The Cart or the Horse?

Vagnen eller Hästen?


The Cart or the Horse?
Torah Portion DEVARIM – Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 1:1–3:22

Minns du det berömda talesättet: ”Sätter du vagnen framför hästen?”

Rättfärdiggörelsen är av nåd genom tron. Abram var rättfärdiggjord före sin omskärelse. Hans tro och absoluta tillit till Den som kallade honom räknas för honom som rättfärdighet.

”Han var övertygad om vad Gud hade lovat, det var Han också mäktig att hålla.” Romarbrevet 4:21 SFB

Vi vet alla att hästen måste vara framför vagnen och inte bakom den, i den meningen föregår trons ande rättfärdiggörelsen eller frälsningen och inte lydnadsverken till Toran. Men när hästen och vagnen är korrekt kopplade är vagnen redo att uppfylla sitt syfte och att göra det arbete den skapades för att göra.

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli Mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apostlagärningarna 1:8 SFB

Om den är väl kopplad och placerad kommer vagnen att gå framåt med sin last. Det finns inget vagnen behöver göra, förutom att ge sig till hästen (Helig Ande) som genomför all ansträngning. Vagnen är dödvikt, hästen lever och är kraften som rör på sig.

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Yeshua Messias, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Romarbrevet 6:6 SFB

Vagnen rör sig framåt och ”backar inte bakåt” när den är korrekt fastsatt (genom Sann Tro).

”Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans sår har ni blivit botade.” 1 Petrusbrevet 2:24 SFB

Att leva i rättfärdighet är lydnad till Hans budord och heliga vägar när vi har DÖTT bort från synden, vilket gör olydnad mot Hans Bud att vi därmed saknar Hans syfte för våra liv. Sann Tro kommer alltid att resultera i lydnad till rättfärdighet!

”Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.” Jakobs brevet 2:17 SFB

The Cart or the Horse?

Vad skulle hända om hästen inte är ordentligt fastsatt i vagnen? Skulle vagnen lossna från hästen? Skulle den falla av vägen? Skulle den förstöras och förstöra allt gods och folk i den? Förmodligen skulle detta vara fallet! Så allt beror på kopplingen, på det som förbinder vagnen med hästen.

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och att Han belönar dem som söker Honom.” Hebreerbrevet 11:6 SFB

Sann tro leder oss alltid till lydnad. Genom sann tro dör vi från våra själviska önskningar så att Han kan leva genom oss. Av nåd genom tro blir vi frälsta från synd och dom, och genom samma nåd genom tro förblir vi ”kopplade” med Honom.

”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Messias Yeshua har blivit döpta till Hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med Honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Yeshua uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet.” Romarbrevet 6:1–4 SFB

Hästen kan fortsätta galoppera framåt utan vagnen, men vagnen kan inte göra någonting – den är helt värdelös utan hästen. I den meningen kan vagnen fungera och göra vad den ska göra – att transportera människor eller varor – om den är säkert kopplad till hästen som finns till hands.

”Förbli i Mig, så förblir Jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i Mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i Mig och Jag i honom, bär han rik frukt, ty utan Mig kan ni ingenting göra.” Johannesevangeliet 15:4–5 SFB

På samma sätt finns det inget som får konsekvenser utan att vara ordentligt kopplad till Yah´s Kraft. Alla våra försök att göra gott är ingenting utan att vara vitalt kopplade till Yeshua, och när vi är det, är det Hans ande, Hans kraft som driver oss framåt. Ingen religion kan hjälpa oss – bara Hans Helige Andes Kraft! Han sa:

”Kom till Mig, alla som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er Mitt ok och lär av Mig, ty Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty Mitt ok är milt och Min börda är lätt.” Matteusevangeliet 11:28-30 SFB

The Cart or the Horse?

Människor blir trötta och belastade med tunga bördor eftersom de försöker flytta sin ”vagn” utan ”hästkrafter”. Deras stora viljestyrka är deras egen häst, och med krok och bedrägeri flyttar de vagnen i sina liv bara för att sluta trasiga, utarmade och utmattade. När en person blir sin egen gud, eller ens försöker vara religiös och god utan att överlämna sig till den Helige Ande, fungerar det ett tag, men när du väl kommer till evighetens ände kan viljestyrka inte föra dig framåt till evigt liv. Den är en flod du inte kan komma över och som ingen egen vilja kan korsa. Då slutar ditt ”vagnsliv” i diket av evig förstörelse. Vi kommer alla att vara vid Floden som skall korsas vid en eller annan tidpunkt, några förr än senare.

”Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till Mig komma in i himmelriket, utan den som gör Min himmelska Faders vilja.” Matteusevangeliet 7:21 SFB

Du kan vara mycket religiös, gå till kyrkan varje vecka och till och med vara pastor, men om du inte går i lydnad till Hans vilja kommer du inte in. Hans ok är milt, och Hans börda är lätt när du säger JA till Hans vilja! Och Hans vilja är att vi ska dö bort från synden och låta Honom leva genom oss. Det här är vad Paulus menade.

”Jag är korsfäst med Messias, och nu lever inte längre jag, utan Messias lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” Galaterbrevet 2:20

Hur ser vi till att ”hästen”, kraften som bär vagnen i vårt liv kan bära oss igenom den icke korsningsbara floden in i evigheten?

Messias eller Mashiach betyder Den som är Smord med olja för att regera som Kung. Att vara i Honom innebär att vara i Smörjelsen, fylld med den Helige Ande och Kraft.

The Cart or the Horse?

När du överlämnar dig till Honom och litar på Honom, kommer ditt liv att kopplas till den Rätta Hästen genom trons kraft i Yeshuas namn och Hans blod, utgjutet för oss till förlåtelse för våra synder. Då kommer Hans Ande att komma över oss och in i oss för att föra vårt liv framåt till en högre nivå och större härlighet. Detta är en Gudomlig övernaturlig händelse, och den kan inte låtsas eller imiteras!

”Amen, amen säger jag er: Den som tror på Mig skall utföra de gärningar som Jag gör, och större än dessa skall han att göra, ty Jag går till Fadern.” Johannesevangeliet 14:12 SFB

Att vandra i helighet och rättfärdighet, i lydnad till Honom är inte svårare än att en vagn blir buren av hästens styrka. Det är Hans Helige Ande, Guds Finger, som skriver Sina bud i våra hjärtan. Men vissa teologiska lärosatser som kallas Ersättningsteologi har skapat religiösa och kraftlösa människor som ständigt avfaller genom att stå emot den Helige Ande och Hans bud från att skrivas i deras hjärta.

”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. De skall ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!” 2 Timoteusbrevet 3:1, 5 SFB

Skillnaden mellan oss och vagnen är att vagnen är dödvikt och har inte någon vilja att stå emot hästen. Människor har en egen vilja som kan Bestämma sig för att kapitulera till ”hästen”, Kraften och Nåden hos Yah (Gud) och till Hans Ord och Andes instruktioner eller inte. Gud har inte tagit bort den fria viljan från människorna. Vi har friheten att säga ja eller nej till synd eller ja eller nej till Hans Helige Ande och bud! YHVH har inga robotar!

Så frukta nu YHVH och tjäna Honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Adonai. Men om ni inte vill tjäna, Adonai, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilket land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna YHVH.” Josua 24:14-15 SFB

Det är dags att lämna de gudar som våra fäder dyrkade i religionens och Ersättnings Teologins Egypten och återvända till Evangeliet skapat i Zion, Rikets Evangelium som kom ut ur Israel för 2000 år sedan!

När vi överlämnar vår viljestyrka till Hans Suveräna Vilja kommer Hans Ande, Kraft och Smörjelse att bära oss hela livet utan någon självisk egen ansträngning.

Att följa Honom kommer inte att vara mer utmanande än att vagnen följer hästen när den är ordentligt fastsatt på den. Sann Tro kapitulerar till ”kopplingen”.

Vissa känner att överlämnandet till Yeshua och Hans Helige Ande hela vägen kommer att få ”sitt livs vagn” att förlora sin ”frihet” att gå ingenstans eller varsomhelst, kastad hit och dit av vindarna och stormarna eller efter varje eget infall.

Men det är en falsk frihet. För när ditt liv är säkert förknippat med Yah (Gud) genom tro på Messias, och din viljestyrka effektivt, överlämnad till Hans vilja bemyndigad av Hans Ande, kommer ditt livs syfte att röra sig framåt, uppfylla Hans vilja hela vägen till att gå över floden till evigheten. Det är sann frihet!

The Cart or the Horse?

Är din vagn (livet) ordentligt fastsatt på rätt häst (God)? Om inte, vad sägs om att kapitulera till Yeshua, den Judiska Frälsaren och Messias och till Hans fullkomliga vilja idag och börja GÅ FRAMÅT?

Be med mig

Ja, Yeshua, Judiske Frälsare och Messias. Jag ger dig mitt liv och överlämnar min egenvilja till din. Jag gör detta nu och för alltid, och jag förnyar detta löfte dagligen med flit genom att ”koppla” min vilja, mina planer och önskningar till Dina. Jag vänder mig bort från allt uppror och synd, och dör från all omoral och avgudadyrkan, stolthet, religiositet, hyckleri, bitterhet, missbruk och girighet. Jag gör detta av nåd genom tro som resulterar i min lydnad till Dig. Jag tar emot din Ande och Kraft som bär mig igenom. Tack för att du tar mig ut ur diket av självisk avfällighet och in i Rikets härliga Evangelium. Amen.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbiskop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 dagar av världsvid Fasta & Bön

Am Israel Chai!

27 Juni till 18 Juli 2021

Vi har 21 dagars bön och fasta för att besegra anti-Semitismens monster och grymma hat mot det judiska folket och Israel. Vi ber för Israels frälsning och befrielse från alla hennes fiender.

Mer information →

Titta på den senaste undervisningen: 21 dagar Fasta för Israel – DAG 17

Lär dig om trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion och som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM:s Bibel Skola:

GRM:s onlinekurs (tillgänglig på engelska och spanska) har uppdaterats och formaterats om. Frågesporterna som krävs vid varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för frågesporterna av var och en av de böcker som listas för att läsas (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickades in för varje frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 terminuppsatser som krävs att bli inlämnade i slutet av varje nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system för GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/Återupprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den första/tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa/återupprätta vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegramkanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/