What's happening in Israel

Vad Händer i Israel?


What's happening in Israel
Torah Portion KI TAVO – Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 26:1–29:8

Trumpeternas Högtid Special 5782/2021
Shmita Årets Upplaga

Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt Mig till dig. YHVH skall äga Juda som sin del i det heliga Landet, och än en gång skall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:11-13 SFB

Shabbat Shalom, kära vänner!

De första 72 åren sedan Staten Israel grundades har hon blivit fysiskt attackerad av alla nationer omkring sig och politiskt attackerad av FN. Nu har NVO gjort henne till en försökskanin för covid injektionerna hela vägen till barnen. Enligt många läkare som är mycket kunniga leder dessa till många biverkningar och mycket framtida tidig död, DNA-modifiering, förstörelse av immunförsvaret och till och med sterilisering. Israel har varit laboratoriet, stridszonen och leder flocken. Många Kristna är förvirrade; många Israelälskare är förvirrade: Vad i hela världen har hänt Israel? Den hårda vägen till återlösning/befrielse har börjat. Yeshua kommer inte att sitta ner igen förrän hela Israel har återställts/upprättats.

”Se, Jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att Jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. På den dagen, säger YHVH, skall Jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall Jag öppna Mina ögon, när Jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Då skall Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: Jerusalems invånare är vår styrka, genom YHVH Sebaot som deras Gud. På den dagen skall Jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och vänster. Men Jerusalem skall fortfarande trona på sin plats, där den nu ligger. YHVH skall frälsa Juda hyddor först, för att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare skall överträffa Juda härlighet. På den dagen skall YHVH beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus skall vara som Gud såsom YHVH:s ängel framför dem. Men på den dagen skall Jag bestämma Mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem ” Sakarja 12:2–9 SFB

Efter att FN har slagit på Israel så länge, har den första delen av Sakarja 12 skett och en dom är över nationerna. Israel har varit som David men nu är det dags för TESHUVA-Omvändelse för Väckelse och Återlösning.

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall Jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till Mig som de har genomborrat. De skall sörja Honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över Honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig: Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig; Natans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig; Levi hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig; Simeis släkt för sig och deras kvinnor för sig, alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig.” Sakarja 12:10-14 SFB

What's happening in Israel

Dessa är de Ortodoxa Judarna, de som har tro, de som söker. Dessa är mottagare av detta Stora Uppvaknande och Väckelse. De är ungefär en tredjedel av dem i Israel i dag. De kommer att överleva och vara redo att ta emot Mashiach när Han återvänder.

”På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.” Sakarja 13:1 SFB

Detta är drömmen och den öppna visionen jag hade: Makor Niftach, Öppna Fontänens Hög Teknologi, digitalt centrum som kommer att bevisa att Yeshua är Messias, och Han är på väg att återvända. När Yeshua ger hela Israel ytterligare en möjlighet att finna Honom, kommer det att ske en dom och en total rening av Landet och Nationen från all avgudadyrkan.

”På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger YHVH Sebaot, att Jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall Jag ta bort ur landet.” Sakarja 13:1–2 SFB

Yeshua kommer att uppenbara Sig själv i denna tid. Detta är en fortsättning av utgjutandet av nåden och bönens Ande.

”Om man då frågar honom: Vad är det för sår du har på händerna? skall han svara: Dem har jag fått hemma hos mina vänner.” Sakarja 13:6 SFB

De som avvisar Honom den här gången kommer att bli avskurna från Landet, vilket innebär antingen exil eller död.

Yikaretu, Yigvau”

Yikaretu innebär att bli avskuren från Landet, Nationen eller Gud själv. Det innebär en möjlighet till exil eller plötslig död.

Yigvau är normalt en långsam fördröjd död. Det kan ta ett tag som när det tog 40 år för slaverigenerationen att dö i öknen.

”Det skall ske i hela landet, säger YHVH, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall Jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla Mitt namn och Jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: Detta är Mitt folk. Och folket skall svara: YHVH är min Gud.” Sakarja 13:8–9 SFB

What's happening in Israel

I detta sammanhang kan vi förstå Förenade Nationerna för Israel. Vi står för det Judiska folkets frälsning och fullständiga återlösning/upprättelse genom att bli Fårnationer som ansluter sig till YHVH. Vår ståndpunkt och intervention/ingripande sätter Yah´s hjärta och hand av barmhärtighet i rörelse. Vi hjälper till att ta hand om Israel under denna svåra tid där alla hennes ”älskare” kommer att lämna henne. Inte ens Kristna Zionister kommer att förstå vad som har hänt Med Israel. Sådana som Mike Evans kommer att bli arga på Israel. Avguden/Idolen har krossats; många pro-Israeliska människor är besvikna. Israel verkar lämnas över till NVO. Det ser ut som om allt är förlorat. Men det här är vad satan vill att vi skall tro. Detta är nu den svåra och smärtsamma vägen till återlösning/upprättelse. En Tredjedel kommer klara sig.

”Men vad svarar Gud honom?” Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag.” Romarbrevet 11:4–8 SFB

Vårt jobb är att göra Israel avundsjuka. Kristendomen har inte gjort dem avundsjuka, men Messianska Apostoliska Profetiska troende, inympade i Olivträdet fulla av Ruach och Levande Torah, kan göra dem avundsjuka.

”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skall falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:11-15 SFB

Vårt jobb är att varna Kristna och alla nationer för anti-Semitism och arrogans mot Judarna, särskilt under denna tid. Många bibeltroende Kristna är arga på Israel för att de föll i NVO:s fälla och förberedelsen för Vilddjurets märke genom covid19-injektionerna. Vi ska varna dem enligt följande.

”Men om några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall Han inte heller skona dig. Se här är Guds godhet och stränghet: Hans stränghet mot dem som föll, Hans godhet mot dig, om du blir kvar i Hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.” Romarbrevet 11:17-24 SFB

What's happening in Israel

Vårt jobb är att påskynda Messias återkomst genom att nå Hedningarnas fullhet med Evangeliet skapat i Zion. Denna händelse måste ske först innan all kvarleva av Israel kan bli frälst eller åtminstone måste den ske parallellt med varandra.

”Jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Zion skall frälsaren komma och skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara Mitt förbund med dem, När Jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte Hans domar och hur outrannsakliga Hans vägar. Vem har lärt känna YHVH:s sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit Honom något som Han måste betala igen? Av Honom, genom Honom och till Honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.” Romarbrevet 11:25-36 SFB

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Vad Händer i Israel? Del 3

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM Bibel Skola:

GRM:s onlinekurs (tillgänglig på Engelska och Spanska) har uppdaterats och formaterats om.

Frågesporterna som krävs vid varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för frågesporter gällande var och en av de böcker som listas att läsa (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickades in vid varje frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 Uppsatser som skall lämnas in i slutet av varje Nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system i GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/upprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet skapat i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel → https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/