Counting of the Omer

Omeri Loendamine


Counting of the Omer
Toora portsjon BECHUKOTAI – Vayikra (3 Moosese) 26:3-27:34

Siis lugege endile shabbatile järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis shabbatit (eesti keelde tõlgitud nädalat, aga heebrea keeles shabbatit. Tõlkija kommentaar) 3 Moosese 23:15

Shabbat shalom armsad!

Omeri loendamine (või sefirat ha’omer, hbr ספירת העומר) tähendab Paasapüha ja Shavuoti vahelise iga üksiku 49 päeva loendamist. (Omer tähendab heebrea keeles kuhi, kuivaine mõõtühik. Tõlkija kommentaar). See lähtub Tooras kirja pandud seadusest loendada iga neljakümne üheksat päeva alates päevast, mil omer- omeri mõõt odravilja ohvrit, toodi Jeruusalemma templisse ohvrianniks kuni päevani, mil Shavuotiks toodi templisse nisuohver.

Omeri loendamine algab rabiinlike juutide jaoks paasapüha teisest päevast (piibelliku aasta esimese kuu nisani 16. päevast) ja karaiimi juutide jaoks peale Paasa-Hapnemata leibade püha iganädalast shabbatit ja lõpeb päev enne Shavuot’i, 50-ndal päeval. Me usume, et karaiimi juutide arvestus on õigem, sest see järgib Toorat, aga mitte religioosseid judaismi traditsioone!

Kes on karaiimi juudid?

Karaiimi judaism või karaiim, mis tähendab “heebrea pühakirja lugejad”- on juutide liikumine, mida iseloomustab üksnes Tanahi tunnustamine kõrgeimaks seaduslikuks autoriteediks nii halahhas (praktikas), kui ka teoloogias. See erineb rabiinlikust judaismist, mis peab suulist seadust, Sanhedrini seaduslikke otsuseid nii nagu need on kodifitseeritud Talmudis ja hilisemaid teoseid, Toora autoriteetseteks tõlgendusteks. Arvatakse, et see tekkis 7.-9. saj Bagdadis ja võimalik, et ka Egiptuses.

Karaiimid usuvad, et kõik Elohim- Jumala poolt Moshele antud jumalikud käsud on kirja pandud Tooras ilma suulise seaduse või suuliste selgitusteta. Selle tulemusena ei pea karaiimid Mishnas või Talmudis kirja pandud traditsioone siduvateks. Tanahi tõlgendamisel püüavad karaiimid järgida teksti selget ja kõige tõenäolisemat tähendust (peshat). See ei ole alati sõnasõnaline tähendus, vaid pigem see, mida iidsed israeliidid oleksid loomulikult mõistnud. Peshat tähendab LIHTNE või mitte keeruline.

Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!. Matteuse 18:3

Counting of the Omer

Shavuot ja nelipüha

Shavuoti nimetatakse ka Nädalatepühaks, sest alates paasapühast loetakse 7 nädalat ning see nimetati kristlaste poolt ümber “nelipühaks” (ingl pentacost). Pentacost on tuletatud kreekakeelsest sõnast viiskümmend ja tõepoolest, kui Shavuoti päev kätte jõudis, siis oli see 50-nes omeri loendamise päev, mil J’shua õpilased olid kõik ühel meelel Jeruusalemmas ja Ruahh HaKodesh (Püha Vaim) langes igaühe peale neist!

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2:1-4

Sellepärast leidis Toora ja Püha Vaimu väljavalamine originaalse kehila (algne kogudus) peale aset 50-ndal päeval pärast Hapnemata Leibade iganädalast shabbatit ja see oli Shavuoti püha. Number 50 esindab alati täit taastamist, vabadust ja juubelit!

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 3 Moosese 25:10

Sõna (Toora) ja Vaimu (Ruahh) saamine samal päeval toob suurima vabaduse ja täieliku taastamise! Seega on Shavuot kaasakiskuv ja põnev taastamise, täitumise ja vabastuse moed (püha)! See on ka nisulõikuse esmavilja püha.

Pea nädalatepüha, kui lõikad uudsenisu, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus! 2 Moosese 34:22

Counting of the Omer

Omeri loendamise tähendus

Tema kõigutagu seda vihku JHVH ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile (hapnemata leibade sisse jääv iganädalane shabbat) järgneval päeval! Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat– kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva-, siis tooge JHVH’le uus roaohver (2 nisuleiba Shavuotil)! 3 Moosese 23:11, 15, 16

Iga päeva loendamine esindab vaimset ettevalmistust ja osasaamist Toora andmisest Moshele Siinai mäel teise kuu (sivani kuu) alguses, mis oli samaaegselt Shavuot. Omeri loendamine seega näitab, kui palju iga israeliit igatseb oma ellu Toorat vastu võtta nagu süüdimõistetu, kes teeb ristikese või kriipsutab läbi iga päeva, mis on möödunud, kuni oma vabastuse päevani! Ega ilmaasjata ei ole kuningas Taaveti kirjutatud armastuskiri Toorale kõige pikem laul/psalm Piiblis!

Mu hing nõrkeb igatsusest Su seaduste järele igal ajal. On ju Sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed. Laulud 119:20, 24

Sõna OMER, lisaks sellele, et see on odra mõõdu termin, tähendab ka kõnet või väljaöeldud sõna või rääkimist. Ning jälle me võime näha, kuidas heebrea keeles üks sõna võib tähendada tervet maailma!

Omeri lugemine algab seepärast alates sellest, kui odra (esmavili) omerit (kindel mõõt) esitletakse templis (Pesahi e. Paasapüha ajal), kuni ajani, mil 2 vihku nisu (esmavili) esitletakse templis 50 päeva hiljem. Niisiis selle 49 päeva jooksul me loeme päevi, kuni Elohimi Omer (väljaöeldud sõna) saab KIRJAPANDUD TOORAKS Siinai mäel 50-ndal päeval!

Siin on prohvetlik juhend, mis võib muuta sinu elu!

Kas sul on midagi, millega sa oled pidevalt kimpus ja mida sa ei ole võimeline muutma? Kuuluta JHVH Sõna usus ja ootusega iga päev 49 päeva jooksul ja oota, et 50-ndal päeval kirjutatakse see sinu südamesse! Võta sõna, õpetuse ja lubaduse sõna, mida on sinu elu kohta räägitud ja kuuluta seda iga päev 49 päeva jooksul ja sa saad näha, kuidas su elu muutub ja transformeerub!

Nõnda on ka Minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb,mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jesaja 55:11

Kui me “loendame Omer’it” kuulutades Tema Sõna, siis hirm ja kahtlused kaovad meie südameist ja kui see juhtub, siis juhtuvad ka imed!

Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Tõuse ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Markuse 11:23

Kas võis olla, et jüngrid, kes olid kogunenud ülemisse tuppa, lugesid Omerit palves, harjutades ikka ja jälle sõnu, mida J`shua oli neile rääkinud?

Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Apostlite teod 1:8

Ja kui nad siis seal kordasid ja kuulutasid neid sõnu, langes ühtäkki Püha Vaim nende peale? Nad olid innukalt oodanud ja tõeliselt uskunud ning kuulutanud Omer’it (J`shua räägitud sõnad, kui Ta oli nendega!) ja siis võimas tuulepuhang….

Counting of the Omer

Ühtsus-ehhad toob esile ärkamise!

Kui Nelipühapäev (Shavuot) kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Apostlite teod 2:1-2

Nad pidasid kinni Abba (Isa) käskudest lugedes Omer`it palves ja kooskõlas, pidades Poja välja öeldud käsku (OMER!) ja seejärel Ruahh (Vaim) langes nende peale! See on tõeline ÜHTSUS- Ehhad, ühtsus mitmuses, rajatud OMERI ja käskude tõele ja kuulekusele. Isa, Poeg ja Vaim on Ehhad (üks) ja jüngrid olid Ehhad! Isa kirjapandud Omer (Toora), Poja räägitud Omer ja Püha Vaimu vägi langes, kinnitades MÕLEMAT OMER’it! Isa antud käsk lugeda Omerit ja pidada Shavuot’i püha 50-ndal päeval ja Poja antud käsk oodata, kuni saabub vägi kõrgelt!

Kui siis J`shua viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll kastnud veega, aga teid kastetakse (ee k. ristitakse, aga tegelikult toimus mikve- täielik vee alla minemine. Johannes- heebrea nimega juut Johanan ei ristinud, vaid oli tunnistajana kohal, kui inimesed end VABATAHTLIKULT vee all kastsid. Tõlkija kommentaar) Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” Apostlite teod 1:4, 5

Kui me ootame innukalt Shavuot’i saabumist lugedes hoolsasti Omerit, mäletades ja kuulutades Isa ja Poja Sõnu, siis autasuks on värske Püha Vaimu väljavalamine meie kõigi elude üle! Ja et meid siis leitaks ustavad olevat, kui me palvetame IISRAELI ÄRKAMISE PÄRAST!

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Jesaja 62:1

Rõõmsat ja õnnistatud Omeri pühade loendamist!

Sinu sõbrad ja mentorid Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Sel aastal langeb Shavuot 8-nda ja 9-nda juuni õhtute vahele. Niisiis jätka loendamist ning Tema Sõna ja lubaduste kuulutamist!

Õnnista meie teenistust:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Saada email panga rekvisiitide jaoks: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA meie tunnistuse sõna (inglise keeles)

Receive revelation from this teaching (presented during the Sukkot Tour in Israel) as Archbishop Dominiquae Bierman breaks the bread of The Word regarding the power of our spoken words. Angels await the word of your command, spoken to agree with Holy Scriptural truths, propelling them into action according to Ps. 103:20. This teaching will enrich your life, explaining how we have been given authority, activated by our words, so that we can prosper in our spirit, soul and body as we apply covenant truths found in Scripture.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/

Või saada meile email tours@dominiquaebierman.com

Nädala raamat:

IISRAELI KÜLGE POOGITUD (puudub eestikeelne tõlge)

Autor on peapiiskop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

Käes on kõigi aegade suurima taastamise aeg: juudi rahvas tagasi oma Messia ja kristlased tagasi originaalse evangeeliumi juurde, mida kuulutasid juudi apostlid. Maailm on juba 2000 aastat oodanud seda suurt ennaleasetamist. Inglid vaatavad ja deemonid värisevad.

See raamat on imeliselt praktiline juhis, mis peaks olema iga uskliku Piibli kõrval. See raamat õpetab kuidas pidada kõiki piibelike pühi kokkutulekuid, kuidas uurida Toorat ja selle seadusi ning rakendada neid igapäeva ellu, et elada ülikülluslikku elu sõnakuulelikkuses Elohimile ilma käsumeelsuseta.

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!
Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos https://www.grmbibleschool.com või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset valikut hetkel ei ole)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele https://www.grmbibleschool.com (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.
    https://www.grmbibleschool.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/