Bønner for Israel

Bønner for Israel

Anti-Amalek bønn

** Proklamer denne bønnen morgen og kveld og så mange ganger som du føler deg ledet til i løpet av dagen! **

“Fordi du ikke hørte på YHVH og ikke fullførte hans vredesdom over amalekittene, derfor har YHVH nå gjort dette mot deg.”

1. Samuel 28,18

Abba Shebashamayim (Far i himmelen) Mektige Elohim, YHVH Tzva’ot (Allhærs Gud), vi erklærer at Du har en kamp mot Amalek fra generasjon til generasjon, og vi ber Deg å føre denne kampen i dag, i vår generasjon, slik at Du kan utslette navnet Amalek fra under himmelen!

Hineni (her er jeg) YHVH, for å føre krig mot Amalek som har vært en svært ond angriper mot våre liv og Israel med bakholds-angrep, og han har sneket seg inn mot de svake, barna, kvinnene og alle våre svake punkter. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, og vi fører Din krig mot Amalek med våre åndelige våpen av bønn, faste og lovprisning. Du kjemper denne kampen og vi sier, «la YHVH stige fram og la alle Dine fiender, amalekittene og alle deres venner og allierte være spredt på sju veier bort fra oss, fra Din brud og bort fra Israel i Yeshuas Mektige navn!»

YHVH, vi ber deg om å rette Din brennende vrede mot Amalek i dag, og vi retter Din brennende vrede mot Amalek idag. Vi utsletter og ødelegger deg totalt, Amalek, fra alle våre liv, familier, arbeidsliv, økonomi, Tjenester, menigheter og hele Israel, i Yeshua’s Navn! Vi erklærer at vi vil forfølge, og vi vil utvilsomt innhente deg og ta tilbake alt det du har stjålet, Amalek! Med det tveeggede sverdet (Guds Ord) i våre hender og jublende lovprisning av Elohim i våre munner, så binder vi deg Amalek med kjettinger, og alle dine venner og allierte legger vi i lenker av jern – vi utmåler straffen og gjennomfører dommen og hevnen som allerede er skrevet mot deg Amalek, i dag! I Yeshua’s navn.

Vi gjenoppretter alle sjeler som har falt som bytte for deg Amalek i erstatningsteologiens kristendom! Vi gjenvinner hele Israels land som har blitt stjålet gjennom den falske Oslo-avtalen og “Land for fred” avtaler; for Du YHVH har en Landpakt med Israel opp til 1000 generasjoner! Vi gjenvinner all rikdom som har blitt stjålet på grunn av antisemittisme, anti-jødedom og forfølgelse mot jødene gjennom kristne korstog, den spanske inkvisisjonen, pogromer, Nazi- Shoa (Holocaust), BDS og lignende!

Vi forfølger, vi overtar og vi gjenvinner alle områder som er stjålet i våre liv, våre familier, våre Tjenester, UNIFY og Kad-Esh MAP Ministries. Vi bryter din makt Amalek, som du har på grunn av bedraget av erstatningsteologi, i alle den Levende YHVH’s forsamlinger i Israel og i alle nasjoner! Vi rykker erstatningsteologien opp med roten i alle våre liv, Tjenester og over hele Messias’ kropp, slik at selve navnene Amalek og erstatningsteologi vil bli utslettet på jorden og under himmelen. Vi tar tilbake alle de troende som er fanget i erstatningsteologien, i Yeshua’s Mektige Navn!

Vi rykker deg opp med roten og utsletter deg Amalek i vår økonomi, vår helse, våre barn og våre ekteskap! Vi utøver YHVHs brennende vrede mot deg Amalek på ethvert område av våre liv og tjenester! Vi utøver YHVHs brennende vrede og total utslettelse over alle Amalek induserte sykdommer, som Lyme sykdom, fibromyalgi, kreft, hjertesykdommer, blodtrykk, diabetes, demens, MS, Parkinson, depresjon, bipolar lidelse, ADHD, schizofreni, auto-immune sykdommer, pest (og alle deres derivater og varianter) som angriper menneskets svake steder!

Vi forløser YHVHs brennende vrede mot deg Amalek over hele Israels land og ____________________ (min by og mitt land), i det vi rykker opp med roten all terror, skjult terror, terror celler i Gaza, Samaria, Judea og hele det Israelske territoriet fra Nilen i Egypt, til den store elven Eufrat i Irak.

YHVH, forfølg Du Amalek og alle hans venner med Din storm og fyll deres ansikter med skam, slik at alle kan vite at Ditt navn, YHVH Elohim, er Det Høyeste over hele jorden! Vi utøver Din brennende vrede mot Amalek i de styrende organer i Kirken og i vår nasjon_________ [ditt land], og i hver nasjon som er representert i de Forente Nasjoner for Israel, og vi tar tilbake våre regjeringer og nasjoner og gjør dem til saue-nasjoner, tilbedere av Yeshua og elskere av Israel!

Vi utøver Din brennende vrede mot Amalek i de Forente Nasjoner (FN), og vi utsletter enhver Amalekitt, anti-Israelsk og anti-Sionist agenda som kommer ut fra FNs onde råd, og vi erklærer de Forente Nasjoner for Israels fortrinn over FN, i Yeshuas kraftfulle navn. YHVH, utøv Du Din brennende vrede mot Amalek i islam, og rykk opp og utslett minnet om islam fra under himmelen, og vi tar tilbake alle sjeler som har vært fanger under Amalek-Islam, i Yeshuas Mektige Navn.

YHVH, utøv Du Din brennende vrede mot Amalek i alle forfølgere av de Messianske Apostoliske Profetiske jødene i Israel, og innpodede (hedninger) i Israel og i alle nasjoner, spesielt fra andre kristne eller Messianske som går imot Din endetids-bevegelse av gjenopprettelse, inkludert Yad L’achim organisasjonen som søker å ødelegge de Messianske jødene som er sanne etterfølgere av Messias. Vi forløser Din brennende vrede YHVH, mot Amalek og enhver ånd av anti-Messias i jødedommen, kristendommen, islam, frimureri og enhver religion og religiøst system, i Yeshuas Mektige Navn!

Vi bryter din makt Amalek, i Negev, Beer Sheva, Eilat, fjellene i Edom, Mevaseret Zion, Yerushalayim, Herzlya, Raanana, Kfar Saba, Oriad Shavei Darom, Beit Hogla, Samaria, Hebron __________ (din by) og over hele Israel, og vi lar det ikke bli noen rest tilbake! I Yeshuas Mektige Navn ber vi, proklamerer vi, utøver vi, rykker vi opp og vinner tilbake ALT som har blitt stjålet av deg Amalek i våre liv, våre familier, Tjenester, økonomi, relasjoner, arbeidssituasjoner, menigheter, nasjoner og hele Israel, og vi legger mye anstrengelser i å fremme YHVH’s Rike med overflødende visjon, forsørgning, helse, velvilje og suksess, i Yeshua HaMashiach`s (Messias) Mektige Kraftfulle Navn!

Grunnlag fra Skriften

1. Mosebok 36:12,16, 2.Mosebok 17:8-16, 4. Mosebok 13:29, 24:20, 5. Mosebok 25:17-20, Josva 1:4, Dommerne 3:13, 5:14, 1. Samuel 15:2-20, 28:18 og kapittel 30, Salme 83:7, 105:8-11, 149:5-9, Matteus 18:18-20, Lukas 10:19, Efeser brevet 6:10-18

Sakarja 12:6-10
På den dagen skal Jeg gjøre Judas ledere lik et ildkar i vedstabelen og lik en brennende fakkel mellom kornbåndene. De skal fortære alle folkene omkring på høyre og venstre side, men Jerusalem skal igjen bli bebodd på hennes eget sted, Jerusalem.

YHVH skal frelse Judas telt først, for at ikke herligheten til Davids hus og herligheten til dem som bor i Jerusalem, skal bli større enn herligheten til Juda. På den dagen skal YHVH verne dem som bor i Jerusalem. Den som snubler blant dem (eng: den svakeste blant dem) på den dagen, skal være som David, og Davids hus skal være som Elohim, som YHVHs Engel framfor dem. På den dagen skal det skje: Jeg søker å ødelegge alle folkeslagene (eng: nasjonene) som kommer imot Jerusalem.

Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte.

Salme 83
Elohim, hold Deg ikke så stille! Vær ikke taus, og vær ikke så rolig, Elohim! For se, Dine fiender raser. Og de som hater Deg, har løftet hodet. De har lagt listige råd mot Ditt folk, og sammensverget seg mot dem Du bevarer. De har sagt: «Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn.» For de har sammensverget seg med ett sinn. Disse danner et forbund mot Deg, disse muslimske terroristgruppene i Midtøsten. Til og med Russland og Kina har slått seg sammen med dem for å styrke Lots etterkommere.

Elohim, gjør med dem som med Midjan, som med Sisera, som med Jabin ved Kisjon-elven, de som ble utryddet ved En-Dor, som ble til avfall på bakken. Gjør med deres fornemme menn som Oreb og som Se’eb, ja, alle deres fyrster som Sebah og Salmunna. Det var de som sa: «La oss ta YHVHs beitemarker i eie!» Min Elohim, gjør dem lik støvet som virvler omkring, lik agner i vinden. Som ilden brenner skogen, og som ildsluen setter fjellene i flammer, slik skal Du forfølge dem med Ditt uvær, og sette skrekk i dem med Din storm. Gjør deres ansikt fulle av skam, så de kan søke Ditt navn, YHVH. La dem bli til skamme og lammet av skrekk til evig tid. Ja, la dem bli vanæret og gå fortapt, så de kan kjenne at Du, som alene bærer navnet YHVH – Elohim, er Den Høyeste over hele jorden.

Salme 2:1-6
Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot YHVH og mot Hans Salvede, Yeshua Messias. Og de sier: «La oss rive Deres bånd i stykker og kaste Deres rep av oss!» Han som troner i himlene, ler. YHVH spotter dem. Så skal Han tale til dem i Sin vrede, og i Sin dype harme skal Han slå dem med angst. «Men Jeg, YHVH Elohim, Jeg har innsatt Min Konge, Yeshua Messias på Sion, Mitt hellige berg.»

Esekiel 35:2-4,15
«Menneskesønn, vend ansiktet mot Se’ir-fjellet og profetér mot det. Si til det: Så sier YHVH Elohim: Se, Se’ir-fjell, Jeg kommer imot deg. Jeg skal rekke ut Min hånd mot deg. Jeg skal legge deg øde og gjøre deg til en ørken. Jeg skal legge dine byer i ruiner, og du selv skal legges øde. Da skal du kjenne at Jeg er YHVH. Slik du gledet deg fordi arven til Israels hus ble lagt øde, slik skal Jeg gjøre med deg. Du skal legges øde, Se’ir-fjell, sammen med hele Edom (Amalek), ALT sammen. Da skal de kjenne at Jeg er JHVH.

Jesaja 41:12-14
Hør Israel, Ordet fra Elohim som sier til deg «Du skal søke dem og ikke finne dem, de mennene som kjemper med deg. De som strider mot deg, skal bli som ingenting, ja, som om de ikke er til lenger. For Jeg, YHVH din Gud, er den som har grepet din høyre hånd, den som sier til deg: “Frykt ikke, Jeg hjelper deg.” «Frykt ikke, dere Israels små. Jeg hjelper deg”, sier YHVH, din Forløser, Israels Hellige.

Jesaja 49:1-3
{Herrens tjener, hedningenes lys} Hør på Meg, dere fjerne kyster, lytt, dere folk langt borte! Herren har kalt Meg (Israel) fra mors liv. Mens Jeg var i Min mors indre har Han nevnt Mitt (Israels) navn. Min munn har Han gjort lik et skarpt sverd. I Sin hånds skygge har Han skjult Meg, Han har gjort Meg (Israel) til en spiss pil. I Sitt kogger har Han gjemt Meg. Han sa til Meg (Israel): «Du er Min tjener, Israel, i Deg skal Jeg bli herliggjort.» Himmelske FAR, vi roper ut til deg akkurat nå, at du må vise din prakt på din tjener Israel, slik at hele verden vil se Din herlighet hvile over henne.

Jeremia 12:14-17
Så sier YHVH Elohim: Mot alle Mine onde naboer, som rører den arven Jeg har gitt Mitt folk Israel som arv, se, Jeg skal rykke dem ut av deres land. Også Judas hus skal Jeg rykke bort fra dem. Etter at Jeg har rykket dem opp, skal det skje: Jeg skal vende om og ha barmhjertighet med dem og føre dem tilbake, enhver til sin arv og til sitt land. Det skal skje: Hvis de bare vil lære Mitt folks veier (Torah) nøye, så de sverger ved Mitt navn, «så sant Herren lever», slik de lærte Mitt folk å sverge ved Ba’al, da skal de bli bygd opp midt iblant Mitt folk. Men hvis de ikke lyder, skal Jeg rykke opp hele dette folkeslaget, ja rykke opp og føre i fortapelsen, sier YHVH Elohim.

Jesaja 54,16-17
YHVH, vi roper ut til deg at du etablerer Israel i rettferdighet, slik at tyranniet vil være langt fra henne, og folk vil ikke ha noe å frykte. Vi proklamerer at terror vil være langt borte, den vil ikke komme nær Israel, og at om noen angriper deg Israel, vil det ikke være YHVH’s verk og at den som angrep vil overgi seg til deg. Hør YHVH’s Ord, O Israel: «Se, Jeg har skapt smeden som blåser på kullet i ilden, som finner fram redskap til sitt arbeid. Det er Jeg som har skapt ødeleggeren til å gjøre skade. Ikke noe våpen som er smidd mot deg, Israel, skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen, skal du gjendrive. Dette er arven til Yeshuas tjenere, og deres rettferdighet er fra Meg, sier YHVH Elohim.

Salme 121:1-4
Himmelske FAR, når ditt folk Israel, lurer på hvem som vil hjelpe dem i deres vanskelige tider måtte de bare se til Deg, Du som skapte himmel og jord. Du vil ikke la deres fot vakle. Du vil aldri ta øynene fra dem. Du, vokteren av Israel, verken slumrer eller sover.

Jesaja 40:1-2; Jesaja 49:13
Vi roper til deg at du må trøste ditt Folk, YHVH Elohim. Gi Din rike velsignelse og nåde til alle de messianske gruppene, så vel som alle de gudfryktige organisasjonene som bringe trøst, hjelp og kjærlighet til Ditt folk. Gi dem alt de trenger for å ta Din miskunnhet til det jødiske folket. La de som har lidd tap av kjære og venner og alle som sørger, samt de som har gjort aliyah og som har etterlatt sine tidligere liv, få stor styrke og trøst. Send Ruach HaChodesh (den Hellige Ånd), den store trøsteren, for å trøste alle som sørger. YHVH Elohim, Ditt Ord forteller oss “Syng himmel! Gled dere, jord! Bryt ut i sang, dere fjell! For YHVH trøster Sitt folk, har barmhjertighet med Sine egne som har lidd ” Vi gir Deg takk, O YHVH, fordi Du i sannhet har så veldig dyp omsorg for Ditt folk og stadig trøster dem som fortsatt lider.

Salme 33:20-22
Himmelske FAR, vi ber at Israel må ønske å kjenne Yeshua HaMashiach, og at de vil vende seg til Deg for hjelp, og oppdage at de kan stole på Ditt Hellige navn. YHVH, la dem se Din barmhjertighet over seg, Din utfrielse, Din guddommelige visdom i beslutningene som er gjort av deres regjering, og Din beskyttelse mot deres fiender. Etter som de ser Din umiskjennelige forsørgning og beskyttelse, må dette gjøre dem i stand til å sette ALT sitt håp til Deg. Måtte de se Din trofasthet mot dem og komme til å stole på Deg av HELE sitt hjerte, med HELE sitt sinn og med HELE sin forstand.

Salme 20:7; Jeremia 20:13
Himmelske Far, la dem vite dypt i sin ånd at Du alene gir Dine salvede seier, at Du svarer på deres rop fra himmelen, og at Din høyre hånd ikke bare bringer frem seier, men MEKTIG seier. YHVH, utfri det jødiske folket Ditt fra hendene til illgjerningsmenn. Vi kaller nå på Deg til å komme raskt og redde de som trenger det fra klørne til deres fiender. Vær ikke sen, YHVH Elohim. Hør ropene fra Ditt folk og spre deres fiender. Forvirr fiende leiren. Steng av deres økonomi. La deres datamaskiner krasje. Holde tilbake fra dem de delene av formelen som er nødvendig for å detonere kjernefysiske enheter. La ethvert våpen smidd mot Israel feil funksjonere, feil tenne, eksploderer før avfyring eller bomme på sine mål. Beskytt Ditt Folk i denne turbulente tid.

Himmelske FAR, vi påkaller Din store nåde og ber om at Du frelser de av Israels fiender som angrer og omvender seg til Deg, og som roper ut til Deg om tilgivelse i Yeshua HaMashiachs navn.

Salme 102:13, 16-17
YHVH, den tiden som Du har bestemt er kommet. Det er på tide for Deg å stige fram og ha medlidenhet med Sion. Det er på tide for Deg å ha barmhjertighet med henne. Det er på tide, YHVH Elohim, at nasjonene begynner å frykte Ditt Navn når de ser at Du har hørte ropene fra de fattige, at Du har hørt bønnene fra Ditt folk stige til himmelen og at Du er i ferd med å etablere Din Evige Trone, på Tempelhøyden i Jerusalem. Vis fram Din herlighet YHVH.

Jesaja 46:13
Israels Hus, vi proklamerer at din Elohim sier til deg; «Jeg skal bringe Min rettferdighet nær, den er ikke langt borte. Min frelse skal ikke drøye. Jeg gir Min Frelse, Yeshua HaMashiach, på Sion, til Israel Min herlighet.» Israel, hør Ordet fra YHVH, din frelse er nær. Din Messias Yeshua vil snart komme til syne. Gjør deg rede for Ham!

Jesaja 41:9-13
FAR til våre forfedre – Abraham, Isak og Jakob – sier til deg:» Jeg grep deg fra jordens ender og kalte deg fra de ytterste kanter, og sa til deg: «Du er Min tjener, Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd. Se, de skal bli til skamme og vanæret, alle som er vrede på deg. De skal bli til ingenting, de skal gå fortapt, de som står opp mot deg. Du skal søke dem og ikke finne dem, de mennene som kjemper med deg. De som strider mot deg, skal bli som ingenting, ja, som om de ikke er til lenger. For Jeg, YHVH din Elohim, er den som har grepet din høyre hånd, den som sier til deg: «Frykt ikke, Jeg hjelper deg.» Din gjenløser er Israels Hellige. “O Israels hus, ta tak i Ordet fra YHVH, Han vil svare deg raskt, så vær sterk og svært modig.

Salme 97:1-9
Igjen, Israel, hør YHVHs Ord: «YHVH regjerer. Jorden skal fryde seg. De mange øyer skal glede seg. Skyer og skodde omgir Ham. Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. En ild går foran Ham og setter fiendene i flammer rundt Ham. Hans lyn opplyser verden. Jorden ser det og skjelver. Fjellene smelter som voks for YHVHs åsyn, foran Hans åsyn som er hele jordens Elohim. Himlene forkynner Hans rettferdighet, og alle folkene ser Hans herlighet. De skal bli til skamme, alle de som tjener gudebilder, som roser seg av avguder. De skal falle ned for Ham, alle gudene. Sion hører med glede, og Judas døtre fryder seg over Dine dommer, YHVH. For Du, YHVH Elohim, er Den Høyeste over hele jorden. Du er høyt opphøyet over alle guder.» Amen

Obadja 20
Abba, åpne døren for den store tilbakevendingen av Anusim og Sefardiske Jøder som mistet sin identitet på grunn av den spanske inkvisasjonen. La dem ta i eie byene i Negev ørkenen i Israel slik Du lovte. La denne døren bli åpnet uten behov for påtvungede ortodokse konverteringer, i Yeshuas navn! La de skje med lysets hastighet!

Esekiel 36:24-28
YHVH, Du vil bringe Ditt folk tilbake til Israels land, Du vil vaske oss med rent vann. Du vil rense oss fra all vår urenhet og fra alle våre avguder. Du vil ta ut vårt hjerte av stein og gi oss et hjerte av kjød. Du vil fylle oss med Ruach HaChodesh (den Hellige Ånd). Du vil få oss til å vandre i Dine forskrifter og Dine dommer, da, og først da vil vi være Ditt folk og Du vil være vår YHVH.