The Wisdom That Obtains the Blessing

Visdomen som Erhåller Välsignelsen


The Wisdom That Obtains the Blessing
Torah Portion VAYAK’HEL – Shemot (2 Moseboken/Exodus) 35:1-38:20

Visdomsserien – Del 3

De förståndiga skall lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. Daniel 12:3

Shabbat shalom, kära älskade!

Daniels bok börjar med en historisk bakgrund om hans liv; Tidpunkten är efter Babyloniernas fruktansvärda förstörelse av Beit Mikdash (Heliga Templet) i Jerusalem. Daniel var en föräldralös ung pojke från kungafamiljen och Juda adel. Han kom som fånge till Babylon och, med enkla ord, en slav till sitt folks mördare. Han var välutbildad i Toran (YHVH:s Lagar och Bud) och var en som fruktade Yah (Gud). Han hade sett många fasor, blodsutgjutelse och förstörelse och kunde ha blivit “traumatiserad”, men tydligen hade denne unge man sann tro som höll honom vid liv i de mörkaste stunderna och inte hade ett uns självömkan. Även om han hade förlorat allt, inklusive föräldrar, familj och land, verkade han inte arg på Elohim eller de Babyloniska förövarna. Genom hela Daniels bok upptäcker vi att han hade en ödmjuk ande och litade på YHVH. Han var villig att göra det som var rätt i den Allsmäktiges ögon, även om det kostade honom livet!

Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Daniel 1:8

Efter att ha upplevt så mycket tragedi kunde han ha haft den attityd som många människor verkar ha i dag och göra uppror mot Elohims Bud och Kallelse. Istället bestämde han sig för att inte besudla sig själv. Han bestämde sig inom sig själv för att inte äventyra sin vandring av helighet och rättfärdighet inför YHVH. Ingen tragedi eller trauma kunde få Daniel att göra uppror mot Elohim. Fruktan för Yah gjorde honom till en vis ung man. Hans tro på YHVH och hans excellenta vittnesbörd bibehölls i vått och torrt, i de goda tiderna och de dåliga tiderna. Vi ser inte Daniel peka ett finger mot den Allsmäktige och säga som många gör idag när hemska saker händer: “Allt är ditt fel!” Nej! Vi ser Daniel hedra sin Fader i Himlen och hedra Universums Herre. Han hade full förståelse för att vi inte “härskar över Elohim” utan snarare underordnar oss och överlämnar oss till Honom även när vi inte förstår våra omständigheter. Daniels lydnad och fruktan för YHVH berodde inte på några omständigheter; det var verkligt och ovillkorligt som passande för Universums Skapare.

The Wisdom That Obtains the Blessing

De Visa och Testade Blir Instruktörer

De förståndiga bland folken skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Daniel 11:33

Yahs Ord är mycket tydligt att rättfärdiga och visa människor någon gång kommer att gå igenom prövningar och vedermödor. När de går genom Dödsskuggans Dal kommer de en dag att instruera många och hjälpa dem att upprätthålla sin tro under dalens och vedermödans tider. Ibland snubblar till och med visa människor (vilket verkligen betyder att de är Gudfruktiga!) och verkar misslyckas. När du ser på dem, skulle du säga: Är det en riktig troende? Är det så här en riktig Son eller Dotter till Elohim ser ut? När du går igenom dessa säsonger av svåra tester kan du frestas att tvivla. Yah kanske inte är verklig; kanske föreställde jag mig bara att Han existerar; Kanske Hans löften är inget annat än en saga. Han är inte Mirakelgöraren, den älskande Guden som jag trodde på. När allt kommer omkring, hur kan jag vara i detta tillstånd?

En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Daniel 11:35

Genom hela Skriften ser vi att ogynnsamma omständigheter kan rena de vise. Det är under dessa omständigheter som de sanna troende erkänns, de som kan anförtros Kraft, Auktoritet, Inflytande och till och med stor rikedom. Om vi inte kan tillbe, hedra och lyda Yah i “dalen”, fruktar vi Honom inte riktigt utan är fortfarande i avgudadyrkan av jaget. Avgudadyrkan av jaget är den största sjukdomen i denna tidsålder; människor snurrar runt sig själva, tycker synd om sig själva och pekar ett finger mot YHVH snarare än att göra Teshuva, Omvändelse genom att hedra Honom även när allt är mörkt. Detta är den exakta punkten som “gör det möjligt eller bryter mörkret”, och det finns i hela Skriften!

Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i YHVH och glädja mig i min frälsnings Gud. Habackuk 3:17-18

Habackuk, Profeten som profeterade under den Babyloniska exilen, visste om det; Jesaja, Jeremia, Mose, och naturligtvis visste Yeshua om det! Yeshua skulle aldrig ha kunnat frälsa mänskligheten från synd om Han inte hade valt att underordna sig Fadern på Korset. Han förlitade sig på Sin tro och lydnad mot sin Fader YHVH hela vägen till Sitt sista andetag när Han ropade:

Och vid nionde timmen ropade Yeshua med hög röst: “Eli, Eli, lema sabaktani?”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Matteus evangeliet 27:4

“Eli, Eli lama shabachtani?” betyder på Arameiska, “Min Gud, Min Gud, varför har Du övergivit Mig?” Han kunde ta vilket lidande som helst, och jag tror att Han upplevde alla sjukdomskategorier och förbannelsens omfattning på en gång medan Han hängde på Korset-avrättningspålen. Men det fanns en sak och endast en sak som bara krossade Hans hjärta, det var när Elohims Ande lämnade Honom eftersom Han tog allt vårt straff och blev en förbannelse. Det högsta straffet för uppror mot YHVH är förvisning från Hans Närvaro, och det är outhärdligt på jorden och ännu mer outhärdligare när det varar i all evighet!

Kung David var villig att lida vad som helst men inte att förlora Elohims Ande.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din Helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Psaltaren 51:12-14

När vi väljer att tillfredsställa vårt kött eller självömkan, (att bli förnärmade) med synd av något slag, förlorar vi Hans Närvaro. När vi väljer att vara arga på Honom och tjura snarare än att ödmjuka oss och förbli i fruktan för YHVH, tas Hans närvaro bort från oss. Det är viktigt att vara ärlig mot Honom om våra känslor men välja att lita på och hedra Honom trots dem. Våra känslor och uppfattningar ljuger ofta för oss. Vi måste kasta bort fåfäng fantasi som inte överensstämmer med Hans Ord och Karaktär.

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. 2 Korintierbrevet 10:4-5

Jag kan identifiera mig med Kung David. Utan Elohims Ande vill jag inte leva. Jag föredrar att dö omedelbart än att leva en minut utanför Hans Närvaro! Endast i Hans Närvaro finns det full glädje.

Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Psaltaren 16:11

The Wisdom That Obtains the Blessing

Vårt Gensvar till våra Omständigheter Avgör vår Framtid

Den som offrar lovets offer ärar Mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning. Psaltaren 50:23

Vårt välbefinnande beror inte på våra omständigheter utan på vår respons på omständigheterna. Daniels svar var tro, heder, tillit och lydnad – till och med riskabel lydnad till varje pris. Hans liv var inte honom kärt alls; YHVH:s Bud var kärare för honom än hans eget välbefinnande eller liv.

För att ta emot Yahs Närvaro måste vi tacka Honom och prisa Honom och lita fullt ut på Honom även när det är som mörkast! Och följa lovprisning med lydnad gällande Hans vägar och Bud.

Senare läser vi i Brit Chadasha (Nya Förbundet)

Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min skull, han skall vinna det. Matteusevangeliet 16:25

För det första måste vi mista våra liv, vilket strider mot självbevarelsedriftens korn. Självmord är självbevarelsedrift; det görs normalt av människor som vill fly smärtan. Att förlora våra liv eller dö bort från oss själva är motgiftet. När vi förlorar våra liv överlämnar vi oss till Yah mitt i smärtan. Vi väljer att lyda Honom och förhärliga Honom i våra liv mitt i motgångar. Det är vad Daniel gjorde i Babylon. Det var mycket smärtsamt att vara slav i ett främmande land, och kanske såg han till och med sina föräldrar mördas av just den kung han kallades nu för att tjäna. Han kunde ha varit arg, bitter, hämndlysten, till och med till den punkt för mord eller självmord, men i stället valde han att hedra YHVH och inte besudla sig själv.

Det var farligt, men han visste att det är mycket farligare att bli Elohims fiende! Hans friska fruktan för Elohim höll honom frisk och fokuserad på målet. Det finns inget sätt att älska YHVH utan genom hälsosam fruktan för Honom. Vi vet att Han är vår kärleksfulle Fader, full av barmhärtighet och medkänsla, men vi vet också att Han är Domaren och en förtärande Eld. För att vår tro skall vara solid måste allt som kan skakas, skakas.

Se till att ni inte avvisar Honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade Honom när Han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från Honom som varnar oss från himlen. Den gången kom Hans röst jorden att skaka, men nu har Han lovat och sagt: ”Än en gång skall Jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter Hans vilja, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Hebreerbrevet 12:25-28

Daniels liv skakades under Jerusalems Fall och den Babyloniska fångenskap som följde, men hans tro var inte skakad. I den meningen var han anhängare till Josua och Kaleb, som förlorade en hel generation vänner och familj under de 40 åren av straff för de andra tio spionernas otro. Men inte en enda gång pekade de finger åt den Allsmäktige och anklagade Honom: “Allt är ditt fel!” De hedrade Universums Mästare i Hans beslut att antingen välsigna eller döma.

Alltför ofta tror vi att vi vet bättre än Människans Skapare! “Var någonstans var Han under Shoa (Förintelsen)?” frågar vi som Judar i trots mot Hans Visdom. Om djävulen gjorde det, kunde Han inte ha stoppat honom? Om Han är Elohim, varför dök Han inte upp? Shoa är ett extremt fall av smärta och fasa som orättvist åsamkas en hel nation, den Judiska nationen. Men varför skulle vi peka finger mot Yah för det här? Varför tror vi att Han är skyldig oss något? Vad sägs om TESHUVA istället? Vad sägs om att ödmjuka oss själva för att söka Honom snarare än att skylla på Honom? Vad sägs om att ödmjuka oss själva för att inse att vi kanske saknar något och att vår förståelse är mycket begränsad när vi är “i köttet”? Vad sägs om att söka Hans visdom snarare än våra “logiska förklaringar” för våra omständigheter och situationer? Om vi söker Hans Visdom kommer vi alltid att få reda på att detta är grunden för all Visdom och Förstånd:

Att frukta YHVH är början till vishet, och känna den Helige är förstånd. Ordspråksboken 9:10

The Wisdom That Obtains the Blessing

Till och med Job förstod det i slutet av sin period av lidande. Han pekade finger åt Elohim och sa till Honom att Han var orättvis. Job var helt rättfärdig, och Elohim orättvis. Svaret från YHVH var kategoriskt:

“Vem tror du att du är Job?”

Vem har givit Mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen. Job 41:2

I sitt fruktansvärda förbannade tillstånd, fattig, sjuk och övergiven, insåg Job slutligen att ingen har rätt eller är rättfärdig inför Elohim, att Han förtjänar vår ovillkorliga lojalitet och lydnad bara för att HAN ÄR YHVH! När vi inser denna sanning kan vi verkligen omvända oss och få Välsignelsen.

“Jag vet att Du förmår allt, inget som Du beslutar är omöjligt för Dig. Vem är den som döljer Ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag inte begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga Dig, och Du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om Dig, men nu har jag sett Dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i säck och aska.” Job 42:1-6

Först efter att Job äntligen insåg vem han var och vem Elohim är, kom sann ödmjukhet och Teshuva in i hans liv. En omvändelse född av en nyfunnen fruktan för YHVH och total tillit till Honom och Hans visdom. Denna förändring i hjärta och attityd från självrättfärdig till ödmjukhet förlöste den dubbla portionen av välsignelse in i hans liv!

Och YHVH välsignade slutet av Jobs liv mer än början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsninnor. Han fick också sju söner och tre döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje, Keren- Happuk. I hela landet fanns inte så vackra kvinnor som Jobs döttrar. Och deras far gav dem arvedel bland deras bröder. Därefter levde Job etthundrafyrtio år och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva. Job 42:12-17

Vi fruktar och älskar Honom på grund av vem Han är och litar på Hans ord och löften mot alla odds. När Daniel gjorde detta fick han YHVH:s Favör och upphöjdes till den högsta positionen i Babylon.

Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste hovmarskalken. Daniel 1:8-9

Senare fick Daniel mer visdom, kunskap, förstånd och Profetisk insikt.

Kungen talade med dem, och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Misael och Asarja. De fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Daniel 1:19-20

När Fruktan för YHVH är grunden för vårt liv, kommer vi att få mer och mer visdom från YHVH, och Hans visdom kommer att göra oss mäktigare än någon kung eller president!

Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla visa i Babel. Daniel 2:48

Visheten gör den vise starkare än tio mäktiga i staden. Predikaren 7:20

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman


Yuval

Till minne Yuval (Justin), son till Archbishop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman, som fördes in i evigheten den 8 Januari 2022.

Vi sänder all vår kärlek och böner till våra älskade andliga föräldrar och ber om tröst och åter tröst!

“Trösta, trösta mitt folk!” säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem ” Jesaja 40:1-2a

Med kärlek, dina andliga barn och lärjungar i många nationer

Grave

Yuval

Yuval Frank
Son till (den framlidne) Ardon Frank Z”L
Son till Baruch och Dominiquae Bierman
Bror till Adi

Fördes in i Evigheten vid 35 års ålder
Född på Simcha Torah 26/10/1986
Avled i Kiev på Sabbaten den 8 Januari 2022
Begravd under Tu Bishvat 17/1/2022
Under Shmita-Året 5782

De skall vända tillbaka från sina fienders land. Jeremia 31:16

Må hans själ buntas in i livets bunt (ת.נ.צ.ב.ה.)

Du kommer att leva i våra hjärtan för alltid


Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: UNIFY – Bestrida Ersättnings Teologin

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →