My ANTI-covid Spiritual Manual

Min Andliga ANTI-Covid Manual


Torah Portion VAYERA – Bereshet (Genesis/1 Moseboken) 18:1–22:24

“De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” Johannes Uppenbarelseboken 12:11 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Så, min man och jag blev träffade av “krona demonen” (aka corona) på väg tillbaka från ett intensivt uppdrag till Mexiko och Dallas, och i mer än två veckor var jag i “Covid land.” Jag lovade att avslöja denna onda, smutsiga demon som vågade röra mig, en Yah´s tjänare, och att utrusta många för att stå upp och besegra den. Mycket har sagts om vad man skall göra ur naturlig och kemisk behandlingssynpunkt, men nästan inget har sagts om att BESEGRA DET ANDLIGT.

Missta dig inte, “corona” är en DEMON, och inte bara ett “virus”. Det är ett bio- och andligt vapen i syfte att orsaka både fysisk och andlig förödelse, rädsla, panik, terror, otro, hopplöshet, depression och död. Den fungerar i tre nivåer:

Fysiskt, Känslomässigt, Andligt.

Det är en Anti-Messias, Anti-Krist ande som försöker ERSÄTTA vår tillbedjan och fokus från Yeshua till den demonen, från Hans Ord till skrämmande medicinsk jargong, från tro till otro, från hopp till hopplöshet, från överflöd av liv till dödens ande. Underskatta inte den demonen; du måste lära dig att bekämpa den, och min söta heliga hämnd (för den överskred sina gränser med mig) är att LÄRA DIG!

“Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstarna och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.” Efesierbrevet 6:12-13 SFB

My ANTI-covid Spiritual Manual

Steg Ett: Frukta Inte

När du känner symptomen av en otäck och mycket konstig influensa, är det förmodligen covid. FÅ INTE PANIK! Det är en otäck influensa kopplad till en DEMON som kommer att testa din tro vid varje vändning. Job i Bibeln kände den demonen väl.

“Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig.” Job 3:25 SFB

Den viktigaste delen av behandlingen är var inte rädd alls, låt inga tankar eller handlingar i rädsla ta över. Ha INGEN RÄDSLA-skriftställen redo att deklarera oavsett hur du känner.

“Frukta inte, ty Jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty Jag är din Gud. Jag styrker dig, Jag hjälper dig, Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jesaja 41:10 SFB

Jag kan inte nog betona detta: ni kan inte ge efter för rädslan! I det ögonblick du gör det, har du förlorat striden, och du är i händerna på demonen av corona; Din rädsla kröner den här demonkungen över ditt liv. Vem du än fruktar, tillber du. Då kommer du att göra allt för att tillfredsställa den rädslan, inklusive att ringa läkare som kommer att ingjuta mer rädsla, testa dina syrenivåer för att ingjuta mer rädsla och leda till att du i slutändan vill åka till sjukhuset där rädsla kommer att ta över tills den dödar dig. Covid-dödsfall har nästan aldrig inträffat hemma – bara på sjukhus där coronademonen och rädslan härskar överlägset.

“YHVH, Adonai skall ni frukta, Han som förde er upp ur Egyptens land med stor makt och utsträckt arm, — Honom skall ni tillbe och åt Honom skall ni offra.” 2 Kungaboken 17:36 SFB

“Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. För Gud gav oss inte en ande av blygsamhet eller feghet eller rädsla, utan [han har gett oss en ande] av makt och kärlek och av sunt omdöme och personlig disciplin [förmågor som resulterar i ett lugnt, välbalanserat sinne och självkontroll].” 2 Timoteusbrevet 1:7 SFB AMP

Gör upp inom dig själv: Satan kan inte ta ditt liv om du inte ger det till honom genom att frukta honom, sjukdom och virus i stället för att frukta YHVH som är Livets Skapare! I det ögonblick du fruktar sjukdom över att frukta Yah och du anförtror dig i händerna på sjukvårdssystemet i stället för i de mäktiga händerna på YHVH ROPHEH, vår läkare och helare, är du fången i fiendens läger. De flesta av covid-dödsfallen sker på sjukhus; rädsla driver människor till läkare och sjukhus i stället för att drivas till tro, till Hans Ord och till Hans blod. Rädslan har dödat fler människor än själva viruset. Förstå att ingen kan ta livet av dem som har överlåtit sig till Yah och fruktar Honom endast!

“Var inte rädda för dem som dödar kroppen (inklusive demonvirus) men inte kan döda själen. Frukta i stället Honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna (helvetet).” Matteusevangeliet 10:28 SFB

Omvändelse Bön

Abba förlåt mig för att jag gav efter för rädslan. Jag inser att frukta något eller någon är en typ av avgudadyrkan för jag har satt min tro på förmågan hos en demon eller en sjukdom över Din förmåga att hela, över Ditt löftesord och över Ditt blodsoffer på Golgata trä. Jag avsäger mig rädslans ande och jag väljer att lita på och tro på Dig och Ditt Ord endast FRAMFÖR alla andra “medicinska ord” och prognoser. Jag bryter mitt förbund med rädsla för covid eller någon sjukdom och jag befaller anden av rädsla och avgudadyrkan till sjukvården att lämna mig, sju vägar bort från mig. Ditt Ord är min sista auktoritet i Yeshuas namn. Amen,

My ANTI-covid Spiritual Manual

Steg Två: Bygg Upp Din Tro

“Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom.” Hebreerbrevet 11:6 SFB

Oavsett hur du känner, måste du ha Helande ordet på dina läppar hela tiden. Du måste etablera tro på Hans Ord mot alla odds och tro kommer genom att höra Yah´s Ord. Du har hört för många nyheter, för många rapporter, för många historier, men hur är det när det gäller det enda som bygger upp din tro – Hans Ord? Du kanske tar Ivermectin och D-vitamin och Zink, men hur är det med Hans Ord. Gör upp inom dig själv att den Främsta medicinen är Hans Ord. Det har inga rivaler, inte ens hydroxiklorokin eller C-vitamin! Inga rivaler!

“För evigt, YHVH, Adonai, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar Din trofasthet. Du har grundat jorden och den består.” Psaltaren 119:89–90 SFB

“Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för Hans ögon. Och inför Honom måste vi stå till svars.” Hebreerbrevet 4:12-13 SFB

“Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.” Ordspråksboken 4:21-22 SFB

“Sedan ropade de till YHVH i sina problem; Han räddade dem ur deras nöd. Han sände Sitt ord och helade dem, och befriade dem från deras undergång. Låt dem tacka YHVH för Hans kärleksfullhet, och för Hans under till människornas söner!” Psaltaren 107:19–21 STB

“Av David. Lova YHVH Adonai, min själ, ja hela mitt inre skall prisa Hans heliga namn! Lova YHVH Adonai, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar, Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.” Psaltaren 103:1–5 SFB

”Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans sår har ni blivit botade.” 1 Petrusbrevet 2:24 SFB

“Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” Johannes tredje brev 1:2 SFB

“Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.” Markusevangeliet 11:24-25 SFB

Det är mycket viktigt att du fortsätter att meditera och proklamera Hans ord oavsett hur du känner. Förvänta dig inte omedelbara resultat, fortsätt bara att deklarera det även när du mår så dåligt att du tror att du dör. Hans Ord vänder inte tillbaka förgäves och det beror inte på dina känslor eller symtom. Välj att tro det oavsett vad som ser ut som “verklighet” för dig. Elohim skapade himlarna och jorden med Sitt Ord och Hans Ord kan återskapa friska celler i dig.

“Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är Mina vägar högre än era vägar och Mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut ur Min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till Mig utan att ha verkat vad Jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det. Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.” Jesaja 55:9-12 SFB

My ANTI-covid Spiritual Manual

Steg Tre: Använd Din Auktoritet!

“Då trädde Yeshua fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” Matteusevangeliet 28:18 SFB

Förstå att Yeshua lämnade oss med 100% av Sin Auktoritet, satan har NOLL auktoritet utom om du ger den till honom genom att tro på hans lögner. Han kan bara lyckas med BEDRÄGERI. När du tror på dina symptom över Yah´s Ord, har du gett satan auktoritet att ta ditt liv. När du ger efter för rädsla och springer till läkare och sjukhus, har du gett satan auktoritet att ta ditt liv. Draken är inte skaparen till liv eller andedräkt, han kan inte ge det och han kan inte ta det. När du fruktar honom för att det är svårt att andas eller om du hostar, ger du honom din andedräkt.

Här är en sanning du bör deklarera med vilken andedräkt du än har och mellan hostning och hostning,

“Ty livets Andes lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag.” Romarbrevet 8:2 SFB

“Låt allt som har anda prisa YHVH. Halleluyah!” Psaltaren 150:6 STB

Börja sedan SJUNGA sånger av glädje och tillbedjan, prisa Honom!

Oroa dig inte, du är på en audition med bara EN! När du ger Honom din andedräkt och din tillbedjan, särskilt när du känner dig riktigt svag och dålig, kan satan inte ta det ifrån dig. Din andedräkt tillhör YHVH!

Steg Fyra: Bryt Förbundet Med Alla Symtom

Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade Han: ”Aldrig någonsin skall det växa frukt på dig.” Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det, blev de mycket förvånade och frågade: ”Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Yeshua svarade dem: ”Amen säger Jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det Jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.” Matteusevangeliet 21:19-22 SFB

Bryt varje förbund eller avtal med “covid-symtomen” eller med någon annan sjukdom inklusive cancer.

“Gud välsignade dem (att ger dem viss auktoritet)och sade till dem: “Var fruktsamma och, föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglar under himlen och över alla djur som rör sig över jorden!” 1 Moseboken 1:28 AMP SFB

Ta auktoritet över din kropp! Vår första auktoritetssfär är vår egen jord. Vi måste utöva HERRAVÄLDE!

Förbanna alla virus och bakterier och/eller cancerceller som för med sig sjukdomar i kroppen, befall dem att torka upp som fikonträdet och komma ut ur kroppen.

“Amen säger Jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, [förbjuda, förklara opassande och olagliga] och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. [tillåten, förklara det tillåtet] ” Matteusevangeliet 18:18 AMP SFB

Befall din kropp att bara reproducera friska celler och avvisa främmande celler.

Befall ditt immunförsvar att uppstå och fungera som det ursprungligen skapades av Livets Skapare.

“Jag tackar Dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Psaltaren 139:14 SFB

Du är förvaltare över din egen kropp, inte doktorn, inte djävulen, inte din pastor, ingen! Ta auktoritet över din egen kropp, utöva HERRAVÄLDE över dina celler. Bli inte överkörd av dina symtom. Härska över din jord i Yeshuas namn!

My ANTI-covid Spiritual Manual

Steg Fem: Bekämpa Depressionens Ande

“Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” Johannesevangeliet 8:44 SFB

De fysiska symptomen är inte de värsta hos coronademonen, det är depressionens ande, tomhet och hopplöshet. Du kan vara översvämmad av fruktansvärda mörka känslor som kan “prata” med dig och du kommer att vilja dö. Ditt liv kommer inte att vara meningsfullt, du kan känna dig hopplös och fruktansvärt tom inuti. Älskade, detta är FLODEN AV LÖGNER som denna drake spyr ut ur munnen för att dränka dig!

“Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden.” Johannes Uppenbarelseboken 12:15 SFB

Du måste TALA högt och motbevisa var och en av dessa lögner som kommer att “kännas verkliga”; de kommer att “kännas sanna”. Du får inte hålla med dem, för när du gör det kan depression ta över dig och döda dig. Rädsla och depression är de som har dödat människorna på sjukhusen! Det är därför jag säger att corona är en demon.

Uppgradera din tro och deklarera Hoppets Ord, tillbe Honom genom tro med barnsliga sånger som “Herrens glädje är min styrka”. Sätt på tillbedjansmusik, särskilt glad och glädjefylld och sjung den på toppen av dina lungor, ja, ROPA UT! Du kommer att bli förvånad över hur mycket andedräkt du har från Yahveh när du väljer att prisa Honom mot alla odds. Blås i din shofar, skingra depressionen. Genom tro ropa ut seger i ditt hem. För oväsen, tala Ordet högt, använd Helig Indignation! FÖLJ INTE satans lögner, med några tankar på meningslöshet, var starkt oenig MED FLIT. Hur du än känner dig! Fira med att PRISA och TRO på Hans Ord. Snart nog kommer du att se genombrottet!

“Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men YHVH Adonai hjälper mig. YHVH Adonai är min starkhet och min lovsång, Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: YHVH:s Adonai´s högra hand gör mäktiga ting. YHVH Adonai´s högra hand upphöjer. YHVH Adonai´s högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna YHVH Adonai´s gärningar. Hårt har Adonai tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka YHVH Adonai. Detta är YHVH Adonai´s port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar Dig för att Du svarade mig och blev min frälsning.” Psaltaren 118:13–21 SFB

My ANTI-covid Spiritual Manual

Steg Sex: Tag Blod Motgiftet Dagligen

En av nätterna jag kämpade i “covid-land” efter många dagar av att vara i halvkoma i mitt övre rum, hade jag en dröm. I den drömmen sa Yeshua till mig:

Det finns bara ETT MOTGIFT mot denna demon/sjukdom, och det är Mitt Blod!

Jag vaknade upp mitt i natten och gjorde mig själv den första nattvarden av Matza (osyrat bröd) och vin eller vinstockens frukt (druvjuice ok). Jag tog Hans kropp och Hans blod och deklarerade att Hans Blod är mitt motgift mot covid 19 och alla sjukdomar. Från den dagen tog jag Hans Blods motgift varje dag.

“Så renas enligt lagen (Toran) nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” Hebreerbrevet 9:22 SFB

“Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när Jag ser blodet skall Jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när Jag slår Egyptens land.” 2 Moseboken 12:13 SFB

“Den som äter Mitt kött och dricker Mitt blod förblir i Mig och Jag i honom.” Johannesevangeliet 6:56 SFB

Men Yeshua har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och Han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att Hans fiender skall läggas som en fotpall under Hans fötter. Bröder, i kraft av Yeshua blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste.” Hebreerbrevet 10:12-13, 19 SFB

Steg Sju: Dela Denna Manual med Andra!

“Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle— och framför allt mot dem som delar vår tro.” Galaterbrevet 6:10 SFB

Kom ihåg att symtomen kommer att vara verkliga för dig, inklusive förlust av lukt och smak, aptitlöshet, frossa, svettning, feber, hosta, andningsförlust, magont, illamående, depression, tomhet, svaghet. Men de är bara SYMTOM på en demon som vill döda dig om du låter honom. Svaret finns INTE i sjukvården och på sjukhusen, svaret finns i Livets Skapare, Hans Ord, Hans Blod, Hans Sanning och när vi aktivt tror på Honom och gör Honom till vår läkare som inte fruktar något och ingen annan än Honom, kommer vi att komma ut SEGRANDE och kommer att kunna hjälpa andra! Det är min heliga, ljuva hämnd för att hjälpa DIG! Följ nu dessa instruktioner och hjälp andra i Yeshuas namn!

Steg Åtta: Skicka Ditt vittnesbörd till oss!

“De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” Johannes Uppenbarelseboken 12:11 SFB

Vi välkomnar dig att skicka in dina vittnesbörd till info@kad-esh.org.

Dina Israeliska Mentorer & Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

*Jag är inte en Läkare och detta är ingen medicinsk instruktion, men det är min andliga instruktion som en tjänare av Hans Ord.

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: The Golan Heights, Part 1, Golanhöjderna, Del 1

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Bierman´s nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $ 100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med →