoni för att läsa och acceptera Lagen. Samtidigt beskriver Bibeln inte några specifika Nyårs Seder som observerats den dagen.

Givandet av Toran och Shofar Blåsningarna

På morgonen den tredje dagen var det åska och blixtar och ett tjockt moln på berget och en mycket hög Shofar blåsning, så att alla människor i lägret darrade. Sedan förde Moshe folket ut ur lägret för att möta Gud, och de ställde sig vid foten av berget. Nu var berget Sinai insvept i rök eftersom YHVH hade kommit ner på det i eld. Röken från den gick upp som röken från en ugn, och hela berget darrade kraftigt. Och när ljudet av Shofarer blev högre och högre, talade Moshe, och Elohim svarade honom i åskan. YHVH kom ner på berget Sinai, till toppen av berget. Och YHVH kallade Moshe till toppen av berget, och Moshe gick upp. 2 Moseboken 19:16-20 SFB

Shofaren är ett Himmelskt Ljud, och det för ner Kungariket Elohim till jorden. Den förekommer 69 gånger i 23 böcker i båda Förbunden.

Yeshua lärde sina Judiska lärjungar att be för att föra ner Riket till jorden, och ljudet av shofaren gör exakt det. När änglar blåser i shofar så gensvarar smorda människor, när smorda människor blåser i shofarer så gensvarar änglarna. Det är därför fienden gör allt han kan för att förhindra att shofarerna blåses av smorda Yahs tjänare och särskilt sanna profeter. Även om vissa gör det, är det inte en leksak eller ett “roligt instrument” att blåsas i för att skapa ljud. Det är instrumentet par excellence reserverat för Hans Profetiska Präster i Den Sista Tiden och kommer också att blåsas av smorda och lydiga små barn och släppa häpnadsväckande händelser och mirakel.

The week of the shofar

När vi Blåser i våra Shofarer under de kommande Sju Åren är det här vad som kommer att hända:

 1. Yahs Vrede förbereds.

Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Uppenbarelseboken 8:6 SFB

 1. De andligt döda kommer att återupplivas av det himmelska ljudet: rop, röst och shofar blåsning.

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Messias Yeshua uppstå. 1 Tessalonikerbrevet 4:16 SFB

 1. Muslimer, särskilt de med Judiska Rötter, kommer komma in.

Den dagen kommer YHVH att slå ut säden mellan floden Eufrat och Vadi i Egypten; och du kommer att samlas, en efter en, människor i Israel! – Det kommer också att ske under den dagen, en stor shofar kommer att blåsas. De som omkommer i Assyriens land och de landsflyktiga i Egyptens land kommer och tillber YHVH på det heliga berget i Jerusalem.” Jesaja 27:12-13

 1. Sådant som plundrats och rikedom kommer komma in när vi Prisar Honom.

Och när de började att sjunga och lova, lät YHVH ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. 2 Krönikeboken 20:22 SFB

 1. Gråtens dal blir välsignelsens dal. Ammons barn och Moab reste sig upp mot folket från Seirs bergsbygd för att ge dem till spillo och förgöra dem, och när de hade gjort slut på folket från Seir, hjälptes de åt att förgöra varandra. När Juda män kom upp på höjden, varifrån man såg ut över öknen, vände de sig mot fiendeskaran, och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och när Josafat kom med sitt folk för att plundra och ta byte från dem, fann de bland dem både gods och döda kroppar och värdesaker i stor mängd. De tog för sig så mycket att de inte kunde bära det, och de fortsatte plundringen i tre dagar, ty bytet var stort. Men på fjärde dagen samlades de i Berakadalen. Där välsignade de YHVH, och därav fick platsen namnet Berakadalen, som den heter än i dag. 2 Krönikeboken 20:23-26 SFB

The week of the shofar

Shofaren är Ljudet av Återlösning

Den inkluderar en Kallelse till Omvändelse, att föra armén framåt, domen över fienden och de ogudaktiga och seger.

Vi behöver lyda Honom och blåsa i våra shofarer under Hans smörjelse. Då kommer Han att skaka allt som kan skakas och som motsätter sig Hans Rike.

Se till att ni inte avvisar Honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade Honom när Han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från Honom som varnar oss från himlen. Den gången kom Hans röst jorden att skaka, men nu har Han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen (himmelska varelser, fallna änglar, forntida gudar, demoniska furstendömen,) att skaka. Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter Hans vilja, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Hebreerbrevet 12:25-29 SFB

De profetiska Shofar blåsningarna i kombination med Högheliga lovprisningar kommer att frambringa fruktan för YHVH, fruktan för YHVH kommer att medföra omvändelse, och omvändelse kommer att förlösa skörden, det som plundrats och rikedom. Tjocka kedjor kommer att lossas och brytas när vi blåser i våra shofarer; mirakulösa och märkliga händelser kommer att följa vårt hjärtas rop: Ditt Rike Kom, Din vilja ske på jorden som den sker i Himlen, befria oss från den onde.

Det här är inte tiden för att “spela död” utan att låta Shofaren ljuda och avancera obevekligt. Vår tid är kort, men vår Elohim är stor.

“Han sade: “Lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat! Så säger YHVH till er: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se YHVHs frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och YHVH är med er” 2 Krönikeboken 20:15, 17 SFB

Kallelse till Bruden att Komma ut ur Babylon och Kompromiss

Yah skiljer den profetiska (kompromisslösa) Bruden från den politiska (komprometterade) Bruden, den Sanna Bruden från den falska bruden och Rikets Brud från den religiösa bruden. Vi är här för att tillgodose den Sanna Bruden och återställa henne och uppfylla drömmen som jag fick på 90-talet. Detta är en känslig och medkännande, mirakulös operation.

The week of the shofar

Profetiskt Ord för Amerika

Amerika ska vara mer splittrat och fraktionerat än någonsin. Detta kommer att börja väcka många av Yahs Barn att förstå var deras lojalitet ska vara. Ett modigt Davidiskt Kompani uppstår i Amerika, och en ny rörelse av Messiansk Profetisk krigföring kommer att förlösas. Många krig profeter kommer att väckas för att inta sina positioner. Många utmattade, tömda och besvikna kommer att kapitulera till kallelsen. Amerika tvingas på knä, och en helig, hård kvarleva uppstår ur askan av kompromiss- och Ersättningsteologi. En stor städning sker i Amerika. Träsk avslöjas också i kyrkan, och folket kommer att fly från träsk kyrkor för att gå med i heliga församlingar som tillber i Ande och Sanning, älskar Israel och firar Bibliska Helgdagar. Detta kommer att föra in den unga generationen som hungrar efter Sanning och Verklighet. Många demoniserade människor kommer att söka efter Yahs befrielse. En ny smörjelse kommer förlösas för att befria fångarna. Nya husgrupper kommer att etableras för att tillgodose hungriga själar.

President Trump kommer få en andra chans att göra rätt gällande Israel efter sitt taktiska fel genom Abraham Avtalet som äventyrar det Bibliska landet, särskilt Samarien. En andra chans kommer i hans väg för att rätta till detta misstag som uppstod i domen. Att ta detta tillfälle i akt kommer att kosta honom allt.

The week of the shofar

Zionistiska Rörelsen Kommer att bli Starkare

Samtidigt, på ett parallellt sätt, kommer den religiösa Zionistiska Rörelsen att bli starkare trots många strider, och det kommer att bli många framsteg gällande land/mark inför motgångar. Detta är en utvidgning av territoriet för att ta emot floden av Aliyah som kommer att komma in. Det kommer att bryta igenom förträngningarna av de ökända Abrahams Avtal, “förgiftat godis”, som en Rabbin uttrycker det, och återkalla de ogudaktiga uppdelningarna av landet i områdena A, B och C för att göra anspråk på allt som är Bibliskt Land. Denna kamp kommer inte att ta slut förrän Yeshua återvänder. Vi skall underlätta utvidgningen.

Vår Shofar blåsning för Zions skull, och våra Profetiska resor till Israel hjälper dem att avancera. Israels Val kommer inte att ge något bestående resultat, och maktkampen kommer att fortsätta att fördjupa kompromisserna, även om högern kommer att ha en liten fördel. Rikets Regering händelser kommer att åsidosätta den jordiska regeringen. Detta liknas vid striden mellan Sauls hus och Davids Hus.

Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare, medan Sauls hus blev allt svagare. 2 Samuelsboken 3:1 SFB

The week of the shofar

Tacksägelse och Höghelig Lovprisning skingrar fienden

Detsamma kommer att gälla för ersättningsteologi kristendomens grepp om sin brud: Den kommer att bli svagare och svagare, medan evangeliet som skapades i Sion och MAP-revolutionen kommer att växa sig starkare och starkare i den sanna bruden. Definitionen mellan den sanna bruden och den falska bruden blir skarpare och skarpare.

Alla dessa händelser kommer att vara mitt i strider, skakningar och hot från fienden, särskilt Jezebel. Det är dags för helgade leviter att leda in i Tacksägelse och höga lovord. Inget annat fungerar för att klara trycket. “Prisa mig bara, säger YHVH, trassla inte in dig i mörkret, så kommer du att se fienden fly. Engagera dig inte med fienden; Jag kommer att skicka min malakim (änglaarmén) för att kämpa för dig när du prisar mig och slåss från den tredje himlens högre plats.

Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: “Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på YHVH, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på Hans profeter, så skall det gå er väl.” Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa YHVH i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga: “Tacka YHVH, ty Hans nåd varar i evighet.” Och när de började att sjunga och lova, lät YHVH ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. 2 Krönikeboken 20:20-22 SFB

Ammons barn och Moab reste sig upp mot folket från Seirs bergsbygd för att ge dem till spillo och förgöra dem, och när de hade gjort slut på folket från Seir, hjälptes de åt att förgöra varandra. När Juda män kom upp på höjden, varifrån man såg ut över öknen, vände de sig mot fiendeskaran, och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och när Josafat kom med sitt folk för att plundra och ta byte från dem, fann de bland dem både gods och döda kroppar och värdesaker i stor mängd. De tog för sig så mycket att de inte kunde bära det, och de fortsatte plundringen i tre dagar, ty bytet var stort. Men på fjärde dagen samlades de i Berakadalen. Där välsignade de YHVH, och därav fick platsen namnet Berakadalen, som den heter än i dag. Därefter vände alla Juda och Jerusalems män, med Josafat i spetsen, glada tillbaka till Jerusalem, eftersom YHVH hade låtit dem glädja sig över sina fiender. De drog in i Jerusalem med psaltare, harpor och trumpeter och tågade till YHVHs hus. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken, när de hörde att YHVH hade stridit mot Israels fiender. Josafats rike hade nu ro, ty hans Gud gav honom lugn på alla sidor. 2 Krönikeboken 20:23-30 SFB

Precis som Miriam och Josef gjorde med Yeshua, Det Levande Ordet, behöver du vårda Ordet, ge Näring åt Ordet, skydda Ordet och låta Hans Ord växa i dig.

Fokusera och var uppmärksam på vad Yah gör över mörkrets onda planer. YHVH har Sista Ordet.

Till Hans Ära,

Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

Titta på: Shofar Veckan – Sjuårig Shmita Cykel

Ett Profetiskt Budskap

https://youtu.be/89krKBPXri0

För att skicka dina Först Frukts och Högtidsoffergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →