Palved Iisraeli Eest

Palved Iisraeli Eest

Amaleki vastane palvekuulutus

**Kuuluta õhtul ja hommikul ja nii tihti, kui Püha Vaim sind selleks juhib!**

“Just as you did not obey YHVH and did not execute His fierce wrath on Amalek, so YHVH has done this thing to you this day.”

1 Samuel 28:18

Abba Shebashamaim (taevane Isa), väeline Elohim, JHVH Tsevaot (vägede JHVH), me kuulutame, et sinul on sõda amalekiga (saatanaga) põlvest põlve. Me palume, et sa peaksid seda sõda täna meie põlvkonnas ning pühiksid amaleki mälestuse taeva alt sootumaks (2Ms 17:14; 5Ms 25:19)!

Hineni (siin ma olen) Jahve, et sõdida amaleki vastu, kes on õelalt ja alatult selja tagant rünnanud nii meie elusid kui ka Iisraeli, ning luuranud väsinute, laste, naiste ja kõigi meie nõrkade kohtade taga. Meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid me peame sinu sõda amaleki vastu, kasutades vaimset palverelvastust, paastu ja ülistust. See on Sinu sõda ja me ütleme: „Tõuse, Jahve. Kihuta oma vaenlased amalekid ning kõik nende sõbrad ja liitlased seitset teed pidi eemale meist, Messia pruudist ja Iisraelist, Jeshua võimsas nimes!”

JHVH, me palume vallanda täna oma tuline viha amaleki vastu ja meie päästame täna valla Jahve tulise viha amaleki vastu. Amalek, me põrmustame ja hävitame sind täielikult meie kõikide eludest, perekondadest, asjatoimetustest, teenistustest, kogudustest ning kogu Iisraelist, Jeshua nimes! Me kuulutame, et ajame taga, võtame kindlasti üle ja saame tagasi kõik, mida sina, amalek, oled varastanud. Kaheteralise mõõgaga (Jahve sõnaga) meie kätes ning Elohimi ülistusega huultel, me seome sind, amalek, kettidega ning sinu sõbrad ja liitlased rauast ahelatega. Me viime täide karistuse, kohtumõstmise ja kättemaksu, mis on juba täna kirja pandud sinu vastu, amalek! Jeshua nimes.

Me toome tagasi kõik hinged, kes on kristluses sündinud asendusteoloogia kaudu langenud sinu saagiks, amalek. Me võtame tagasi kogu Iisraeli maa, mis varastati läbi võltsi Oslo leppe ja „Maa rahu eest” lepingute kaudu, sest Sinul, Jahve, on maaleping Iisraeliga tuhande põlveni. Me toome tagasi kõik varandused, mis on varastatud anti-semitismi, anti-judaismi ja juutide tagakiusu, kristlike ristisõdade, Hispaania inkvisitsiooni, pogrommide, natside shoa (holokaust) ja muu sarnase läbi.

Me ajame taga, võtame üle ja toome tagasi kõik meilt endilt, meie perekondadelt, meie teenistustelt, UNIFY ja Kad-Esh MAP teenistusetelt varastatud territooriumid. Me murrame katki sinu väe, amalek, ja asendusteoloogia pettuse kogu Iisraelis ja kõigi rahvaste seas olevates elava Jahve kogudustes. Me juurime amaleki nime ja asendusteoloogia välja kõigist meie elu valdkondadest, meie teenistustest ja kogu HaMashiah ihust. Amalek ja asendusteoloogia saavad olema ära pühitud nii maa pealt kui taeva alt ning Jeshua väelises nimes toome tagasi kõik asendusteoloogia all vangis olevad usklikud. Amalek, me hävitame ja juurime sind välja meie rahaasjadest, tervisest, meie lastest, vanematest ja abieludest!

Amalek, me saadame välja Kõigeväelise Looja Jumala püha viha sinu vastu igas meie eluvaldkonnas ja teenistuses. Me saadame välja Jahve püha viha ja täieliku hävituse kõigile amaleki põhjustatud haigustele nagu puukentsefaliit, lihasereuma, vähk, viirused, nakkus-, südame- ja vererõhuhaigused, suhkruhaigus, dementsus, Parkinsoni tõbi, depressioon, bipolaarsus, ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire), skisofreenia, autoimmuunhaigused, nõdrameelsus ja neist tulenevad haigused, mis ründavad inimese nõrku kohti.

Amalek, me läkitame sinu vastu välja JHVH püha viha üle terve Iisraeli, juurides välja kogu terrori, varjatud terrori, terroristlikud rühmitused Gazas, Samaarias, Judeas ja kogu Iisraeli territooriumil Niiluse ojast Egiptuses kuni suure Frati (Eufrati) jõeni Iraagis ja Vahemereni.

JHVH, Sina ajad oma marutuulega taga amalekki ja kõiki tema sõpru, täidad nende silmad häbistusega ja igaüks tunneb, et Sinu nimi, JHVH Elohim, on Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa! Me viime täide Sinu püha viha otsused amaleki vastu kirikute juhtkondades ning meie rahva (Eesti rahva) seas ja iga teise rahva seas. Me võtame tagasi meie valitsused ja rahvad, et saaksime lammas-rahvasteks, Jeshua ülistajateks ja Iisraeli armastajateks.

Me viime täide Sinu tulise viha amaleki vastu ÜRO-s ning Jeshua võimsas nimes me kustutame amaleki ja tema sõprade nimed kõigist Iisraeli-vastastest või antisionistlikest nõukogudest, kirikukogudest ja ametkondadest. JHVH, teosta oma tulist viha amaleki vastu islamis ning juuri välja ja kustuta islami mälestus taeva alt. Jeshua võimsas nimes me võtame tagasi kõik hinged, kes on olnud vangis amalek-islami all.

Jahve, vallanda oma tuline viha amaleki vastu kõigi Iisraeli messiaanlike, apostellike, prohvetlike juutide ja Iisraeli külge poogitud usklike tagakiusajate hulgas. Eriti kristlastest tagakiusajad, kes on vastu Sinu lõpuaja taastamisliikumisele, sealhulgas mitmed ortodokssed juudid Iisraelis ja Yad L’achimi organisatsioon, mis püüab hävitada messiaanlikke juute, kes on tõelised Messia Jeshua järgijad. JHVH, me vallandame Jeshua võimsas nimes Sinu tulise viha amaleki ja iga HaMashiah vastase (messiavastase) vaimu vastu judaismis, kristluses ja islamis!

Amalek, me murrame sinu väe Negevis, Beer Shevas, Eilatis, Edomi mägedes, Mevaseret Tsion’is, Jeruusalemmas, Hertslija’s, Raanana’s, Kfar Saba’s, Oriad’is, Shavei Darom’is, Beit Hogla’s, Samaarias, Hebronis ja kogu Iisraelis ning me ei jäta järele mingit jääki! Me palvetame, kuulutame, läkitame, juurime välja ja toome tagasi J’shua võimsas nimes kõik, mida sina, amalek, oled varastanud meie eludest, meie peredest, teenistustest, suhetest, asjatoimetustest, kogudustest, rahvastest ja kogu Iisraelist. Me võtame palju röövsaaki Jahve kuningriigi laiendamiseks rohkete nägemuste, varustatuse, tervise, soosingu, võidmise ja eduga Jeshua HaMashiah väelises nimes!

Aluskirjakohad:

1. Moosese 36:12,16; 2. Moosese 17:8-16; 4. Moosese 13:29, 24:20; 5. Moosese 25:17-20; Joosua 1:4; Kohtumõistjate 3:13, 5:14; 1. Saamueli 15:2-20; 28:18, 30; Psalmid 83:7, 105:8-11, 149:5-9; Matteuse 18 :18-20; Luuka 10:19; Efeslastele 6:10-18

Sakarja 12:6-10
Taevane ISA, me hüüame Su poole sellel Iisraelile raskel ajal, et Sa teed Juuda ja Iisraeli pealikud tulise sütepanni sarnaseks keset puid või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas, ja need põletavad paremalt ja vasakult kõik ümberkaudsed rahvad. Aga Jeruusalemm jääb edasi oma paika – Jeruusalemma.

JHVH päästa Juuda ja Iisraeli telgid, et Taaveti soo hiilgus ja Jeruusalemma elanike hiilgus saaks nähtavaks tervele maailmale. Sel päeval JHVH, ole kilbiks neile, kes elavad Jeruusalemmas ja terves Iisraelis, et komistaja nende seas on sel päeval nagu Taavet ja Taaveti sugu on nagu Elohim, nagu JHVH ingel nende ees.

Tule, JHVH ELOHIM, ja hävita kõik rahvad, kes tulevad Jeruusalemma kallale. Tule, JHVH, ning vala Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaim. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast!

Psalm 83
Oo Elohim, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää vagusi, mu Elohim! Sest vaata, Su vaenlased möllavad ja Su vihkajad ajavad pea püsti. Sinu rahva vastu nad sepitsevad salakavalaid plaane ja peavad nõu Sinu varju all olijate vastu. Nad ütlevad: „Lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi ei mäletata enam!” Abba Shebashamaim, nemad on ühel meelel pidanud nõu ja teinud lepingu Sinu vastu – need terroristlikud rühmitused üle terve Lähis-Ida. Mitmed idast on heitnud nende kilda, nad on Loti lastele käsivarreks.

Oo Elohim, me hüüame Sinu poole, tee neile nõnda, nagu Sa tegid Midjanile2, nagu Siiserale3, nagu Jaabinile Kiisoni jõe ääres, kes hävitati En-doris4, ja nad said sõnnikuks mullale. Tee nende ülemad Orebi ja Zeevi5 sarnaseks ja kõik nende maavalitsejad Sebah ja Salmuna6 taolisteks, kes ütlesid: „Me omandame enestele JHVH aasad!” Tee nad ohakakera sarnaseiks, nagu põhk tuule kätte! Nõnda nagu tuli põletab metsa ja leek paneb lõõmama mäed, nõnda aja neid taga oma marutuulega ja tee neile hirmu oma tuulispeaga! Täida nende silmad häbistusega, et nad otsiksid Sinu nime, JHVH Elohim! Häbenegu nad ja ehmugu ikka ja igavesti; jäägu nad häbisse ja mingu hukka ning tundku, et Sina, JHVH, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!

Psalm 2:1-6
Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Sinu vastu, JHVH, ja Sinu võitud mehe J’shua HaMashiah vastu: „Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied!” JHVH, Sa istud taevas ja naerad; Sa pilkad neid. Oma vihas Sa kõneled siis nendega ja oma raevus Sa teed neile hirmu: „Aga mina, JHVH Elohim, olen seadnud oma kuninga J’shua HaMashiah Siionile, oma pühale mäele.”

Hesekiel 35:2-4,15
Inimesepoeg, pööra oma pale Seiri mäestiku7 poole ja kuuluta sellele prohvetlikult ning ütle temale: Nõnda ütleb JHVH Elohim: Vaata, ma tulen sulle kallale, Seiri mäestik; ma sirutan oma käe su vastu ning teen sind tühjaks ja lagedaks. Su linnad teen ma varemeiks ja sa jäädki lagedaks. Ja sa saad tunda, et mina olen JHVH. Et sa rõõmustasid Iisraeli soo pärisosa pärast, kui see tehti lagedaks, siis talitan ma sinuga nõndasamuti: lagedaks saad sina, Seiri mäestik, ja kogu Edom (amalek). Ja nad saavad tunda, et mina olen JHVH.

Jesaja 41:12-16
Iisrael, kuula oma Elohimi Sõna, kes ütleb sulle: „Kuigi sa otsid oma vaenlasi, aga enam sa ei leia neid. Olematuks saavad ja lõpevad need, kes sõdivad sinu vastu. Sest mina olen JHVH, su Elohim, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, mina aitan sind!” Ära karda, väetike Iisrael, mina aitan sind, ütleb JHVH ja su lunastaja, Iisraeli Püha.”

Jesaja 49:1-3
Kuulge JHVH sõna, saared, ja pange tähele, kõik rahvad! „Veel enne, kui Iisrael oli sündinud, kutsus JHVH teda (4000 aastat tagasi), alates tema emaüsast on Ta nimetanud tema nime. Ta tegi tema suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis teda oma käe varju alla; Ta tegi Iisraeli teravaks nooleks, talletas ta oma nooletupes. Ja Ta ütles temale: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au.” Taevane Isa, me hüüame Su poole just nüüd. Ilmuta oma au üle oma sulase Iisraeli, et kogu maailm näeks Sinu auhiilgust paistmas tema kohal.

Jeremija 12:14-17
JHVH ELOHIM, Sina ütled oma Sõnas: kõigi mu kurjade naabrite kohta, kes puudutavad pärisosa, mille ma oma rahvale Iisraelile olen andnud pärida: „Vaata, ma kitkun nad ära nende maalt ja kitkun Juuda soo välja nende keskelt. Aga pärast seda, kui ma olen nad kitkunud, halastan ma jälle nende peale ja toon nad tagasi, igaühe ta pärisosale ja igaühe ta maale. Ja kui nad tõesti õpivad ära mu rahva kombed ja hakkavad vanduma minu nime juures: Nii tõesti kui JHVH elab, nõnda nagu nad õpetasid mu rahvast vanduma Baali juures, siis nad kõik võivad edasi elada mu rahva keskel. Aga kui nad ei kuule, siis ma kitkun selle rahva sootuks ära ja saadan hukatusse, ütleb Elohim.”

Jesaja 54:14-17
JHVH, Sinu poole me hüüame üheskoos, et Sa rajad Iisraeli õigluses nii, et ta jääb eemale vägivallast ja inimestel ei ole midagi karta. Me kuulutame, et terror jääb kaugele ega ligine Iisraelile. Kui talle ka kallale kiputakse, siis mitte JHVH poolt ja kes talle kallale kipub, see tema pärast langeb. Oo Iisrael, kuule JHVH sõna: „Vaata mina olen loonud sepa, kes puhub ääsituld ja valmistab relva vastavaks otstarbeks: mina ise olen seega loonud hävitaja hävitama. Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu, ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on J’shua sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb JHVH ELOHIM.”

Psalm 121:1-4
Taevane ISA, kui Sinu rahvas Iisrael otsib, kes küll neid võiks aidata nende hädaajal, siis vaadaku nad ainult Sinu peale, taeva ja maa Looja peale. Sina ei lase nende jalga vääratada. Sa ei pööra oma silmi ära nende pealt. Sina, Iisraeli hoidja, ei tuku ega jää magama.

Jesaja 40:1,2; 49:13
Me hüüame Sinu poole, tröösti oma rahvast JHVH ELOHIM. Too oma rikkalik õnnistus ja soosing kõigi messiaanlike gruppide, Kad-Esh MAP teenistuse ja kõigi jumalakartlike organistasioonide üle, kes toovad Iisraelile troosti ja abi ning armastavad Sinu rahvast. Varusta neid kõige vajalikuga, et tuua juudi rahvani Sinu armastuse heldust. Leidku need, kes on kannatanud kaotusvalu oma armsate pärast, need, kes on teinud alija ning jätnud maha kogu endise elu, suurt jõudu ja lohutust. Saada suur Lohutaja, Ruahh HaKodesh kõigi leinajate juurde. JHVH ELOHIM, Sinu Sõna ütleb meile: „Hõiska, taevas, ja ilutse, maa! Mäed, rõkatage rõõmust, sest JHVH trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale!”

Psalm 33:20-22
Taevane ISA, me palume, et Iisrael tahaks tunda J’shua HaMashiah’t ja nad pöörduksid Sinu poole abi järele ning mõistaksid, et saavad usaldada Sinu püha nime. JHVH, las nad kogevad Sinu armu, Sinu vabastust, Sinu jumalikku tarkust otsustes, mida võtab vastu Iisraeli valitsus. Kui nad näevad Sinu eksimatut varustust ja kaitset, siis pangu nad kogu oma lootuse Sinu peale. Las nad näevad Sinu ustavust nende vastu ja hakkavad usaldama Sind kogu südamest, kogu hingest ja kogu mõistusest.

Psalm 20:7, Jeremija 20:13
Abba Shebashamaim, lase neil tunda sügaval oma vaimus, et Sina üksi annad oma võitutele võidu, et Sa vastad taevast nende hüüdmisele ja Su parem käsi toob mitte ainult võidu, vaid võimsa võidu. JHVH, vabasta oma Iisraeli rahvas kurjategijate küüsist. Me hüüame nüüd: tule kiiresti ja vabasta hädasolijad nende vaenlase käest. Ära viivita, JHVH ELOHIM. Kuule oma rahva hüüdmist ja pilluta nende vaenlased. Aja segadusse vaenlase leer. Lõika ära nende finantsid. Las nende arvutid jooksevad kokku. Olgu varjul nende silme eest tuumaseadeldiste käivitamiseks vajaminevad valemi osad. Saagu rikutud, tõrkugu ja plahvatagu enneaegu iga Iisraeli vastu valmistatud relv ning ärgu tabagu oma märki, vaid mingu bumerangina tagasi! Hoia oma inimesi sel raskel päeval.

Taevane ISA, me hüüame Sinu suure halastuse pärast, päästa need Iisraeli vaenlased, kes parandavad meelt Sinu ees ja kes hüüavad Sinu andestuse järele J’shua HaMashiah väelises nimes.

Psalm 102:13, 16,17
JHVH, Sinu määratud aeg on tulekul. Käes on aeg, et Sa tõused ja halastad Siionile. On aeg, et Sa halastad tema peale. On aeg, JHVH ELOHIM, et rahvad hakkavad kartma Sinu nime, kui nad näevad, et Sa oled kuulda võtnud vaevatute hüüdmisi, et Sa oled kuulnud oma rahva taeva poole tõusvaid palveid ja et Sa rajad oma igavese trooni templimäele Jeruusalemmas. Ilmuta oma au, JHVH!

Jesaja 46:13
Oo Iisraeli koda, me kuulutame seda, mida Elohim ütleb sinule: „Ma toon ligidale oma õiguse, see ei ole kaugel, ja mu pääste ei viibi; ma annan Siionile pääste, Iisraelile oma toreduse.” Iisrael, kuula JHVH Sõna, sinu HaMashiah J’shua tuleb varsti. Sea ennast tema tulekuks valmis!

Jesaja 41:8-13
Meie isade Avrahami, Itshaki ja Jaakovi ISA ütleb sulle: sina, kelle ma võtsin maailma äärtest ja kutsusin selle kaugemaist paigust, ütlen sulle: „Sina oled mu sulane Iisrael, ma valisin sinu ega põlanud sind!” – ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Elohim: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega! Vaata, häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, kes on sinule vihased; olematuks saavad ja hävivad need, kes võitlevad sinu vastu. Sa otsid, aga enam sa ei leia neid, kes võitlevad sinu vastu; olematuks saavad ja lõpevad need, kes sõdivad sinu vastu. Sest mina olen JHVH, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, mina aitan sind! Su lunastaja on Iisraeli Eraldatu (Püha).“ Oo, Iisraeli koda, pane tähele JHVH sõna, Ta vastab sulle kiiresti, ole siis tugev ja julge.

Psalm 97:1-9
Kuule taaskord JHVH sõna, oo Iisrael: „JHVH ELOHIM on universumi Kuningas; maa ilutsegu, rõõmustagu saarte hulk! Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus. Tuli käib Tema ees ja põletab vaenlased Tema ümber. Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb. Mäed sulavad nagu vaha JHVH ees, kogu ilmamaa Elohimi ees. Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au. Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad tühisteist ebajumalaist. Kummardage Teda, kõik jumalad! Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad Sinu õiglastest kohtuotsustest, JHVH. Sest Sina, JHVH Elohim, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.“ Aamen.

Hesekiel 36:24-28
JHVH, Sina tood oma rahva tagasi Iisraeli maale, Sina pesed neid puhta veega. Sina puhastad Israeli kõigist nende rüvedustest ja ebajumalatest. Sina võtad Iisraeli kivise südame ja annad selle asemele lihase südame. Sina täidad Iisraeli oma Ruahh HaKodeshi – Püha Vaimuga. Sina teed, et nad käivad Sinu seadustes ja käskudes, sest siis ja ainult siis on nad Sinu rahvaks, JHVH.

Obadja 20
Abba Shebashamaim, ole meile armuline, ava uks anusimi ja sefardi juutide suureks tagasipöördumiseks – neile, kes kaotasid oma identiteedi Hispaania inkvisitsiooni tõttu. Saagu Negevi kõrbe linnad Iisraelis nende omandiks, nagu Sa lubasid. Olgu uks avatud alija tegemiseks ilma igasuguse vajaduseta sundusliku ortodoksse pöördumise järele, J’shua võimsas nimes. Saagu see teoks valguse kiirusel!