Toora portsjon SH’MINI – Vayikra (3 Moosese) 9:1-11:47

Ettevalmistus paasapühaks

Seitse päeva ärgu nähtagu su juures haputaignat kogu su maa-alal; ja lihast, mis sa tapad esimese päeva õhtul, ärgu jäägu midagi üle öö hommikuni. 5 Moosese16:4

Shabbat shalom armsad!

Ühel päeval rääkisin ma oma ortodoksse õega paasapühaks ettevalmistamise teemal. Ortodokssed juudid suhtuvad ettevalmistusse väga tõsiselt. See kujutab endast tegelikult kurnavat puhastamist ja kõige “haputaigna” välja viskamist. Juuretis, pärm või haputaigen on see, mis paneb taigna kerkima. See on “elus organism”, mis on vastupidine keemilistele ja surnud kergitusainetele nagu küpsetuspulber. Juuretis või haputaigen võib ilma piiranguteta jätkuvalt paljuneda. Uues Lepingus on “haputaigen” võrdpildiks nii PATULE kui ka neutraalsele ainele, mis põhjustab Kuningriigi kasvu ja laienemist. Seega sõltub kõik sellest, mida haputaigen teeb. Samamoodi nagu raha on iseenesest neutraalne ja kui seda kasutatakse Kuningriiki jaoks, siis on see tegelikult hea!

Negatiivne varjund

Nad kõik on abielurikkujad; nad on nagu küdev küpsetusahi, mille tule pagar jätab kohendamata taigna sõtkumisest hapnemiseni. Hoosea 7:4

Aga Jeshua ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!” Matteuse 16:6

Positiivne varjund

Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: „Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.”Matteuse 13:33

HILINENUD SÕNAKUULELIKKUSE PATT

Sin of delayed obedienceJa nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid; see polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. 2 Moosese 12:39

Paasaloos esindab haputaigen “hilinenud sõnakuulmise” pattu. Iisraeli lastel ei olnud aega oodata taigna kerkimist või hapnemist, et siis sellest endale teerooga küpsetada. Nad pidid koheselt kuuletuma ning kiiruga Egiptusest põgenema!

Seetõttu on MATSA-hapnemata leiva söömine Pesahi (paasapüha) ajal meile meeldetuletuletuseks nende kohesest kuuletumisest. Hilinenud sõnakuulelikkus oleks põhjustanud taigna kerkimise ning Iisraeli rahvas oleks ehk kuni tänase päevani orjad Egiptuses! Hilinenud kuulekus pärineb USKMATUSEST. Kui me ei usu Tema ilmutatud Sõnasse ja tõotustesse siis kaotame kiirust ja jääme seisma. Seisma jäämine maksis Loti naisele elu, sest ta viivitas ja vaatas tagasi!

Iga kord kui me kuuletumisega viivitame, vaatame tegelikult tagasi. Selles on igatsust vana ja hästituntu järele, mis vastandub eesootavale ja tundmatule. Muidugi toob see viivitus endaga kaasa orjuse ja surma. JHVH kutsub meid kohesele sõnakuulelikkusele, hapnemata usule!

Paljud inimesed kipuvad viivitama eriti siis, kui tegemist on Lõpuaja MEELEPARANDUSE sõnumiga, teshuvaga (pöördumine ja taastamine) kõigest patust, kaasa arvatud Asendusteoloogiast ja paganlikest religioossetest süsteemidest. Inimesed hakkavad tagasi vaatama oma jõulukuuskedele, jõulude mälestustele, sealiha “hõrgutistele”, oma kodukoguduse heakskiidule ja teistele kristlastele. Ning enne kui arugi saavad, on nende “taigen” hapnenud ning nad ei saa edasi liikuda. Tegelikult ootab neid ees vaimne surm või vahel isegi füüsiline surm, sest nad ei kuuletunud koheselt meeleparanduse kutsele! See kutse on prohvetlik Sõna kogu Jeshua Ihule ja selle vastuvõtmine on elu ja surma küsimus. JHVH on Oma pruuti puhastamas ning tagasi nõudmas Asendusteoloogia ja kogu Babüloni/Paabeli süsteemi käest, kuhu kuuluvad lihahimu, silmahimu ja elukõrkus.

KELLELE EI OLE MINGIT HUKKAMÕISTU?

Time for truthNii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Messias Jeshuas. Sest elu Vaimu seadus Messias Jeshuas on sind vabastanud patu ja surma seadusest. Roomlastele 8:1,2

Paljud inimesed ütlevad “ära mõista mind hukka”. Armsad, hukkamõistu EI OLE nendele, kes käivad Vaimus. See tähendab olla juhitud Toora kirjutaja sõrme- Püha Vaimu poolt. Kuid hukkamõist saab osaks nendele, kes käivad lihameeles ja lihalikus arusaamises! Kui me käime Vaimus, siis jõuame kõik kohani, kus tuleb PÖÖRDUDA KÕIGEST PATUST ja PETTUSEST ning asendusteoloogia on PETTUS!

Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Elohimi vastu, sest ta ei alistu Elohimi Seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Elohimile. Roomlastele 8:6-8

Püha Vaim on meie abistaja! Ta aitab meil viivitamata JHVH’le kuuletuda. Kui me käime lihas, siis rikume Tema seadust. Pääste ei tule sõnakuulelikkusest kuid sõnakuulelikkus on USU väljendus. Tõelisele usule järgneb viivitamatu kuulekus. Sellepärast ongi USKMATUS kõrgeim haputaigna(patu) vorm. Uskmatus JHVH’sse, Tema Sõnasse, Tema Väesse, Tema loomusesse tähendab tegelikult usku millegisse muusse. Me ei ela vaakumis! Kui me ei looda Tema peale, siis millele me loodame?

Me ei räägi siin “käsumeeles käimisest”, vaid käimisest Pühas Vaimus, usu väes. Käimisest, mis otsib viivitamatut kuuletumist Jahve’le, olgu see siis shabbati ja Tema toitumisreeglite pidamises, kümniste ja ohvriandide toomises, Iisraeli eest palvetamises, tervenemise ja vabastuse toomises või enda puhtana hoidmises enne abielu! Jeshua järgis kõiki selliseid asju kui täiuslik juut (mitte religioosne juut) ja Tema kutsub nii juute kui paganaid Tema eeskuju järgima!

Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. 1 Johannese 2:6

Ta usaldas täielikult Isa ning tegi ja kuulutas Tema Sõna üle kõigi olukordade, isegi siis kui saatan Teda kõrbes patuga ahvatles!

Juurte tervendav vägi

The healing power of the rootsParandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Isandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui taastatakse kõik, millest Elohim on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale. Apostlite teod 3:19-21

Enne kui piiskop Dominiquae oli kirjutanud raamatu “Juurte tervendav vägi”, pidas ta Šveitsis oma kõige esimese “tagasi juurte juurde” seminari. Seal leidsid aset nii mitmed imed ja väeavaldused, et tagasiteel koju esitas ta Jhvh’le küsimuse. “Miks on nii tähtis kuulutada kirikule sõnumit juudi juurtest?” Jhvh vastus oli väga selge: “See on elu ja surma küsimus. Kirik (kogudus) on nagu kaunis roos, mis on aiast lõigatud ja kaheks päevaks vaasi pandud. Kuid kui roosi komandal päeval aeda tagasi ei istutata, siis sureb see kindlasti!” Kolmas päev on kolmas milleenium (aastatuhat), sest Adonai jaoks üks päev on nagu tuhat aastat!

Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Adonai juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. 2 Peetruse 3:8

Pärast selle sõnumi saamist Jhvh käest kirjutas ta veel mitmeid raamatuid ja Jhvh armust sai teoks ka terve video piiblikool nimega GRM. See video piiblikool on tänaseks tõlgitud mitmetesse keeltesse ja jõudnud mitmete rahvasteni. Aega on vähe jäänud ja JHVH kutsub tervet kogudust viivitamatult lahkuma Egiptusest-asendusteoloogia Paabelist. Piiskopi raamatud ja piiblikool võivad sind selles aidata. Kuid paljud siiski “viivitavad ja seisavad” oodates mingeid “paremaid aegu”. Aga praegu ongi parim aeg ja ei tule mingit teist aega. Tegelikult ei ole enam jäänud aega raisata. Selle prohvetliku sõnumi sai piiskop Dominiquae aastal 1994.

Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. Psalm 102:14

TÖÖTEGIJAID ON VAJA

Labourers neededSest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!” Roomlastele 8:15

Valmistudes selle aasta Paasapühaks on uskmatuse haputaigna eemaldamine kohustuslik. See mõjutab meie käimist Jah’ga. Jeshua ütles 2000 aastat tagasi, et lõikust oli palju aga töötegijaid vähe. Neid oli vähe USKMATUSE tõttu, milles sisaldub HIRM. Enamus tuntud hirmudest on: hirm tundmatuse ees, hirm inimeste ees, hirm kannatuste ja eksimiste ees. Aga hirm ja ebausk on väga viletsad teejuhid ja tegelikult surmavad nad meid. Hirmu all käimine on vastupidine ARMASTUSES käimisele!

Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Luuka 10:2

JHVH kutsub paljusid Kuningriigi jaoks oma elu maha panema. Selleks, et Tema kutsele vastata peame vabanema hirmu ja uskmatuse haputaignast!

Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Matteuse 16:25

HAPUTAIGEN AVALDUB MEIE MÕTETES JA KÕNES

Leaven manifest in our thouhtsTõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Markuse 11:23

Loomulik meel ja mõistus on Elohimiga vaenujalal. Meil peab olema Messia meel ning suhtumine JHVH tõotustesse kui “tehtud/korras” asjasse! Hakka nimetama veel toimumata asju justkui oleks need toimunud ja lakka suhtumast olukordadesse kui lõpikku reaalsusesse! Kuningas Taavet, kes ei olnud uuesti sündinud, mõistis seda printsiipi. Ta koges palju raskusi, kuid lõpetas alati lootuse ja usu noodil. Ta pani lootuse oma Lepingule JHVH’ga, mis oli kõrgemal ta oma vigadest, nõrkustest ja kõigist silmaga nähtavatest olukordadest. Ta käskis oma hingel, tahtel ja emotsioonidel õnnistada ja kiita Jahved alati!

Kiida, mu hing, JHVH’d, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! Kiida, mu hing, JHVH’d, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Psalm 103:1, 2

Tõepoolest, ilma usuta ei saa me olla Kõigeväelisele meelepärased. Isegi kui sa üritad kõigest oma jõust Temale kuuletuda, aga ei pane oma lootust Tema vägevuse ja tõotuste peale, siis oled sa “haputaigen” ja vaenujalal Elohimiga!

Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Elohimi juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Heebrealastele 11:6

On oluline, et sa oma suuga pidevalt kuulutad Tema Sõna ja tõotusi. Ilma selleta ei saa sa aktiveerida ELU oma sõnades. Mida iganes SA ütled, seda sa saad!

Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Õpetussõnad 18:21

Tegelikult suudab Tema teha kaugelt üle selle, mida me mõtleme või palume, kuid siiski peame meie ise MÕTLEMA ja PALUMA. Kui tahame näha imelisi vastuseid ja tulemusi, siis on tähtis mõtiskleda (mediteerida) Tema Toora-Sõna ja tõotuste üle.

Aga Temale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, Efeslastele 3:20

OLUKORRAD VÕI TÕOTUSED?

Watch over your heartHoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtuvad elu allikad! Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest! Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole! Õpetussõnad 4:23-25

Iga kord kui räägime Jahve Tõotuselepingu Sõna asemel meie tõlgendust olukordadest, on see valelik suu ja huulte väärus!

Olen hämmastunud kui mitmed siirad Jhvh sulased ajavad oma suust välja uskmatust ja kahtlusi nagu oleks see normaalne asi. Elohim ole armuline ja andesta meile! Samuti kuulutavad paljud tõotuste asemel olukordi, arvates, et nad on seda tehes “ausad”. Tegelikult on nad “ausalt valel teel”, sest kui me räägime, et olukorrad on lõplik reaalsus, siis nimetame JHVH’d valetajaks. See on just seesama, mida tegi madu Eedeni aias, nimetades Elohimi valetajaks. Kogu psühholoogia põhineb printsiibil “rääkida kellegile teisele sellest, mis on su südamel”. Madu rääkis, mis oli tema südamel ja viis naise patuni. See ongi algne PATT. See on kus me mööda panime!

Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Elohim teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Elohimi sarnaseks, tundes head ja kurja.” 1 Moosese 3:4,5

Kuidas sa TÕLGENDAD oma ebasoodsaid olukordi? Kas sa vaatad nendele Jhvh (Jumala) Sõna valgusel või lähtud oma arusaamisest? Naine uskus mao tõlgendust Elohimi seadusest ning langes pattu. Iga kord kui me usume inimlikku, deemonlikku tõlgendust meie elu olukordadest, langeme me Elohimi armastuses ja ustavuses kahtlemise pattu.

Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja valede isa. Johannese 8:44

Kogu see humanistlik süsteem oma “psühholoogiliste tõlgendustega” rajaneb uskmatusel ja ebausul!

Kuningas Taavet tunnistas JHVH ees oma viletsust ja raskusi ning siis läks edasi Tema kiitmise ja ülistamisega. Ta ei eitanud, et koges karme aegu, aga ta rõhuasetus ei olnud oma ebasoodsatel olukordadel vaid Elohimi Lepingu tõotustel ja võimekusel!

JHVH, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. Paljud ütlevad mu hingele: „Ei ole temal päästet Elohimis!” Sela. Aga sina, JHVH, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles. Psalm 3:1-4

MIDA SA RÄÄGID?

What are you speakingKui mina oleksin Elohimi tõotuste asemel oma suuga olukordi kuulutanud, siis oleks mul täna “juurviljast” tütar, surnud poeg, läbikukkunud teenistus, mul puuduks raha reisimiseks ja raamatute trükkimiseks või piiblikooli rajamiseks! Pärast nii mitmeid kukkumisi, oleksin ma vigane terveks eluks. Pärast rasket õnnetust istuks mu mees selgrookahjustustega ratastoolis või oleks peale kahte infarkti juba surnud. Ma oleksin “usklike” tagakiusu ja laimu pärast juba ammu Eilatist lahkunud ning lasknud minna oma kutsel- olla naisena teenistuse juhirollis, sest see oleks olnud liiga raske ja vastuvõetamatu nii paljudes religioossetes ringkondades. Ma võiksin veel paljustki muust rääkida, aga piisab kui ütlen seda,

Kuna ma usaldasin, kuulutasin ja kuuletusin Tema Sõnale ja tõotustele rohkem kui kõigile ebasoodsatele ja vaenulikule olukordadele, siis olen ma endiselt teenistuses ja edukas. Me elame Eilatis, oleme ostnud ära Palvetorni ning plaanis on osta ära ka meie kõrval asuv katusekorter. Mu tütar on väga edukas oma õpingutes ja alustab peatselt kolledži õpingutega. Ta on väga andekas ja Elohimist inspireetitud kõiges, mida ta ette võtab. Mu poeg on elus, mu abikaasa on terve ja tugeva südamega. Mina ise olen jalul “joostes” mitmete rahvaste juurde ning headus ja heldus saadavad mind kogu aeg!

Kuid ma kuulutasin neid asju kaua ENNE nende ilmsiks saamist! Kui asjad läksid halvasti, ütlesin ma – kõik on hästi mu hingega! Ma ütlesin seda välja usus ja siis sai see ilmsiks, sest ma saan seda, mida ma VÄLJA ÜTLEN!

Kui sa midagi ette kuulutad (ette võtad), siis läheb see sul korda ja sinu teede peale paistab valgus. Iiob 22:28

Meil kõigil on “olukordi” ja mõnel meist on rohkem vastaseid kui teistel. Kuid vahe seisneb selles, kas meil on “uskmatuse haputaigen” või kallihinnaline USK! Millest sa mõtled ja mida räägid?

Ja Mooses ütles rahvale: „Mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi JHVH teid sealt välja! Sellepärast ei tohi hapnenut süüa (mõtelda või rääkida DB, autori lisa)! 2 Moosese13:3

Olgu sul kosher Paasapüha, täielikult vaba uskmatuse haputaignast, et saaksid omandada oma Tõotatud Maa!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.