Toora portsjon VAYETZE – B’resheet (1Moosese 28:10-32:3(2))

UUS IISRAELI PÄRITOLU SÕDUR JAHVE KUNINGRIIGIS. osa 2

new-israeli-born-soldier

Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ja te saate elada maal, mille Ma olen andnud teie vanemaile; teie olete Minu rahvas ja Mina olen teie Elohim. Hesekiel 36:26-28

Shabbat shalom armsad:

Mul on suur rõõm teile teada anda, et minu poeg Yuval on kirjutanud selle shabbatikirja ja ma tean, et saate selle läbi võimsalt õnnistatud! Selles on uue uskliku värskust, kes ei ole kunagi mõjutatud asendusteoloogiast, vaid pigem usub Jah (Jumala nimi) Sõnasse ja J’shua headesse sõnumitesse ilma selle segaduse ja komplikatsioonideta, mis on nii levinud kristluses. Yuval on 21. sajandi messiaanlik-apostellik-prohvetlik usklik. Ta sündis Iisraelis, seega on ta meie esimene Iisraeli päritoluga põlvkond.

Enne kui seda loete, soovin lugejat aidata taustainformatsiooniga minu poja kohta. Sellest saate rohkem lugeda eelmises shabbatikirjas või ka minu raamatust  Sikoloogiast ehk haigeloogiast terve loogika juurde. Leiate selle raamatu www.kad-esh.org/shop

SEISTES VASTU HA’SATANILE

2Saatan (Ha’satan) on loomulikule silmale nähtamatu, kuid samas ei ole ta pelgalt illusioon, vaid on reaalne vaimne olend, kes tuleb varastama, valetama ja tapma, olles vastane J’shua Messiale, kes toob elu:

Johannese 10:10
Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!

On siis tegemist uskliku või mitteusklikuga, on meil üks asi ühine: meie vaenlaseks on saatan. Vaenlane tegutseb ööpäevaringselt, et tuua hävingut ja vigastada kogu inimkonda. Saatan juhib sõjävägesid ja annab juhiseid deemonitele, kes sarnaselt sõjalisele strateegiale otsivad inimese vaimse elu ja usu nõrku kohti. Saatan ründab meid pettuse, kiusatuse ja rõhumise kaudu. Ta juhib kõike, mis on kuri.

Kuidas me selle vaenlasega peaksime võitlema? Kõigepealt peaksime mõistma, et meie võitlus ei ole liha ja vere vastu, vaid vaimsete jõudude vastu:

Efeslastele  6:12
Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.

Kuigi saatanal on vägi, on ta siiski vaid valetaja ja petis ja tahab meid panna uskuma, et oleme võimetud tema vastu, mis on täielik vale. Tegelikult ei ole saatanal mingit seaduslikku autoriteeti meie üle, sest J’shua ohverdas oma elu hukkamisteibal, et maailm saaks päästetud, aga Ta vabastas meid ka saatana võimu alt:

Koloslastele 2:15
Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Messias.

Saatan ei saa seista vastu J`shuale, kes tuli maailma selleks, et saatana teod saaksid hävitatud:

1 Johannese 3:8
Kes teeb pattu, on saatanast, sest saatan teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Elohimi Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks saatana teod.

Ehkki J”shua saavutas võidu saatana üle hukkamisteibal, peame me siiski aktiivselt kasutama meelevalda, mis JHVH on meile andnud oma pojas J”shuas, selleks, et võitu saada saatana üle ja peatada tema kavatsused. Usklikena me ei peaks kartma saatanat, vaid pigem kasutama meelevalda, mis meile on antud ja seda eriti siis, kui me seisame silmitsi kiusatuste või rõhumistega:

Luuka 10:193
Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. 

Võimsaim relv, mis meile JHVH poolt on antud saatana vastu, on tõepoolest väga lihtne ja see on J`shua nimi! Meil on antud õigus kasutada J`shua nime meelevalda selleks, et kihutada saatan välja oma territooriumilt ja panna ta põgenema.

Jakoobuse 4:7
Siis alistuge Elohimile! Seiske vastu saatanale, siis ta põgeneb teie juurest.

Luuka 10:17
Siis need seitsekümmend tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid: “J’shua, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu!”

Õpetussõnad 18:10
JHVH nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju!

Saatan vihkab J`shua nime ja tunneb end väga halvasti kiituse ja ülistuse õhkkonnas, mis tõstab kõrgeks J`shua nime. Seepärast, kui me tuleme kokku, eriti grupis, et võidelda saatana vastu nende relvadega, siis tõepoolest ei ole meid võimalik võita.

Matteuse 18:20
Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.
4

J`shua ligiolu meie keskel ning JAH ja J`shua ülistamine palves, paneb saatana põgenema. Aga, kui me tahame hoida saatanat oma eludest eemal, siis lisaks sellele, pea

me me elama elu, mis on puhas, alandlik, õige, kuulekas ja püha. Me peame kuuletuma JAH seadustele ja korraldustele. Vaenlane tegutseb kõige aktiivsemalt neis, kes elavad patus, on sõnakuulmatud või mässumeelsed. Andestamatus teiste suhtes on veel üks valdkond, mida saatan kasutab ja milles ta õilmitseb. Me peame ära tundma, kas meie eludes on mõni ala, mis on avali saatanale, nii, et ta saaks sisse tulla ja kasutada oma tahet, et meile kahju teha. Me peame olema kurjast targemad:

5

2 Korintlastele 2:11
Et saatan meid kavalasti ei petaks, sest tema mõtted ei ole meile teadmatud.

Üks võimsamaid meie käsutuses olevaid vahendeid saatana ja tema skeemitamiste vastu on JHVH sõna. Kui saatan kiusas J`shuat kõrbes, siis J`shua jäi kindlaks ja seisis vastu saatana ahvatlustele sõna väega:

Matteuse 4:4
Aga J’shua vastas ning ütles: “Kirjutatud on: inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Elohimi suust!”

Efeslastele 6 ptk me saame teada, et me võime end JAH sõna väega riietada kaitseks vaenlase rünnakute vastu, milleks on Elohimi sõjavarustusega:

6Efeslastele 6:11
Varustage endid kogu Elohimi sõjavarustusega, et te suudaksite seista saatana  kavalate rünnakute vastu!

Lisaks: Kaitstes end JAH sõjavarustusega, peame me ühtlasi saatanat ründama ka vaimumõõgaga, mis on Elohimi sõna:

Efeslastele  6:17
Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Elohimi sõna.

Kokkuvõtteks: ainus viis lõplikult vastu seista saatanale, on täielik pühendumine Elohimile ja Tema sõnale. Elu, mis on pühendatud Temale ülituses, kiituses ja sõnakuulelikkuses, kasutades kogu meelevalda, mis meile on antud J`shuas ja Tema nimes. See on su eesõigus usklikuna – sa pead seda lihtsalt kasutama hakkama.

Tessalooniklastele 3:3
Aga J’shua on ustav, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

Telli täna peapiiskop DOMINIQUEA BIERMAN`i uus raamat “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” ja YES! Peapiiskop Dominiquae ja tema poja Yuval`i võimas tunnistus. Tellimiseks mine kodulehe aadressile www.kad-esh.org klikka SHOP.  *SICKOLOGY on hetkel saadaval vaid inglise  keeles*

Ma olen näinud lugematul arvul mentaalselt haigeid inimesi, kohtunud nendega ja palvetanud nende eest. Ma olen rääkinud paljude psühhiaatrite ja psühholoogidega. Ma olen pidanud võitlema oma armsate vaimse heaolu pärast: sealhulgas mu ema, mu venna, laste ja mõnede mu vaimsete laste ja jüngrite tervise pärast.

 

 

See kahe lapse ema leidis end võitlemast oma vaimselt haige mehe elu eest. Galilea järve vete ääres kohtus ta Temaga. “Jookse oma elu eest,” ütles Ta. Ta jooksis ja leidis end Tema armastuse embuses. Ta ütles `JAH`, kuid kas see ka toimib? See naine oli juut ja Tema kristlane… või kas Ta ikka oli?

 

Your Israeli Mentors and Friends
Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For Zion’s sake we will not keep silent. Isaiah 62:1

INVITATION TO PARTNERSHIP

We invite you to assist us in advancing this Great Awakening in America and all over the world. We are “walking on the water” financially in order to keep on broadcasting on TV. Millions are being touched! We want to keep going forth and even start to broadcast in Spanish as well. Your prayers and your generous offerings MAKE A HUGE DIFFERENCE! You are sowing into the BEST ground possible and TOGETHER we shall share the JOY of this harvest! Please commit to a monthly donation, every seed counts!

Please ask Abba what He wants you to do to facilitate the whole world to hear the Truth about Israel, the Jewish Identity of Messiah and the True Gospel “Made in Zion”. I know that He will bless your obedience mightily!

Become a Kad-Esh MAP Ministry Partner TODAY Click Here

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

grmWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival M

AP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry!www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

uniting-nationsUNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR

October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee

50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:

1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org