Mida me usume

UNIVERSUMI LOOJA

Me usume universumi Loojasse ja et Tema nimi on Jahve, nagu Moosesele ilmutati. Tema on suur MINA OLEN; Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal; ning Iisraeli ja juudi rahva Jumal.


TEMA SÕNA

Me usume, et Tema Sõna, Tema püha Toora (viis Moosese raamatut), prohvetlikud sõnumid ja kirjutised on täielikud, ja me usume Uut Lepingut, mis koosneb apostellikest kirjadest.

JUUDI MESSIA

Me usume, et Jeshua oli patuta Tall ja Ta maksis oma vere ja ihu hinna selle eest, et iga inimene saaks patud andeks ja lepitatud Jumalaga. Me usume, et Jeshua tõusis üles surnuist, kui Ta oli inimesena kolm ööd ja kolm päeva hauas olnud, ja istub nüüd oma Isa paremal käel, palvetades pühade eest.


PATUTA TALL

We believe Yeshua was a sinless Lamb and paid with His Blood and Body for every human to be forgiven and reconciled with God. We believe that Yeshua rose from the dead after three nights and days of being in the grave as a man, and is now sitting at The Right Hand of His Father, interceding for His Saints.

TÄIUSLIK OHVER

Me usume, et Jeshua on üheainsa ohvriga lõplikult maksnud hinna pattude eest, nii juutide kui paganate eest ja enam ei ole vaja teisi ohvreid või tegusid, et lunastada inimene tagasi Kõigeväelisele Jumalale.


TEINE TULEMINE

Me usume, et Jeshua tuleb peagi tagasi, et rajada oma tuhandeaastane valistus Jeruusalemmas.

PÜHA VAIM

Me usume täielikku Püha Vaimuga täitumisse ja pühaduse Vaimu avaldumisse, kaasaarvatud kõik ilmutuslikud annid, tunnustähed, imed ning täielikult avatud suhtlemine taeva ja maa vahel.


KOGUDUS

Me usume ekklesiat (kogudust), mis on Messia Ihu, auline Talle Pruut, Talle verega Iisraelist ja kõigi rahvaste seast lunastatud pühade kogu; olles täielikult poogitud Iisraeli külge ja selle osa, on ta ühendatud Iisraeli rahvaga juudi Messia kaudu.

UUENDATUD LEPING

Me usume Jumala rahva Iisraeli täielikku taastamist, päästet ja lunastust ning alijah tähtsust. Alijah on juutide ümberasumine maailma igast neljast ilmakaarest Iisraeli, kaasaarvatud sefardi juudid, kes kaotasid oma identiteedi Hispaania inkvisitsiooni tõttu ja Obadja 20 täitumise läbi.


Iisraeli lunastus

We believe in the full Restoration, Salvation, and Redemption of Israel, the Jewish people, and in the importance of Aliyah (immigration to Israel) from all four corners of the earth, including the Aliyah of the Sephardic Jews, those that lost their identity due to the Spanish Inquisition and the fulfillment of Obadiah 20.

USU JUUDI JUURED

Me usume, et ekklesia (koguduse) tagasipöödumine usu apostellike, piibellike ja juudi juurte juurde on tähtis ja tähtis on pöörduda tagasi tingimusteta armastuses Iisraeli toetamise juurde, kes on vastavalt Psalm 122:6 ja Psalm 137:5,6 Jahve silmatera ning ülemaailmse ekklesia (koguduse) vaimulik vanem.


ABIELU

Me usume, et Jumal on suurepäraselt ja muutumatult loonud iga inimese meheks või naiseks ja abielul on ainult üks tähendus: ühe mehe ja ühe naise ainulaadne ühendus vastavalt 1 Moosese 2:18-25.

SUUR MISJONIKÄSK

Me usume suure misjonikäsu täitmist, mille käigus tehakse kõigist rahvastest jüngreid vastavalt Matteuse 28:18-20.


KÕIGI ASJADE TAASTAMINE

Me usume kõigi asjade taastamist, kaasaarvatud viie teenistusanni täit toimimist vastavalt Efeslastele 4:11-16.

JUMAL ON ARMASTUS

Me usume, et JUMAL ON ARMASTUS ja et ARMASTUS ei kuku kunagi läbi.