Counting of the Omer

Tellingen av Omer


Counting of the Omer
Torah lesing BECHUKOTAI – Vayikra (3.Mosebok) 26,3-27,34

Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker (eng: sju fulle sabbater). 3.Mosebok 23,15

Shabbat shalom du høyt elskede!

Telling av Omer (eller Sefirat Ha’omer, Hebraisk: ספירת העומר) er en muntlig telling av hver av de førtini dagene mellom den Bibelske høytiden Pesach (Påske) og Shavuot (Pinse). Denne tradisjonen stammer fra Torah-budet om å telle førtini dager, der en begynner fra den dagen som Omeren, et offer som rommer ett omer-mål bygg, ble ofret i Tempelet i Jerusalem, og inntil dagen før et offer bestående av hvete ble brakt til Tempelet under Shavuot.

Tellingen av Omeren begynner den andre dagen av Pesach (den 16. i den første måneden eller Nisan) for rabbinske jøder, og etter den ukentlige sabbaten under Pesach for Karaite jøder, og slutter dagen før Shavuot høytiden, den `femtiende dagen`. Vi tror at tellingen hos Karaite jødene er den riktige ettersom de holder seg til Torah-budet og ikke rabbinske tradisjoner!

Hvem er Karaite jødene?

Karaite judaisme eller Karaisme betyr «Lesere av de Hellige Skriftene»- er en jødisk bevegelse karakterisert av anerkjennelsen av Tanakh (GT) alene som den høyeste lovlige autoritet i Halakhah (praksis/utøvelse) og også i teologi. Den er tydelig adskilt fra rabbinsk judaisme, som regner den orale (muntlige) lov, de juridiske beslutningene til Sanhedrin (det høye rådet) som ble nedfelt i Talmud og følgende arbeider for å være autorative tolkninger av Torahen. Det antas å ha oppstått i det 7.–9. århundre e.Kr i Bagdad og muligens i Egypt.

Karaitene opprettholder at alle de guddommelige budene gitt til Moses ved Elohim-Gud ble skrevet ned i den skriftlige Torah, uten ytterligere muntlige lover eller forklaringer. Som et resultat av dette aksepterer ikke Karaite jødene de skriftlige samlingene av den muntlige (orale) tradisjon i Mishnah eller Talmud som bindende. (Talmud består av to deler: Misjná og Gemara. Mishnah er en systematisering av muntlig Torah (lov). Lovstoffet som ble samlet i Mishnah, omkring 200 e.Kr., utgjør den normative del av den muntlige læren. I de følgende århundrer, etter samlingen av Mishnah, ble det produsert supplerende materiale gjennom diskusjoner omkring Mishnah. En god del av dette materialet utgjør Gemara; som er en kommentar, analyse og komplettering av Mishnah. Gemara ble med tiden slått sammen med Mishnah og dermed oppstod tradisjonssamlingen Talmud. Overs.anm.)

Når de tolker Tanakh, bestreber Karaitene å holde seg til den klare eller mest innlysende betydningen (peshat) av teksten; dette er ikke nødvendigvis den bokstavelige betydningen, men heller betydningen som ville ha vært naturlig forstått av de gamle Israelittene. Peshat betyr ENKEL eller ikke-komplisert.

«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Matteus 18,3

Counting of the Omer

Shavuot og Pinse

Shavuot er også kalt Ukenes fest på grunn av tellingen av sju uker etter Pesach, og ble også gitt navnet «Pinse» i kristne kretser. Pinse er avledet fra det greske ordet for 50, og da Shavuot dagen kom på den 50. dagen etter tellingen av Omeren, var virkelig Yeshuas disipler i en akkord (enhet), og da falt Ruach Hakodesh (Hellige Ånd) på hver og en av dem som tunger av ild!

Da pinsedagen (Shavuot) kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apostlenes gjerninger 2,1-4

Derfor skjedde både Torah og utgytelsen av den Hellige Ånd over den opprinnelige Kehila (tidlige menigheten) på den 50. dagen etter den ukentlige sabbaten i Pesach, på Shavuot festen. 50 representerer alltid full gjenopprettelse, frihet og jubelår! (Shavuot har både historisk og landbrukstilknyttet bakgrunn. På landbrukssiden minnes man den tiden da førstegrøden ble høstet og tatt med til Tempelet. Historisk sett feirer man overrekkelsen av Torahen på Sinaifjellet.overs.anm)

Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår (jubelår) for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt. 3.Mosebok 25,10

Å motta Ordet (Torah) og Ånden (Ruach) på den samme dagen gir oss den største frihet og fullstendig gjenopprettelse! Så, Shavuot er en spennende fest av oppfyllelse, frihet og gjenopprettelse! Den er også Førstegrødens høytid for hvete-høsten.

Du skal holde ukefesten når du høster inn den første (eng: førstegrøden av) hveten. 2. Mosebok 34,22a

Counting of the Omer

Bakgrunnen for tellingen av Omer

Han skal løfte kornbåndet (Omer av bygg) for YHVHs åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten (i Pesach) skal presten løfte det. Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal sju sabbater være omme (eng: skal sju uker være komplette/hele). Tell femti dager til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for YHVH (to hvetebrød på Shavuot). 3. Mosebok 23:11, 15 – 16

Tanken bak å telle hver dag, er at det representerer åndelig forberedelse og forventning for det å få Torahen, som ble gitt av Gud på Sinai-fjellet i begynnelsen av den andre måneden (Sivan), på samme dato som feiringen av høytiden Shavuot. Slik viser tellingen av Omer hvor mye en jøde ønsker å motta Torahen i sitt eget liv, på samme måte som en innsatt i et fengsel markerer med en x for hver dag som går inntil hans løslatelses-dag! Det er ikke for ingenting at kong David skrev et kjærlighetsbrev til Torahen i den lengste Salmen i Bibelen!

Min sjel er sønderknust av lengsel etter Dine dommer til alle tider. Og Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere. Salme 119:20,24

Ordet OMER, foruten å være betegnelsen på et mål av bygg, betyr også talen eller det talte ord. Igjen ser vi hvordan, på hebraisk, ett ord kan bety hele verden! Tellingen av Omer skjer derfor fra Omeren (ett visst mål) av (førstegrøde av) bygg blir presentert i Tempelet (under Pesach) og frem til de to brødene av (førstegrøde) hvete presenteres i Tempelet 50 dager senere. Så, i løpet av disse 49 dager teller vi dagene inntil OMEREN (det talte ord) fra Elohim blir SKRIFTLIG TORAH på Sinaifjellet på den 50. dagen!

Her er en profetisk instruksjon som kan forandre livet ditt!

Strever du med noe som du ikke kan forandre? Proklamer YHVH’s Ord med tro og forventning hver dag i 49 dager, og forvent at på den 50.dagen vil det bli skrevet i ditt hjerte! Ta ordet som Han har talt til livet ditt, et ord av undervisning og løfter, og proklamer det i 49 dager, hver dag, og se hvordan livet ditt kommer til et sted av total forandring og forvandling!

Slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til. Jesaja 55:11

Når vi «teller Omeren» – proklamerer Hans Ord, vil frykt og tvil forsvinne fra våre hjerter og i stedet vil mirakler skje!

For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Markus 11:23

Kan det ha vært slik at disiplene, som var samlet på den Øvre sal, telte Omeren i bønner, mens de repeterte igjen og igjen de ordene som Yeshua hadde sagt dem?

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1:8

Og så, mens de repeterte og proklamerte disse ordene, falt plutselig den Hellige Ånd? De ventet ivrig og ba og trodde virkelig på og proklamerte Omeren (de talte ordene som de hadde hørt fra Yeshua da Han var iblant dem!) og deretter kom en stormende, mektig vind….

Counting of the Omer

Enhet – ECHAD gir Vekkelse!

Da pinsedagen (Shavuot) var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Apostlenes gjerninger 2:1-2

Disiplene holdt budene som Faderen hadde gitt, de telte Omeren i bønn, og med et samstemt sinn holdt de fast ved Sønnens talte bud (OMER!) og så falt Ruach (Ånden) på dem alle! Dette er resultatet av sann ENHET – Echad, enhet i flertall. Faderen, Sønnen og Ruach er Echad og disiplene var Echad! Den skrevne Omeren (Torahen) fra Faderen, den talte Omeren fra Sønnen og Den Hellige Ånds kraft som falt, bekrefter BEGGE Omerene! Budet fra Faderen om å telle Omeren og å holde Høytiden for Shavuot på den 50. dagen og befalingen fra Sønnen om å vente inntil kraften til å vandre i lydighet mot Omeren fra Faderen og Sønnen ville komme fra det høye!

Og da Han (Yeshua) var sammen med dem, befalte Han dem om å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, «det som dere har hørt av Meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» Apostlenes gjerninger 1,4-5

Mens vi ivrig venter på at Shavuot skal komme, teller Omeren og husker og proklamerer Ordene fra Faderen og Sønnen, kan vi bli belønnet med en frisk ny utgytelse av Den Hellige Ånd i alle våre liv! Og må vi bli funnet trofaste mens vi fortsetter å BE OM VEKKELSE I ISRAEL!

For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Ha en lykkelig og velsignet Telling av Omer-tid!

Dine venner og mentorer i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Shavuot kommer dette året fra solnedgang den 8. til solnedgang den 9. juni. Så, fortsett å telle og proklamer Hans Ord og løfter!

For å velsigne denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE The Word of Your Command (Ditt Buds Ord)

Motta åpenbaring fra denne undervisningen (gitt under Sukkot turen i Israel) når Erkebiskop Dominiquae Bierman bryter brødet av Ordet angående kraften av våre talte ord. Engler venter på ordet i din befaling, talt for å være enig med Hellige Bibelske sannheter, og føre dem til handling ifølge Salme 103,20. Denne undervisningen vil berike livet ditt og forklare hvordan vi har blitt gitt autoritet, aktivert ved våre ord, slik at vi kan blomstre i vår ånd, sjel og kropp når vi implementerer pakts-sannheter funnet i Skriftene.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

REGISTRER DEG SÅ FORT SOM MULIG: Shavuot tur og hellig ild konferanse – 7-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Grafted In (Podet Inn) av Dr. Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

Det er tid for den største gjenopprettelsen av alle tider: Det jødiske folket tilbake til sin Messias og de kristne tilbake til det opprinnelige evangeliet som ble forkynt av de jødiske apostlene. I nesten 2000 år har verden ventet på denne store gjenopprettelsen, englene ser på, demonene skjelver. Dette er en underbar praktisk manual som du burde ha liggende ved siden av Bibelen din! Den underviser deg om hvordan du kan feire alle de hellige festene og hvordan du kan studere Torahen og budene og implementere dem slik at du kan glede deg over et overstrømmende liv i lydighet mot Gud og uten loviskhet. Denne boken er et “must” for enhver troende, det er en utrolig øyeåpner!

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/